[Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden!]

EU begynte som en kull og stål-union. Denne unionen - eller planen - fikk navnet Schuman-planen, oppkalt etter Robert Schuman.Litt etter litt ble denne kull og stål-unionen omdannet til en politisk allianse, som ble kalt „det Europeiske Fellesskapet" (EF). (Artikkel 211-219 TEC). I dag kjenner vi den igjen under betegnelsen „den Europeiske Union" (EU). Hva blir neste navn - „Europas forente stater"?

Visste du at sterke katolske politiske personligheter var sentrale i dannelsen av EU, slike som den franske ultraeuropeeren og strategen Jean Monnet, den franske utenriksministeren Robert Schumann, den vesttyske kansleren Konrad Adenauer, den italienske ministerpresidenten Alcide de Gasperi med flere. De tre sistnevnte var i tillegg ledere i de katolske politiske partiene i sine land, de kristelig-demokratiske partiene. Sveriges ambassadør ved Vatikanet, sier rett ut at EU ble dannet av katolikker: "Vi skal komme ihu at EU en gang ble grunnlagt av veldig hengivne katolikker, som (tyskeren) Adenauer, (franskmannen) Schumann og (italieneren) De Gasperi. Alle satte opp Europas enhet som mål." (Sydsvenskan, 16. okt. 1991).

EU har alltid vært preget av katolske ledere. Den som har sittet lengst i sjefstillingen er Jacques Delors. Han er katolikk, og bemerk følgende uttalelse: „Den dominerende religionen i konføderasjonen (EU) er katolisisme. Katolisismens åndelige overhode er paven, og alle som praktiserer denne religionen skylder ham troskap, politisk så vel som åndelig. Blant nåværende ledere i Europa som er praktiserende katolikker finner vi Jacques Delors og den hollandske statsministeren Ruud Lubbers, som begge er utdannet jesuitter. Kansellern Kohl og Spanias statsminister Felipe Gonzales er også begge hengivne katolikker. Disse fire lederne er produkter av Den Katolske Sosiale Bevegelse… Den Katolske Sosiale Bevegelse tror at det ikke er noen mer edel oppgave enn å forene vårt kontinent. I februar 1993 underkastet to interne kommisjon-rapporter seg EU-presidenten Jacques Delors påstand om "at gamle religiøse forskjeller er i hjertet av konflikten som angår Maastricht-traktatens omtale av den Europeiske Union, og at religion _ eller i det minste en slags spesiell EURO-åndelighet _ er inspirert av Brussel"… Det europeiske fellesskapet var fra dets unnfangelse en idé i Vatikanets hjerne for å katolisere Europa på ny." ("Maastricht, Magna Carta, Monarchy & Morality", p. 3, Michael de Semlyen).

Vi vil litt senere komme tilbake til jesuittenes strategi. Jesuittene fikk først adgang til kongeriket Norge midt på 1950-tallet. Det var en grunn til det. Nå er den grunnen snart glemt, men vi får en liten repetisjon senere i dette skrivet.

Tidligere ledeer, Romando Prodi og Josè Manuel Barroso er også katolikker. Den sistnevnte er nå leder for Den Europeiske Kommisjonen. Nåværende leder Herman Van Rumpay er også en hengiven katolikk. "Han er utdannet fra Jesuitt-skolen Sint-Jan Berchmans College i Brussel, og han har studert filosofi og økonomi ved det katolske universitetet i Leuven” (Kristeligt Dagblad, DK. 20. nov. 2009). EU har hele tiden vært dominert av katolske menn. Nåværende leder har vært professor på det katolske jesuitt-universitetet Georgetown University, hvor ledere blir utdannet til å styre verden etter et internasjonalt katolsk mønster.

Den katolske Kirke har langt større fotfeste på kontinentet enn mange aner. Prosentvis er de fleste innbyggerne i EU katolikker. I dag består EU av 27 land, som utgjør ca. 600 millioner mennesker - over 50 % er katolikker, mens den protestantiske delen utgjør ca. 17 %.

Hele EU-systemet er bygd opp etter en katolsk modell. Systemet er laget slik at enkeltnasjonene må innrette seg etter de lovene som fattes i Brüssel. Hvis Norge blir underlagt dette katolsk-dominerte systemet, blir vi styrt av katolske krefter med et meget omfattende lovverk, et lovverk som vil binde oss på hender og føtter. Det protestantiske Norge vil da bli styrt av katolikker, samt de som støtter denne styringsformen.

Politisk innflytelse

Hvilken rolle spiller den Katolske Kirke på den europeiske politiske scene? La oss her trekke fram noen fakta, og vi lar katolikkene selv få ordet. "Mange ikke-katolikker frykter oss som en politisk organisasjon, og er redde for at den katolske kirke skal dominere og herske; vi arbeider i stillhet, med alvor, og effektivt kan jeg si, for å nå nettopp det målet." (Fra det katolske bladet The Missionary, juni 1909, s. 69). Denne uttalsen er en av mange som belyser kirkens engasjement på det politiske plan - og det er nettopp den problemstillingen vi vil trekke fram gjennom denne folderen. Vi advarer mot den situasjonen der kirken vil bruke statsmakten til å framtvinge felles trospunkter, slik den katolske kirke gjorde i Middelalderen. Vi angriper ikke katolikkenes rett til å tro hva de vil. Vi vil derimot advare mot den utviklingen som nå finner sted i Europa, hvor den katolske kirke igjen er i ferd med å gjenvinne makt. Den katolske kirke er ikke som andre kirker, den forsøker bevisst å befeste sin plass på det politiske plan:

"Katolikkenes høyeste plikt er å adlyde paven og å forsøke på alle måter, spesielt gjennom stemmeseddelen, effektivt å støtte den katolske politikken i dette landet." (Catholic World, XI, nr. 64, 1870).

Den katolske kirken kommanderer alle katolikker til å delta i det politiske liv med en spesiell hensikt: "Alle katolikkene må bli aktive elementer i det daglige politiske livet i landet der de bor. Alle katolikker må utøve sin makt for å bidra til at nasjonenes grunnlover blir formet etter prinsippene til den Sanne Kirke." (Pave Leo XIII, hyrdebrev av 1890).

Den katolske kirkes strategi er klar. Den ønsker innflytelse gjennom lovgivende organer. Gjennom politisk innflytelse vil den få religiøs styring.

Den katolske presten Phelan, redaktør av avisen „Western Watchman", skrev den 27. juni 1912: „Fortell oss at dersom det blir konflikt mellom Kirken og den sivile regjeringen, så står vi på Kirkens side - selvfølgelig gjør vi det. Dersom de Forente Staters regjering var i krig med Kirken, ville vi i morgen si, TIL HELVETE MED ALLE VERDENS REGJERINGER. Hvorfor er det slik at den Katolske Kirke er så fryktet i dette landet der vi bare utgjør 7 prosent av befolkningen? Hun er elsket av alle sine barn, men fryktet av alle andre. Hvorfor har paven slik enorm makt? Fordi Paven er verdens hersker. Alle herskere, konger og prinser, alle verdens presidenter er bare som disse alterguttene. Paven er verdens hersker."

Her ser vi klart hvilket syn Pavemakten har på de selvstendige nasjonene. Hvis de ikke vil innordne seg deres prisipper, så skal de presses til å innordne seg deres prinsipper. Nå bruker den alle krefter på å vinne tilbake tapt herredømme som de mistet da Napoleon i 1798 tok daværende pave Pius VI til fange. Den Katolske Kirke er i krig - med blankpussede sko og hvite snipper - mot alle selvstendige nasjoner og all form for religiøs frihet. Det er interessant å legge merke til at flere og flere av våre norske politikere faller for den internasjonale modellen der nasjonalstaten underlegges et overnasjonalt maktapparat. Ved å føre oss inn i dette maktapparatet vet de at vi vil miste vår suverenitet, den frihet og det selvstyret som ligger nedfeldt i Grunnloven. La oss se denne situasjonen i relasjon til følgende ord fra katolske kilder:

"Romerkirken er monarkiet som står over alle riker, akkurat som sinnet og sjelen forholder seg til legemet, eller som Gud til verden. Derfor må Romerkirken ikke bare ha åndelig makt, men også den øverste verdslige makt." (Pave Leo XIII, hyrdebrev fra 1879). Pave Gregory gjentok denne ideen da han sa: "Kirkens makt står over statsmakten". Dr. G. F. van Schulte, professor i kirkerett, erklærte, "All verdslig makt er av det onde, og må derfor underkaste seg Paven".

Disse uttalelsene gjør det klinkende klart at denne politiske kirken arbeider for å få makt gjennom kontroll over regjeringer og statsmakter. Den Romersk-Katolske kirke arbeider ut fra den ideen som er formulert i det latinske uttrykket "de jure divino" - d. v. s. kirken har en hellig rett til å herske over hele verden, alle makter og alle mennesker. Den hevder å ha mottatt denne retten fra Gud selv, og vil bruke alle midler for å nå dette målet - globalt overherredømme.

Dr. Brorson, som var en anerkjent katolsk autoritet, skrev: "Paven har retten til å avsette enhver hersker, når det kreves for den åndelige ordens beste...den makt som ble utøvd av Kirken i Middelalderen var ikke tilranet, den hadde ikke herskernes eller folkets samtykke, men kom og kommer fra den hellige rett, og den som motstår denne, gjør opprør mot kongers konge og herrers herre." (Catholic Review, juni 1851).

Selv om dette er skrevet for en god stund siden, så sier kirken om seg selv at den aldri forandrer seg. Og Dr. Brorson bekrefter denne holdningen slik: "Det som Kirken har gjort, det den åpent eller i det skjulte har støttet i tidligere tider, er nøyaktig hva den kommer til å gjøre, og åpent eller i det skjulte støtte, i fremtiden, dersom de samme omstendigheter oppstår." (Catholic Review, januar 1854).

