[Back to the Main Page!]

BIJZONDER ALARMSIGNAAL!

DE GROOTSTE MISLEIDING IN DE GESCHIEDENIS!

DE TIEN GEBODEN ZONDAG.

Gesponsord door de Tien Geboden Commissie

Men zegt: Eindelijk een dag dat wij samen kunnen komen en Gods eeuwige morele wet vieren.

De tien Geboden Commissie nodigt alle christenen, kerken, synagogen, kerkleiders, Bijbelwinkels en geïnteresseerden in het behoud van traditionele waarden uit, om met hen samen in een nationale en globale beweging de 10 geboden in de natie te bevorderen.

Het middelpunt van deze beweging is de Tien Gebodendag. De eerste jaarlijkse Tien Gebodendag vergadering was op zondag 7 mei 2006.

Enkele van de vele betrokken kerkelijke leiders zijn: Dr. Paul Crouch, oprichter en president van het "Trinity Broadcasting Network"; Jay Sekulow, Chief Counsel voor "The American Center for Law and Justice" (ACLJ); Benny Hinn, oprichter van "Benny Hinn Ministries"; Ted Haggard, president van de "National Association of Evangelicals"; Richard Richard Shakarian van de "Volle Evangelie Zakenmensen Gemeenschap"; Dr. Charles Phillips, officiële vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, en vele anderen.

De Tien Geboden Commissie doet een oproep aan leiders, pastoors, rabbijnen, leraren en hoofden van kerkelijke organisaties, om deel te nemen aan deze beweging. Vele kerken hebben al aangekondigd dat zij in hun gemeenten de 10 Geboden Dag zullen vieren.

Op hun website heeft de commissie de Tien Geboden van God bekend gemaakt in bewoordingen die veel gelijkenis vertonen met de woorden in de Nieuwe King James Versie van de Bijbel. Zij hebben echter ook op hun homepage hun eigen verkorte versie van de Tien Geboden vermeld.

Kort geleden hebben wij een onderzoek gedaan naar het Tien Gebodenspeldje. Degenen die de traditionele waarden ondersteunen wordt door de 10 Geboden Commissie aanbevolen dit speldje te dragen. Op 19 april 2006 hebben wij contact opgenomen met het kantoor van de Tien Geboden Commissie in de Verenigde Staten en hebben navraag gedaan over het geschreven ontwerp op het speldje, dat te zien is op de homepage. (Op de computer hadden wij het vele malen vergroot, maar konden het niet ontcijferen). Wij hoorden dat de afbeelding op de speldjes de Tien Geboden waren in het Hebreeuws. Toen wij vroegen of het de lange of de korte versie van de Tien Geboden was die op de speld stond in het Hebreeuws, werd mij (Abel) verteld dat zij dat niet wisten. Toen wij echter de lengte van de Hebreeuwse tekst vergeleken met hun verkorte versie van de Tien Geboden in het Engels, zag het ernaar uit dat het de verkorte versie was. Op hun internet website verwijzen zij als volgt naar de verkorte versie:

De Tien Geboden (Exodus 20:1-17).

· Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

· Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.

· Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken.

· Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt.

· Eer uw vader en uw moeder.

· Gij zult niet doodslaan.

· Gij zult niet echtbreken.

· Gij zult niet stelen.

· Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

· Gij zult niet begeren uws naasten huis, gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

In hun verkorte versie wordt door de Tien Geboden Commissie Gods wet van de Tien geboden slechts gedeeltelijk vermeld, want die bevat maar een gedeelte van het tweede, derde, vierde en vijfde gebod.

In Exodus 20:1 staat: "En God sprak al deze woorden zeggende …"

Waarom spreekt de Tien Geboden Commissie niet AL Gods woorden?

Door af te wijken van de bewoordingen van de wet der Tien Geboden van God, zoals ze gevonden worden in Exodus 20:1-17, misleiden ze daardoor niet het volk en doen ze het Woord van God geen geweld aan door woorden uit Gods wet weg te nemen die God toch heeft gesproken?

Door hun eigen versie te ontwerpen van de wet der Tien Geboden, door uit te kiezen wat zij er wel en niet in willen zetten, hebben zij daardoor in werkelijkheid niet een andere wet gecreëerd en getoond dat zij afwijken van het goddelijke gezag?

Meer dan een duizend jaar geleden heeft de Rooms Katholieke kerk hetzelfde gedaan, het ontwerpen van hun eigen versie van Gods heilige wet, zoals die gevonden wordt in hun catechismus, en deze onwaarheid is, jammer genoeg, aanvaard en aangenomen door de meeste van de (gevallen) protestantse kerken. Als gevolg daarvan is deze leugen sindsdien doorgedrongen in de hele christelijke wereld - heeft zijn invloed gehad en heeft de gedachten van de mensen AFGELEID VAN DE WARE AANBIDDING VAN GOD DOOR ZIJN HEILIGE WET NIET TE HOUDEN.

Misschien is dit wel de grootste geestelijke misleiding in de geschiedenis, want het legt in de gedachten van de mensen om voort te gaan met DE DOOR MENSEN GEMAAKTE VERANDERING van Gods HEILIGE WET, zoals die zijn voorgesteld door de Tien Geboden Commissie.

In de versie van de Tien Geboden door de Tien Geboden Commissie, hebben zij verrassend genoeg een gedeelte van Gods tweede gebod ingesloten. Dit gebod staat in het geheel niet in de katholieke versie van de Tien Geboden, volgens de catechismus. Maar "God sprak al deze woorden" betreffende het tweede gebod, zoals we ze vinden in de Bijbel:

Exodus 20:4-6: "Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden."

De verkorte versie van het vierde gebod, is volgens de Tien Geboden Commissie, zoals de Katholieke versie meer dan duizend jaar lang geweest is:

"Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt."

