[Back to the Main Page!]

Catastrofen en natuurrampen

Ongelukken en calamiteiten in de lucht, op zee en op het land, grote branden, wervelstormen, vreselijke hagelbuien, orkanen, overstromingen, tyfoons, tsunami's, aardbevingen, mislukte oogsten en hongersnood, dodelijke epidemieën, ziekten van elke denkbare aard, zowel bij mensen als dieren, toegenomen sterfelijkheid, hoererij en vermetel seksueel wangedrag, moord, oorlogen en geruchten van oorlogen. Waarom gaat dit allemaal maar door?

"Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand". (2Timotheus 3: 1-5).

Grenzen van landen worden uitgewist. De naties van de wereld, die van Europa inbegrepen, verenigen zich. Grote bedrijven, banken, winkels, enz. fuseren, worden grote, machtige eenheden. De rijken worden rijker en de armen worden armer. De armen worden tot slaven gemaakt door de veelvuldige regelgeving van de machtige elite. De grote steden en de technologische, door computers bestuurde gemeenschap maken, dat de wereld in toenemende mate wordt gecontroleerd en kunstmatig wordt.

Dit zijn allemaal tekenen van de tijd. Het werd voorspeld, dat deze dingen zouden gebeuren kort voor de komst van de Koning der Koningen, Jezus Christus, de Redder van de wereld.

Daarom, wanneer zal Jezus wederkomen en hoe zal de wijze van Zijn verschijning zijn? Wie zullen worden gered en wie zullen verloren gaan? Hoe zal de toekomst er uitzien? Deze en andere vragen zullen in dit boekje worden behandeld.

De geheime opname

Velen leren, dat er een geheime opname zal zijn, waarbij miljoenen mensen over de gehele wereld plotseling zullen verdwijnen en naar de hemel zullen worden opgenomen, alvorens de grote verdrukking begint. Anderen zullen worden achtergelaten. Wat heeft de Bijbel hier echter over te zeggen?

Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst zijn van de Zoon des mensen. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Waakt dan, want u weet niet op welke dag uw Here komt. (Mattheus 24:37-42)

Deze tekst, die komt uit de mond van Jezus, zegt ons, dat het alleen is als Jezus wederkomt, dat enkelen zullen worden weggenomen, terwijl anderen achterblijven. Het is alleen dan, bij de terugkeer van Jezus, dat de opname zal plaatsvinden. Nog twee teksten bevestigen dit: "En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen allen stammen der aarde zich op de borst slaan en ze zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen de uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere."(Mattheus 24:30,31)

"Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat ge niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus weder brengen met Hem.

Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin Gods, nederdalen van de hemel en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen." (1Thess. 4:13-17)

Deze tekst laat ons ook weten, dat de opname alleen geschiedt, wanneer Jezus komt om de uitverkorenen te verzamelen. Deze tekst geeft duidelijk aan, dat degenen, die op aarde leven bij de wederkomst, niet zullen worden opgenomen vóór de opstanding van de doden heeft plaatsgevonden. Pas dan zullen diegenen, die stierven in het geloof in Christus, opnieuw verrijzen en samen met de levende gelovigen op aarde, worden weggevoerd, bij de wederkomst van Jezus en hun Heer in de lucht ontmoeten. De leer over mensen, die in het geheim worden opgenomen vóór de wederkomst van Jezus is daarom een onbijbels begrip.

Heden ten dage geloven velen, dat Jezus nogmaals naar deze aarde zal afdalen, zittend op de troon van David in Jeruzalem. Dan wordt van de Joden verondersteld, dat ze de bijzondere spreekbuizen worden van God, en gedurende duizend jaar zullen evangeliseren onder de ongelovigen. Deze leerstelling is echter eveneens geheel onbijbels. Maar het is inderdaad verleidelijk. Jezus zelf zegt tenslotte, dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld is. (Joh. 18:36) Bovendien hebben we reeds gelezen, dat wanneer Jezus wederkomt, alle dingen zullen zijn besloten. Dan zal er bepaald zijn wie er gered zal worden en wie verloren zal gaan. Dan zal er geen nieuwe proeftijd meer zijn. Het is nu, dat we de gave van verlossing moeten ontvangen of deze weigeren. Wanneer Jezus wederkomt zal het te laat zijn om van mening te veranderen.

De tekst, die we zojuist hebben gelezen, 1 Thess. 4:13-17, zegt ons ook, dat Jezus niet op het aardoppervlak zal komen. Er staat, dat de verlosten zullen worden "opgenomen" of weggevoerd op de wolken des hemels. Zij zullen Jezus in de lucht ontmoeten, en Hem naar de hemel vergezellen, te samen met alle engelen van God.

Naar de Hemel

Niemand behoeft er aan te twijfelen, dat de verlosten naar de hemel gaan. Het vierde hoofdstuk van het boek Openbaring zegt, dat de troon van God en Christus in de hemel is. Iets verder lezen we, dat de verlosten voor de troon in de hemel staan. (Openbaring 7:9). Even verder lezen we in Openbaring, dat de verlosten thuis zijn in Gods koninkrijk. Er staat:"En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar, en ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd en de overwinnaars van het beest en zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods."(Openb,15:1,2)

Kort voordat Christus ten hemel voer, zei Jezus tot Zijn discipelen: "Ik ga heen om u een plaats te bereiden en wanneer Ik heengegaan ben en uw plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij moogt zijn waar Ik ben."(Joh.14:2.3)

In Zijn afscheidsrede zei Hij ook het volgende tot Zijn discipelen: "Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij heenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, zoals gij Hem ten hemel hebt zien varen. (Hand. 1:8-11)

Deze Schriftgedeelten, te samen gevoegd, zeggen duidelijk, dat de verlosten zullen worden opgenomen, weggevoerd, naar de hemel. De hemel is het vaderland waar de volgelingen van Jezus naar uitkijken. Paulus, die schreef over de helden van het geloof, bevestigde dit: "In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat ze een vaderland zoeken. En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat ze verlaten hadden, zouden ze gelegenheid hebben gehad terug te keren; maar nu verlangen ze naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hen een stad bereid." (Hebr.11:13-16)

