[Back to the Main Page!]

LET OP DE

OPHANDEN ZONDAGSWETTEN
EN «HET MERKTEKEN VAN HET BEEST»!

Vandaag de dag is er wereldwijd een zondagsbeweging gaande. Bisschoppen, priesters en predikanten verlangen naar een vernieuwing van de zondagsviering. Sommigen streven naar een volksreferendum ten einde de zondagsrust te waarborgen en weer anderen willen een boete opleggen aan hen, die de vrede verstoren. (22)

De gedachte om mensen, die niet gewillig zijn, de zondag als heilige dag te onderhouden, een boete op te leggen, is niet in overeenstemming met de Geest van Christus. De rustdag te heiligen is een persoonlijke aangelegenheid en zou dienen te geschieden uit vreugde en liefde voor Christus en niet door geweld. Wist u overigens, dat de dag die de kerkelijke leiders trachten door te drukken, een valse rustdag is? Wist u ook, dat de Tien Geboden zijn veranderd en dat het pausdom deze verandering (lees: vervalsing) heeft bewerkstelligd?

Het is de kracht welke schuilgaat achter de geboden, zoals verwoord in De R.K.- catechismus. Deze geboden wijken sterk af van Gods Tien Geboden, zoals u die in de Bijbel aantreft. Gaat u alstublieft dit eens voor uzelf na! Vergelijk de geboden, zoals deze in de R.K.- catechismus staan vermeld eens met de Tien Geboden Gods, zoals u deze in de Bijbel ziet opgetekend, namelijk in Exodus, hoofdstuk 20, de verzen 2 t/m 17.

Een van de geboden, die de R.K.- kerk heeft veranderd, betreft het vierde gebod aangaande de rustdag. In de Bijbel staat dit gebod als volgt vermeld: "Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven" (* SV). In dit gebod lezen wij, dat de zevende dag, de sabbat, de rustdag is. Door nauwkeurig te lezen, ontdekken we in de bewoording van dit gebod "Het zegel Gods". Een zegel draagt de naam en titel van de eigenaar. Tevens geeft het diens mate van gezag weer, dan wel het grondgebied waarover hij de heerschappij uitoefent. God heeft Zijn zegel in de Wet gelegd, en dit wordt in het 4e gebod teruggevonden. De Naam van de Wetgever is de HEERE, Zijn titel Schepper. (Hij, die alles geschapen heeft) en Zijn grondgebied omvat hemel en aarde, de zee, en al wat daarin is. Het was een listige zet van de R.K. - kerk dit zegel "weg te masseren"in hun onvolledig en onjuiste versie van dit gebod in hun catechismus. Daarin wordt de aandacht van de mens niet langer gevestigd op Hem, Die de wetgever is en aan wie zij trouw zullen belijden.

Door hun vermeende kerkelijke macht en gezag, hebben zij de geboden naar eigen goeddunken gewijzigd. Het verschil zal u duidelijk zijn, als u verderop in de brochure de Tien Geboden, zoals die in de Bijbel staan, vergelijkt met die in de R.K.- catechismus.

DE WET GODS
VOLGENS DE BIJBEL
(Exodus 20:3-17

DE WET GODS ZOALS DIE
VERANDERD IS DOOR DE MENS
volgens de Rooms-katholieke catechismus.

1.

Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

1.

Ik ben de HEERE, uw God. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

2.

Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de watern onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een naijverig God, die ed ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden.

2.

(feitelijk 3)
(Het tweede gebod is weggelaten)
Gij zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken.

3.

Gij zult de Naam van de HEERE, uw God niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.

3.

(feitelijk 4)
Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. (Het sabbatsgebod is totaal veranderd)

4.

Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de Sabbat van de HERRE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij ruste op de zevende dag; daarom zegende de HEERE de Sabbatdag en heiligde die.

4.

(feitelijk 5)
Eert uw vader en uw moeder.

5.

Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geven zal.

5.

(feitelijk 6)
Gij zult niet doden.

6.

Gij zult niet doodslaan.

6.

(feitelijk 7)
Gij zult niet echtbrecken.

7.

Gij zult niet echtbrecken.

7.

(feitelijk 8)
Gij zult niet stelen.

8.

Gij zult niet stelen.

8.

(feitelijk 9)
Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

9.

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

9.

(feitelijk 10 het eerste gedeelte)
Gij zult niet begeren uws naasten vrouw.

10.

Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is.

10.

(het tweede gedeelte)
Gij zult niet begeren uws naasten goed.

In de R.K.- catechismus staat aangaande het onderhouden van de rustdag eenvoudigweg het volgende: "Gedenkt de sabbatdag, dat gij dien heiligt". In de Lutherse catechismus lezen wij: " Gij zult de rustdag heiligen". Hier wordt dus niet vermeld welke specifieke dag als rustdag dient te worden onderhouden en evenmin wie de wetgever is.