In 2005 gebeurde er echter iets zeer interessants! De Katholieke kerk VERANDERDE haar versie van het vierde gebod volgens haar catechismus als volgt:

"Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is een sabbat voor de Heer uw God; daarop zult gij geen enkel werk doen."

Als toevoeging aan de verandering hebben zij een subtiele aanpassing in de woorden gebracht. De oorspronkelijke zin, "… de zevende dag is DE SABBAT VAN de Heer…" is veranderd in "de zevende dag is EEN SABBAT VOOR de Heer…"

Deze onterecht veranderde zin: "De zevende dag is EEN SABBAT VOOR de Heer," heeft de Tien Geboden Commissie aangenomen en gebruikt die in hun lange versie van de wet der Tien Geboden zoals vermeld op hun internet homepage. (27 april 2006).

Maar "God sprak al deze woorden"… met betrekking tot het vierde gebod:

"Gedenk de sabbatdag dat die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; daarop zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die." (Ex. 20:8-11)

In de Bijbelse bewoordingen van het sabbatsgebod, spreekt God tot de lezer in verband met de scheppingsweek van zes dagen en dan over de zevendedags sabbat als de rustdag. Gods gezaghebbende zegel als wetgever, wordt in dit gebod gevonden. Een zegel identificeert de wetgever door zijn naam te vermelden, zijn domein of koninkrijk en zijn titel. Het vierde gebod van Gods morele wet vermeldt Zijn naam (de HERE). Zijn domein (hemel en aarde, de zee en al wat daarin is) en Zijn titel (de HEER heeft gemaakt, of Schepper.) Dit alles wordt alleen in het vierde gebod gevonden, zoals in de Bijbel geschreven.

Verder lezen we in de laatste zin van het vierde gebod dat God op de zevende dag de sabbat zegende en heiligde.

Wat door de Tien Geboden Commissie uit het vierde gebod is weggelaten is de identiteit van Hem die de Wetgever is, welke dag van de week de ware sabbat is en het zegenende verband met het heilig houden van Zijn zevendedags sabbat.

De Bijbelse sabbat is de zevende dag van de week, zaterdag, niet zondag. Deze duurt vanaf vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang. (Leviticus 23:32, Nehemia 13:15-21)

Terwijl het schijnt alsof de Tien Geboden Commissie Gods wet van de Bijbelse Tien Geboden bevordert, zijn ze in feite bezig door nalatigheid een subtiele vervalsing van de wet te verhogen die DE WEG PLAVEIDT voor een verdere vervalste en nagemaakte sabbat (zondag), ingesteld en voor meer dan duizend jaar lang bevorderd door de Rooms Katholieke kerk.

Misschien denkt een groot aantal mensen dat het de doelstelling van de Tien Geboden Commissie is de Bijbelse dag van aanbidding te versterken, en dat dit goed is; maar laten wij het eens nader bekijken en onderzoeken wat er is gebeurd.

De Tien Geboden Commissie verwijst naar hun verkorte versie van de Tien Geboden, die zij brengen als de geboden van "Gods morele eeuwige wet." Dit is niet waar. Iedereen die Gods Tien Geboden zoals ze in de Bijbel worden gevonden, vergelijkt met de verkorte versie van de Tien Geboden Commissie, zal ontdekken dat er een groot verschil bestaat tussen deze twee versies.

Ook zien wij dat Jay Sekulow, van het Amerikaanse Centrum voor Wet en Recht, de Tien Geboden Commissie ondersteunt bij het verheffen van hun verkorte, en daarom veranderde versie van Gods Wet der Tien Geboden.

Het is een zeer ernstige zaak als de Tien geboden Commissie gedeelten van Gods wet van de Tien Geboden weglaat, en zegt dat is GODS WET!

De Bijbel zegt: "Gij zult aan wat Ik u gebied niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de Here, uw God, onderhoudt, die Ik u opleg." (Deut. 4:2)

Jezus zelf zei dat niemand zelfs een jota of een tittel zou mogen wegnemen van de wet. (Mat. 5:17) Maar wat heeft de Tien Geboden Commissie gedaan met Gods wet van de Tien Geboden? Niet alleen hebben zij één jota of één tittel van de wet afgenomen, maar het grootste deel van de tekst in het tweede, derde, vierde en vijfde gebod. Zij hebben 170 woorden of 680 letters weggenomen.

ZIJ HEBBEN GODS WET DER TIEN GEBODEN VERANDERD

ZIJ HEBBEN IN WERKELIJKHEID EEN ANDERE WET GECREËERD, een wet der tien geboden van mensen.

Nota bene - net als de Katholieke kerk gedaan heeft volgens de geboden, vermeld in hun catechismus. Wat jammer dat deze valsheid zo uitgebreid is aanvaard en aangenomen door de meesten van de (gevallen) protestantse kerken en is opgenomen in hun catechismus.

In wezen VERWIJST de Tien Geboden Commissie NAAR EN CITEERT UIT de Tien Geboden van God zoals die worden gevonden in de Bijbel, MAAR BEVORDERT EN ZOEKT STEUN VOOR HUN VERKORTE, INCOMPLETE EN DAARDOOR VERANDERDE VERSIE VAN DIE WET. Dit is erg bedrieglijk, HET IS EEN GROTE GEESTELIJKE MISLEIDING!

Deze GROTE GEESTELIJKE MISLEIDING leidt de mensen in werkelijkheid weg van de ware Wet der Tien Geboden van God, zoals we hebben gezien dat de katholieke versie van de Tien Geboden doet!