Vi skal få se at all form for opprør mot denne makten i denne endetiden og all mangel på anerkjennelse av kirkens autoritet, også gjennom EU, vil bli straffet på en eller annen måte.

Subsidiaritetsprinsippet

EU styres etter det såkalte subsidiaritetsprinsippet. Dette ordet kommer fra det latinske ordet "subsidium", som betyr "å hjelpe". På norsk kalles dette litt misvisende for nærhetsprinsippet. På den måten ser det ut for at dette styresettet er svært så demokratisk. Men de sakene som ikke kan løses lokalt, må avgjøres lengre opp i systemet etter maktelitens regler. På denne måten vil de i periferien "hjelpe" Brüssel med å gjennomføre deres lover. Kan man kalle dette for demokrati? I denne modellen er det de sentrale autoritetene, en liten gruppe mennesker, som sitter og lager lover til resten av folket. Folket må bare innordne seg.

Vi skjønner denne modellen bedre når vi vet at subsidiaritetsprinsippet ble framsatt av Pave Leo XIII i et hyrdebrev fra 1891. Her fortalte han hvordan verden bør styres, og modellen var subsidiaritetsprinsippet. Dette prinsippet ble 100 år senere gjentatt av pave Johannes Paul II gjennom hyrdebrevet "Centessimus Annus". Dette er en hierarkisk styringsmodell, der eliten med paven på toppen er den lovgivende myndighet. Dette er også EU's modell - katolsk "demokrati"!

Den Romersk-Katolske kirken hever seg med andre ord over alt og alle, og mener seg å være kilden til all makt og autoritet i verden: "Når staten har rettigheter, har den disse kun fra og med tillatelse fra høyere autoritet, og den autoriteten kan kun komme til uttrykk gjennom Kirken (den katolske); det vil si gjennom den organiske lov som er ufeilbarlig framsatt og er urokkelig, uten hensyn til verdslige konsekvenser." (Catholic World, XI, nr. 64, 1870).

Som mange kanskje allerede forstår, har den Katolske Kirke en visjon om å samle Europa, fra Atlanterhavet til Ural, under den katolske kirkes hierarkiske maktsystem. Utviklingen til en overnasjonal, politisk union i Europa er i tråd med dens interesser.

I kampen for å samle Europa under Vatikanets prinsipper, sa cardinal Manning: „Vi er beredt til å oversvømme Europa i blod i kampen for å gjenvinne Pavens verdslige makt." (Jesuit Octopus, s. 209). Tyskland har vært som sitt sverd i Europa, ikke minst under den andre verdenskrig. Hitler, Mussolini, Laval, Himmler og Franco var alle katolikker. De kjempet for å gjenvinne Europa under pavemaktens herredømme. Det lyktes ikke. Katolikker startet nye forsøk gjennom Kull og Stålunionen, som nå har blitt den Europeiske Union, og som bygger på katolske prinsipper. Da pave Johannes Paul II døde i 2005, skrev EU leder Barroso et brev til Vatikanet. Her skrev han bl.a. at „Johannes Paul II vil bli husket som en som spilte en viktig (essential) rolle for å forene Europa igjen". („Europa-Rapid-Press Releases", April 2, 2005).

Maria-flagget

Det er mange som lurer på hvorfor det alltid er 12 stjerner i EU-flagget. Uansett hvor mange medlemsland det er, vil det alltid være 12 stjerner. Hvorfor? Maria-tilbederne er ikke i tvil. EU-flagget har sin inspirasjon fra Maria-dyrkelsen i den Katolske Kirke. I den Romersk Katolske Kirke er det de kaller "Himmeldronningen" eller "Maria", med de 12 stjernene rundt hodet, et velkjent motiv. Vi finner dette motivet mange steder, bl.a. i mosaikkvinduet i Notre-Dame domkirken i Strasbourg. Maria-symbolet ble - etter mange nedstemte forslag - foreslått av katolikker. At Europarådet godtok "Maria-flagget" på 101 års-dagen for dogmet om Marias ubesmittede unnfangelse, er neppe en ren tilfeldighet. EF overtok "Maria-flagget" i 1986.

I Bibelen, i Åpenbaringsbokens 12. kapittel omtales en kvinne som har 12 stjerner rundt sitt hode. I Bibelen er en kvinne et symbol på en menighet. Det kan være en ren kvinne, eller en hor-kvinne (2. Kor 11.2 og Åp. 17. 1-5). I dette tilfelle er det snakk om en ren kvinne. De 12 stjernene er et symbol på de 12 apostlene til Jesus, som står som representanter for Guds folk. Den Katolske kirke tror at de representerer Guds folk. Men Luther og reformatorene hadde en annen oppfatning. Luther sa: "Jeg sa tidligere at paven var Kristi stedfortreder. Nå hevder jeg at han er vår Herres motstander og djevelens apostel." (D'aubigne, „History of the Reformation", bind 7, kap. 6).

Da Luther mottok pavens bannbulle, sa han: „Jeg forakter den og angriper den fordi den er ryggesløs og usann... Det er Kristus selv som blir fordømt i den. Det gleder meg at jeg må tåle slike onder for den beste sak som finnes. Jeg merker alt en større frihet i mitt hjerte, for nå vet jeg endelig at PAVEN ER ANTIKRIST, OG AT HANS TRONE ER SELVE SATANS TRONE." (samme, bind 6, kap. 9).

Den katolske kirke står for helt andre verdier enn det Kristus står for. De har innført mange ubibelske skikker og tradisjoner. De har endret Guds ti bud, slik de står i Katekismen (sammenlign med budene i Bibelen i 2. Mos. 20. 3-17). De tror at paven er Kristi stedfortreder på jorden, og at våre bønner skal gå gjennom jomfru Maria, men Jesus sier selv: "Jeg er veien sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg" (Joh. 14. 6). Paven mener han kan tilgi synd, men i Fadervår sier Jesus at Han vil tilgi oss vår skyld som vi tilgir våre skyldnere (Matt. 6. 12). Så vi ser tydelig at den katolske kirke ikke representerer en ren menighet (kvinne).

Pavemakten står for så mange ubibelske læresetninger at vi kunne skrive flere sider om det, men det som allerede er nevnt skulle være nok til å forstå at denne maktgiganten ikke representerer Kristus. Pavene framviser slik en prakt som verden ikke har sett maken til. Sammenlign dette med Kristus, som ikke hadde det han kunne helle sitt hode til. Jomfru Maria er dessuten sentral i deres tilbedelse. At Marias symbol blir brukt i EU-flagget forteller oss at det er katolikker som står bak dette styresettet. Ønsker du å være med å heise det katolske Maria-symbolet til topps på flaggstangen din?

På alle EURO pengesedlene og myntene finner vi også de 12 stjernene. Dessuten finnes det en bro på sedlene. Hva skal den symbolisere? Jo, de Romerske keiserne hadde titlen „Pontifex Maximus", som betyr brobygger. De skulle være brobyggere mellom Gud, mennesket og nasjonene. Denne hedenske titlen har paven adoptert, som en bl.a kan se på flere eldre pengestykker. Dette forteller oss at denne brobyggingen fortsetter. Vatikanet, med den sorte og hvite paven i spissen, prøver å bygge broer på det religiøse området gjennom den økumeniske bevegelsen, for å samle alle kirkesamfunn under Roms paraply, på deres premisser. De bygger også broer gjennom den politiske aktiviteten som vi i dag ser i Europa, for å binde Europas stater inn under et lovverk som formes av deres menn og kvinner i Brüssel. Få mennesker er klar over at når paven og EU snakker om fred og rettferdighet, så er det etter deres normer.

Otto von Habsburg har sagt: „Fellesskapet (EU) lever...ved arven fra det Hellige Romerske Rike, og den store majoriteten av folket vet ikke om det." (Otto van Habsburg, RC Eurocrat).

Holdning til fundamentale rettigheter

Hva mener så den katolske kirke om religionsfrihet? I den katolske avisen „Sheperd of the Valley", utgitt i St. Louis, Mo., i 1876, under ledelse av erkebiskop Kendrick, leser vi: „Vi erkjenner at den Romersk-Katolske kirken er intolerant; det vil si, den bruker alle midler som er i dens makt for utryddelsen av feil og synd; men denne intoleransen er den logiske og nødvendige konsekvensen av dens UFEILBARLIGHET. Den alene har RETTEN til å være intolerant, fordi DEN ALENE har sannheten. Kirken tolererer kjettere der den er nødt til å gjøre det, men den hater dem til døden og bruker all sin makt til å sikre deres utryddelse. Når katolikkene blir i besittelse av en viss majoritet - noe som vil være tilfelle etter hvert - så vil det bli slutt på religiøs frihet i USA. Våre fiender sier dette, og vi er enige med dem her. Våre fiender vet at vi ikke gir oss ut for å være bedre enn Kirken vår, og dens historie er åpen for alle mennesker. De vet derfor hvordan den Romerske Kirken behandlet kjettere i Middelalderen og hvordan hun behandler disse i dag der hun har makten. Vi vil ikke benekte disse historiske fakta mer enn vi ville beskylde Guds hellige og Kirkens herskere for det de har gjort og godkjent i denne saken."

Den katolske Biskop O'Connor sier: „Religiøs frihet blir kun utholdt inntil det motsatte kan bli gjennomført uten fare for den Katolske Kirke." (Romanism vs. Americanism, s. 118).