De R.K. - kerk geeft open en onomwonden toe, dat zij verantwoordelijk is voor de verandering van de Sabbat als rustdag naar de zondag, de eerste dag van de week. Wij citeren uit een R.K. - catechismus voor bekeerlingen, met betrekking tot katholieke geloofspunten, het volgende: Vraag: Welke dag is de Sabbat? Antwoord: zaterdag is de Sabbatdag. Vraag: Waarom houden wij de zondag in plaats van de zaterdag?


Antwoord: Wij houden de zondag in plaats van de zaterdag, omdat de katholieke kerk tijdens het Concilie van Laodicea (336 na Chr.), de plechtigheid van de zaterdag overbracht naar de zondag. Vraag: Heeft u enig ander bewijs, waaruit zou moeten blijken, dat de kerk (R.K. -kerk) macht heeft feestdagen in te stellen, dan wel te veranderen? Antwoord: Zou zij zulke macht niet bezitten, dan zou zij nimmer dat kunnen bewerkstelligen hetgeen al de moderne religies met haar beamen. Nooit zou zij in staat zijn geweest het houden van de zondag, de eerste dag van de week, de plaats hebben doen innemen van de zaterdag, de zevende dag, een verandering die met geen enkel schriftuurlijk gezag gepaard gaat (3)

Het is weliswaar droevig, maar nochtans een feit, dat het kerkelijk gezag tot zoiets heeft besloten, hetgeen volledig afwijkend is van wat de Bijbel ons leert. Reeds vroeg in de geschiedenis heeft zij een valse rustdag ingevoerd; zelfs wel 1000 jaar alvorens Luther ten tonele verscheen. Daarom zijn vandaag de dag de meeste mensen nog onwetend van dit feit. Hebben de priesters, zondagsschoolonderwijzers, dan wel de predikanten in uw omgeving u ooit van deze verandering op de hoogte gesteld? Maarten Luther, die rooms-katholiek was opgevoed, doch later ontdekte wat dit hele valse systeem behelsde, zei:

"Het is duidelijk, dat de merktekenen van de antichrist overeenstemmen met die van het pauselijk koninkrijk, met inbegrip van al haar volgelingen" (34) Deze verklaring kunt u terugvinden in het boek getiteld: "Concord; the Confessions of the Evangelical Lutheran Church". Luther had hierin gelijk, daar al de kentekenen van de Bijbel met diens betrekking tot de grote anti-christelijke macht-"het beest"-volledig op het pausdom van toepassing zijn. Een van de kenmerken van dit "beest"is, dat het een "MERKTEKEN"heeft. In de Bijbel lezen we: "Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, die ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn rechterhand. Die zal ook drinken uit de wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam" "En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; en dat niemand kan kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naam". (SV) (17) Sinds alle bijbelse merktekenen van het "beest"op het pausdom van toepassing zijn, moet hier dit enige teken (HET merkteken van het "beest"), eveneens op het pausdom van toepassing zijn. De katholieke kerk heeft middels vele verklaringen bevestigd, dat zij inderdaad een merkteken bezit. Wij lezen:"De zondag is het merkteken van ons gezag. De Kerk staat boven de Bijbel en de verklaring van de Sabbat naar de zondag is hiervan het bewijs"(2) Hier is er nog een: "Vanzelfsprekend maakt de rooms-katholieke kerk aanspraak op het feit, dat de verandering door haar is bewerkstelligd.... en deze handeling is het "MERKTEKEN" van haar gezag in religieuze zaken (5).

Het is verbazingwekkend en tegelijkertijd treurig, dat de Lutherse kerk met al haar vertakkingen, hand in hand gaat met de rooms-katholieken met betrekking tot de valse rustdag en de valse geboden, zoals deze in de catechismus staan opgetekend. Zij hebben een vervalsing van een door God gegeven gebod aanvaard. Zij die goed zijn geïnformeerd aangaande deze feiten, en nochtans deze vervalsingen aanvaarden en weigeren zich er van af te wenden, worden eveneens tot verbrekers van Gods wet gerekend. Laat ons thans eens bezien hetgeen een paar protestanten aangaande de verandering van deze rustdag hebben te zeggen: 1. "En waar wordt ons in de Schriften medegedeeld, dat wij de eerste dag op welke wijze dan ook, dienen te onderhouden? Ons wordt geboden de zevende dag in acht te nemen, maar nergens vinden wij een gebod, dat ons gebiedt de eerste dag te onderhouden"(6).

2. "En wat het Nieuwe Testament betreft, vinden we evenmin een gebod dat de instelling voor het vieren van de zondag beoogt. En vanzelfsprekend is er geen enkel gebod, dat zegt dat de zondag de rol van de Sabbat (zaterdag) zal gaan overnemen voor de christenen (7).