Beproeving vóór de Tweede Komst

De Bijbel zegt duidelijk, dat kort voordat Jezus wederkomt, alle mensen een test zullen ondergaan: Om God te aanbidden als de Schepper, of om het beest te aanbidden en het merkteken daarvan te ontvangen" (Openb. 14: 6-12). Enkelen suggereren, dat de tijd van beproeving, veroorzaakt door het merkteken van het beest, na de wegvoering zal plaatsvinden. De Bijbel bevestigt echter, dat de verlosten, thuis in het koninkrijk van God, gestreden hebben in het gevecht met wat de Bijbel noemt "het beeld en het merkteken van het beest". Johannes beschrijft het aldus: "En ik zag (iets) als een zee van glas met vuur vermengd, en de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam, staande aan de glazen zee, met de citers Gods".(Openb. 15:2)

Vijf hoofdstukken verder in het boek van Openbaring, schrijft Johannes over de verlosten, die thuis waren gekomen in het koninkrijk van God. Hij zegt: "En ik zag tronen en zij zetten zich daarop en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God en die noch het beest, noch zijn beeld hadden aanbeden en het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden; en zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang." (Openb.20:4)

De verlosten bereikten, door de kracht van het Lam (Christus) de overwinning over het `beest', het `beeld van het beest' en het `merkteken van het beest'. Daarom zullen degenen, die leven bij de tweede komst, deze tijd van beproeving hebben ervaren, d.w.z., deze test, voordat Jezus wederkomt. Waarom zegt het: dat allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, zullen worden geconfronteerd met dit oordeel betreffende het `merkteken van het beest' en het `beeld van het beest'? (Openb. 13:15-18) God aanbidden als de Schepper of het beest en zijn `merkteken' ontvangen, dat zal de uiteindelijke, grote test zijn voordat Jezus wederkomt. Nu is het de tijd om "ja" te zeggen tegen Jezus. Dan zal Hij ons voorzien van de hulp en de ervaring met Hem, die nodig is om de moeilijke dagen, die voor ons liggen, te doorstaan. Hij zal ons de kracht en de moed geven om God en Zijn geboden te gehoorzamen in plaats van het `beest` te gehoorzamen en te aanbidden.

Een valse Messias

Laten we echter terugkeren naar de wederkomst van Jezus. Sommigen zeggen, dat Jezus in het geheim zal komen. Dat hij zich dan hier, dan daar, als iemand zal tonen. Jezus waarschuwt echter tegen deze misleiding. Hij wist, dat bedriegerijen zoals deze, zouden voorkomen en daarom zei Hij: "Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn." (Matth.24: 23-27)

Omdat we hebben gezien, dat Jezus, bij Zijn tweede komst niet op het aardoppervlak zal komen, moeten we ons niet laten misleiden, indien iemand beweert, dat Jezus is wedergekomen en op een zekere plaats is. We hebben reeds gezien, dat Jezus zal komen op de wolken des hemels, bij de laatste bazuin. Zo duidelijk als de bliksem door de lucht flitst, zo duidelijk zullen we Jezus aanschouwen bij de tweede komst. Ziet u, de Bijbel beschrijft de wederkomst van Christus als volgt: " Zie Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken." (Openb.1:7) Het kan niet eenvoudiger worden gezegd, allen zullen Jezus zien wanneer Hij wederkomt. We hebben ook gelezen, dat de verlosten zullen worden weggevoerd in de wolken om Jezus in de lucht te ontmoeten. Zij zullen Jezus niet op de grond, maar in de lucht ontmoeten.

De Verandering

Wat zal er nu met de verlosten gebeuren bij de Wederkomst? Wel, de Bijbel zegt, dat ze veranderd zullen worden. Er staat geschreven: " Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opstaan, opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning." (1Kor. 15: 51-54)

Ook Paulus beschrijft de verandering in deze bewoordingen: "Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmee Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen."(Filippenzen 3: 20,21)

De Bijbel verhaalt, dat de mensheid (Adam en Eva) werden gevormd naar het beeld van God. Zij konden in de aanwezigheid van God verkeren. Toen waren ze in het bezit van een verheerlijkt lichaam, dat het hen mogelijk maakte om in de aanwezigheid van God te zijn. Omdat ze ongehoorzaam werden en de vrucht aten van de verboden boom, zondigden zij daarmee en verloren hun heerlijkheid. (Gen.3: 6-9) Ze konden niet langer God zien en in leven blijven. Hun lichamen werden vergankelijk en sterfelijk. Allen hebben wij dit soort lichaam. God wil echter de mensen in hun oorspronkelijke toestand terugbrengen, zodat ze in staat zullen zijn om in Gods aanwezigheid te verkeren zonder te sterven. Dit zal gebeuren wanneer Jezus Christus komt om de Zijnen bijeen te brengen.

De doden zijn in hun graven

We lezen ook, dat dit sterfelijke onsterfelijkheid moet aandoen. Alleen God is onsterfelijk. De Bijbel bevestigt dat op deze wijze: Die (God) alleen onsterfelijkheid heeft. (1Timotheus 6:16)

Wanneer een mens sterft, houdt hij op te bestaan. Er staat geschreven: Want de levenden weten tenminste, dat ze sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergeten; en ze hebben nimmer deel aan iets, dat onder de zon geschiedt....want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen ge gaat. (Prediker 9:5,6,10) Wanneer iemand daarom is overleden is hij of zij even levenloos als een steen. Ze hebben niet langer enig leven, gedachten, rede of bestaan. Zij liggen in de grond en worden tot stof. Dit is de reden waarom er een wonder zal gebeuren wanneer Jezus de mensen uit hun graven opwekt, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot eeuwige verdoemenis. (Gen.3:19; Joh.5:29)

Toen één van de vrienden van Jezus, Lazarus, stierf en reeds vier dagen in het graf lag, noemde Jezus zijn dood een slaap. Daarna zei Hij, dat Lazarus dood was. (Joh. 11: 1-44) Daarom slapen de doden in hun graven. Degenen, die sterven in het geloof in Jezus Christus ontwaken bij de wederkomst van Jezus. De goddelozen zullen na de duizend jaar worden opgewekt (dit zal later duidelijk worden gemaakt).