Want nogmaals, het was de Katholieke kerk die deze afval is begonnen toen zij Gods wet van de Tien Geboden in hun catechismus heeft veranderd meer dan duizend jaar geleden. In die tijd hebben zij het tweede gebod verwijderd, bijna alle tekst uit het vierde gebod weggedaan, en het tiende gebod in twee delen verdeeld, teneinde toch tien geboden te krijgen.

Daarom hebben ongelukkigerwijs, beide, zowel de Katholieke kerk als de Tien Geboden Commissie deel aan de grootste geestelijke misleiding en valsheid in de geschiedenis, door de Tien Geboden van Gods wet, zoals die in de Bijbel worden gevonden, in Exodus 20:1-17, te veranderen. Hun gezamenlijke pogingen daartoe tonen een hardnekkige veronachtzaming van Gods Heilig Woord, een zelfverheffende opstandigheid tegen de Allerhoogste God, en Zijn zorgvuldig uitgedrukte wil zoals die wordt gevonden in Zijn wet der Tien Geboden.

De wet van God, zoals die wordt aangeboden in de Schriften, zoals Hij heeft uitgesproken op de berg Sinaï, zoals Hij die geschreven heeft met Zijn eigen vinger op stenen tafelen, stelt de mens onder verplichting tegenover God! Een liefhebbende Schepper, God, verdient onze liefdevolle gehoorzaamheid, toewijding en aanbidding! Zijn wet bevat Zijn zorgvuldige instructies die ons onze zelfzucht en zonden laten zien, en ons tot onze Schepper probeert te leiden voor vergeving en een nieuw leven, vrij van zonde.

Door de wedergeboorte kunnen wij door geloof met God verzoend worden en het beroep van Zijn kostbare heilige wet. Door slechts ons leven over te geven aan Jezus, en van Hem de vergeving van onze zonden te ontvangen en door geloof de gave van Zijn zondeloos leven en Zijn dood aan het kruis ten bate van ons te aanvaarden, kunnen wij door Gods genade en de kracht van Zijn Geest, een leven leiden, blijvend in Christus.

Wij kunnen in ons leven vrucht dragen tot eer van Zijn naam, met behulp van Zijn wet! Zo zullen wij leren om, met liefde, in harmonie met Zijn wet te leven en grote vrede te hebben. Wij zullen Zijn wet leren liefhebben, want het is de Wet van liefde - heilige liefde - goed, recht en volmaakt, die ons wijs maakt. Zoals een vriend, die ons geluk brengt. Geluk van God! Het is als God! Want "… God is liefde."(1 Joh. 4:8)

"O, hoe lief heb ik Uw wet …" Psalm 119:97

"DE WET DES HEREN IS VOLMAAKT, ZIJ VERKWIKT DE ZIEL, de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. (Psalm 19:8)

De Tien Geboden Commissie schrijft:

De doelstellingen van de Tien Geboden Commissie zijn als volgt:

· De suprematie te herstellen van de voorschriften en beginselen vervat in de Tien Geboden.

· Het voorzien in een wereldwijd symbool dat onze onderwerping en toewijding uitdrukt aan de waarden die in de Tien Geboden worden gevonden.

· Een mechanisme te scheppen waardoor het Woord van God in elk aspect van de maatschappij, vredig en zonder geweld tegen het wettige systeem, kan worden hersteld.

· Om miljoenen die de hoogste universele wet van God aanhangen, gelegenheid te geven tot vereenzelviging hiermee.

Verder schrijven zij: "In een tijd dat God uit onze scholen verdreven wordt, de heiligheid van het leven veronachtzaamd en de Tien Geboden uit rechtszalen worden geworpen, is het onze morele plicht ons te verenigen en ons standpunt te tonen voor goddelijk gezag. Wij kunnen hen die alle overblijfsels van de Joods-christelijke moraal weg willen doen uit onze maatschappij niet laten slagen. De geschiedenis heeft aangetoond dat geen enkele beschaafde maatschappij of regering succesvol bestaan kan zonder erkenning, aanvaarding, aanhankelijkheid en overgave aan een absoluut gezag."

Hoe verdrietig is het hen te horen spreken over staan "voor goddelijk gezag" en aanhankelijkheid en overgave aan een absoluut gezag, als zij zelf in wezen het tegenovergestelde doen. Hoe verdrietig is het hun gebrek aan integriteit te ontdekken door het ene te zeggen en het andere te doen.

De Bijbel zegt: "Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn." (Mat. 15:8,9)

"Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen." (Hand. 5:29)

"Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij MIJN geboden bewaren."(Joh. 14:15)

De vraag is: Aan welk gezag zullen u en ik trouw zijn?

De Tien Geboden Commissie meent werkelijk wat zij zegt, waarom respecteren en volgen zij de Bijbelse Tien Geboden dan niet? _ Het vierde gebod zegt dat de zevende dag de sabbat van de Heer uw God is en de dag van aanbidding is. Waarom respecteren zij het gebod dan niet zoals het luidt? Waarom zijn zij voor de zondagsviering in plaats van de Bijbelse rustdag, van vrijdag- tot zaterdagavond?

Zij zeggen dat een regering niet succesvol kan zijn zonder erkenning, aanvaarding, trouw en onderwerping aan een absoluut gezag. Maar door het eren van de on-Bijbelse sabbat, de zondag, onderwerpen zij zich en geven zij gezag aan de Katholieke kerk en niet aan God. Waarom spreken zij met twee monden? Waarom respecteren zij de inhoud van de Tien Geboden niet?

De Tien Geboden Commissie zegt: "In een tijd dat God uit onze scholen wordt verdreven, de heiligheid van het leven wordt veronachtzaamd, en de Tien Geboden uit rechtszalen worden geworpen, is het onze morele plicht om ons te verenigen en een standpunt te tonen voor goddelijke autoriteit."