DE OPSTANDING VAN JEZUS.

Nu ben ik mij heel goed van het feit bewust, dat vele christenen vasthouden aan het waarnemen van de eerste dag der week als rustdag ter herinnering aan de opstanding van Jezus. Maar zelfs als iemand begonnen is met het vieren van de opstandingsdag, is het verkeerd hieruit overhaast de conclusie te trekken, dat wij hiermede een nieuwe rustdag gecreëerd zouden hebben. De Schriften tonen ons dat Jezus de HEERE van de Sabbat is. (8) Niet alleen heeft Hij deze wereld geschapen, maar tevens heeft Hij de rustdag ingesteld. Er staat zelfs geschreven: "Alle dingen zijn door Hetzelve (het Woord) gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt. (SV) (9)

"Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond"(Joh. 1:14) Jezus is de HEERE van de Sabbat, dus als de rustdag veranderd had moeten worden, zou Jezus Degene moeten zijn geweest om deze verandering te bewerkstelligen, doch dit heeft Hij evenwel niet gedaan. Het is het pausdom (het beest), dat voor deze verandering verantwoordelijk is. De Bijbel toont ons, dat God de zevende dag zegende en heiligde. Kunt u aan de hand van de Bijbel aantonen, dat Jezus ons heeft gevraagd te stoppen met het heiligen van de zevende dag en ons in plaats daarvan heeft geboden de eerste dag te onderhouden? Blijkt ergens uit de Bijbel, dat Hij de Tien Geboden veranderd zou hebben, met inbegrip van het gebod de zevende dag, Sabbat, te heiligen, een gebod, dat God met Zijn eigen vinger in de stenen tafelen heeft gegraveerd? Kunt u iets vinden waaruit zou blijken dat God, dan wel Jezus, de eerste dag van de week geheiligd en gezegend heeft?

Wees nu eens eerlijk tegen uzelf en geef eens antwoord op deze vragen. Het is overduidelijk dat God de zevende dag voor een geheiligd doel apart heeft gezet en gezegend. Het is die dag, welke op zeer speciale wijze is afgescheiden van de overige zes werkdagen, ten behoeve van onze geestelijke en lichamelijke vernieuwing. Het is de ware rustdag, Gods dag; bestemd voor ons! God heeft ons de rustdag geschonken, omdat Hij ons liefheeft, en ons op speciale wijze wil zegenen door Zijn tegenwoordigheid. Als wij God inderdaad liefhebben, dan willen wij ons geloof en gehoorzaamheid tonen, door die rustdag voor God te heiligen, die Hij voor ons welzijn heeft ingesteld. Slechts dan zullen wij de volle zegen van de rustdag ervaren. (8 en 10)

"Maar welke dag is nu die Bijbelse zevende dag?", zou u zich kunnen afvragen. In verband met de dood van Jezus, Zijn begrafenis en opstanding, noemt de Bijbel de dag dat Jezus stierf "de dag der voorbereiding", dan wel "de dag voorafgaande aan de Sabbat. Wij noemen deze dag ook wel Goede Vrijdag. De dag, dat Jezus uit het graf opstond wordt dan ook wel zondag, de eerste dag van de week genoemd. De tussenliggende dag wordt genoemd " de Sabbat", "de zevende dag, namelijk zaterdag". Jezus, de HEERE van de Sabbat, rustte in het graf op zaterdag en stond zondag op, de eerste van de zes nieuwe werkdagen. Derhalve is zondag, overeenkomstig de Bijbel, de eerste van de zes werkdagen van de week en de volgelingen van Christus zullen dit aanvaarden. (1 en 33)

De discipelen gingen door met het houden van de Sabbat als rustdag, ook na de opstanding van Jezus, hetgeen deel uitmaakt van het nieuwe verbond. Daar Jezus Christus Dezelfde is, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid, dienen allen welke belijden christen te zijn NU Gods en Christus ` heilige rustdag te houden, de zevende dag de Sabbat (40). De Bijbel beschrijft de Sabbat als de Heilige Dag Des HEEREN (zie Jesaja 58:13) "De Dag des HEEREN"is derhalve niet de zondag, doch de zaterdag. Zondag betekent "de dag van de zon", en niet "de dag van de Zoon"(41) Sommige landen hebben de kalenderdagen veranderd. In Noorwegen gebeurde dat op 1 Januari 1973. Voor deze datum werd de zaterdag altijd als de zevende dag op de kalender weergegeven. De zondag, die voorheen als eerste dag van de week stond vermeld, staat thans als de zevende dag van de week aangegeven. Dit is zonder meer misleidend. Bij mensen kan de indruk worden gewekt, dat de zondag de bijbelse de zevende dag zou zijn.