Precies zoals Jezus Lazarus uit zijn graf opwekte, zo zal Hij Zijn gelovigen uit hun rustplaatsen opwekken op de morgen der opstanding. Lazarus ontving na zijn opstanding weer een sterfelijk lichaam, maar bij de Wederkomst zullen de verlosten onsterfelijke lichamen ontvangen. We hopen en geloven, dat ookLazarus in die menigte zal zijn.

Geen opstanding zonder de wederkomst van Jezus

Jezus Zelf werd de eerste van degenen, die werden opgewekt, toen Hij opstand uit de doden op de eerste dag der week. (Luk.24:1-6) Paulus beschrijft het als volgt: "Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door één mens, is ook de opstanding der doden door één mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij Zijn komst." (1 Kor. 15: 20-23)

Uw recht op de Boom des Levens

Stel u zich de verlosten voor, die onsterfelijke en onvergankelijke lichamen krijgen. Een noodzakelijke verandering! Nu kan niemand God zien en in leven blijven, maar dan zullen de verlosten Hem van aangezicht tot aangezicht zien. (Openb. 22:4) Wilt u deze verandering ondergaan? Ik denk van wel. Maak daarom nu aanspraak op deze belofte! God beweegt u om " ja" te zeggen tegen Jezus en om deze keuze te maken. We moeten nu ons denken en onze houding tegenover God veranderen, als we bij de Wederkomst onsterfelijk willen worden. We moeten echter dit uiteindelijke standpunt zelf innemen, God wil niemand dwingen. Dit is een feit, dat bewijst, dat God liefde is.

Wanneer u dit besluit genomen hebt, dan zult u ook verplicht zijn om te bidden om kracht om Hem te volgen! In Zijn kracht zullen we van de ene naar de andere overwinning gaan. De beloften voor overwinning zijn overvloedig. Hier zijn er een paar: "Wees getrouw tot de dood en Ik zal u een kroon des levens geven." (Openb. 2:10) " Hij, die overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon." (Openb.3:21) Zalig zijn zij, die zijn geboden bewaren, opdat zij recht mogen hebben op de boom des levens en door de poorten mogen ingaan in de stad." (Openb.22:14)

De omvorming van de geest

Door de kracht van de Heilige Geest zullen de levende verlosten de aanvallen van de Duivel overwinnen. Bovendien zullen ze bij de wederkomst de fysieke omvorming ervaren, die nodig is om met de Verlosser, alle hemelse engelen en de opgestane verlosten mee te gaan naar de hemel. Wat betekent niettemin de omvorming van de geest? Zal die alleen plaatsvinden wanneer Jezus wederkomt, of moet die daarvoor plaatsvinden? Voor het antwoord zullen we ons tot het Woord van God wenden: "Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren." (Hand.3:19) Toen zei Petrus tegen hen: "Bekeert u en een ieder late zich dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen." (Hand. 2:38)

"Ik vermaan u dan broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat ge uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat ge moogt erkennen, wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en volkomene." (Rom.12:1,2) "Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was." (Filip: 2:5) "Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien."(Matth.5:8) "Wie mag de berg des Heren beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert."(Ps. 24:3,4) En in haar zal niets onreins binnenkomen, en niemand, die gruwel en leugen doet, maar alleen zij, die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam."(Openb.21:27)

In die tijd, wanneer Jezus wederkomt om Zijn uitverkorenen bijeen te brengen, zal er slechts een levend "overblijfsel" zijn van Gods volk. (Zefanja 3:12,13; Openb. 12:17) Deze hebben het merkteken van het beest geweigerd, maar hebben in de plaats daarvan het `zegel van God' op hun voorhoofden ontvangen. God heeft hen aanvaard als Zijn eeuwig bezit. De Bijbel beschrijft hen op deze wijze: En de Here zeide tot hem: "Trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden van de mannen, die zuchten en kermen over al de gruwelen, die daar bedreven worden."(Ezech.9:4) Met de liefde van God, brandend in hun harten, zullen ze hebben gezucht en gekermd, over de afval onder de belijdende mensen van God en zij zullen hen gewaarschuwd hebben tegen hun afval. Slechts een overblijfsel van Gods volk zal zich bekeren en het Lam (Christus) volgen, waar het ook heen gaat. Zij zullen door God zijn aanvaard en Zijn teken van goedkeuring op hun voorhoofden hebben ontvangen. In geloof zullen ze de vergeving en de gerechtigheid van Jezus hebben ontvangen en zij zullen kracht ontvangen hebben van de Heilige Geest om te doen wat recht is. (1Joh.1:9; 2:29) In een visioen zag Johannes deze verlosten staan, thuis, op de berg Sion. Hij beschrijft aldus hun karaktertrekken: "Dezen zijn het, die zich niet met vrouwen hebben bevlekt ( = kerken, die onbijbelse leerstellingen verkondigen, 2Kor.11:2), want ze zijn maagdelijk. Dezen zijn het, die het Lam ( = Christus, Joh.1:29) volgen, waar Hij ook heen gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.(Openb. 14:4,5)

Al deze teksten in dit gedeelte, en vele anderen, verkondigen ons, dat de omvorming van onze geest nu moet geschieden. Tenzij de omvorming van onze geest geschiedt voordat we sterven, of vóór de wederkomst, zullen we niet worden verlost en zullen we niet in staat zijn Jezus te volgen naar de hemel. Alleen degenen, die zuiver van hart zijn, zullen bij Zijn komst meegenomen worden. Deze zijn de eerstelingen, die geoogst zullen worden.

