[Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden!]

Bible PrayerAutoritet

Kristus var underlagt ordet og Den Hellige Ånd. Han var i fullstendig harmoni med den guddommelige autoritet. Han er et eksempel for oss. Israels ledere skulle ha representert Kristus og levd etter Hans autoritet, men de levde ikke etter Hans autoritet. Hvis de hadde korsfestet selvet ville de ha fulgt Hans autoritet, men de plaserte menneskelige lover ved siden av og til og med over Guds ord. På den måten forkastet de Guds autoritet.
Kristus vurderte menneskelige lover i lys av Guds ord, med et ”så sier Herren”.

Kristus - som ung - levde etter Guds ord. Han var tidlig klar over at menneskelige lover var i konstant kollisjon med Guds ord. Menneskene opphøyet deres lover, men Jesus opphøyet Guds prinsipper.
De religiøse lederne ville at Jesus skulle lære og følge rabbinernes gamle skikker, men Jesus ville vite om de hadde sin autoritet i Skriften. Han ville i alle ting følge Skriften, og ikke menneskeproduserte lover som stred mod Guds Ord.

DET STÅR SKREVET

Da Eva blev fristet av Djevelen begynte hun å resonnere med djevelen. Men da Jesus blev fristet av Djevelen i ørkenen, begynte han ikke å resonnere med Djevelen. Han forsøkte ikke at stå imot fristelsene med menneskelig visdom eller resonnement. Hans seier over synd besto i den guddommelige autoriten ”Det står skrevet”. Guddommelig autoritet er som et sverd som kløyver alle argumenter. Heb. 4. 12.

I Efeserne 4, 14-16, leser vi: ”… for at vi ikke lenger skulle være som små barn og bli kastet hit og dit og bli drevet omkring av enhver lærdoms vind, ved menneskers knep, ved listig kløkt i villfarelsens kunster. Men sannheten tro i kjærlighet skal vi i alle ting vokse opp til Ham som er hodet – Kristus. Ut fra Ham blir hele legemet sammenføyet og holdt sammen ved den oppgaven som ethvert ledd har, etter virkningen av den styrke som er gitt hver del. Dette skaper vekst  for hele legemet til sin egen oppbyggelse i kjærlighet.”

ALLE  IMPULSER  KOMMER  FRA  HODET

- Vi skal vokse opp til Ham som er hodet, Kristus!

  1. Hele legement sammenføyes og sammenknyttes ved hvert bånd som han gir. (Illustrasjon av menneskefigur, hvor alle nerveimpulser til de forskjellige deler av legemet går ut fra hodet). Alt styres fra hodet. Hjertet, øynenes bevegelser, tungens bevegelser, armer, ben, kroppen osv. Hvis hjernen sier at vi skal kjøre bilen på høyre side av veien, og vi styrer bilen over på venstre side med våre armer, da er ikke armene i harmoni med hodet. Hvis ikke menigheten eller den enkelte menighetsmedlem (lemmene) er i harmoni med hodet, så må vi følge hodet og ikke lemmene.
  2.  
  3. 1. Kor. 11. 3: ”Men jeg vil at dere skal vite at Kristus er enhver manns hode.”… ikke paven, ikke biskopen, ikke presten, ikke religionslæreren, ikke presidenten, ikke far eller mor, men Kristus… Han er enhver manns hode. Han bør være din og min autoritet. Vi kan ikke sette et hode over selve hodet.
  4.  

-     Ef. 5, 22-27: ”Dere hustruer, underordne dere deres egne menn, som under Herren. For ektemannen er hodet for hustruen, slik også Kristus er hodet for menigheten. Og Han er Frelser for legemet.

Slik menigheten underordner seg Kristus, slik skal derfor hustruene underordne seg sine egne menn i alle ting. Dere ektemenn, elsk deres hustruer, slik også Kristus elsket menigheten og ga Seg Selv for den, for at Han skulle hellige den, idet Han renset den ved vannbadet i ordet, for at Han kunne føre den fram for Seg Selv som en herlig menighet som ikke har flekk eller rynke eller noe slikt, men at den skulle være hellig og uten lyte.”
Menigheten skal underordne seg Kristus. - Vi skal underordne oss Kristus - for at Han (Kritus) selv kan fremstille menigheden for seg i herlighet, uten plett eller rynke eller noe sådant, men at den kan være hellig og ulastelig – at vi kan være hellige og ulastelige – at jeg kan være hellig og ulastelig.
Hvordan kan dette skje??