Sommigen zijn al zover gegaan dat ze de zondag de sabbat noemen. Doch zij, die bereid zijn, iets dieper in deze materie te graven, zullen spoedig ontdekken, dat de zondag niets meer is dan een valse sabbat. Zondag was oorspronkelijk de eerste dag van de week en volgens de bijbelse tijdrekening is die tevens nog steeds de eerste werkdag van de week. (33). Derhalve dienen wij in verband met die verandering, welke plaats heeft gevonden met betrekking tot de rustdag, een beslissing voor onszelf te nemen. Willen wij God gehoorzamen en Zijn heilige, kostelijke Sabbatdag gedenken, of geven wij liever gehoor aan geboden en inzettingen, die door mensen zijn gemaakt?

VALSE HERDERS

Vellicht vraagt u zich af waarom de geestelijkheid zo zwijgzaam is geweest aangaande de verandering van de Tien Geboden. Het is niet uitgesloten, dat sommigen van hen deze verandering nog niet op het spoor zijn gekomen, maar toch ligt het meer voor de hand, dat er te veel valse vertegenwoordigers van God zijn geweest en de waarheid met betrekking tot het "merkteken van het beest"voor de mensen verborgen hebben gehouden. Zij stellen de mensen gerust met een prettig in het gehoor liggende boodschap van vrede en veiligheid. Zij zeggen, dat "de Sabbat voor de Joden is ingesteld" en "dat wij nu onder een nieuw verbond leven", "Zondag is derhalve de rustdag", beweren zij.

Maar het is verstandig hier goed over na te denken en Gods Woord, de Bijbel, te laten spreken. De Sabbat werd bij het begin van de schepping ingesteld, lang voor dat er van Abraham zelfs nog maar sprake was en Jezus zei, dat deze "om de mens"(8) was gemaakt. Hij werd voor u en mij gemaakt. Bovendien zegt Jezus, dat zolang wij de hemel nog boven ons zien en de aarde hier beneden, blijven Gods geboden van kracht. (11) De Tien Geboden Gods zijn tot op de dag van vandaag, ook onder het nieuwe verbond, nog steeds onverminderd van kracht. Maar de verandering van het oude, naar het nieuwe verbond houdt in, dat wij thans direct tot Jezus mogen gaan, teneinde vergeving van onze zonden te ontvangen, zonder dat hiervoor een lam als brandoffer behoeft te dienen. Het systeem van de offerranden is afgedaan, daar deze hun vervulling in Christus hebben gevonden. Jezus is gekomen als het ware Offerlam en is voor eens en altijd geofferd, en dat voor een ieder van Zjn schapen. (12)

Ofschoon wij in deze folder vrij uitgebreid op het sabbatgebod ingaan, zijn we ons er terdege van bewust, dat elk van de Tien Geboden van groot belang is. De Bijbel zegt hieromtrent het volgende; "Want wie de gehele Wet zal houden en in een zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle"(20) Dit is een zeer belangrijke waarheid, die zowel door de Sabbat-vierenden als de anti-abortus supporters eens ernstig overdacht zou dienen te worden, alsmede al die anderen, die zo ijverig een gebod propageren.

DE ZONDAGSBEWEGING

Momenteel is er wereldwijd een zondagsbeweging gaande. Er bestaan sterke religieuze groeperingen in de Vereniging Staten, zoals "The Lord's Day Alliance, "The Christian Coalition" en andere, die alle druk doende zijn de zondag als een wereldwijde rustdag in te voeren. Vanwege de morele aftakeling, de dreigende ineenstorting van de economie alsmede de teruglopende belangstelling voor het christendom, zijn deze mensen er volledig van overtuigd, dat volk en naties naar de Tien Geboden zouden moeten terugkeren, teneinde de zegen Gods deelachtig te worden. Het is in verband hiermede, dat zij de valse rustdag weer in ere willen herstellen.

Vandaag de dag zien we hoe bisschoppen en priesters zich verbinden met christelijke groeperingen, de zakenwereld, vakbonden en andere organisaties, om de zondag als rustdag tot leven te brengen. Zij proberen het merkteken van het beest weer nieuw leven in te blazen! In de Europese Unie (EU), wordt druk uitgeoefend om de zondag tot algemene rustdag uit te roepen. Jacques Delors, een katholiek, en voormalig president van de EU, roept op tot "een geest, een mening en tot geestelijke eenwording"met betrekking tot alle Europese instellingen.

In de EU bouwen zij verder naar dit model en zij denken, dat de zondag als algemene rustdag, als "samenbinder"zal kunnen fungeren, teneinde tot die geestelijke eenwording te geraken. In de EU wordt getracht punten van overeenkomst te vinden en de zondag als algemene rustdag is iets, waarvoor de katholieken, alsmede het overgrote deel van de protestanten het met elkaar eens zijn! Dit is een slinkse manier van de katholieken; Het opwaarderen van de zondag is namelijk in wezen een poging van het katholieke deel van de bevolking, om hun teken van gezag (zondag) onder al de volkeren te verstevigen.