De oogst

De Bijbel maakt het overduidelijk, dat, wanneer de waarschuwingsboodschap, die genade en redding inhoudt, met een luide stem aan de gehele wereld is gegeven, Jezus Christus, de Verlosser van de wereld, zal wederkomen op de wolken des hemels. (Matth.24:14, Openb.14:6-12) Dan zal de oogstijd beginnen. Johannes beschrijft de oogst als volgt: "En ik zag en zie, een witte wolk, en op de wolk iemand gezeten als eens mensen zoon, met een gouden kroon op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. En hij, die op de wolk gezeten was, zond zijn sikkel uit op de aarde, en de aarde werd gemaaid." (Openb. 14:14-16)

Dit tekstgedeelte is nog een ander bewijs, dat, wanneer Jezus Christus wederkomt om de Zijnen bijeen te brengen, Hij symbolisch zal zeggen: "Oogst een rijpe oogst". Hij zal diegenen oogsten, die door Gods genade en macht een karakter hebben verkregen, dat gelijkt op dat van Jezus. Zij zullen zijn omgevormd, en in hun leven de goedheid, zuiverheid, getrouwheid en liefhebbende vriendelijkheid van Jezus weerspiegelen. Door de genade van God en de kracht van de Heilige Geest, zullen zij in hun leven, blij de geboden van God gehoorzamen en het geloof van Jezus hebben. (Openb. 14:12; 1Joh.5:2-3)

Paulus bespreekt de transformatie, die nu in ons leven plaats dient te vinden, terwijl de proeftijd (van genade) nog voortduurt. "En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. (2Kor.3:18) "Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is) niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zo ver ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven."(Gal.2:20) "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten we ook door de Geest het spoor houden."(Gal. 5:22-25) Johannes zegt het zo: "Als ge weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is."(1Joh.2:29) Bovendien: "Zalig zij, die Zijn geboden bewaren, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. (Openb.22:14) Het is de rijpe oogst, zij die hun ego hebben gekruisigd en die door de genade en de kracht van God het karakter van Christus in hun leven openbaren, die Christus komt binnenhalen.

De Koning der Koningen en de Heer der Heren

De Bijbel zegt, dat in de tijd van het einde, alle vernietigende krachten in de wereld oorlog zullen voeren tegen Christus en degenen, die aan Zijn zijde staan. Er staat geschreven: "Deze zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen _ want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen _ en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen." (Openb. 17:14)

Bij de Wederkomst, als de Koning der koningen en de Heer der heren, zal Jezus komen. Hij zal verschijnen in al Zijn glorie. "En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid, En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere." (Matth,24:30,31)

Hier lezen we, dat Jezus komt met macht en grote heerlijkheid. De verlosten, die dan verheerlijkte lichamen zullen krijgen, zullen geen moeite hebben met Zijn glorie-volle verschijning. Ze zullen overgelukkig zijn en zeggen: "Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de Heer, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft". (Jes,25:9)

Stel u zich deze wonderbaarlijke dag eens voor! Een dag van bevrijding! Een dag van verlossing!

Kunt u zich voorstellen wat een vreugdevolle dag dat zal zijn, zowel voor de doden, die zijn opgewekt uit hun graven en voor de levende verlosten, als zij de Verlosser zien wederkomen! Ze hebben er over gepredikt. Ze hebben tegenstand ontmoet, vervolging en dood, maar wat zijn al deze moeilijkheden vergeleken met de glorie, die ze spoedig zullen genieten! Nu zien ze de Koning der koningen en de Heer der heren om hen bijeen te brengen. Ze zijn vol vreugde, hun gezichten stralen van geluk. Geen pen kan de blijdschap beschrijven, die de verlosten zal vervullen, als zij hun geliefde Verlosser, het leger der engelen en hun geliefden zien, die hun Heer trouw bleven, zelfs tot de dood.

Alle ogen zullen zich op de Verlosser richten en we hebben reeds in Gods Woord gezien, dat de verlosten zullen worden weggevoerd in de wolken om hun Heer in de lucht te ontmoeten. Wat een wonderbaarlijk iets, te worden vervoerd in de lucht, vrij en verlost. Nu zijn ze veilig bij God. Hun vijanden kunnen hen niets meer aandoen. Ze zijn nu in veilige handen.

Terwijl ze opvaren in de lucht en de sterrenstelsels voorbijgaan, de Melkweg en planeten achter zich laten, en de hemelse stad binnengaan, kunnen ze een zucht van verlichting slaken: Gered, eindelijk gered door het bloed van het Lam! Nu kunnen zij zich ontspannen. Hier zal geen Duivel zijn, geen vervolgers, geen misdadigers. Geen menselijke bevelen. Hier is vrede, liefde, geluk, vriendelijke heerschappij, alle vruchten van de Geest zijn manifest.

Het Millennium, `t Gerecht, dat in de hemel in actie komt

De Bijbel zegt, dat de verlosten duizend jaar in de hemel zullen doorbrengen. Er staat geschreven: "Ik zag tronen en zij zetten zich daarop en het oordeel werd hun gegeven; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God en die noch het beest noch zijn beeld hadden aanbeden en die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand hadden ontvangen; en zij werden weer levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaar lang". (Openb. 20:4) Dit vers komt overeen met 1Kor.6:2 "Of weet gij niet, dat de heiligen ( = de verlosten) de wereld zullen oordelen?"

Dus de verlosten zitten in het gerecht in de hemel. Over wie zullen ze rechtspreken? De zaken van de heiligen zijn reeds beslist ten gunste van de verlosten. Jezus heeft getrouw hun levens onderzocht. De Bijbel beschrijft het begin van de rechtzitting als dit: "Terwijl ik bleef toekijken, werden tronen opgesteld en een Oude van dagen zette Zich neder; zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen, en de raderen daarvan uit laaiend vuur; en een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit, duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizend maal tienduizenden stonden vóór Hem. De vierschaar zette zich neder en de boeken werden geopend." (Openb. 7:9-10)

Paulus maakt het duidelijk, dat individuen een verslag van zich moeten maken. "Zo zal (dan) een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven." (aan God). (Rom.14:12) We gaan niet verloren of worden gered als groep, maar als ieder persoonlijk.