In werkelijkheid respecteert de Tien Geboden Commissie Gods heilige wet der Tien Geboden niet en geeft er geen gezag en eer aan, zoals zij voorgeven te doen. Onderwerpen zij zich niet aan een ander gezag _ on-Bijbelse autoriteit van de Rooms-katholieke kerk?

Werpen zijzelf op deze manier Gods Tien Geboden de scholen en rechtszalen niet uit en leiden zij de mensen niet tot geboden van mensen? Terwijl zij zeggen dat wij het goddelijke gezag moeten volgen, bevelen zij gezag van mensen aan.

Hier is voor ons allemaal iets om over na te denken. De Bijbel leert dat, als wij één gebod verbreken dit hetzelfde is als het verbreken van alle geboden (want wij hebben de wet verbroken). "Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden). (Jacobus 2:10-12)

Als wij de waarheid kennen en de Tien Geboden op een andere manier leren dan wat Christus en de Bijbel zeggen, dan leiden wij de mensen weg van Gods wil. Het is een heel ernstige zaak Gods Woord en Zijn wet der Tien Geboden, de goddelijke wet, de grondwet van het universum, onderwezen door de soevereine God in Zijn heilig Woord, licht op te vatten. Laat ons die geduldig hooghouden en in alle voorschriften, door Zijn genade, getrouw worden bevonden.

"Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof van Jezus bewaren. (Openb. 14:12)

Wegens de urgentie van deze zaak, doet de Tien Geboden Commissie een beroep op allen die de traditionele waarden ondersteunen om zich te verenigen en hun stem te laten horen. Zij doen dit in de eerste plaats door alle supporters op te roepen de Tien Geboden speld te dragen die zij beschikbaar hebben gesteld en door de jaarlijkse Tien Geboden (zon)dag te vieren. Zij roepen alle kerken, synagogen, christenen, kerkleiders en allen die zorg hebben voor de traditionele waarden op de Tien Geboden zondag te vieren door onderdak te verlenen aan plaatselijke gemeentegebeurtenissen ter ondersteuning van de Tien geboden.

De Tien Geboden Commissie heeft een kolosaal verbond van Multiculturele, meerkerkelijke gemeenteleiders, pastoren, rabbijnen, leraren en hoofden van kerken bijeen gebracht die willen staan voor de traditionele waarden. Verder zeggen zij: "Door onze stem te laten horen ter ondersteuning van de Tien Geboden, geloven wij dat wij een aanzienlijke indruk zullen maken op de gemeenschap doos Gods eeuwige morele code te laten doordringen tot in het hart van de natie. Wilt u zich aansluiten nu wij onze natie terugroepen tot de goddelijke standaard waarop die gegrondvest was?"

Samengevat: De Tien Geboden Commissie heeft alle supporters van traditionele waarden opgeroepen hun stem te laten horen door het vieren van de Tien Geboden zondag. Zij appelleren aan alle leiders in de natie die bezorgd zijn over de traditionele waarden, om de Tien Geboden zondag te vieren. Daar dit een duidelijke poging is om de zondag te verhogen als nationale rustdag van de Verenigde Staten, willen zij dit ook tot een wereldwijde beweging maken.

De "Tien Geboden dag" is de "Tien Geboden zondag." Herkent u dat?

De genoemde traditionele waarden in hun uitspraken bevatten de zondag traditie, een traditie van Rome.

Laten wij de zondagstraditie eens kort van dichtbij bekijken. In een Rooms-katholieke boek met geloofsbelijdenissen lezen wij het volgende:

Vraag: "Welke is de sabbatdag?"

Antwoord: "Zaterdag is de sabbatdag".

Vraag: "Waarom houden wij de zondag in plaats van zaterdag?"

Antwoord: "Wij houden zondag in plaats van zaterdag, omdat de Katholieke kerk in het concilie van Nicea (A.D. 336) de heiligheid van de zaterdag overbracht op de zondag."

Vraag: "Heeft u ook een andere manier om te bewijzen dat de kerk (R.-K.) macht heeft om feesten en voorschriften in te stellen?"

Antwoord: "Als zij die macht niet had gehad, dan had zij dat waarin alle moderne vromen het met haar eens zijn, niet kunnen instellen, het houden van de zondag, de eerste dag van de week, in plaats van het houden van de zaterdag, de zevende dag; dit is een verandering waarvoor in de Schriften geen machtiging wordt gegeven: (Leerstellige Catechismus pa. 147, en "The Convert's Catechism of Catholic Doctrine"(1977 ed.) p. 50

Oproep: Door Gods gebade kunt u nu iets beter begrijpen wat het grote beeld is van de beweging die de Tien geboden Commissie voorstaat. Wij zijn in een diepe strijd verwikkeld, de strijd tussen waarheid en dwaling, tussen Christus en Satan!

Het is belangrijk dat wij geïnformeerd blijven, zodat wij de juiste keuzes kunnen maken met betrekking tot de op handen zijnde zaak en diensovereenkomstig ons standpunt kunnen innemen.

Sta voor God en de waarheid!

DE ZONDAGSTRADITIE EN DE WARE SABBAT.

In verband hiermee verwijzen wij naar Johannes Paulus II. In zijn pauselijke brief Dies Domini (De Dag des Heren), uitgegeven in 1989, geeft de Paus toe dat de Sabbat, de zevende dag van de week in de Bijbel, de Schriftuurlijke rustdag is. Maar dan wekt hij de indruk dat Jezus die dag vrijstelde, en aantoonde hoe het moest worden gebruikt en trekt dan zijn conclusie: "Dat is waarom christenen, geroepen als zij zijn om de vrijheid, gewonnen door het bloed van Christus te verkondigen, aanvoelden dat zij het gezag hadden om de betekenis van de Sabbat over te dragen op de opstandingsdag."(punt 63) Ziet u de zwakheid in zijn redenering? De Paus verdedigt de overgang van de sabbat naar de zondag, en het feit dat de christenen aanvoelden dat zij het recht hadden deze verandering te maken. In zijn document geeft hij ook toe dat de zondag als rustdag een traditie is.