VERPLICHTE ZONDAGSVIERING

Momenteel hebben zowel katholieken als protestanten "slapende" zondagswetten in hun rechterlijke systeem ingekapseld. Als deze wetten van kracht gaan worden, zal men zonder meer verplicht worden de zondag als rustdag te gaan houden.Alsdan zal de profetie van het "merkteken van het beest" worden vervuld. De Bijbel spreekt erover, dat uiteindelijk de gehele wereld bij dit laatste grote conflict zal worden betrokken.

Wij zullen voor de keuze worden gesteld, of God te aanbidden en te eren als de Schepper van hemel en aarde, door Gods en Jezus' rustdag te heiligen, welke is de Sabbat, of wij zullen trouw bewijzen aan "het beest"( het pausdom) en zijn merkteken ontvangen, hetgeen de zondag is.

Allen, die de Verlosser liefhebben en met de Heilige Geest zijn vervuld, zullen hun trouw aan God bewijzen, door Zijn wetten in acht te nemen. Zij zullen weigeren een valse sabbat te aanvaarden en zij zullen zich onder de banier van de HEERE scharen. Zij zijn het, die het zegel van de levende God zullen ontvangen. (39). Zij, die de waarheid van de hemelse oorsprong met betrekking tot de Sabbat prijsgeven, en de "zondag-sabbat"aanvaarden, zullen het merkteken van het beest ontvangen. Zij, die voor het merkteken van het beest kiezen, zullen het teken in hun voorhoofden ontvangen( die een weergave vormen van de besluiten, welke zij verstandelijk hebben genomen) of zij ontvangen het in de rechterhand (een afspiegeling van hun handels wijze dan wel kracht) (35) Maar absoluut niemand, (zoals reeds eerder vermeld), is gedoemd de wrake Gods, voor het overtreden van Zijn wet, te moeten ervaren, totdat de waarheid op duidelijke wijze, aan zijn verstand als geweten, kenbaar is gemaakt en alsnog door betrokkene is verworpen.

Ofschoon het totale conflict aangaande de zondagsabbat kwestie weliswaar zeer nabij is, dienen er evenwel nu beloften van getrouwheid te worden afgelegd. Sinds wij op de hoogte zijn met de feiten, aangaande de schending van Gods Wet, en de vervalsing van het testament, die heeft plaatsgevonden wat betreft de valse rustdag, is het van belang, dat wij hier en nu ons standpunt bepalen inzake de valse sabbat. Nu is het de tijd om in de voetsporen van Jezus te treden en Hij hield de Sabbat, de zevende dag van de week, van zonsondergang vrijdagavond tot zonsondergang zaterdagavond (1 en 33). Wij geloven dat er zich eerlijke en ernstige mensen in de diverse denominaties bevinden, zelfs met inbegrip van de katholieke kerk. Als deze mensen de vervalsingen gaan ontdekken, die hebben plaatsgevonden aangaande Gods Tien Geboden, met inbegrip van het sabbatgebod, zal een aantal van hen met deze leugens afrekenen en zij zullen tonen krachtige werktuigen te zijn voor God in het afsluitingswerk gedurende de eindperiode.

EUROPESE- EN WERELDEENHEID

De Bijbel openbaart dat de regeerders deze wereld zich vlak voor de terugkeer van Jezus Christus zullen verenigen. (15) Heden ten dage zijn wij getuigen van het voorspel van dit samengaan. De machthebbers van deze wereld zijn in geheime genootschappen bezig met het voorbereiden van richtlijnen, die de weg zullen effenen om uiteindelijk Europa en de rest van de wereld te verenigen onder de macht der elite en hun systeem van internationale wetten.

Wij zien dit door organisaties zoals de EEC, EU, GATT, NATO, de West-europese Unie, de UN, en thans eveneens door de Nieuwe Wereldorde, hetgeen herhaaldelijk door George Bush werd aangehaald, gedurende de Golfcrisis en die thans door de wereldleiders van harte wordt onderschreven. Europa en de rest van de wereld staan inderdaad op het punt zich op het economisch, politiek en religieuze front te verenigen. En de Bijbel toont aan, dat dit "de hoer"(de rooms-katholieke kerk) is, die de leiding hiervan heeft. Er staat geschreven in Gods Woord, dat de koningen der aarde met de hoer hebben gehoereerd. De kooplieden en al de groten der aarde doen zaken met de hoer en hebben zich verrijkt door met haar handelsbetrekkingen aan te gaan. Door haar wijn zijn zij zowel bedwelmd als bedrogen geworden door de toverij van het pausdom (16).