REORGANISASJON

Jo, ved en reorganisering som kommer fra hodet. En organisasjon eller reorganisasjon kommer ikke fra medlemmene. Den kommer fra hodet.Hvis menigheten skal herliggjøre Kristus, og være uten plett eller ryke eller noe sådant, hvis den skal være hellig og ulastelig, så må alle, leve opp til hodet, Kristus.
Legemet har mange lemmer, og alle må leve opp til hodet. De må leve opp til ham i alle ting. Når vi forstå hva Jesus har gjort for å frelse oss – når vi forstår Hans kjærlighet til oss, at han som er Gud, ydmyket seg og kom hit som et menneske og levde et liv fullstendig i harmoni med Faderens vilje – og til sist ga sitt liv for deg og meg, ja, da er det opp til oss om vi vil ta imot denne frelsens gave eller ikke. Fil. 2. 5-8.

I 1. Joh. 1, 9 leser vi; ”Dersom, vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.” Når vi har gått gjennom denne prosessen, fått tilgivelse for våre synder og et rent hjerte, da begynner livet med (i)Kristus. Vi vil få kraft idet den Hellige Ånd kommer inn i våre liv, og vi vil omsette vår tro i gjerninger. Johannes skriver om dette i 1. Joh 2, 29: ”Når dere vet at Han er rettferdig, så skjønner dere også at hver den som gjør rettferdighet, er født av Ham.” Og i Kol. 2. 6: ”Liksom dere altså tok i mot Kristus Jesus som Herre, så vandre i Ham.” Jakob skriver om tro og gjerninger slik i Jakob 2. 14-26: ”For liksom legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger.” Den troende vil i sitt liv vise at det er harmoni mellom tro og gjerninger. De vil ikke bare forkynne Ordet, men også leve i harmoni med Ordet, og vise barmhjertighet mot sin neste. Da vil menigheten/legemet herliggjøre Kristus, de vil være i harmoni med hodet.

I  HARMONI  MED  HODET

Hvis alle var i harmoni med hodet ville det aldri være splittelse i menigheten. Legemets lemmer ville være i harmoni med hverandre, fordi de alle var i harmoni med hodet.

Hvis legemet ikke er i harmoni med hodet, så kan de ikke representere Kristus. Men de som ser til hodet, de som søker til hodet, de som er i harmoni med hodet, de kan representere Kristus.

Om en menighet eller gruppe på en side av kloden er i harmoni med hodet, og en anden menighet eller gruppe på en annen side av kloden er i harmoni med hovedet, så vil de to gruppene stå sammen, og aktivisere seg sammen fordi de begge er i harmoni med hodet. De som Gud vil kalle til sin tjeneste vil komme fra disse grupperingene. Gud vil bruke de som er i harmoni med hodet.

HVEM  VIL  VI  HA  SOM  VÅR  AUTORITET?

Så hvem har autoritet i denne verden? Gjennom utdannelsessystemet, gjennom politiske planer, gjennom militæret, gjennom økonomiske systemer, gjennom religiøse ledere – gjennom EU og EU-lover, gjennom Den Afrikanske Union, gjennom internasjonale lover? Alle disse menneskeproduserte systemene er bygget opp på det såkalte pyramidesystemet. Det er et sentralisert system hvor en liten elite sitter som i toppen av denne pyramiden og lager lover over hodet på folket. Nå lager de internasjonale lover som styrer over de nasjonale lovene. Slik er det også i det religiøse pyramidesystemet. De store kirkerådene lager lover som medlemmene skal følge. Medlemmene har ingen innflytelse på lovene, det er den religiøse eliten som bestemmer. Når denne religiøse eliten kommer fram til et lovforslag, så er dette ofte basert på kompromiløsninger og flertallsbeslutninger  som ofte ikke er i pakt med Guds Ord. Disse flertallsbeslutningene kalles demokrati. Det er flertallet som bestemmer hvilken retning kirken skal gå – hva vi skal tro.  Dette er katolsk og ubibelsk. Et sant Guds barn vil ha Skriften som sin autoritet. (Figur med trekant. I toppen av trekanten sitter den religiøse eliten og lager lover for alle menighetsmedlemmene).
 