De vraag komt op: Moeten wij onze beslissingen maken en ons geloof baseren op emoties en tradities?

De Paus is daarom van mening dat zij het recht hadden om de rustdag ban de Sabbat over te brengen op de zondag. Inderdaad, zij zien de zondag als teken van hun gezag. De Katholieke kerk bevestigt door vele uitspraken dat zij een merkteken heeft.

Wij lezen: "Zondag is ons teken van gezag. De kerk staat boven de Bijbel, en deze overdracht van het houden van de Sabbat (naar zondag) is een bewijs van dat feit." (Catholic Record, London/Ontario, Sept. 1, 1923). Laten we nog een andere uitspraak bekijken, "Natuurlijk maakt de Katholieke kerk er aanspraak op dat die verandering een daad van haar was… en die daad is een teken van haar leerstellig gezag in godsdienstige dingen."(H.F. Thomas, kanselier van Kardinaal Gibbons).

Zondoende heeft de Katholieke kerk een merkteken van haar autoriteit en dat is de invoering van de zondag, de on-Bijbelse rustdag. Dit is het merkteken van het Beest. Voor een diepere studie over dit onderwerp, kunt u gaan naar de webpagina www.endtime.net, in het document "666, het Beest, het merkteken van het Beest", of informeer nader bij ons.

Het is verbazingwekkend en tegelijkertijd ook verdrietig, dat de Lutherse Kerk met al haar vertakkingen zich bij de Katholieken heeft aangesloten door aanvaarding van de valse rustdag en de valse geboden zoals die in de catechismus worden aanbevolen. Zij hebben een namaak geaccepteerd van een door God gegeven gebod. Zij die bekend zijn met de feiten en de valsheden aannemen en daar niet van terugkomen, breken Gods wet ook.

Het is zelfs nog verbazingwekkender dat krachten binnen het land van de vrijheid, de verenigde Staten, begonnen zijn openlijk de on-Bijbelse katholieke rustdag aan te prijzen. De Bijbel vertelt ons in Openbaring 13:11-16 wat er zal gebeuren:

(vers 11) En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde; en het had twee horens als die van het Lam en sprak als de draak.

(vers 12) En het oefent al de macht van de eerste beest voor diens ogen uit, En het bewerkt, dat de aarde, en zij die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welke dodelijke wond genezen was.

(vers 13) En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

(vers 14) En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens te tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest, en het zegt tot hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is.

(vers 15) En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

(vers 16) En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechter hand of op hun voorhoofd.

Wij zien nu duidelijk de eerste stappen om de mensen uit alle takken van de maatschappij te vergaderen om de zondag als rustdag te verhogen, zelfs terwijl er in de Amerikaanse grondwet geschreven staat dat het Congres geen wet betreffende godsdienst mag maken.

PROFETIE VERVULD.

De profetie is vervuld. Het schijnt dat dit een duidelijke stap voorwaarts is naar de uitvoering van het merkteken van het Beest, de valse on-Bijbelse rustdag in de Verenigde Staten. Spoedig zullen wij zien dat het Congres wetten zal maken betreffende de zondag als rustdag en dat zij, die weigeren deze wet na te komen, zullen worden gestraft als wetsovertreders. Volgens Openbaring 13:15-16, zal er een wet van kracht worden die een doodvonnis uitvaardigt tegen iedereen die de wet van de zondagsheiliging overtreedt. Het is in die tijd dat Christus zal komen met al Zijn heilige engelen op de wolken des hemels en Zijn getrouwe volk zal verlossen.

Niettegenstaande de pogingen om de valse Tien Geboden en de namaak sabbat te verhogen, spreekt de Schrift: "De sabbat is gemaakt om de mens, niet de mens om de sabbat. Alzo is de Zoon des mensen Heer ook over de sabbat."(Marcus 2:27,28) Met andere woorden, de rustdag was gemaakt voor de mensheid, voor ons allemaal, ongeacht ras of nationaliteit.

Als er iemand was die de Tien Geboden of de rustdag zou kunnen veranderen, dan zou dat daarom Jezus zijn. Hij heeft dit NIET gedaan. De Bijbel zegt van Hem, "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Daarom zouden alle christenen Gods en Christus' heilige rustdag moeten houden, de Sabbat van de zevende dag.

Christus zegt: "Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden bewaren."(Joh. 14:15)

Hebt u Christus lief? Welke rustdag zult u dan houden?

De Bijbel spreekt altijd over de sabbatdag als de dag tussen de bijbelse zesde dag van de week en de eerste dag van de week. In verband met de dood van Jezus, Zijn begrafenis en opstanding, noemt de Bijbel de dag dat Jezus stierf de "voorbereidingsdag" of de dag vóór de sabbat. (Lucas 23:54-56) Wij noemen die dag ook "Goede Vrijdag". De dag dat Jezus uit het graf opstond, wordt de eerste dag van de week genoemd, of zondag. (Lucas 24:1-3) De dag tussen deze twee dagen wordt "de sabbat" genoemd, de zevende dag, zaterdag. Jezus, de Heer van de sabbat, rustte op zaterdag in het graf en stond op een nieuwe werkdag op, op zondag.

Daarom is de zondag - volgens de Bijbel - de eerste van de zes werkdagen van de week, en de volgelingen van Christus zullen dit aannemen. (Gen. 1:1-5, Nehemia 13:16-21).