Momenteel zien wij, hoe het spiritisme ( middels New Age), het katholicisme en het protestantisme verenigt. Wat betreft de relatie tussen katholicisme en protestantisme, is het de gevestigde protestantse orde, die schippert met het geloof en zodoende afdrijft naar het katholicisme! Dit vinden wij terug in de Porvoo Declaration, de Joint Declaration (gezamenlijke verklaring), kerkelijke verbintenissen, in de rituelen en tradities van de kerken, alsmede in de plannen om onze kinderen en de jeugd op te voeden en niet alleen de onze! De regering heeft een aandeel wat betreft het doordrukken van dit liberaal gedachtegoed, dat leidt tot breukvorming met de protestantse principes.

ZIJ ZIJN EEN VAN GEDACHTE.

Wij staan aan de vooravond van een beslissende strijd op deze, onze planeet. De Bijbel zegt: "De koningen der aarde hebben zich nedergezet en met elkander beraadslaagd tegen de HEERE en Zijn Gezalfde"(16) De Bijbel zegt verder dat zij "enerlei mening hebben en dat zij hun macht en kracht aan het beest zullen overgeven". (18). Een beschrijving om aan te tonen hoe groot en verenigd deze beweging is. "Het zal uitmonden in een wereldwijde eenheid, een grote harmonie, een samenzwering van satans machten."

In de oorlog, die in de laatste dagen zal worden uitgevochten, zal alles wat corrupt is en geen gehoor geeft aan de Wet Gods, zich verenigen als tegenstanders van Christus en van allen die aan Zijn kant staan."(19) "Zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus hebben"(20). "De kerk zal hulp verkrijgen van de overheden. Zij zullen tezamen beraadslagen en zich verenigen om de valse rustdag van de paus, de zondag, er door te drukken, om die vervolgens te verhogen. De zondag, als tegenstelling tot de Bijbelse rustdag, het vierde gebod in de Bijbel, het sabbatsgebod, zal daarom de kern vormen van hetgeen waar alles om draait, daar de grote Wetgever Zich hiermede identificeert als zijnde de Schepper van de hemel en aarde.(19) Twijfelt u nog aan het uiteindelijk resultaat van dit alles?

Jezus zegt: "Alle macht is Mij gegeven in de hemel alzo ook op aarde"(21) Het zijn God en Christus, die alles onder controle hebben. Satan, die in de hemelse gewesten tegen God rebelleerde en op deze aarde werd neder geworpen, heeft de gelegenheid gehad om te bewijzen wat zijn wijze van regeren nu precies behelst. God is liefde. Hij dwingt niemand, noch satan, noch ons, maar Hij geeft ons de keuze tussen goed en kwaad, leven of dood. Spoedig zal de strijd gestreden zijn en de Bijbel vertelt ons wat de afloop zal zijn. Deze (alle corrupte machten in de wereld bij elkaar!), zullen tegen het Lam strijden, en het Lam zal hen overwinnen"(18). Het is Jezus Christus, de Redder der wereld, de HEERE der Heerscharen, en diegenen, die de kant hebben gekozen van Hem, Die overwinnaar zal zijn in de strijd tussen goed en kwaad en tussen Christus en Satan. Aan welke kant staat u?

VOORBEREIDING

Temidden van deze strijd dienen wij te onthouden dat de gave van redding en eeuwigleven voor een ieder beschikbaar is. Jezus zegt: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder, die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (23). Dus ligt dit alles aan u en mij of wij de gave van redding willen aanvaarden. Er is geen andere weg om behouden te worden, daar Jezus verklaart; "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven: niemand komt tot de Vader dan door Mij". (23) Laat ons handelen gelijk de verloren zoon, die ver van huis was afgedwaald. Eerst dacht hij erover om naar het huis van zijn vader terug te keren. Maar dat was niet genoeg. Het was pas toen hij ging handelen overeenkomstig zijn gedachten, dat hij opstond en uiteindelijk weer thuis kwam. Evenals zijn vader hem reeds op grote afstand had opgemerkt en hem tegemoet was gesneld met wijd uitgestrekte armen, zo verlangt Jezus er naar een ieder te aanvaarden, die in geloof tot Hem komt. (24) "En die tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen". (25)

Nu doet zich hier de volgende persoonlijke vraag voor: Zoudt u de gave van redding willen aanvaarden en ja tegenJezus zeggen? De tekenen der tijden wijzen er op, dat de terugkeer van Jezus Christus nabij is. Derhalve is het van groot belang, dat wij nu besluiten om aan Zijn kant te gaan staan. Als Jezus terugkeert, komt Hij niet om ons in onze zonden te redden of om onze gedachten te reinigen van alle onreinheid. Nee, deze redding dient plaats te vinden voor Zijn wederkomst. Slechts dan zullen wij aanvaard worden als Hij komt om Zijn volk te verzamelen. (26) Wellicht vraagt u zich af: "Wat houdt dat eigenlijk in, dat "ja"zeggen tegen Jezus, en mijzelf aan Zijn kant te scharen?" Het antwoord kan als volgt worden samengevat: de Bijbel zegt:"Wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods".