Dette er så sjokkerende uttalser at man knapt tør å la de komme på trykk. Men det er ikke våre ord - det er katolikkenes egne ord. Her ser vi hvilken holdning den Katolske Kirke har til menneskenes fundamentale rettigheter. Ordene taler for seg selv.

Ikke personen men systemet

Vi angriper ikke her den enkelte katolikk - deres person, eller deres soleklare rett til å tenke og mene hva de vil. De har også rett til frihet, og har som alle andre rett til å velge sin religion og sine synspunkter. Vi tror det finnes mange oppriktige mennesker blant katolikkene, som følger det lyset de har. Men vi håper at de også vil oppdage katolisismens sanne natur, ta avstand fra dette falske systemet og følge Kristi eksempel. Vi håper også av hjertet at de kan bygge sitt liv helt og fullt på et Bibelsk grunnlag og til slutt bli frelst inn i Guds rike.

Vårt mål i denne forbindelse er ikke å fokusere på personer, men å trekke fram de destruktive og intolerante prinsipper som ligger i selve systemet - og hva konsekvensene av disse vil bli for Europa. Vi elsker menneskene, katolikker, frafalne protestanter, eller hva de skulle være, men vi ser at katolisisme, frafallen protestantisme, EU og den globale eliten står for helt andre verdier, tro og lære enn det Jesus står for. Jesus sier: „Min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere". (Joh. 14. 27). Det kan aldri bli fred gjennom det massive internasjonale lovverket. Vi ønsker å la den enkelte forstå at vi må gå tilbake til Jesus, Hans prinsipper, Hans lov og Hans retningslinjer for at vi skal få fred, rettferdighet og en lys framtid. Dette er ikke hets- propaganda, men kjærlighet til vår neste. Vår kjærlighet til våre medmennesker er at vi vil si sannheten, at verdensherskerne fører oss i feil retning, mot stupet. Den lyse framtiden ligger i å ta imot Jesus Kristus som din personlige frelser og be om kraft til å følge Ham og Hans bud.

Fred og frihet

Historien viser at den Katolske Kirke ikke respekterer religionsfrihet. Under Middelalderen forfulgte den og drepte hundretusenvis av annerledes troende. Bibelen gir også sitt vitnesbyrd om denne kirken slik: „Og jeg så kvinnen (skjøgekvinnen - et symbol på den katolske kirke) drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod, og jeg undret meg storlig da jeg så henne." (Åp. 17. 6). Litt senere står det om denne makten: „Og i den ble funnet blod av profeter og hellige og av alle dem som er myrdet på jorden." (Åp. 18. 24).

Vi har allerede sett fra katolikkenes egne kilder at den katolske styringsmodellen ikke er basert på de bibelske prinsippene. Gud elsker menneskene, og ønsker at de selv skal velge hva de skal tro eller mene - derfra kommer ideen om religionsfrihet. Guds kjærlighet er kilden til det menneskesyn der respekt for individet står sentralt. Kun dersom et system er basert på dette prinsippet, kan den størst mulig grad av frihet mellom mennesker og nasjoner på denne jord eksistere. I dag snakkes det mye om fred. Frihet er selvfølgelig en forutsetning for denne freden. Men frihet, inkludert samvittighetsfrihet, skapes ikke ved tusenvis av menneskeproduserte lover, sterkere styring og mer sentralisert kontroll, eller tette forbund mellom politiske og/eller religiøse grupper. Frihet må baseres på enkeltmenneskets rett til å velge, mene og tro selv. På denne måten kan menneskene finne den eneste sanne frihet, som mottas idet vi velger å ta imot Jesus Kristus som vår personlige frelser. Det er synden som gjør folk til slaver. „Synd er lovbrudd", sier Bibelen (1. Joh. 3. 4) .Vi gjør synd hvis vi bryter et eller flere av Guds ti bud, slik de står i 2. Mos. 20. 3-17. Da blir blir slaver under Satans trelldom. Bibelen sier: „Hver den som gjør synd, er syndens træl." (Joh. 8. 34). Bibelen sier at „vi har alle syndet og fattes Guds ære" (Rom. 3.23). Men det glade budskapet er at Jesus Kristus kan sette oss fri. „Han forkynte til fanger at de skal få frihet, til blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte i frihet." (Luk. 4.16). Derfor, "får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." (Joh. 8.36).Gud har gjort alt for at vi skal bli frelst. "For så høyt har Gud elsket verden at Han ga Sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt men ha evig liv." (Joh. 3. 16). Når vi tar imot dette tilbudet blir livet meningsfylt. Selv om det stormer rundt omkring oss, kan vi da ha fred og frihet i vårt sinn.

Jesus Kristus har virkelig vist oss hva sann kjærlighet er. Selv om Han var og er Gud, fornedret han seg og kom hit som et menneske. Han var en tjener og et medmenneske. Han ble kalt synderes og tolleres venn. Han gikk rundt og gjorde godt. Han brydde seg om andre mennesker som led. Han ble prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd (Heb. 4. 15-16). Derfor kan han fullt ut frelse alle som kommer til ham med sin synd (Matt. 1. 21 og 1. Joh. 1. 9). Han var ikke ute etter penger og makt. Han var en tjener og ikke en hersker, og Han hjalp den svake (Matt. 23. 1-11). Hvilken kontrast til maktens menn i Brüssel som former denne maktblokken, som gjennom EU-systemet favoriserer den pengesterke, største og beste.

Forsonende tone

Siden det Annet Vatikankonsil i 1962-65 har Pavekirken, fram til ca. år 2000, slått an en langt mer forsonende tone - den har tatt på seg en annen kappe. Den kaller nå Protestantene som er med i dialoger med pavekirken for sine "atskilte brødre". I slutten av 1900-årstallet hørte vi ikke så mye om "kjetterne" fra reformasjonstiden. Det er et ordtak som sier at "når den katolske kirke er i minoritet, er den snill som et lam. Når den er på likefot, er den lur som en rev. Når den har majoriteten, er den rasende som en tiger." Av denne grunn sier ikke Kirken i dag rett ut hva dens planer innebærer. Derfor har vi måttet gå til eldre kilder for å få innblikk i Kirkens strategi. Kirken bekrefter der at dens prinsipper står fast og hva den vil gjøre når den får kontroll over statsmakten.

Fordi den Katolske Kirke nå begynner å gjenvinne makt igjen i Europa og også mer globalt, så begynner den å stramme grepet. Den har ikke lenger den forsonende tonen mot de som ikke går med på deres økumeniske strategi. „Adskilte brødre" blir „kjettere" og „sekter" igjen, og den forsonende tonen gjelder for dem som er enig med den og har dialoger med den. Den Katolske Kirke framstiller seg nå selv igjen som den eneste sanne kirke. Vi ser denne klare tendensen i uttalelsen fra det offisielle dokumentet „Dominus Jesus", som ble publisert fra Vatikanet i året 2000. I dette skrivet står det bl.a. at „Jesu Kristi Kirke består i sin fulle betydning bare i den Katolske Kirke."

Kardinal Ratzinger, som nå er pave, sa i det katolske bladet „The Daily Telegraph", den 4. september, at „vi er Moderkirken." De mener at de andre er utskudd som må komme tilbake til Moderkirken. Det er det de forsøker gjennom de økumeniske samtalene/dialogene.

De som står imot denne makten, vil snart merke forfølgelsens ånd, men Guds barn vil bare gjøre sin oppgave, og stole på Guds beskyttelse og nærhet. De vil gjøre og forkynne det som er rett, fordi det er rett, og overlate følgene til Gud.

Når vi nå står overfor en union som i større grad er basert på katolske styringsprinsipper, vil det være klokt å lære av fortiden, for historien vil gjenta seg. Bibelen sier også at hele verden vil undre seg og følge etter dyret (pavemakten). (Åp. 13. 3). Det er det vi ser er i ferd med å oppfylles i dag.

Enig med Reformatorene

Vi er enige med reformatorene, som framsatte det Katolske systemet som den store antikristelige maktfaktoren - skjøgen - som skjenker jordens makter med sin berusende vin (Åpenbarings-bokens 17. kapittel). Den driver politisk hor med disse og bedrar dem. Den samarbeider i sitt horeliv med de falne protestantiske samfunn. De forsøker å stake ut en felles tro gjennom kirkeallianser og økumeniske forbund - en felles tro som ofte er basert på Katolske tradisjoner og ikke på et Bibelsk grunnlag. Det har skjedd en forandring på det religiøse området. Det er ikke pavedømmet som har endret seg, men katolisismen ligner i sannhet protestantismen i dag, fordi protestantismen har endret seg siden reformatorenes tid.

Det ser ut for at Den Katolske Kirkes menn og kvinner samarbeider med alle som kan hjelpe til å oppnå Europeisk enhet og verdensdømme - bl.a politiske partier, Europabevegelsen, hemmelige organisasjoner, kirkeallianser m.fl. Dessverre er alt for mange ikke klar over denne kirkens strategi - og for sent vil de oppdage at de har blitt lurt av „skjøgens" forførende bedrageri.