De discipelen gingen door met het houden van de sabbat als rustdag na de opstanding van Jezus, hetgeen het nieuwe verbond is. (Handelingen 13:42-44; 16:11-15; 17:2; 18:4,11).

De Bijbel beschrijft de sabbat als de heilige dag des Heren. (Jesaja 58:13) Daarom is de "dag des Heren" niet de zondag, maar de sabbat, zaterdag. Zondag betekent "de dag van de zon" en niet de dag van de Zoon.

Er zijn landen die de dagen van de kalender hebben aangepast. In enkele landen van Europa is dat gedaan vanaf 1 januari 1973. Vóór die datum was zaterdag de zevende dag van de week, volgens hun kalenders. Sinds die datum is de zaterdag de zesde dag van de week. De zondag die voor die tijd werd aangegeven als de eerste dag van de week, staat nu als zevende dag van de week op de kalenders.

Dit is misleidend. De indruk kan worden gegeven dat de zondag de zevende dag is in de Bijbel. Sommige mensen, ook de Katholieke Kerk, is begonnen zondag sabbat te noemen. Maar zij, die bereid zijn een beetje onderzoek te doen, zullen spoedig ontdekken dat zondag een valse sabbat is. Zondag was oorspronkelijk de eerste dag van de week, en volgens Bijbelse rekening is dat nog steeds de eerste werkdag van de week. (Lucas 24:1-3)

Wegens de verandering die heeft plaats gevonden met betrekking tot de rustdag, moeten wij daarom een beslissing nemen. Willen wij God gehoorzamen en Zijn kostbare sabbatdag heilig houden, of gehoorzamen wij mensen en houden de zondag?

DE OPSTANDING VAN JEZUS.

Vele christenen houden de eerste dag van de week als rustdag, ter herinnering aan de opstanding van Jezus. Maar zelfs als iemand besluit de dag van de opstanding te vieren, is het fout om te concluderen dat wij daarom een nieuwe rustdag hebben.

Jezus heeft deze wereld geschapen en Hij heeft ook de rustdag ingesteld. (Gen. 2:1-3) Er staat zelfs geschreven dat "alle dingen door Hem gemaakt zijn en zonder Hem is niets gemaakt dat genaakt is." (Joh. 1:1-3,14) Jezus is de Heer van de sabbat (Jes. 58:13) Als de rustdag veranderd had moeten worden, was het Jezus geweest die dat had moeten doen. Hij heeft dit niet gedaan. Het is het pausdom (het Beest) dat verantwoordelijk is voor deze verandering.

De Bijbel zegt dat God de zevende dag zegende en heiligde, de Sabbat en niet de zondag, de Bijbelse eerste dag van de week. (Lucas 24:1-3) Bent u in staat in de Bijbel te vinden dat Jezus ons heeft gevraagd op te houden met het heiligen van de zevende dag en ons in plaats daarvan heeft opgedragen de eerste dag van de week te houden? Bent u in staat te vinden dat Hij de Tien Geboden heeft veranderd, inclusief het gebod de zevende dag te heiligen, het gebod dat God met Zijn eigen vinger geschreven heeft? Bent u in staat in de Bijbel te vinden dat God of Jezus de eerste dag van de week heeft gezegend en geheiligd? Wees eerlijk tegen uzelf en beantwoord deze vragen. Het is overduidelijk dat de Bijbel ons vertelt dat God de zevende dag voor een heilig doel heeft ingesteld en gezegend. Het is de dag die op een bijzondere manier apart is gesteld voor geestelijke en lichamelijke vernieuwing. Het is de ware rustdag, Gods dag voor ons.

God heeft ons de rustdag gegeven omdat Hij van ons houdt en ons op een bijzondere manier wil zegenen door Zijn tegenwoordigheid. Als wij God liefhebben, willen wij ons geloof en gehoorzaamheid tonen aan Hem door Zijn rustdag heilig te houden, die Hij voor ons bestwil heeft ingesteld. Alleen dán zullen wij de volle zegening ontvangen van die rustdag. (Marcus 2:27-28, Gen. 2:1-3, Ex. 20:11, 1Joh. 5:3)

13:11 wordt gezegd dat deze natie opkomt als een lam, maar dat het zou spreken als de draak. Ja, de Bijbel maakt duidelijk dat juist deze natie, de Verenigde Staten, de macht zal zijn die leidt tot de verering van wat genoemd wordt "het Beest", en uiteindelijk "het merkteken van het Beest" zal afdwingen.

De meeste mensen zullen verbaasd zijn te ontdekken dat de Verenigde Staten, die bekend staan als een natie van godsdienstvrijheid, het geweten zullen onderdrukken en de mensen dwingen een godsdienstig gezag te aanbidden, door strenge godsdienstwetten door de staat opgelegd. (Op. 13:11)

De Bijbel openbaart dat deze natie (die voor godsdienstvrijheid zou moeten staan en nooit wetten uitvaardigt inzake de godsdienst) uiteindelijk een doodvonnis instelt om hen die het "beeld van het Beest"en het "merkteken van het Beest" niet willen aannemen te vernietigen.

Zij die de mensen vanuit de Bijbel hebben gewaarschuwd betreffende deze profetie, werden als de "profeten van verdoemenis" aangezien. Echter, nadat de Verenigde Staten zijn begonnen terroristen over de hele wereld te vervolgen, realiseren veel nadenkende mensen zich welke gevolgen dit zou kunnen hebben in verband met religieuze intolerantie, of verlies van godsdienstvrijheid.

Uiteindelijk zou deze uitdrukking "terrorist" mogelijk kunnen worden toegepast op hen die worden gezien als "christelijke fundamentalisten", zij die liever God willen gehoorzamen dan mensen. Deze getrouwen zullen zichzelf als tegenstanders vinden van de wetten van het land, wanneer deze wetten in strijd zijn met de wet van God. Daarom is vandaag de dag de vraag of wij al zien dat de Verenigde Staten zijn begonnen te spreken als een draak. Zullen de Verenigde Staten op elk gebied van het leven onze autoriteit zijn?