"Zonde is overtreding der wet"en "Het loon van de zonde is de dood"(27) Dus om te beginnen bevinden wij ons allen in een verloren staat. (Wij zijn allen geestelijk failliet in meer of mindere mate. Vert.) In deze toestand biedt Jezus ons Zijn genade en redding aan. God zoekt ons. Hij wil niet, dat wij verloren gaan. Derhalve heeft Hij Zijn Zoon gezonden, om voor ons te sterven, opdat een ieder, die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe" (23) De Heilige Geest roept ons op tot nederigheid, bekering, het ons afwenden van de zonde, en de wil van God te doen. Als wij aan deze oproep gehoor geven, zullen wij weten, dat Jezus heeft beloofd onze zonden te vergeven door de kracht van Zijn bloed. Wij zullen dan rein voor God verschijnen, gehuld in de mantel van Jezus' gerechtigheid; onverdiende genade door geloof. (28 en 29)

Als iemand het evangelie van Jezus Christus heeft gehoord, en door het geloof Jezus als zijn of haar persoonlijke Redder aanvaardt, dan is de tijd aangebroken om te dopen. De doop in de Bijbel geschiedt door onderdompeling. De doopkandidaat wordt ondergedompeld in het water, als symbool van het begraven van zijn oude leven en zijn opstanding in het nieuwe leven. Let op: water wast geen zonden af, dat doet uitsluitend het bloed van Jezus!! De dopeling rijst op uit het water tot nieuwheid des levens met Christus, tevens houdt deze symbolische handeling in, dat u getuigenis geeft van hetgeen er in uw hart heeft plaatsgevonden; dat u nu van harte mag geloven dat Jezus stierf, is begraven en om uwent wil uit het graf is verrezen. (36) Jezus werd op deze wijze gedoopt. (Ofschoon Hij zelf dit niet van node had daar Hij zonder zonde was), maar Hij deed dit als een voorbeeld voor ons, opdat wij in Zijn voetstappen mogen volgen. (37)Als wij hebben besloten Jezus volledig en met ons gehele hart te volgen en op deze wijze zijn gedoopt, dan hebben wij de belofte ontvangen dat Jezus ons de Heilige Geest zal schenken.

De Heilige Geest is dan de kracht in het leven van de christen, die ons in staat stelt weerstand te bieden aan de verzoekingen, welke wij ongetwijfeld op ons pad zullen tegenkomen. (38) Als Jezus tussen beide komt in het leven van een gelovige, dan treedt er een karaktervernieuwing op. Het zal dan een zaligheid en vreugde zijn het kruis op te nemen en Christus na te volgen. U zult met behulp van de Heilige Geest, de wereldse genoegens opgeven, en wederom met de hulp van de Heilige Geest, zult u iedere gedachte gevangen nemen en in onderworpenheid tot Christus brengen. U zult, door Gods genade en hulp, uw ziel reinigen in gehoorzaamheid aan de waarheid, en als u tot de ontdekking bent gekomen, dat de zevende dag de rustdag van Jezus is, en God deze geheiligd en gezegend heeft, dan zult u met vreugde en liefde, ook in deze zaak, Christus in zijn voetstappen volgen. (29)

Als de Heilige Geest bezit heeft genomen van het leven van een gelovige, dan zal hij of zij vanzelfsprekend het licht der waarheid met vreugde ook aan andere doorgeven. Jezus is de Werkgever. Hij zegt:"Ga dan henen, onderwijst alle volken". Neemt u deze uitdaging aan? In deze brochure willen wij Jezus Christus verheffen als Verlosser. Tegelijkertijd zullen wij- uiteraard in de liefde -tegen zowel "het beest", als het "merkteken"van het beest moeten waarschuwen.

De wereld verkeert in grote nood en dient zowel de waarschuwende als de reddende boodschap te vernemen, zoals wij die in Openb. 14:1-12 zien opgetekend. De wereld is wachtende om te zien of in het leven van de gelovige het geloof en het karakter van Jezus worden weerspiegeld, en dat de boodschap van bevrijding van zonde klaar en helder wordt gepredikt. Jezus kwam in deze wereld om het menselijk ras van hun zonden te verlossen, en niet in hun zonden. Jezus was een met de Vader. Hij was God. Hij was de Schepper.