Selvstendige nasjoner ødelegges

Det burde være klart at vi her står overfor en bedragersk maktfaktor som vil utslette protestantismen og alle selvstendige nasjoner som ikke innordner seg Roms vei. Jesuittene har siden ca. år 1550 i mange henseende arbeidet under dekke for den Katolske Kirke. Før jesuittene går inn i sitt embete for den Katolske Kirke, avlegger de en ed til paven. Vi siterer litt fra denne eden: „Jeg erklærer videre at jeg vil hjelpe, assistere og råde hvem som helst av Hans Hellighets agenter hvor jeg enn skulle befinne meg i Sveits, Tyskland, Nederland, Danmark, Sverige, Norge, England, Irland eller Amerika, eller i hvilket som helst annet kongedømme eller territorium jeg kommer til, og gjøre mitt ytterste for å utrydde de hedenske, protestantiske, eller liberale doktriner og å ødelegge alle deres påståtte statsmakter, kongelige eller annet." (Romanism vs. Americanism, T. W. Callaway, s. 58-61). En lignende ed finnes i kartoteket i Kongressen (Congressional Record) USA, 15. februar 1913, s. 3215-6. Også i „The Engineer Corps of Hell", av Edwin A. Sherman, s. 118, 1883, Library of Congress Catalog Card # 66-43354). Senere i denne eden kommer det meget klart fram at de kan bruke alle midler for å nå sitt mål.

Her ser vi hvilke planer den Katolske Kirke har med de selvstendige nasjonene. De vil utrydde protestantismen og ødelegge frie nasjoner. Ser vi tendensen til dette i dag? Nasjonalstaten har representert en hindring for at den katolske kirke har kunnet utvirke sine planer i Europa, og også på det globale plan. Skal vi tillate at nasjonenes selvstendighet - den siste barriere for den protestantiske frihet - skal bli revet ned?

Den 1. mai, 1776, framsatte den tyske jesuittprofessoren Adam Weishaupt en plan for hvordan verdens nasjoner og enkeltmennesket kunne komme under deres lederskap. Her er de 7 punktene:

1. Avskaffelse av monarkiet og all regjering

2. Avskaffelse av privat eiendom

3. Avskaffelse av arv

4. Avskaffelse av patriotisme og nasjonalisme

5. Avskaffelse av familien (dvs. ekteskap og moralitet og innføring av kollektiv kontrollert utdannelse).

6. Avskaffelse av all religion

7. Opprettelsen av en Ny Verdensorden

Det var disse 7 punktene som la grunnlaget for den Franske Revolusjon, som senere la mye av grunnlaget for den Russiske Revolusjon, ledet av Karl Marx.

Det er interessant å legge merke til at Adam Weishaupt var katolikk. Han var ikke bare katolikk, men også jesuitt. Som jesuitt underviste han som professor på Universitetet Ingolstadt i Tyskland.

Disse 7 punktene av Adam Weishaupt er en langsiktig plan. De som styrer verden i dag er i ferd med å umyndiggjøre de selvstendige nasjonene og frarøve enkeltindividets rettigheter. Alt og alle skal innordne seg det internasjonale lovverket, enten det dreier seg om politikk, økonomi, religion eller det militære.

I dag ser vi at verdens-herskerne styrer etter denne modellen av Adam Weishaupt.

Bibelen advarer oss sterkt mot å gå inn i politiske og religiøse økumeniske forbindelser med pavemakten (skjøgen), idet den sier: „GÅ UT FRA HENNE, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager." (Åp. 18. 4). Dette er også oppfordringen til kongehuset, regjeringen og det norske folket: SI NEI TIL UNION MED PAVEMAKTENS REPRESENTANTER!

Bibelen bekrefter også at denne store antikristelige maktfaktoren som sammen med den tidligere protestantiske høyborg, USA, vil lede an i innføringen av „dyrets merke" (Åp. 13. 11-18). Alt tyder på at opptakten til nettopp dette nå er i full gang - stat og kirke vil gå sammen for å presse gjennom religiøse påbud og forordninger som er i strid med både de Bibelske frihets-prinsippene og Guds Ord. Legg merke til at dette med „dyrets merke" har med „tilbedelse" å gjøre. Det er snakk om hvem som vil eller ikke vil tilbe „dyret" og ta dets merke på pannen eller i hånden. Pannen symboliserer forstanden/sinnet og hånden symboliserer det du velger å gjøre med din hånd. (Mer om dette emnet på internettsidene www.endtime.net).

EUROPOL

Det er også interessant å legge merke til at nåværende pave, Benedict XVI, under en nadverd han holdt, den 17. april, 2005, like før han selv ble valgt til pave, advarte mot farer som kan svekke troen, og den første på lista var „sektene". Alle troens menn og kvinner som arbeider utenfor den organiserte hoved-kirken og som ikke er lojal mot pavekirken, blir betraktet som „sekter". Dette blir også bekreftet i dokumentet „Charta Oecumenica", et dokument som den Katolske Kirke og de protestantiske kirker i Europa går sammen om. „David Hallam, et medlem av det Europeiske Parliament (MEP), har bekreftet at en Europeisk beslutning angående sekter og kulter gir den Europeiske politi styrken (Europol) tillatelse til å utføre overvåkning av aktiviteter av slike grupper. Han tilføyer „I Europa, kan dette inkludere kristne". („The Principality And Power Of Europe", side 105, av Adrian Hilton). I EU fortsetter de kampen mot terrorister. I England sier Tony Blair at de som driver med hets mot religiøse grupper, skal straffes ved lov (Religious Hatred Bill). Denne loven vil dekke „områder hvor folk skaper hat mot andre på grunn av deres religiøse tro." (BBC News, 18.05. 2005). Så nå kan det bli vanskelig å si noe ufordelaktig imot andre grupperingers tro. Reaksjoner fra de som føler seg anklaget og hetset, kan føre til arrestasjon og straff inntil syv år. Vi ser at tale og trykkefriheten gradvis blir kneblet. Friheten er i fare! Staten begynner å lage lover som har med religion å gjøre. Dette er et katolsk mønster. Bibelen kaller det for „dyrets bilde" - et bilde av den katolske kirke, hvor stat og kirke står sammen. De bruker staten til å presse igjennom religiøse lover, og samvittighetsfriheten vil etter hvert bli kneblet. Vi vil se mer av dette i fremtiden. Det er den veien det går i USA, England og snart i hele verden. Bibelen sier at vi skal forkynne „GÅ UT FRA BABYLON (katolisisme og frafallen protestantisme), MITT FOLK. (Åp. 18. 4). Dette budskapet vil bli forkynt med enda større kraft i tiden framover mot Jesu gjenkomst, men under store vanskeligheter. Men ingen lov vil kunne stanse denne bevegelsen som vil forkynne Bibelens budskap for vår tid, som finnes i Åpenbarimgsbokens 14. kapittel og 6.-12. vers, samt 18. kapittel og 4. vers. Les også mer om det på vår hjemmeside: www.endtime.net

Før ble „sektene" kalt for „kjettere". Akkurat som pavemaktens soldater oppsporet annerledes kristne (sektene/kjetterne) i Middelalderen og drepte og torturerte dem på grusomt vis, slik vil vi snart oppleve at den katolske kirkes håndtlangere, deres hemmelige organisasjoner, ikke minst jesuittene, vil oppspore, fengsle og torturere annerledes troende, som ikke vil være lojale mot maktelitens mangfoldige lovverk, ikke minst i religiøst henseende. „Hvilken rolle EUROPOL vil spille i denne sammenheng, det vil tiden vise, men EUs motto er at de skal tale med én stemme. Det må vel også gjelde politimakten i EU. EUROPOL blir betraktet som „kjernen i det europeiske politisamarbeidet" (artikkel 3.4). Europol har med EUs sikkerhetspolitikk å gjøre, og det står i den nye EU-grunnloven, artikkel 1-16 at medlemsstatene støtter aktivt og uforbeholdent Unionens utenriks- og sikkerhetspolitikk i en ånd av lojalitet og gjensidig solidaritet og respekterer Unionens innsats på dette området. De avstår fra enhver handling som strider mot Unionens interesser eller kan skade dens effektivitet."

Europol er Europas politi, og de har sitt hovedkontor i Haag i Nederland. Lederen for Europol er Max-Peter Ratzel fra Tyskland. Han har bl.a. arbeidet i Tysklands flystyrker. Europol skal koordinere politi-samarbeidet mellom EU-landene. Europol samler data om personer. Det finnes et stort database/overvåkningssenter i Wien i Østerrike. Ingen tvil om at menneskene i EU er kartlagt! Gjennom ID-brikkene, som nå gradvis kommer inn over alt, blir kartleggingen og kontrollen enda bedre. Europol kan når som helst slå til mot sine ofre.

EUROPOL er storebror for politi-styrkene i EU-landene, og det er mye som tyder på at lovverket vil virke slik at hvis de gir ordre om at politiet i et annet EU-land, eller i Schengen-landene, skal arrestere en EU-borger, så må de bare adlyde ordre. Mange er bekymret over den koordinerende virksomheten og innflytelsen - gjennom EUs og Europols lovverk - som Europol har over de andre politistyrkene i EU-landene, og mange er redde for at Europol kommer til å fungere som et overordnet organ, slik EU styrer gjennom lovverket over medlemslandene. Det er derfor mye som tyder på at historien vil gjenta seg også på dette området.. Nå lages lover i EU som sier at når en EU-borger eller politi i et land, f.eks. Østerrike, anklager en borger i et annet EU-land, f.eks. Sverige, så skal politiet i Sverige arrestere denne mannen, selv om anklagen/saken ikke er straffbar etter svensk lov, og selv om en slik framgangsmåte strider mot svensk rettslære. Dette er overstatlig styring som forteller litt om EU -"demokratiet".

Nå oppspores og fengsles mordere, terrorister o.l., men snart vil jakten også gå etter det makt-eliten kaller for „fundamentalister","sekter" og „religiøse avvik". Den siste boken i Bibelen bekrefter at pavemakten og dens støttespillere har vært og vil bli den store forførende maktfaktoren i endetiden. Tegnene i tiden viser klart at det er den tiden vi lever i nå (Åp. 13. og 17. kapittel).