EEN ZONDAGSBEWEGING.

Over de hele wereld is nu een zondagsbeweging gaande. In de VS. bestaan sterke religieuze groeperingen als "The Lord's Day Alliance", "The Christian Coalition", "The Ten Commandments Commission" en anderen, die hard werken om de traditionele waarden te vestigen, wat inhoudt: de zondag als nationale en universele rustdag. Wegens moreel verval, dreigende economische ineenstorting en verminderde interesse in het christendom, geloven zij vast dat de mensen en de natie terug moeten naar de Tien Geboden, teneinde de zegen van God te ontvangen. Het is in dit verband dat zij de zondag als rustdag willen herstellen.

Wij zien vandaag de dag hoe bisschoppen en priesters zich verenigen met "christelijke allianties", de zakenwereld, vakbonden en andere organisaties teneinde de zondag tot rustdag te maken. Zij proberen het merkteken van de Beest een geest te schenken.

De Katholieke kerk en de gevallen protestantse kerken proberen vandaag de dag gemeenschappelijke punten van overeenkomst vinden en de zondag als algemene rustdag is een punt waarover zowel katholieken als de meeste protestanten het eens zijn. Dit is een slimme zet door de katholieken, want de verering van de zondag is in werkelijkheid een poging door de katholieke instelling om het merkteken van hun gezag _ de zondag _ in alle naties te versterken.

De viering van de Tien geboden zondag is een duidelijke poging de zondag, in de Verenigde Staten, als nationale dag van aanbidding te verheffen. Dan zullen andere landen hun voorbeeld volgen. De Bijbelsprofetie onthult dat dit land (Verenigde Staten) het merkteken van het Beest (zondag als rustdag) bij wet zal afdwingen. De laatste gebeurtenissen zullen snelle gebeurtenissen zijn. (Rom. 9:28) Zij zullen gebeuren "zoals de weeën een zwangere vrouw" overvallen. (1 Thess. 5:1-3)

VERPLICHTE ZONDAGVIERING.

Heden ten dage hebben zowel katholieke als protestantse naties slapende zondagswetten opgenomen in hun wetgeving. Als deze en nieuwe wetten worden uitgevaardigd, zal het verplicht zijn zondag als rustdag aan te houden. Tegen die tijd zal de profetie van "het merkteken van het Beest" vervuld zijn.

De Bijbel zegt dat aan het eind de hele wereld in het laatste conflict zal zijn betrokken. Wij zullen of kiezen God te gehoorzamen en Hem te eren als Schepper van hemel en aarde, door God's en Jezus' heilige rustdag - de sabbat - te onderhouden, of we zullen trouw zijn aan "het Beest" (het Pausdom) en zijn merkteken aannemen, dat de zondag is. Zij die de Heiland liefhebben en vervuld zijn van de Heilige Geest zullen hun trouw aan God bewijzen door Zijn wet in acht te nemen. Zij zullen weigeren een namaak sabbat te aanvaarden en zullen zich scharen onder de banier van de Heer. Zij zijn het die het zegel van de levende God zullen ontvangen.

Zij die de waarheid van de hemelse oorsprong verwerpen en de zondagsabbat aannemen, zullen het merkteken van het Beest ontvangen. Zij die daarvoor kiezen, zullen dat merkteken ontvangen in hun voorhoofd (wat staat voor het nemen van beslissingen in hun gedachten) of dat merkteken ontvangen op hun rechter hand (wat staat voor daden of kracht). Maar geen mens zal Gods toorn ondervinden voordat de waarheid met zijn gedachten in aanraking is gekomen en met zijn geweten, en verworpen is geworden.

Zelfs al staat het sabbat-zondag conflict vlak voor de deur, moeten wij toch vandaag al beslissingen nemen. Wij kennen de feiten betreffende de overtreding van Gods wet en vervalsing van het gebod dat betreffende de rustdag heeft plaats gevonden. Het is daarom belangrijk dat wij nu ons standpunt tegen de valse sabbat innemen. NU moeten wij beslissen in de voetstappen van Jezus te gaan, en de sabbat te houden, de zevende dag van de week _ van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang.

Wij geloven dat er eerlijke en oprechte mensen zijn in de verschillende kerken, ook in de katholieke kerk. Als deze personen de misleidingen ontdekken die hebben plaatsgevonden met betrekking tot Gods Tien Geboden, inclusief het sabbatsgebod, zullen een aantal van hen afrekenen met deze valsheden. Zij zullen de banden die hen verbinden verbreken en krachtige werktuigen worden voor God in het afsluitende werk aan het eind van de tijd.

Als wij door dit document, onthullen wat er heeft plaats gevonden, dat het katholieke systeem achter de verandering zit van de dag van aanbidding, betekent dat niet een veroordeling van de individuele katholieke gelovige als persoon, maar is dit om hen te verlichten en te helpen en ook ons allen, om de juiste beslissing over dit onderwerp te bereiken.

De Tien Geboden Commissie is een instrument dat werkt om de zondag als nationale en wereldwijde rustdag hoog te houden, te beginnen in de Verenigde Staten. Dit is precies wat de profetie heeft voorzegd in Openbaring 13. Maar zoals wij gezien hebben is de zondag een valse sabbatdag. De Bijbelse profetie wordt voor onze ogen vervuld en wij zullen spoedig op de proef worden gesteld of wij God zullen gehoorzamen op Zijn Sabbat dag, of loyaal zijn aan de katholieke kerk en de gevallen protestantse kerken en de valse sabbat zullen houden. (Openb. 13:15-16).