Toen Jezus kwam om het menselijk ras van zonde te redden, heeft Hij Zijn Godheid met vlees bekleed. 4000 jaar lang had het menselijk ras qua sterkte; in geestelijke kracht en moreel, geleidelijk aan steeds meer ingeboet, en heeft Christus Zelf de zwakheden van het degenererend mensdom op Zich genomen. Jezus werd, menselijkerwijs gesproken in het gezin geboren als "wederom geboren christen", een vereniging tussen Zijn menselijke en goddelijke natuur. (Een voorbeeld van de ervaring die de waarachtig bekeerde eveneens met God zal hebben). Jezus Christus was zonder zonden. Hij is op gelijke wijze als wij verzocht geworden op alle fronten, nochtans zondigde Hij niet. Hij moest kracht en sterkte van God ontvangen teneinde een zondeloos leven te leiden. Op gelijke wijze kunnen ook wij eveneens kracht en sterkte ontvangen temidden van iedere verzoeking, om toch zondeloos te kunnen leven.

Zoals de rank in voortdurende verbinding moet staan met de wijnstok, teneinde vrucht voort te brengen, zo dienen wij in voortdurende verbinding te blijven met Jezus, teneinde ons voor zonde te behoeden. Als wij zondigen, dan hebben wij gefaald en niet Jezus. (31) Laat ons te allen tijde zoeken de wil Gods te doen en onze gedachten op de hemel gericht te houden. Dan zullen wij in ons christelijk leven van overwinning tot overwinning gaan. In de laatste grote strijd zullen zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus hebben het merkteken van het beest niet ontvangen, maar door Gods genade het zegel. (17 en 39)

Mijn gebed is dat u en ik altijd gereed mogen zijn. En als Jezus Christus, de Redder van deze wereld wederom verschijnt, tezamen met Zijn heilige engelen, teneinde Zijn getrouw volk te verzamelen, zullen wij samen met Hem opstijgen naar ons schitterend hemels tehuis daarboven, dat Hij ons heeft bereid, wij, die Hem liefhebben en gehoorzamen.

Wij hopen u daar te mogen begroeten!!!!!


1. Luc. 4:16 Luc. 23:54-56
2. "Catholic Record" Londen Ontario, Sept 1, 1923
3. "Doctrinal Catachism. P147 and "the Coverts Catechism Of Catholic Doctrine"1997 Edition, p.50
5. H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons.
6. Isaac Williams "Plain Sermons On the Catechism", p.334, 336.
7. Catechism note(22) "Sabbaten Og søndagen"by Odd Sverre Hove, the Norwegian newspaper Okt. 7, 1995
8. Marc 2:27, 28
9. Joh. 1:1-3; Gen. 1:26
10. Gen. 2:1-3; Ex. 20:11; 1 Joh 5:3
11. Matth. 5:17,18
12. Hebr 9:24-28
13. "Dagen"sept. 29, 1992
14. 1 Joh. 2:1-2 ; Phi. 2:5-7; Joh. 14:4-6
15. Ps. 2:2; Opb. 17:12-13; 16:13-14
16. Opb. Hfdst. 17 en 18
17. Opb. 13:16-17, and 18:9-10
18. Opb. 17:12-14
19. Ellen G. White, Review and Herald, Okt. 13, 1904 openbaar 14:12
20. Opb. 14:12 James 2:10-12
21. Matth. 28:18-20
22. The Norwegian Newspaper "Vart Land", "Vart Land", Sept 12, 1990 "Dagen"April 6, 1995 and june 25 1994.
23. Joh. 3:16; 14:6; 1 Joh. 1:7
24. Luc. 15:17-20
25. Joh. 6:37
26 Matth. 1:21; Opb. 21:27
27. Rom. 3:23; 6:23; 1 Joh. 3:4
28. Hand. 2:38; Eph. 2:8-10
29. 1 Cor. 10:13; 1 Joh. 3:1-9; 1 Joh. 2:1-6; Rom. 8:10; 1 Joh. 5:2-3; 2 Cor. 3:16; 1 Peter 1:22
30. Openbaar 14:1-12 and 18:1-4
31. Joh. 1:1-3, 14; Rom. 8:3; Jes 9:6 Joh. 17:21-23; 5:30; 14:3,4; 1 Joh. 3:3-10; 2 Peter 1:4; 1 Joh. 2:1-2
32. 1 Tess. 4:15-17; Opb. 22:12
33. Lev. 23:32; Nehemia 13:16-21
34. The Book of Concord: the Confessions Of the Evangelical Lutheran Church P. 327
35. Deut. 6:6-8; Hebr. 10:16
36. Rom 6:3-5; 1 Petr. 3:21; Joh. 3:23
37. Matth. 3:13-17; 1 Petr. 2:21
38. Hand. 2:38; Hand. 5:32
39. Opb. 7:1-4; Eze. 9:4; Opb. 15:2; 14:1-5
* Statenvertaling


[Back to the Main Page!]


This page belongs to Abel Struksnes. For more information contact Christian Information Service, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway or send me an e-mail at abels@online.no