De meeste mensen, die op aarde leven bij de Wederkomst zullen niet ten hemel worden opgenomen. Op dat moment zal hun ondergang reeds zijn bepaald.

Maar ze hebben hun uiteindelijke uitspraak nog niet gekregen. Nu zal het de heiligen worden toegestaan de hemelse verslagen te bestuderen en zelf te zien, dat de verlorenen een eerlijke beoordeling hebben gekregen. Wellicht mist de één of andere echtgenoot zijn vrouw en zal zich afvragen, waarom zij er niet in slaagde om in de hemel te komen. In de boeken van de hemel zijn alle dingen opgenomen en de verlosten gaan de wereld oordelen. Zij moeten er van verzekerd zijn, dat allen rechtvaardig zijn geoordeeld. U weet, wij kunnen alleen mensen beoordelen naar hun woorden en daden, terwijl God onze harten oordeelt. Hij kent elke en iedere niet beleden zonde. Alle overtredingen zijn nauwgezet opgenomen in de boeken van de hemel en de heiligen zullen dan toegang hiertoe krijgen. De verlorenen zullen worden geoordeeld naar hun woorden en daden. Dit roept een nogal persoonlijke vraag op: Zou u het leuk vinden, als anderen inzicht kregen in uw leven? Zou u het leuk vinden, als zij al uw wandaden zagen? Die bijzondere zonde, die u beging, zonder dat andere mensen er iets van wisten? Tenzij u wenst dat de heiligen een goede kijk krijgen op de donkere episoden van uw bestaan, zou u beter nu kunnen besluiten al uw zonden aan Jezus over te dragen, zodat Hij ze kan verzoenen. Verlossing wordt aangeboden onder voorwaarde. Jezus heeft alles gedaan om u en onszelf onsterfelijk te maken, maar het ligt aan u en ons om de gave van de verlossing te aanvaarden. De uitnodiging van de Verlosser is duidelijk: "Indien we onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." (1Joh.1:9) Beste vriend, laat er geen zonde in uw leven blijven. Leg ze aan de voeten van Jezus. Bid om genade en moed om de zaken opnieuw recht te zetten met degene, tegen wie u hebt gezondigd en Jezus zal u uw definitieve vergeving schenken. Dan zult u vrij zijn van zonde en door in Jezus te blijven, zult u één van diegenen zijn, die de wereld oordelen, in plaats dat uw leven wordt nagegaan en u wordt veroordeeld. Moge God ons allen helpen om niet onze harten te verharden of trots te zijn, maar om ons te vernederen voor de Heer, zodat wij gereinigd mogen worden door het bloed van het Lam en klaar staan voor Zijn wederkomst.

Satan gedurende duizend jaar gebonden

We hebben nu gezien, dat de verlosten duizend jaar in de hemel zullen zijn en dat zij zitting hebben in een rechtzaak. Wat gebeurt er echter met de goddelozen, zullen zij het millennium op aarde doorbrengen, terwijl de heiligen in de hemel zijn, of wat zal er gebeuren met degenen, die zich niet hebben bekeerd?

We lezen, dat bij de wederkomst Jezus zal verschijnen in al Zijn glorie. De verlosten zullen die helderheid kunnen verdragen, want volgens de Bijbel zijn alleen de zuiveren van hart in staat om God te zien. Diegenen zonder zuiver hart en verheerlijkt lichaam zullen God niet kunnen zien en in leven blijven. Daarom zal, bij de wederkomst, de goddeloze sterven door de helderheid van Zijn komst. De Bijbel, beschrijft de wederkomst van Jezus aldus: "En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold en elke berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?" (Openb. 6:14-17) Alleen de heiligen zullen in staat zijn om staande te blijven, alleen zij zullen het aangezicht van God zien en in leven blijven, omdat hun harten zuiver zijn en ze verheerlijkte lichamen hebben gekregen. De anderen zullen verdorven en sterfelijke lichamen bezitten en hun harten zullen vol zonde zijn. Zij kunnen de verheerlijkte aanblik van Jezus' verschijning niet verdragen. Vandaar dat ze zullen sterven. Zij zullen de bergen en rotsen aanroepen: "Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem."

De goddeloze zal daarom sterven bij de aanblik van de wederkomst van Jezus. En omdat hij niemand meer heeft om te verleiden, zal Satan doelloos over de aarde dwalen. De Bijbel beschrijft zijn situatie aldus: "En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote keten in zijn hand; en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaar, en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de duizend jaar voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte tijd worden losgelaten."(Openb. 20: 1-3) Satan zal dan door de omstandigheden gebonden zijn. Hij zal niemand hebben om te verleiden. De verlosten zullen in de hemel zijn en de goddelozen zijn dood als gevolg van de wederkomst van Jezus. De Bijbel beschrijft het toneel in deze termen: "Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen." (Jes.13:9) De profeet Zefanja beschrijft de situatie als volgt: "Nabij is de grote dag des Heren, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des Heren; bitter schreeuwt dan de held. Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en angst, een dag van vernieling en vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat ze gaan als blinden, want ze hebben tegen de Here gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek. Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des Heren. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijke einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden." (Zefanja 1:14-18) We zullen ook een uitspraak lezen over deze stand van zaken van de profeet Jeremia: " Ik zag de aarde, en zie, ze was woest en ledig; ik zag naar de hemel en zijn licht was er niet. Ik zag de bergen, en zie, ze beefden en alle heuvelen schudden. Ik zag, en zie er was geen mens en al het gevogelte des hemels was weggevlogen. Ik zag, en zie, de gaarde was woestijn, en al zijn steden waren in puin gestort, voor de Here, voor zijn brandende toorn." (Jer.4:23-26)

Na het Millennium

Wat zal er nu na die duizend jaar gebeuren? Wel, de goddeloze doden zullen uit hun graven verrijzen. Dit zal een andere opstanding zijn, de tweede opstanding. De Bijbel beschrijft het in deze woorden: "De overigen der doden werden niet weder levend, voordat de duizend jaren voleindigd waren." (Openb. 20:5) Opnieuw, na die duizend jaar, zal er veel mensen op aarde zijn. Deze zal gevuld zijn met niet verloste personen, degenen, die Jezus afwezen en Hem niet in Zijn voetstappen hebben willen volgen. (1Petrus 2:21-24) Als ze verrijzen, echter niet in een verheerlijkt lichaam zoals de verlosten, zijn ze precies gelijk als toen zij op aarde waren, met hun verlangens, opstandige gedachten en ambities.