Gjeninnsettelse av Inkvisisjonen

Det er verd å legge merke til at pave Benedict XVI var med i Hitlers ungdomsgruppe (Hitler-jugend), og at han har hatt stillingen som leder for kongregasjonen for troslæren, gjennom historien bedre kjent som inkvisisjonen (Dagbladet 21. april 2005). Derfor må vi ikke bli forbauset over om den katolske inkvisisjonen igjen vil bli innført i Europa og verden ellers, som straffemetodene ovenfor - ikke bare ovenfor terrorister - men også mot „vranglærere".

„Den (Katolske Kirke) oppfører ruvende byggverk, og bak murene vil forfølgelser igjen bli iverksatt. I hemmelighet og uten å vekke mistanke styrker den sitt maktapparat for å virkeliggjøre sine planer når tiden er inne. Alt hva den ønsker, er en gunstig posisjon, og det har den allerede fått. Vi skal snart få se og føle hva romerkirken tar sikte på. Alle som tror Guds ord og lever etter det, kommer til å utsette seg for vanære og forfølgelse." (Mot Historiens Klimaks av E.G. White, s. 447).

Det er mange årsaker til psykiske problemer. I dag har vi flere eksempler på at mennesker som ikke vil innordne seg maktelitens kunstige samfunn, får problemer og havner på psykiatriske sykehus. Noen blir tvangsinnlagt. Der lever de nesten som fanger i et fengsel. Der skal de bli behandlet av psykologer, som kryssforhører dem med alle slags spørsmål. Pasienten må folde ut sin livshistorie - en slags moderne skriftestol. Noen av behandlingsmetodene er at pasienter blir tvangsmedisinert eller dopet med piller, så de nesten ikke vet hvor de er. Noen blir bundet med reimer, mens andre får elektrosjokk. Dette kan minne litt om inkvisisjonen, men inkvisisjonens straffemetoder er enda verre.

Vatikanets sverd i Europa

Vi bør legge merke til at den Katolske Kirke har fått en tysk pave. Tyskland har vært et viktig drivjul for å føre sammen dagens katolske Europeiske Union, med Europol og EU-hæren som viktige brikker for å styre utviklingen i Europa slik de vil ha den. I denne forbindelse minnes vi hva paven sa til den tyske keiser Wilhelm II da han besøkte Vatikanet i 1922. Etter dette møtet beskrev keiseren hvordan paven betraktet Tysklands rolle: „Jeg betrakter det som interessant at paven ved denne anledning sa til meg at Tyskland må bli den Katolske Kirkes sverd." (The Kaisers Memoirs, s. 211, Harper & Bros. 1922). Hitler var et sverd i Europa. Han var Vatikanets venn og medarbeider. Han klarte ikke å underlegge seg de selvstendige landene i Europa. Nå har de katolske kreftene gjennom EU klart dette uten sverdslag, men gjennom overenskomster, Europeiske og internasjonale avtaler og lover, ikke minst EU-grunnloven, som sier at enkeltnasjonenes lover skal undrerordne seg EU-lovene. De har gjennom denne EU-grunnloven full styring over de landene som har knyttet seg til EU. (Se senere).

Kaos skapes

Taktikken har vi sett i lang tid: De selvstendige nasjonene skal innordne seg et Europeisk, globalt og internasjonalt overherredømme. For å få til dette har verdensherskerne gjennom internasjonale lover og overenskomster nå i lengre tid brutt ned den gamle orden, hvor nasjonene var selstendige. De erstatter den gamle orden med en ny orden - en ny Europeisk orden, en ny Verdensorden, en Global Orden - hvor nasjonene ikke skal styres etter nasjonale lover, men etter internasjonale lover, skapt av verdensherskerne.

Illuminati (= de opplyste/verdensherskerne) har i lengre tid hatt mottoet: „ORDO AB CHAO" - som betyr „ORDEN UT AV KAOS". Vi ser hva som gjøres for å få til dette. Kaos skapes, og så skal de ut fra dette kaoset få til denne nye Europeiske og globale orden. Alt dette gjør de under stikkordet „fred". Alle enkeltnasjonene som ikke er lydige undersåtter, skal tuktes.

Men fred skapes ikke ved tvang, overherredømme og en masse lover. Det undertrykker, binder og gjør folk til slaver under herskernes mangfoldige lovverk.

Derfor vil vi oppleve krig og elendighet så lenge noen vil herske over andre. Det er det EU og FN gjør! Det var slik den Katolske Kirke hersket i Middelalderen. Det samme herskersystemet vil framkomme i endetiden. Den prosessen har allerede startet.

Religionsforfølgelse og undertrykkelse sees i flere land. Vi vil se mer og mer maktutfoldelse, forfølgelse og blodsutgydelse av verste slag i tiden framover. Og Bibelen klargjør at det er SKJØGEN = „MODERKIRKEN" = DEN KATOLSKE KIRKE som står bak blodsutgydelsene (Åp. 17. 5 + 18. 24).

EU - en miniatyr-modell av den Nye Verdensorden

I dag ser vi med all klarhet at nasjonene samler seg under en Europeisk og global styring. De skal stå sammen gjennom et overnasjonalt og internasjonalt lovverk, skapt av verdens-herskerne. I denne forbindelse er det verd å legge merke til at Bibelen sier at verdens krefter vil samle seg i endetiden. Ja, det står at de vil være så samlet at de har én tanke. I dette spillet er den katolske kirke den forførende maktfaktoren, beskrevet som "skjøgen". Andre nasjoner handler med henne, varer av alle slag. Skipsfolkene blir rike av all denne handelen. Den (skjøgen) skjenker jordens makter med sin berusende vin, og de blir ført vill ved hennes trolldom (Åp. kap. 17 og 18).

EU er pavemaktens talerstol i Europa. Det er pavemaktens menn som står bak denne modellen. Skal Norge nå også bli ført vill av skjøgens trolldom? Vil du?

Fordi pavemakten ønsker å ha lojale undersåtter over hele verden, er EU en miniatyr og en prototype (en original modell og en standard som alle andre må forme seg etter) av den nye verdensorden. Dette er et overnasjonalt herskersystem, og vi ser at USA og FN også hjelper pavemakten til å få denne globale styringsmodellen på plass.

Hemmelige organisasjoner

Flere norske stortingsrepresentanter og bransjeledere er med i Bilderberger-gruppen, en hemmelig organisasjon som jobber for å samle Europa. Det var Joseph H. Retinger, en katolikk, som reiste rundt til statslederne i Europa og USA, og snekret sammen brikkene til denne hemmelige organisasjonen. Bilderbergergruppen ble grunnlagt på hotell Bilderberg i Nederland i 1954. Gruppen har fått navn etter dette hotellet.

Bilderbergergruppen anses av mange analytikere å være drivkraften bak globaliseringen, oppløsningen av nasjonalstaten, fjerningen av grensene og den endelige dannelsen av en ny verdensorden.

Både Jens Stoltenberg (A), Jan Pettersen (H), Gro Harlem Brundtland (A), NRK-sjef John G. Bernander, redaktør Per Egil Hegge, Kjell Storvik (Norges bank), m.fl. er med i Bilderbergergruppen. (Se flere navn på www.endtime.net, under rubrikken „Hvilke krefter står bak EU-systemet?". I Norge forsøker Arbeiderpartiet og Høyre å sette sine partier opp mot hverandre når det er Stortingsvalg, men enten det blir Arbeiderpartiet eller Høyre som kommer til å styre, så jobber de - som alle vet - for samme sak, nemlig å få Norge inn i EU.

Bilderbergerne har samling en eller to ganger i året. Etter disse møtene drar partilederne hjem og forsøker å spille ut Bilderbergernes strategi i sitt eget land. Når en vet hvem som er med, så vil en lettere forstå deres argumenter, når de snakker om solidaritet, flertallsbeslutninger, europeisk enhet, felles forsvar, internasjonale lover og beslutninger, at vi må stå sammen for å redde vår klode (etter først å ha ødelagt den), osv.

Når vi nevner navn i denne forbindelse, så er det ikke for å henge ut folk, men det er greit å vite hvilken bakgrunn lederne har når de uttaler seg og tar konklusjoner. Vi har medfølelse med de menneskene som har kommet inn i båndene til de hemmelige organisasjonene. De vet nemlig ikke hva de går til, når de aksepterer slike innbydelser.

Når Bilderbergerne møtes, er alle samtalene hemmelige, og ingen spesifikk informasjon kommer fram i dagspressen. Når de holder på med noe hemmelig, da er det noe som skjules. Det foregår noe bak kulissene som folket bør få vite! Ledere som tar del i slike hemmelige møter er ikke lengre frie. Nå håper vi at flere kan løsrive seg fra de båndene som binder dem, og fortelle sannheten om elitens planer for å samle Europa og å binde nasjonene på hele kloden gjennom et internasjonalt lovverk. Hvorfor svikter massemedia og skjuler sannheten om Bilderbergernes planer og hemmelige møter? Er grunnen denne: Hvis folket fikk vite deres planer for overherredømme, da ville det bli bråk. Nå skjules deres planer, inntil de har umyndiggjort oss med sitt massive lovverk, som binder oss på hender og føtter. De er i ferd med å gjøre oss til slaver under deres overnasjonale, massive, internasjonale lovverk.

Det er også verd å merke seg at alle møtene i Ministerrådet i EU er lukket, og at det ikke finnes noen offentlig protokoll som kan stadfeste hva de ulike medlemslandenes representanter har sagt. Alle avstemninger i Ministerrådet er hemmelige, bare for å nevne litt om den hemmeligholdelsen som foregår der.

Europabevegelsens målsetting

Den internasjonale Europabevegelsens målsetting er følgende: "Europabevegelsen søker å virkeliggjøre et europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettighetene, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjonene. Dens mål er opprettelsen av Europas forente stater, ved alminnelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd".