I Åpenbaringsbokens 13. Kapittel og 11. vers, leser vi om en verdensmakt som vil tale som en drage. En drage er et symbol på Djevelen og Satan. En nasjon taler gjennom lovverket. Bibelen sier at denne nasjonen (USA. Se www.endtime.net) vil lage lover som vil gjelde over hele verden. Små og store, rike og fattige, frie og treller – alle vil bli konfrontert med dette spørsmålet om de vil tilbe Gud som Skaper og ha ham som sin autoritet, eller om de vil tilbe dyret og ta dets merke. Det vil bli et spørsmål om hvem vi vil ha som vår autoritet. 

INGEN  PLASS  ELLER  POSISJON

Fariseerne sa til Jesus. ”Ved hvilken autoritet gjør du dette?”
Jesus hadde ingen høy jordisk utdannelse, posisjon, eller herskerplass. Men han hadde sin autoritet fra Faderen, fra den Hellige Ånd, fra Guds ord.
Derfor er der ingen posisjon eller plass som gir autoritet. Jeg gjentar - og dette bør bli klart for alle i posisjoner. Posisjoner gir ingen autoritet.
Hvem som helst som vil bli president for USA vil ikke ha mer autoritet etter han har blitt valgt - enn før.
Hvem som helst som vil bli den neste pave i Vatikanet vil ikke have mere autoritet etter at han har blitt valgt - enn før.
Hvem som helst som vil bli den øverste leder i et kirkesamfunn vil ikke ha mer autoritet etter at han har blitt valgt - enn før.
Plass eller posisjon gir aldri autoritet. Hvis et menneske er i harmoni med hodet før han velges som president, og den Hellige Ånd virker i ham til å ville og gjøre etter Guds vilje, og han bruker ordet som autoritet, ja, da har han autoritet fra Kristus. Det er ordet "så siger Herren" som giver ham autoritet. Det er ikke posisjon eller plassen som gir ham autoritet. Det er Gud som klær menneskene med autoritet, og enten de har noen plass eller posisjon eller ikke, så er det ok; - de har autoritet likevel. Bare tenk på Jesus, Han sier i Matt. 28, 19: ”All makt, all autoritet er gitt til meg i himmelen, og på jorden … og han hadde ingen plass. Han hadde ikke det han kunne helle sitt hode til. Han hadde ingen plass i Israels styringssystem. Han hadde bare en kjortel og vandret omkring og gjorde godt i Israel. Han hadde ingen jordisk posisjon. Fariseerne, prestene, og de skriftlærde, advokatene og hyklerne hadde posisjoner; de hadde plasser; - og de kunne herske over Ham, og konfrontere Ham og dømme over ham. Men hvor var deres autoritet?
De trodde de hadde autoritet fordi de satt på Moses' sete. Med Moses på setet var det autoritet, fordi han var i pakt med Ordet, han var i pakt med Kristus.

Det mennesket som er i harmoni med hodet (Kristus), det mennesket som tjener Gud, det mennesket som lever i Kristus, kan aldri miste sin plass, for hans plass er med Jesus Kristus, under den Allmektiges vinger, under den Allmektiges beskyttelse.

Hvor hadde Jesus sin autoritet fra, siden han ikke hadde noen posisjon eller noen plass? Hvordan kunne han ha autoritet? Det var i sandheden som han forkynte fra Gud. All menneskelig autoritet, all sann og riktig autoritet i verden kommer til ham gjennom Guds sannhet.

Hvis en person sitter i den Høyeste stilling i et kirkesamfunn og ikke har sannheten, så har han ingen autoritet. All den autoritet han kan ha i den posisjonen er sannheten som er i ham, som er en del av ham.

Å  UTØVE  AUTORITET

På Jesu tid brukte menn i posisjoner autoritet /makt for å herske over andre. Derfor sa Jesus i Matt. 20, 25: "Dere vet att fyrstene hersker over sine folk, og deres stormenn bruker makt over dem. Slik skal det ikke være blant dere."
Gud har aldri gitt et eneste menneske i sin menighet autoritet til at utøve autoritet. Det er forskjellen mellom herskerne/prinsene i denne verden og Guds prinser. Verdens prinser utøver autoritet; Guds prinser har autoritet, og det utøver seg selv. Derfor er det ingen makt / herredømme mellom Guds menn og kvinner. Det er ingen herskere. Det er ingen utfoldelse av ren menneskelig autoritet. Det er ingen verdens ånd. Nei, det er ingen område-grenser mellom Guds menn og kvinner, slik at dette er min konferens, dette er mitt område. Det skal være Guds konferens. Det er ikke mitt område. Det er Guds.