KERK EN STAAT.

Het is vermeldenswaard dat Jay Sekulow, (Chief Counsel of the American Center for Law and Justice), ook vóór een vereniging van kerk en staat is. Dat is een katholiek model en de Bijbel noemt dat "het beeld van het Beest", een beeld of model van het Pausdom, waarde kerk de staat

gebruikt om godsdienstige wetten op te leggen en dat is wat zij gedurende de duistere middeleeuwen deden.

In de VS. is altijd scheiding geweest tussen de kerk en de staat. In de Amerikaanse grondwet staat: "Het Congres zal geen wet maken betreffende de vestiging van godsdienst." Hieraan is tot aan onze tijd vastgehouden. Zoals we echter in Openbaring 13 hebben gezien zal er in Amerika een verandering optreden. Dit land zal een beeld van het Beest oprichten, een beeld voor het Pausdom, waaraan kerk en staat zullen samenwerken. Een persoonlijke godsdienstige overtuiging zal niet meer worden gerespecteerd, maar de wet van het land zal met voeten getreden worden.

De Bijbel zegt ons dat Amerika de macht van het eerste Beest zal gebruiken (het Pausdom) teneinde:

1. Het beeld van het Beest op te dringen (als de kerk in VS. Hulp van de staat zal ontvangen om godsdienstwetten op te leggen.

2. Het merkteken van het Beest op te leggen ( de pauselijke namaaksabbat, zondag).

Het is ook interessant op te merken dat in 1958 het hof voor de eerste keer heeft beweerd dat "de federale rechtelijke macht oppermachtig is in het uiteenzetten van de grondwet." En het is "nadrukkelijk ter competentie van - en de plicht van - het rechterlijke departement te zeggen wat de wet is"

Wij weten dat wanneer vijf van de negen leden van het Hooggerechtshof in de VS. katholiek zijn, zij het Amerikaanse volk zullen vertellen hoe zij de wetten en de grondwet dienen uit te leggen en te begrijpen. In dit verband herinneren wij aan de Apostolische brief van Paus Leo XIII:

"Wij vermanen alle katholieken zorgvuldig aandacht te wijden aan alle openbare zaken en deel te nemen aan alle gemeentelijke zaken en verkiezingen en alle openbare diensten, bijeenkomsten en vergaderingen. Alle katholieken moeten zichzelf actieve elementen voelen in het dagelijkse politieke leven in de landen waar zij wonen. Alle katholieken moeten hun krachten inspannen om de grondwetten van de staten te vormen naar de beginselen van de ware kerk." Paus Leo XIII, Apostolische brief 1890.

Een katholieke rechter is gebonden om de kerkelijke wetten te gehoorzamen in plaats van de staatswetten. Hier is de officiële pauselijke uitspraak:

"Een rechter mag nooit, wie dan ook toestaan een daad te verrichten tegen de wet van God of van zijn kerk (katholieke kerk)…. Waarvoor hij geen vonnis kan vellen dat gelijkwaardig zou zijn aan de goedkeuring van een dergelijke wet." Paus Pius XII, 6 nov. 1949.

"Met andere woorden, katholieke rechters, of ze nu burgers zijn van een communistisch, democratisch, katholiek, protestants, orthodox of zelfs een niet-christelijk land, is het uitdrukkelijk verboden om de wetten van hun land te gehoorzamen, als zulke wetten niet in overeenstemming zijn met de wetten van hun kerk."

In het kort moet hij, (de katholieke rechter) buigen voor de wetten van de kerk, door de wetten van de staat te veronachtzamen en zodoende eerst te handelen als katholiek en in de tweede plaats als burger."(Auro Manhattan. Vatican Imperialism in the Twentieth Century, p. 119,120 and 128).

Een land spreekt door zijn wetten en zoals we al gezien hebben, zegt de Bijbel dat deze natie (de Verenigde Staten) zal spreken als een draak. Maar de ware volgelingen van Christus zullen trouw aan Hem zijn. Zij zullen Gods rustdag houden. Zij zullen hun geweten volgen en niet de

wetten van mensen, als die wetten tegen God wet ingaan.

Dit zal in de eindtijd de grote strijd zijn en Gods Tien geboden en de sabbat zullen de grote toets zijn, want in het sabbatsgebod openbaart God, de Wetgever, Zich als de Schepper van hemel en aarde. Hij is het die wij zullen aanbidden en aan wie wij trouw zijn en niet aan het Pausdom en de gevallen protestantse kerken. In deze tijd van benauwdheid is het dat Christus zal komen en Zijn volk verlossen en de wereld zal aan zijn eind komen. God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen, waar de rechtvaardigen in vrede en vrijheid zullen leven. (1 Thess. 4:13-17; Openb. 15:2 en 21:1-4).

Gods heilig Woord verkondigt:

"Zalig zij die Zijn geboden bewaren, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen kiefheeft en doet.

Ik, Jezus heb Mijn engel gezonden om ulieden dit te betuigen tot de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen aan de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn."(Openb. 22:14-19)

OPROEP:

Sta nu voor Christus en volg Hem! De tekenen der tijden vertellen ons dat Christus spoedig zal weerkomen. Het is voor ieder van ons belangrijk NU te staan voor Hem! Dan kunnen wij voor Hem getuigen zijn, andere mensen helpen hun standpunt voor Hem in te nemen en gereed te zijn als Hij terug komt om de getrouwen mee te nemen naar de hemel. Door Gods genade en door de kracht van de Heilige Geest in ons leven, zullen wij gereed zijn!

In de zegende hoop,

Bente en Abel Struksnes


[Back to the Main Page!]


This page belongs to Abel Struksnes. For more information contact Christian Information Service, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norway or send me an e-mail at abels@online.no