Europabevegelsen i Norge ble stiftet på et møte i Stortinget den 30. mai. 1949. Denne bevegelsen har som formål å fungere som den internasjonale Europabevegelsens Norske avdeling og fremme dens målsetting. Disse statuttene ble vedtatt ved årsmøtet den 13. mars 1967.

Europabevegelsens representanter har altså vært på Stortinget siden 1949. I Norges lovgivende forsamling har de stadig forsøkt å få Norge inn i den Europeiske Unionen, og de har forsøkt å erobre topporganer i samfunnet. I 1970 var 120 av Stortingets 150 representanter medlemmer av Europabevegelsens stortingsgruppe.

§ 83 i straffeloven sier bl.a. at "den som rettstridig søker å bevirke eller medvirke til at Norge eller noen del av riket bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i annen stat, eller at noen del av riket løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år". Spørsmålet stilles: Tilsidesetter Europabevegelsen og Europabevegelsens Stortingsrepresentanter den Norske Grunnloven og straffelovens §83 når de forsøker å få Norge inn under fremmed herredømme?

Neste spørsmål er om det er rettsstridig at Europabevegelsen og noen av våre ledende politikere meget aktivt forsøker å føre oss inn under den Europeiske unionen?

Vidkun Quisling ble dømt bl.a etter §83 i straffeloven. Da han sto for Eidsivating Lagmannsrett i 1945, anklaget for høyforræderi, sa han i sin forsvarstale at "retten måtte ta hensyn til hans idealistiske motiver, i det han forsøkte å få Norge inn i en EUROPEISK UNION..." Europabevegelsen, Jens Stoltenberg, Erna Solberg og andre ledende politikere har en lignende målsetting. Vi kjenner ikke deres motiver. De kan være helt annerledes enn Quislings, men målet er det samme, nemlig å få Norge inn i en EUROPEISK UNION. Hitler (katolikk og venn med Vatikanet) og hans støttespillere brukte kuler og krutt for å oppnå sine mål. I dag bruker de som ivrer for å få Norge inn i den Europeiske Unionen diplomati og hvite snipper. Dessuten blir de (i topposisjoner) godt betalt.

Hitler var altså katolikk, og mange i hans SS-stab var katolikker og jesuitter. Ifølge jesuitt-eden, den eden de må avgi før de går inn i sitt embete for den Katolske Kirke, står det at de vil gjøre alt de kan for å ødelegge protestantismen og de selvstendige nasjonene. (Les mer om dette på internettsiden www.endtime.net).

Det Hitler ikke klarte, klarer kanskje Europabevegelsen og dens sentrale støttespillere, nemlig å legge Norge under en Europeisk Union?

Spørsmålet stilles også til deg: Vil du at vi skal legges under fremmed herredømme?

Inn for å påvirke

Flere norske politikere og samfunnsledere sier at Norge må inn i EU for å påvirke. Gjennom EØS kan vi også sende representanter for å påvirke, men blir det gjort? Hva hjelper det? Etter at 10 nye land kom inn i EU i 2004, består EU av under 18 % protestanter. Katolikkene har styringen. Regelverket og strategien forandrer seg stadig i EU. EU er som en stor skute som stadig endrer seg. I forbindelse med det nye utkastet til ny EU-grunnlov, så vil de store nasjonene ha enda flere stemmer enn det de har i dag, når saker skal avgjøres. Små nasjoner blir nesten umyndiggjort. Etter de nye stemmeretts-reglene fra konventet ville Norge ha fått ca. en (1) prosent av stemmene. Hvilken handlekraft og påvirkning er det med en til to stemmer når saker skal avgjøres? Det er nesten komisk når EU-tilhengerne i Norge sier at vi må inn for å få innflytelse og påvirke.

Alle EU-lovene må innføres

Det er slik at hvis Norge kommer med i den Europeiske Unionen, vil Norge få ca.1- 2 % innflytelse når saker skal bestemmes i EU, mens EU vil få 100% innflytelse på oss. Hvis en lov blir vedtatt i EU, må medlemslandene innføre den i sitt eget land enten de liker den eller ikke. I tilfelle medlemskap må Norge ikke bare innføre nye fremtidige lover, men vi må også godta alle de over 60 000 lovene som allerede er laget. De lager lover for nesten alt, helt inn på privat eiendom. Styringen kommer da fra Brüssel, og vi må bare sørge for at det massive lovverket blir innført og gjennomført i vårt eget land. Hva vil du gjøre med det, min venn? Vil du godta denne løsningen? Tror du det blir kjekt å bli slave under EU's lovtrelldom?

Vi bør også være klar over at det er kun 25 personer som lager lovene i EU for ca. 540 millioner mennesker. De styrer hele EU-skuta gjennom det massive og mangfoldige lovverket de lager - og stadig utvider. Så det Hitler og jesuittene ikke klarte i krig, det gjør det katolsk-inspirerte EU i fredstid, gjennom EU-lovene.

Det reiser seg et spørsmål i denne forbindelse: EU lager mange lover, men hvorfor er de ikke villige til å følge Guds ti enkle bud, slik de står i 2. Mos. 20. 3-17?

Økonomiske fordeler?

Hvilke økonomiske fordeler har Norge for å gå inn i EU, spør mange. "Det finnes ikke økonomiske argumenter for norsk EU-medlemskap. Men nordmenn bør tenke på å gjenvinne suvereniteten som er tapt i EØS", mener EU-kommisjonens avtroppende ambassadør i Oslo." (NTB og "Dagen" 5. jan 2004). Det er mest lønnsomt for Norge å stå utenfor EU, er dommen fra mange ledende økonomer.

EU-medlemskap er kostbart. Medlemskapet i EU koster Storbritania over 2300 milliarder kroner i direkte tap hvert år. Det er like mye som åtte års økonomisk vekst, skriver den britiske forretningsavisen The Business. („Aftenposten", 29. mai 2005).

I 1994 argumenterte ja-siden med økonomisk katastrofe hvis Norge ble stående utenfor EU. Flere økonomer, bl.a. økonomene Steinar Strøm, Stein Reegård, Øystein Dørum, samt næringslivstoppene Petter Stordalen, Øystein Stray Spetalen og Kåre Valebrokk mener det vil være økonomisk lønnsomt for Norge å bli stående utenfor EU, skriver Dagsavisen den 29. november 2004. Også Steinar Strøm, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, mener den norske olje-rikdommen er en viktig årsak til at vi bør holde oss utenfor EU. Han nevner at det som kan være bra for Norge, nemlig høye olje- og gasspriser, vil være dårlig for resten av Europa.

Det er klart at EU ønsker å få styringen over de norske oljeressursene, og alle pengene som kommer ut av denne produksjonen. Blir Norge medlem av EU, kan EU lage lover som tilsier at de får kontrollen med olje-eventyret. Da må Ola-nordmann - mest sannsynlig - ta til takke med dråpene/"smulene", og knapt nok det. Ønsker du en slik utvikling?

EU-Grunnloven og den norske Grunnloven

§ 1 i Norges Grunnlov sier at "Kongeriket Norge er et selvstendig, udelelig og uavhengig (uavhendelig) rike". Denne loven hindrer at myndighet overføres til andre lands myndighet, f.eks. EU.

Norge er bygd opp slik at det er folket som skal styre samfunnet, og ikke storsamfunnet som skal styre folket. Blir vi medlemmer av den Europeiske Unionen, blir det storblokkens lover som blir tredd ned over hodet på folket, uten at vi får noe å si. Da er ikke folket og nasjonen selvstendige og uavhengige lenger. Denne paragrafen sier at vi skal ha folkestyre og selvstendighet i forhold til andre stater. Grunnloven vil bli brutt ved et EU-medlemskap.

I artikkel I - 6 i den nye EU-Grunnloven heter det at: "Forfatningen og de lover som er vedtatt av Unionens institusjoner under utøvelsen av de bestemmel ser, som er tildelt denne, går foran medlemsstatenes lover."

La du merke til hva du leste, nemlig at EU-lovene skal gå foran medlemsstatenes lover. Med andre ord, hvis norske lover - inkludert Grunnloven - sier en ting, og EU-lovene sier noe annet, så må vi rette oss etter EU-lovene. Nasjonale lover må vike for overformynderiet i EU.

Det framgår i forslaget til EU-Grunnlov at det i EU blant annet skal være: Felles grunnlov, felles lovgivende organer, felles organer for utøvende myndighet, felles øverste dømmende myndighet, felles flagg, felles nasjonalsang, felles statsborgerskap, felles mynt, felles pengepolitikk, felles sentralbank, felles økonomisk politikk, felles tollpolitikk, felles fiskeripolitikk, felles utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk og felles yttergrense. Det heter også i artikkel I-16 at unionen skal arbeide for en gradvis felles forsvarspolitikk og felles forsvar.

Dette betyr at dersom Norge blir medlem i EU, vil Norge bli en delstat i en forbundsstat, som med rette kan kalles Europas forente stater. Men da vil ikke lenger Norge være et "frit, selvstendigt…Rige", slik Grunnloven påbyr.

Stortinget

§ 49 i den norske Grunnloven sier at "Folket utøver den lovgivende Magt ved Storthinget…". I § 75 i Grunnloven heter det at "Det tilkommer Storthinget, a: at give og ophæve Love,…" Nå blir lovene laget i Brüssel, og overført til medlemslandene. I Norge overføres disse lovene gjennom EØS. Mange tusen lover har allerede kommet fra Brüssel, og Stortinget har ikke lagt ned et eneste veto. Alt aksepteres. Ingen åpner sin stemme og piper. Hvem tør å stå opp og vekke folket mot den kommende maktovertagelsen? Hvem vil forsøke å redde Norge fra okkupasjonsstyrkene som vil frarøve vår selvstendighet, og som allerede gradvis okkuperer oss med hvite snipper, blankpussede sko, fine titler, en glatt tunge og et mangfoldig lovverk?