Echter, niet alleen de niet-verlosten zullen opnieuw actief worden. Ook Satan, wordt uit zijn gevangenis losgelaten. Dan zal hij plotseling velen hebben om opnieuw te verleiden. De Bijbel vertelt de geschiedenis als volgt: " En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten." (Openb.20:7) En het gaat verder: "En hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen en hun getal is als het zand der zee. En zij kwamen over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen." (Openb. 20:8-9)

Dit is de oorlog van Gog en Magog. Sommigen leren, dat deze oorlog zal worden uitgevochten vóór de duizend jaar, maar we hebben zojuist gelezen, dat die oorlog na de duizend jaar zal plaatsvinden. Dat is, wanneer Satan al de goddelozen zal verzamelen om op te trekken tegen de geliefde stad, het Nieuwe Jeruzalem, dat dan op de aarde zal zijn nedergedaald uit de hemel, als een bruid, versierd voor haar echtgenoot. De Bijbel vertelt over deze stad in het op één na laatste hoofdstuk van het boek Openbaring: "En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is." (Openb.21:2)

De profeet Zacharia schrijft, dat de hemelse stad, het Nieuwe Jeruzalem, zal nederdalen op de Olijfberg. Er staat geschreven: "Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem." (Zach. 14:4-5)

Hier zien we, dat de heiligen, die 1000 jaar hebben doorgebracht in de hemel, er zullen zijn, als de hemelse stad, het Nieuwe Jeruzalem, neerdaalt op de Olijfberg. Er staat toch, dat de Heer mijn God zal komen met al Zijn heiligen, nietwaar? De heiligen zullen dan andermaal de aarde betreden. Alvorens God echter een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen, waarin gerechtigheid zal wonen, zal de oorlog van Gog en Magog plaatsvinden. We lezen, dat Satan zal opmarcheren tegen de hemelse stad, het Nieuwe Jeruzalem. Hij zal alle niet-verlosten verzamelen voor de strijd tegen God, de hemelse engelen en de verlosten. Satan en de niet-verlosten zullen bovendien de stad omsingelen om deze in te nemen. Dan zal er echter iets onverwachts en beslissend gebeuren. Vuur zal uit de hemel komen en hen verteren. En de duivel, die hen verleidde, zal geworpen worden in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, plus al degenen, die Jezus hebben geweigerd te aanvaarden als hun persoonlijke Verlosser. Ze zullen voor eeuwig worden vernietigd. (Openb. 20:10) Dan zullen ze de gevolgen van hun keuze ondervinden. Ze kozen hun eigen weg, niet de weg van Jezus. Dan zullen ze hun leiders vragen: "Waarom hebt u ons langs verkeerde paden geleid?" "Waarom liet u ons geloven, dat we konden zondigen, en dansen en feesten en aan het eind toch konden worden verlost?" " Waarom verkondigde u een boodschap van `Vrede, vrede, en geen gevaar?" Dan zal het te laat zijn. Dan zullen ze verloren gaan in het aangezicht van eeuwige verdoemenis.

In zijn tweede brief schrijft Petrus, dat de hemelen met gedruis voorbij zullen gaan en de elementen door vuur zullen vergaan en de aarde en de werken, die daarop gevonden zullen worden. (2Petr.3:10)

Johannes schrijft: "Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars _ hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood." (Openb.21:8). Zoals we zien, noemt de Bijbel de poel van vuur de tweede dood. (Openb. 20:14). Als iets zou moeten worden betiteld als een hel, dan is dit het, het vreselijke lijden van de goddelozen. Volgens de Bijbel werden zij geoordeeld naar hun werken. (Openb. 20:13) " En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs." (Openb.20:15)

De profeet Maleachi beschrijft de straf in de poel des vuurs aldus: "Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken" zegt de Here der heerscharen- "welke hun wortel noch tak zal overlaten."(Maleachi 4:1) De bozen zullen branden als stro. Een vers en dik stuk stro kan een lange tijd branden in tegenstelling tot een klein en droog stuk stro, dat kort brandt. Dit laat zien, dat sommigen een lange straf (tijd van lijden) zullen ondergaan en anderen een korte tijd. Ze zullen worden geoordeeld naar hun werken. Satan zal de zwaarste straf krijgen. Hun straf en lijden in de poel van vuur zal eindigen in de dood. Die zal afrekenen met de oorzaak van het kwaad. De goddeloze, te samen met het kwaad verdwijnt, in het zuiverende vuur, met wortel en tak. Satan is de wortel en zijn volgelingen zijn de takken. De bestraffing van de wet zal worden voltooid, de eisen van rechtvaardigheid vervuld. Hemel en aarde zullen verkondigen, dat God rechtvaardig is.

Dan zal er geen dood en pijn meer zijn, rouw en verdriet, begeerte, hoererij, enz., omdat de oorzaak van het kwaad dan is weggewist.