I dyreverdenen har dyrene sitt ”tisse-område”. De lager en sirkel rundt sitt hjem, og dette området markerer de ved å tisse på bestemte plasser på denne sirkelen. Nåde den som vil drive sin ”misjon” innenfor dette området. De vil ganske snart bli jaget vekk. På lignende måte har kirker også markert sitt område. Hvis menighetsmedlemmer driver misjonsarbeid  innenfor kirkens område, uten at det er godtatt av menighetens ledelse, da blir det ofte bråk. De blir ikke brukt i menighetens arbeid. De blir presset ut. Det blir markert at dette er ikke akseptert.

Men la oss lese noen sitater fra Ellen G. White, som jeg tror virkelig ble brukt av Gud til å skrive dette:
”En merkelig ting har kommet inn i våre menigheter. Menn som er plassert i ansvarsfulle posisjoner for at de skal kunne være medhjelpere for sine medarbeidere, har kommet dit hen at de tror de er innsatt som konger og herskere i menigheten, for å si til en bror; Gjør dette, og en til en annen; gjør det slik, og til en annen igjen; vær sikker på at du arbeider slik og slik. Det er steder hvor arbeiderne er blitt fortalt at om de ikke følger instruksjonen til disse ansvarlige menn, så vil deres lønn i fra konferensen bli holdt tilbake.
Det er rett at arbeiderne rådslår sammen som brødre, men den mann som streber etter å lede hans medarbeidere til å søke hans personlige råd angående detaljene i sitt arbeid, og til å få sin oppgave fra ham, er i en farlig situasjon, og trenger til å lære hvilke ansvarsområder som virkelig ligger inn under hans kontor. Gud har ikke pekt ut noe menneske til å være samvittighet for sine medmennesker. Det er ikke klokt å la så mye ansvar hvile på en tjenestemann at han føler seg presset til å bli en diktator.” To Ministers and Workers s. 477

”Jeg er blitt anbefalt å si til hvert Guds bekjennende barn; Ikke gå til mennesker for å få din oppgave. Ta din sak til en som har smakt døden for hvert eneste menneske… Den arbeider som betrakter seg selv for å være i en posisjon med så mye ansvar at han tillater medlemmer av menigheten å se til ham for at han skal ta avgjørelsene og kontrollere deres handlinger, lærer menn og kvinner å bære et menneskelig åk.” Loma Linda Messages s. 284
”La meg fortelle deg at Herren vil arbeide i dette siste verk på en måte som er langt på siden av vanlige ting, og på en måte som vil være på tvers av menneskelig planlegging. Det vil være dem iblant oss som alltid vil kontrollere Herrens arbeid, til og med bevegelser som skal gjøres når arbeidet går framover under ledelse av den engel som forener seg med den tredje engel som gir budskapet til verden. Gud vil bruke metoder og redskaper som viser at han har tatt tømmene i egne hender. Arbeiderne vil bli overrasket over de enkle midlene som han vil bruke for å bringe ut å fullkommengjøre hans arbeid i rettferdighet.” Testimonies to Ministers and workers s. 300

”Vi føler det som om vi må tilhøre en organisasjon hvis vi skal kunne utrette noe godt, men døperen Johannes arbeidet ikke etter en slik plan. Hans misjon var å forberede veien for Messias ved sitt Gudgitte budskap, og under veiledning av den Hellige Ånd utførte han det arbeidet som ble gitt ham uten å tilkalle hjelp fra verken prest eller rabbi.” 3. R. H. s. 555.