I forslaget til ny EU-Grunnlov står det i artikkel I - 33 at: "En europeisk lov er en allmenngyldig lovgivningsmessig rettsakt. Den er bindende i alle enkeltheter og gjelder umiddelbart i hver medlemsstat." Lovene vedtas altså direkte av EU. Stortinget vil være satt på sidelinjen.

I artikkel I - 6 i den nye EU-Grunnloven leste vi at: "Forfatningen og de lover som er vedtatt av Unionens institusjoner under utøvelsen av de bestemmelser, som er tildelt denne, går foran medlemsstatenes lover."

Dette betyr at den norske Grunnloven, alle norske lover, forskrifter, vedtekter og vedtak, er underordnet EU sine rettsakter på alle de områder hvor EU har tildelt seg selv lovgivningskompetanse eller bestemmende myndighet. Og det er på de aller fleste områder. Følgen av et eventuelt norsk EU-medlemskap, innebærer at på alle de områder hvor EU tildeler seg selv bestemmende myndighet, blir det norske folkestyret avviklet fordi folket ikke lenger "utøver den lovgivende makt ved Stortinget".

Norsk Høyesterett

I § 88 i den norske Grunnloven heter det at: "Høyesterett dømmer i siste instans…" og i § 90 heter det at: "Høyesteretts dommer kan ikke i noe tilfelle påankes…" (språket modernisert her).

I forslaget til EU-Grunnlov heter det om Den europeiske unions domstol, i Artikkel III-274, at "Såfremt et slikt spørsmål (fortolkningen av Forfatningen/Grunnloven og rettsakter utstedt av unionens institusjoner, organer, kontorer og agenturer) reises i en rettsak ved en nasjonal rett, hvis avgjørelse ifølge nasjonale rettsregler ikke kan påankes, har retten plikt til å bringe saken inn for (EU-) Domstolen."

Dette innebærer at på alle områder hvor EU har tildelt seg selv bestemmende myndighet, vil ikke norsk Høyesterett lengre være den som dømmer "i siste instans", men EU-domstolen. Det er lovene - laget av den katolske eliten i EU - som styrer folkemassene i EU, og de vil at deres lover og deres avgjørelser skal gjelde i alle landene som er tilknyttet EU.

EU-hæren

Det er også interessant å oppdage at akkurat som den Europeiske Union er styrt av katolikker, så er også EU-hæren styrt av katolikker. EU er pavemaktens talerstol, og EU-hæren er i pavemaktens følge... Akkurat som Libya og Etiopia var i Babylons følge i gammel tid, slik ser det ut for at krigsmaktene (EU-hæren, FN o.l.) vil være i pavemaktens følge i endetiden (Daniel 11. 43).

I de siste årene har vi sett at folket i flere land blir mer og mer avvepnet. Militærstyrkene til enkeltnasjonene blir reduserte, og de overfører mye av sitt krigsmateriell til de internasjonale blokkdannelsene, slike som EU, FN og den Afrikanske Unionen. Hærstyrkene kommer under deres kontroll og kommando. I dag er FN, NATO og EU-hæren i ferd med å danne en katolsk-preget internasjonal militær kontroll.

Når Norge nå i første omgang kun vil sende små styrker til EU-hæren, så er dette et ledd i en gradvis overføring av hærstyrken til EU-hæren. Unionen skal arbeide for en gradvis felles forsvarspolitikk og et felles forsvar. Det står slik i artikkel 1-16 angående Unionens sikkerhet, felles utenriks- og sikkerhetspolitikk:

1. Unionens kompetanse innenfor den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk omfatter alle utenrikspolitiske områder samt alle spørsmål vedrørende Unionens sikkerhet, herunder gradvis utforming av en felles forsvarspolitikk, som kan føre til et felles forsvar.

2. Medlemsstatene støtter aktivt og uforbeholdent Unionens utenriks- og sikkerhetspolitikk i en ånd av lojalitet og gjensidig solidaritet og respekterer Unionens innsats på dette området. De avstår fra enhver handling som strider mot Unionens interesser eller kan skade dens effektivitet."

Akkurat som Europol skal være det koordinerende senteret for politiet i EU, så fordrer EU at alle medlemslandene uforbeholdent støtter Unionens utenriks- og sikkerhetspolitikk i en ånd av lojalitet og gjensidig solidaritet. Og de skal respektere Unionen på dette området. EU-hæren skal også „tale med én stemme" fra Brüssel, slik mottoet er for EU. Dette forteller at de selvstendige nasjonenes hærstyrker må innordne seg ordre fra den katolske Europeiske Unionen.

Derfor - vil du at Norges hærstyrker (soldater, kompetanse og krigsmateriell) skal være med i den katolske EU-hæren? EU-hæren er et av midlene som katolikkene bruker for å gjenvinne makten i Europa.

Det er også interessant å legge merke til at da EU-grunnloven ble foreløpig godkjent, så ble dette gjort i lokalet i Brüssel hvor de har en stor statue av paven som bakgrunn, der han strekker ut sin arm og gjør pavetegnet , og liksom velsigner avtalen. Han har sin tredobbelte krone på seg, som tegn på (noe de mener) at han er hersker på jorden, under jorden og over jorden.

Respekterer ikke Guds lov

EU-lederne lager 10 000-vis av lover, men de respekterer ikke Guds lov, slik vi leser den i 2. Mosebok, kapittel 20, versene 3-17. Heller ikke den Katolske Kirke, med den svarte paven, jesuittenes leder Peter Hans Kolvenbach, og den hvite paven, Benedict XVI, respekterer Guds ti bud. De følger heller de katekismebudene, som er en forfalskning av Guds ti bud. Sammenlign selv, så blir du bra forbauset! I katekismebudene har de tatt bort det andre budet, og nesten all teksten i det fjerde budet, og delt det tiende budet i to. Dette er kanskje den største forfalskningen i historien, som den Katolske Kirke står bak, og dessverre har de aller fleste protestantiske kirkesamfunnene godtatt denne forfalskningen. Hvilket bedrag! Hvilken forførelse!

I Guds ti bud står det at vi skal tilbe Skaperen, som skapte på seks dager og hvilte på den syvende. Den syvende dagen blir kalt for „sabbaten". Bibelen sier at „Gud velsignet den syvende dag og helliget den." (1. Mos. 2. 1-3). EU og EU-lederne vil heller følge den menneskeproduserte hviledagen.

Den første gangen søndagshelligholdelse ble innført ved lov, var i 321 e. Kr., under keiser Konstantins styre. Denne loven påbød at „soldagen", søndagen, skulle være hviledag. Hedningene tilba solen på soldagen = søndagen, og for å få til en forening mellom dem og de kristne, foreslo Konstantin at de kristne kunne overføre sabbatens hellighet til Jesu oppstandelsesdag. Den første søndagsloven i 321 var et forsøk på å skape enhet gjennom kompromiss-løsninger.

Bibelens 1.dag i uken er den dagen da Jesus sto opp fra graven, vår søndag. Bibelens syvende dag er dagen før den første, altså da Jesus hvilte i graven. Bibelen kaller den dagen for sabbaten (Luk. 23. 54-56 og 24. 1-3). Jesus holdt den dagen som hviledag (Luk. 4. 16). Jesus sa at Han kom for å oppfylle loven i sitt liv, men Han kom ikke for å oppheve den. Jesus sa også at vi ikke skal ta bort en tøddel eller bokstav fra loven (Matt. 5. 17-19). Den Katolske Kirke har ikke bare tatt bort en tøddel eller en bokstav fra Guds ti bud i sine katekismebud, men over 700 bokstaver og tegn. Reagerer du på det? Sammenlign de to budrekkene selv!

Guds ti bud
(2 Mos 20, 3-17)

Tibudsloven - forandret av
mennesker i katekismebudene

1. bud

Du skal ikke ha andre guder foruten meg.

1. bud

Du skal ikke ha andre guder foruten meg.

2. bud

Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker meg og holder mine bud.

2. bud

Du skal ikke misbruke Guds navn.

3. bud

Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

3. bud

Du skal holde hvildagen hellig.

4. bud

Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmende som er hos deg innen dine porter. For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

4. bud

Du skal hedre far og mor, så det går deg godt, og du får leve lenge i landet.

5. bud

Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir deg.

5. bud

Du skal ikke slå i hjel.

6. bud

Du skal ikke slå ihjel.

6. bud

Du skal ikke bryte ekteskapet.

7. bud

Du skal ikke drive hor.

7. bud

Du skal ikke stjele.

8. bud

Du skal ikke stjele.

8. bud

Du skal ikke lyve.

9. bud

Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.

9. bud

Du skal ikke begjære din nestes eiendom.

10. bud

Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noe som hører din neste til.

10. bud

Du skal ikke begjære din nestes ektefelle eller hans arbeidsfolk eller noe som hører din neste til.