Een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde

Tijdens deze periode schept God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Johannes schetst het resultaat van deze wonderbaarlijke, nieuwe scheppingsdaad als volgt: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer."(Openb.21:1) Alles wat vanwege de zonde verloren was gegaan, zal dan worden vernieuwd. " De rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer." (Ps.37:29)

De angst om de toekomstige erfenis al te materialis-tisch te doen schijnen, heeft velen er toe gebracht de eigenlijke waarheden, die er ons toe leiden om het te zien als ons tehuis, te vergeestelijken. Christus verzekerde zijn discipelen, dat Hij heenging om voor hen woningen te bereiden in het huis van Zijn Vader. Zij, die het onderricht van Gods Woord aanvaarden, zullen niet geheel onkundig zijn met betrekking tot het hemelse tehuis. "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben." (1Kor.2:9) Menselijke taal is ontoereikend om de beloning van de rechtvaardigen te beschrijven. Het zal slechts worden gekend door diegenen, die het aanschouwen. Geen eindige geest kan de glorie van het Paradijs van God begrijpen.

In de Bijbel wordt de erfenis van de verlosten een land genoemd. In Hebreeën 11:14-16 leidt de hemelse Herder zijn kudde naar de fontein met levend water. De boom des levens geeft elke maand zijn vruchten en de bladeren van de boom zijn tot genezing der volkeren. Er zijn altijd vloeiende stromen, helder als kristal en daarnaast werpen wuivende bomen hun schaduw op de paden, bereid voor de verlosten van de Heer. Daar gaan de uitgestrekte vlakten over in prachtige, glooiende heuvels, en de bergen van God verheffen hun verheven toppen. Op deze vredige vlakten, naast die levende stromen, zullen de kinderen van God, die zo lang pelgrims en zwervers zijn geweest, een tehuis vinden.

"En mijn volk zal in een verblijf des vredes wonen, in veilige woningen, in oorden van ongestoorde rust." (Jes.32:18) "Van geen geweld zal in uw land meer gehoord worden, van verwoesting noch verderf in uw gebied, en gij zult uw muren Heil noemen en uw poorten lof." (Jes.60:18)

"Zij zullen huizen bouwen en die bewonen, wijngaarden planten en de vrucht daarvan eten; ze zullen niet bouwen, opdat een ander er wone; zij zullen niet planten, opdat een ander het ete, want als de levensduur der bomen zal de leeftijd van mijn volk zijn en van het werk hunner handen zullen mijn uitverkorenen genieten." (Jes.65: 21-22) Daar zullen de woestijn en het dorre land zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis.

"Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten en het zal de Here zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden." (Jes.55:13) "Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen te samen zijn en een kleine jongen zal ze hoeden." (Jes. 11:6) "Men zal geen kwaad doen noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren." (Jes.11:9)

Pijn kan in de atmosfeer van de hemel niet bestaan. Er zullen geen tranen meer zijn, geen begrafenisstoeten en geen rouwbanden." En de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag noch moeite zal er meer zijn, want de vorige dingen zijn voorbij gegaan. En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek; het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. (Openb.21:4; Jes. 33:24)

Daar is het Nieuwe Jeruzalem, de metropool van de verheerlijkte nieuwe aarde, een kroon van heerlijkheid in de hand van de Heer en een koninklijke tulband in de hand van uw God. En ze had de heerlijkheid Gods en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant. En de Heer zeide: "Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over Mijn volk. Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn."(Jes.62:3; Openb.21:11; Jes. 65:19; Openb.21:3)

In de stad van God zal geen nacht zijn. Niemand zal rust nodig hebben of er naar verlangen. Men zal niet moe worden om de wil van God te doen en om Zijn naam te verheerlijken. We zullen voor altijd de frisheid van de morgen voelen en ver zijn van zijn beëindiging. En het licht van een lamp of van de zon is niet meer nodig, want de Here God zal hen verlichten. (Openb.22:5) Het licht van de zon zal worden verruild voor een straling, die niet duizelig maakt en toch onmetelijk de helderheid van onze middag overtreft. De glorie van God en het Lam overstroomt de Heilige Stad met een nooit verflauwend licht. De verlosten zullen wandelen in de zonloze glorie van de eeuwigdurende dag.

En een tempel zag ik in haar niet, want de Here God, de Almachtige, is haar tempel, en het Lam. (Openb.21:22)

Het is het voorrecht van het volk van God, om de communicatie open te houden met de Vader en de Zoon. "Want nu zien we nog door een spiegel, in raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht." (1Kor. 13:12) We aanschouwen het beeld van God weerkaatst als in een spiegel, in de werken der natuur en in zijn omgang met mensen; maar dan zullen we Hem zien zonder vertroebelende sluier. We zullen in Zijn aanwezigheid staan en de glorie van Zijn uiterlijk aanschouwen.

De Triomf van Gods Liefde

Daar zullen de verlosten " kennen, zoals zij gekend zijn." De liefde en de genegenheid die God Zelf in ons heeft gelegd, zullen er op de heerlijkste en fijnste manier worden uitgedrukt. De zuivere gemeenschap met heilige wezens, het harmonieuze contact met de engelen en met de gelovigen van alle eeuwen die hun klederen hebben gewassen in het bloed van het Lam en de heilige banden van "alle geslacht in de hemelen en op de aarde" dragen bij tot het geluk van de verlosten. Daar zullen onsterfelijke wezens zich in eeuwige verrukking verdiepen in de wonderen van de scheppingskracht en in de verborgenheden van de verlossende liefde. Er zal geen wrede, misleidende vijand zijn om de mensen van God af te leiden. Elk talent zal worden ontwikkeld en verbeterd. Het verwerven van kennis zal de geest niet vermoeien, noch het verstand uitputten. Daar zullen de grootste ondernemingen tot een goed eind worden gebracht en de hoogste ambities werkelijkheid worden. Toch zal men steeds hogere toppen bereiken, en zich verbazen over nieuwe wonderen. Men zal nieuwe waarheden doorgronden en nieuwe onderwerpen ontdekken die de volledige inzet van geest, ziel en lichaam zullen vergen. De verlosten zullen alle schatten van het heelal kunnen bestuderen. Ze zijn onsterfelijk geworden en zweven in onvermoeibare vlucht naar verafgelegen werelden - naar werelden die bedroefd waren toen ze de ellende van de mensheid zagen en van blijdschap juichten wanneer een ziel uit de handen van Satan werd verlost. Met onuitsprekelijke vreugde delen de mensen nu in de blijdschap en wijsheid van wezens die nooit hebben gezondigd. Ze hebben ook toegang tot de schatten van kennis en inzicht die in de loop der eeuwen zijn verworven door de bestudering van Gods werken.