Så verdens ledere utøver herskermakt, utøver autoritet. Verdens ledere som ikke har noen egentlig autoritet, utøver autoritet. Guds menn og kvinner har sann autoritet men utøver ingen autoritet. Guds menn og kvinner har autoritet, fordi/når de er i harmoni med Skriften, og det er de fornøyd med, og Gud tar hånd om resten, slik at ingen er størst; - men bar én er Herre, og alle oss andre er brødre.
Så dette er organisasjonsmodellen. Så la oss bli organisert fra hodet. Lad oss vise at vår organisasjon skal komme fra Gud; og at vi aldri utøver autoritet. Men snakk med autoritet, fordi autoriteten er i sannheten som vi snakker. Bare der ligger vår autoritet. Derfor, la oss forene oss i hodet (i Kristus). Han vil forene oss - i Ham.

HVEM  ER  STØRST?

Så hvem er størst, hodet eller kroppen? Hvem er størst, Kristus eller strukturen? Jesus sier i Matt. 12, 6: ”Jeg sier dere: Her er en som er større enn templet."

Så kommer også spørsmålet: Hvem skal vi ha som vår beste og endelige rådgiver? ”Så sier Herren: Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, som vender sitt hjerte bort fra Herren.” Jer. 17. 5. Og profeten Amos skriver i Amos 5, 4-6: ”Søk Herren, så skal dere leve”.

Jesus er vår beste rådgiver. Han vil velsigne oss når vi bruker Ham som vår rådgiver.  Jesus sier også i Matt 4,19. ”Følg meg!” Og om de religiøse lederne sa Jesus i Matt. 15. 14: ”La dem fare, de er blinde veiledere for blinde, og når en blind leder en blind, faller de begge i grøften.”

Jesus sa angående de skriftlærde og fariseerne: "De vil gjerne sitte øverst ved gjestebudene og ha de øverste setene i synagogen, og få hilsener på torvene og kalles rabbi av menneskene. Men dere skal ikke la dere kalles rabbi; For én er deres mester, men I er alle brødre. Og I skal ikke kalde noen på jorden deres far; for én er deres far, han som er i himmelen. Heller ikke skal dere la dere kalles lærere; for én er deres lærer, Kristus. Men den største blant dere skal være deres tjener. Den seg selv opphøyer, skal fornedres, og den seg selv fornedrer, skal opphøyes.
Så vi skal være tjenere – ikke titteljegere, ikke herskere, ikke egoister … men tjenere!

VÅR  AUTORITET

Vår autoritet er Jesus og Hans ord. Han er Skaperen, Han er Frelseren, Han er verdens lys og livets brød. Han er livets vann og vår hyrde. Han er stigen mellom jorden og himmelen, Han er Mellommannen mellom Faderen og oss. Han er dommeren. Han er loddsnoren som vi skal bygge vårt liv etter. Han er vår venn. Han er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom Ham. Joh. 14. 6.

UVERDIG?

Hvis du føler deg uverdig i forhold til alle autoriteter – de som selv har gitt seg autoritet gjennom verdens utdannelsessystem, så husk at Gud gjerne brukte ulærde menn og kvinner i sin tjeneste, som Noah, Abraham, Gideon, David osv. Vi leser i Ap. gj. 4.13: ”Men da de så Peter og Johannes’ frimodighet, og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de seg. Og de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus.”
Du og jeg er kalt til å være tjenere under Jesu autoritet. Jesus, vår veileder og sjefskommandør sier i Matt 28. 18: ”Meg er gitt all makt i himmelen og på jorden! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler…”

DE  11.  TIMES  ARBEIDERE

Alle tegn i tiden tyder på at vi lever i de siste dager av denne jordens historie. I Bibelen, i Åpenbaringsbokens 14. kapittel, versene 6-12 og 18. 4, finner vi et spesielt budskap som skal forkynnes like før Jesus kommer igjen. Det vil bli forkynt med høy røst, fordi forkynnerne er drevet av den Hellige Ånd, som virker i dem til å forkynne dette budskapet. Fordi den Hellige Ånd virker i dem, vil dette budskapet vekke mennesker opp fra mørke til lys.
Fordi Guds bekjennende folk ikke har gjort jobben sin med å forkynne dette budskapet med klar røst utad, så vil Gud bruke nye omvendte mennesker, de såkalte 11. times arbeidere til å gi det siste nådes og advarselsbudskapet til verden. (Les. Matt. 20. 1-16). De bygger sitt liv på Jesus og Guds Ord. De arbeider sammen med hodet, Kristus, og de andre som har hodet, Kristus, som sin autoritet. På den måten vil verket avsluttes.

Vennlig hilsen

Bente og Abel Struksnes

[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no