De fleste mennesker i dag tror at søndagen er Bibelens hviledag. Men de har blitt forført. I hyrdebrevet „Dies Domini", som ble utgitt i 1989 av pave Johannes Paul II, innrømmer paven at sabbaten, Bibelens syvende dag, er den Bibelske hviledagen, men så får en inntrykk av at Jesus liberaliserte sabbaten og la for dagen en stor frihet angående den, og så tar han denne konklusjonen: „Det er derfor kristne, som er kalt til å proklamere friheten som er vunnet ved Kristi blod, følte at de hadde autoritet til å overføre sabbatens mening til oppstandelsens dag." Ser du svakhetene i denne formuleringen? Paven forsvarer at sabbatshelligholdelse har blitt overført til søndagshelligholdelse, og at de kristne følte at de hadde autoritet til å gjøre denne forandringen. Han erkjenner også i dette dokumentet at søndagen som hviledag er en tradisjon. Spørsmålet blir da: Skal vi bygge våre beslutninger og vår tro på følelser og tradisjoner?

Paven mener altså at de hadde autoritet til å overføre hviledagen fra sabbaten til søndagen. Ja, de anser søndagen som sitt autoritets-merke. Men Bibelen sier at „Jesus er sabbatens Herre, og at sabbaten ble til for menneskets skyld" - for oss. (Mark. 2. 27-28). Derfor, hvis noen skulle endre på hviledagen, så måtte det være Jesus. Men det har Han ikke gjort. „Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid." (Heb. 13. 8).

Tegn i tiden tyder på at vi lever i endens tid. Bibelen sier at det da vil bli en test om hvem vi vil tilbe. Vil vi tilbe Skaperen, Jesus, som innførte sabbaten, Bibelens syvende dag som hviledag/tilbedelsesdag, helt fra skapelsen av, eller vil vi tilbe og være lojal mot mennesker og menneskebud, som sier at vi skal ha soldagen og Kristi oppstandelsesdag som tilbedelsesdag? Denne testen kommer snart, for Bibelens profetier vil oppfylles enten vi tror det eller ikke (Åp. 13. 15-17).

I EU forsøker de å finne felles punkter som de kan enes om i Unionen, og søndagen som hviledag er noe som katolikker og de aller fleste protestanter kan enes om.

EU startet som en økonomisk allianse. Siden ble det en politisk og militær allianse. Hva tror du blir det neste trekket? Tror du de vil forsøke å finne felles ståsted også på det religiøse området? Jacques Delors, katolikk og EU-leder, som har sittet lengst i lederposisjon i EU, sa mens han var EU-president at de vil ha „én sjel, én mening og én åndelighet i de europeiske institusjonene." (Avisen „Dagen", 29/9-92).

Mottoet for EU er: „Mange språk, men én stemme". Ut fra dette mottoet forstår vi at EU vil tale med én stemme også på det religiøse området. Ja, det er selve målet for EU, nemlig å opphøye pavemaktens falske hviledag. Det er trist å se at nesten ingen lengre protesterer mot pavemaktens lumske maktovergrep. Protestantismen har nærmet seg Rom, de har gitt etter for pavemaktens ubibelske bud og falske hviledag. De har dessverre blitt frafalne protestanter. Oppfordringen lyder: „Gå ut fra henne (Skjøgen = den Katolske Kirke), mitt folk, forat dere ikke skal ha del i hennes synder, og forat dere ikke skal få noe av hennes plager." (Åp. 18. 4).

Guds lov og sabbaten kommer til å bli det store stridsspørs-målet i tiden framover, for det er i sabbatsbudet Gud åpenbarer seg som Skaperen. Men den Katolske Kirke og verdensherskerne ønsker å være autotiteter og at vi skal følge deres bud. Når verdensherskernes bud strider mot Guds bud, da må vi si som Peter og apostlene: „En skal lyde Gud mer enn mennesker." (Ap. gj. 5. 32).

EU skal tale med én stemme

Vi ser at stadig flere avgjørelser blir flyttet fra nasjonalt nivå til EU-nivå, og at EU i stadig flere sammenhenger fratar medlemslandenes mulighet til å tale med en selvstendig stemme. EU's motto er: EU - mange språk, én stemme. De skal tale med én stemme, både når det gjelder økonomi, politikk, religion og det militære. Det er ganske mange hoder i besluttende organer i EU. Tenk at alle disse hodene skal påvirkes og omstilles slik at de skal tale med én stemme. Hvor er friheten og selvstendigheten og den frie ytringen i denne sammenhengen?

Friheten er mer verdt enn rikdom, fine bygninger, biler og titler. Frihet og fred oppnås ikke ved at mennesker blir underlagt et massivt lovverk, skapt av eliten, som styrer enkeltindividet på „hender og føtter". Frihet og fred oppnås ikke når de styrende organer lager lover som knebler samvittighetsfriheten. Når de styrende organer skal tale med èn stemme, har enkeltmennesket snart ikke noe å si, og samvittigheten vil snart bli overstyrt av lovverket - skapt av de internasjonale Europeiske og globale herskerne.

Neste forandring - simpelt flertall?

Men vi kan spørre: Hva blir neste trekk? Hva blir neste forandring i EU? At saker skal avgjøres ved simpelt flertall, dvs. 50 prosent? Da vil i alle fall katolikkene få mest slagkraft, for allerede nå er de i stort flertall. Fra starten har katolikkene sørget for at den katolske fløyen har vært i flertall i EU og i de beslutningsdyktige posisjonene i EU.

Arbeiderpartiets leder, Jens Stoltenberg, og Høyres leder Erna Solberg, ønsker sammen med Europabevegelsen å få Norge inn i dette nye herredømmet. Dette herredømme vil binde Norge mer i dag enn i 1972 og 1994, og avstemningen i 1994 var mindre viktig for nasjonens framtid enn en avstemning anno 2007 vil være. Europabevegelsen og deres stortingsrepresentanter er villige til - ikke bare at EU får overstyringen over Norge - men også å overføre milliarder kroner hvert år til dette katolske overherredømmet. Vil du være med på det?

Appell til leserne:

Men kjære leser - fortvil ikke! Selv om det ser ut for at makta tar overhånd og at verden går en mørk tid i møte, så fatt mot, for det finnes et håp og en framtid! Det vi nå har skrevet om - at pavemakten vil gjenvinne makt i Europa og i verden ellers, og at de fleste vil bli ført vill ved hennes trolldom - er forutsagt i Bibelen som noe som vil skje like før Jesus Kristus, verdens Frelser, kommer igjen og vil avslutte dramaet. Vi går mot historiens klimaks med raske skritt, og hvert menneske vil bli satt på prøve. Hvilken autoritet vil du følge? Gud, Skaperen, som har gitt oss livet, friheten og sannheten, eller den Katolske Kirke (Skjøgen) og hennes skjøgedøtre? Vår bønn er at du må velge livet, det evige livet, som vi mottar ved troen på Herren, Jesus Kristus (Joh. 3. 16).

Bibelen snakker også om at verdenslederne i den siste tiden vil ha én og samme tanke. Vi ser at det går i den retningen, men det går i feil retning. Bibelen sier videre at det er disse kreftene som strider mot Kristus og de som står på Kristi side: "Disse skal føre krig mot Lammet; men Lammet skal seire over dem, for Han er herrenes Herre og kongenes Konge, og de som er med Ham, de er kalte, utvalgte og trofaste" (Åp. 17: 14). Til hvem vil du gi din stemme og ditt hjerte?

Bibelen har forutsagt verdensrikenes oppkomst og fall lenge før det skjedde. Vi finner en av disse forutsigelsene i Daniels bok det 2. kapitlet. Gjennom en billedstøtte, hvor hodet var av gull, brystet av sølv, hoftene av bronse, beina av jern og føttene delvis av jern og delvis av leire, får vi vite nasjonenes oppkomst og fall. Babylon var den rådende nasjonen på den tiden. Den var nasjonen symbolisert ved gull. Deretter skulle Medio-Persia herske (sølv), deretter Grekenland (bronse), Rom (jern) og et delt Europa (delvis av jern og leire). Nasjonene vil forsøke å forene seg gjennom giftemål, vanlig giftemål, politiske og religiøse giftemål, men akkurat som mange ekteskap ikke holder i dag, så sier Bibelen at nasjonene som går sammen (i siste del av verdens historie) ikke i lengden vil holde sammen, like lite som leire binder seg sammen med jern. Dette er noe å tenke på når vi i dag ser hvordan nasjonene forsøker og forenes i Europa.

Jern og leire er et bilde på stat og kirkeforholdet. I endetiden vil kirken bruke staten til å presse igjennom religiøs lovgivning, etter katolsk mønster.

Føttene på denne statuen var altså delvis av jern og delvis av leire. En del av leiren betegnes som gjørmete (miry clay), og er et tegn på de økumeniske og politiske sammenslutningene i dag, som ikke står på Guds ord. I føttene finnes det også ren pottemakerleire. Den er et symbol på dem som er trofaste mot Bibelens sannheter, og ikke tar del i den økumeniske bevegelsen. De forkynner: „Kom ut fra henne (katolisisme og frafallen protestantisme), Mitt folk!".

Pottemakeren bruker ren leire når han skal forme leiren slik han vil. Slik er det også med deg og meg. For å bli ren leire, må vi legge all vår synd på Jesus Kristus, slik at Han kan tilgi våre synder. Løftet lyder slik: „Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig , så han tilgir oss syndene og renser oss for all urettferdighet." ( 1. Joh. 1. 9). Da vil vi symbolsk bli ren leire. Når det er gjort, så må vi be om kraft - ved den Hellige Ånd - til å leve/bli formet etter Guds vilje. På den måten vil vi bli kar til Guds ære (1. Joh. 2. 29).

Så selv om det ser ut for at verdens herskerne skal få full kontroll på denne vår klode, så er det Gud som har kontrollen. Han vil gripe inn i sin tid. Måtte vi bare ikke la oss rokke, men ha en fast tro på Kristus, inntil Han kommer igjen for å hente Sine (1. Tess. 4. 15-17).

Vennlig hilsen
Bente og Abel Struksnæs


[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no