Met een onsterfelijke blik zullen ze kunnen kijken naar de pracht van de schepping - naar zonnen, sterren en melkwegstelsels, die nauwkeurig hun baan rond de troon van God beschrijven. Op alles, van het kleinste tot het grootste, staat de naam van de Schepper geschreven en in alle dingen komt de rijkdom van Zijn kracht tot uiting. In de loop van de eeuwigheid zullen ze God en Christus steeds beter leren kennen. Liefde, eerbied en geluk zullen net zoals de kennis steeds groter worden. Hoe beter de mensen God leren kennen, des te meer zullen ze Zijn karakter bewonderen. Naarmate Jezus de verborgenheden van de verlossing en de hoogtepunten in de grote strijd tegen Satan voor hen ontsluiert, zullen de harten van de verlosten met nog meer toewijding worden vervuld; ze zullen de gouden citers met intensere vreugde bespelen. Duizend maal duizenden en tienduizend maal tienduizenden zullen Gods lof zingen. "En alle schepsel in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden."

De grote strijd is dan ten einde. De zonde en de zondaren zijn er niet meer. Het ganse heelal is gereinigd. Overal in de schepping is er eendracht en blijdschap.Van Hem die alles geschapen heeft, komen stromen van leven, licht en vreugde, die alle delen van de oneindige ruimte bereiken. De kleinste atomen en de grootste werelden, alle levende wezens en alle levenloze voorwerpen verkondigen in hun oneindige schoonheid en volmaakte vreugde: God is liefde. (E.G.White, De grote strijd, blz. 623- 624)

Op de drempel van de eeuwigheid

De tekenen der tijden vertellen ons, met de intensiteit van iemand, die van de daken roept, dat Jezus Christus, de Redder van de wereld, spoedig wederkomt. Terwijl we nog wachten, zullen we echter een grote worsteling doormaken. De worsteling tussen goed en kwaad zal tot het eind der tijden intensiever worden. De laatste gebeurtenissen zullen snel gaan, zoals de weeën een zwangere vrouw overvallen. (Zef. 1:14; Rom. 9:28; 1Thess.5:1-3) Vandaar, dat het van levensbelang is, dat we nu besluiten om bij Jezus te staan, van dag tot dag, van uur tot uur, van minuut tot minuut, van seconde tot seconde. Jezus kwam naar deze aarde om ons Voorbeeld te zijn. Hij was God, maar vernederde Zichzelf en bekleedde Zijn goddelijkheid met een menselijk lichaam. Hoewel Hij God was, kwam Hij als een mens (Joh.1:1-3, 14; Filip. 2:5-8) Als mens toonde Hij ons hoe te overwinnen. Precies zoals Jezus, toen Hij op aarde was, zijn kracht moest verkrijgen van God, om een leven zonder zonde te leven, zo mogen ook wij in elke crisis de sterkte vinden om de overwinning te behalen. Precies zoals een tak een goed contact moet hebben met de stam om in leven te blijven, zo moeten wij in voortdurende verbinding staan met Jezus, om niet te zondigen. Als we zondigen, zijn wij schuldig, niet Jezus (Joh.15:4-5). Hij laat u nooit in de steek. Indien we vallen, moeten we onmiddellijk terugkeren tot Jezus en Zijn uitgestrekte hand grijpen, berouw hebben, onze zonde bekennen en de vergeving van Jezus aanvaarden, zodat we weer de vergevende relatie met Hem verkrijgen. (1Joh.2:1,2)

Uw geest moet worden gezuiverd vóór de Wederkomst

De Bijbel zegt, dat niets onreins zal binnenkomen in het koninkrijk van God (Openb.21:27). Bij de wederkomst zal Jezus daarom niet verschijnen om ons te redden in onze zonden, of om onze geest te zuiveren van alle onreinheid. Neen, de zuivering moet plaatsvinden voordat Jezus wederkomt, indien we Hem willen volgen als Hij komt om de Zijnen te verzamelen (1Thess.5:23; Efeze 1:4; 5:27; Openb.7:14; 14:1-5). Jezus stierf voor ons. Zijn bloed werd vergoten aan het kruis van Golgotha voor u en voor ons. Echter, alleen wie gelooft in Hem zal niet verloren gaan maar het eeuwige leven hebben (Joh. 3:16) Laat ons dit aanbod van zowel genade als verlossing nu aanvaarden en laat ons Zijn macht ontvangen om in nieuwheid van leven te leven. Hij heeft genoeg kracht!

Wees altijd bereid!

Laten we ten alle tijde trachten de wil van God te doen en onze geest hemelwaarts richten. Dan zullen we in het Christelijke leven van de ene overwinning naar de andere gaan. In het laatste grote conflict, zullen zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus hebben, het merkteken van het beest niet accepteren. Door de genade van God, zullen zij het zegel van God op hun voorhoofden ontvangen (Openb. 13:16; 14:9-10; Ezech. 9:4; Openb. 7:2-4; 22:14). Ons gebed is, dat u en wij altijd bereid zullen zijn. Dan zullen we Jezus Christus, de Verlosser van de wereld vergezellen naar ons hemelse tehuis, wanneer Hij zal komen met Zijn heilige engelen om Zijn koninklijk volk te verzamelen. (1Thess. 4:15-17). Wij hopen u daar te ontmoeten!

Geschreven door:

Bente en Abel Struksnaes, Noorwegen.


[Back to the Main Page!]


This page belongs to Abel Struksnes. For more information contact Christian Information Service, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway or send me an e-mail at abels@online.no