[Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden!]

NORGE BLIR GRADVIS OKKUPERT!

Da Norges befolkning sa "Nei" til å tilslutte seg den Europeiske Union, den 28. november 1994, hadde vel kanskje mange regnet med at vi fortsatt ville leve som en selvstendig nasjon. Men saken er at regjeringen Brundtland i praksis ikke godtok folkets beslutning. Ledende politikere arbeidet stadig for å få oss tilknyttet den nye statsdannelsen - den Europeiske Unionen. Hvilke motiver de hadde for det engasjementet, kan vi ikke dømme i, men det er likevel et faktum at ledende politikere i vårt land i dag også neglisjerer folkets stemme. De vil stadig ha nyvalg. De vil legge oss inn under en annen statsmakt.

TIDLIGERE FORSØK PÅ Å SAMLE EUROPA

Det er et faktum at det var denne målsettingen Adolf Hitler og Vidkun Quisling hadde. Vidkun Quisling ville ha oss med inn i det nye Europa, EN EUROPEISK UNION under Germansk ledelse. Vi ser i dag at flere av de som er på Stortinget har den samme holdningen. Derfor reises spørsmålet: Hvorfor arbeider noen av våre ledende statsmenn stadig for å få oss inn i en Europeisk Union?

Visste du forresten at sterke katolske politiske personligheter var sentrale i dannelsen av EU, slike som Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Joseph Retinger m.fl.?

Den Katolske Kirke har alltid ønsket å bruke staten som medhjelper, for å samle Europa under sine vinger. Siden Tyskland har vært et maktsentrum i Europa, har kirken ønsket å alliere seg med denne nasjonen for å fremme sine langsiktige mål. Da den tyske keiser Wilhelm II besøkte Vatikanet i 1922, beskriver han hvordan Paven betraktet Tysklands rolle, slik: "Jeg betrakter det som interessant at Paven ved denne anledning sa til meg at Tyskland må bli den Katolske Kirkes sverd."

Adolf Hitler, som ville samle Europa under tysk dominans, var også katolikk. Han ble utdannet av nonner i en gutteskole for den Katolske Kirke. I hans kamp for å oppnå makt, brukte han kirken, og kirken brukte ham. I 1933 ble det undertegnet en allianse (Konkordat) mellom Tyskland og Vatikanet. Kirken fikk med dette konkordatet større makt, og hjalp Hitler til makten. Hitler sa selv: "Jeg lærte mye fra jesuitt-ordenen (katolikkenes frontkjempere). Inntil nå har det ikke vært noe mer storslått på jorden enn den Katolske Kirkes hierarkiske organisasjon. Jeg tok med meg mye fra denne organisasjonen til mitt eget parti."

Angående protestanter og jødespørsmålet sa han: "Som en katolikk føler jeg meg aldri tilfreds i den evangeliske kirke eller i deres struktur...med hensyn til jødene, så fortsetter jeg bare med den politikken som den Katolske kirke har hatt i femten hundre år."

En av Hitlers nære medarbeidere, Franz von Papen, sa: "Det tredje rike (Hitlers rike) er den første verdensmakt som ikke bare kjenner, men også praktiserer de viktige prinsippene til pave-makten."

DIPLOMATIETS VEI

Da Hitler feilet med å samle Europa og verden ellers under katolsk innflytelse, måtte de finne nye veier. Nå var gode råd dyre. Å samle Europa under stikkord som fred, toleranse, solidaritet, o.l. ville kanskje gå bedre. Nå skulle Europa samles gjennom diplomati og binde nasjonene sammen gjennom sterke allianser og forbund.

Dagens EU begynte som en økonomisk allianse mellom noen få land. Siden ble det en politisk blokkdannelse med lovgivende, utøvende og dømmende statsmakt. Det er denne nye statsdannelsen flere av de norske politikerne forsøker å få oss inn i .

Vi vet det er sterke krefter som stadig presser på for å få Norge inn i den Europeiske Unionen. Europabevegelsens representanter på Stortinget bruker tid og krefter for å få oss inn i denne nye statsdannelsen. De har et bein i Norges Grunnlov og et bein i Brüssel, og de velger Brüssel. De gir gradvis opp Norges selvstendighet!

STERKE KREFTER I DET SKJULTE

Flere Norske politikere og samfunnsledere er med i hemmelige organisasjoner som arbeider for europeisk enhet og verdensherredømme. Noen av disse er Bilderbergerne, Romaklubben, Den Trilaterale Kommisjon m.fl. Vi må heller ikke glemme jesuitt-ordenen, som arbeider for å fremme hensiktene for den Katolske Kirke. I den fullstendige Jesuitt-eden står det at de vil arbeide for paven i de land de kommer til, og "gjøre mitt ytterste for å utrydde de hedenske protestantiske eller liberale doktriner, og å ødelegge alle deres påståtte statsmakter, kongelige eller annet." For å få dette til må grensene brytes ned, og nye regionale grenser dannes. Ser vi i dag at grensene for de selvstendige nasjonene er i ferd med å brytes ned og at protestantismen ødelegges, slik som katolikkenes målsetting er?

FORKASTER NASJONALSTATEN

Det er interessant å legge merke til at flere og flere av våre politikere faller for den internasjonale modellen der nasjonalstaten underlegges et overnasjonalt maktapparat. Dermed mister vi gradvis vår suverenitet, den frihet og det selvstyre som ligger nedfelt i vår grunnlov. I denne forbindelse bør vi alle tenke nøye over følgende uttalser, for å forstå spillet som nå foregår i Europa og i verden ellers. Første uttalse er fra hyrdebrevet til pave Leo XIII: "Romerkirken er monarkiet som står over alle riker, akkurat som sinnet og sjelen forholder seg til legemet, eller som Gud til verden. Derfor må Romerkirken ikke bare ha åndelig makt, men også den øverste verdslige makt."
Pave Gregor gjentok denne ideen da han sa at "Kirkens makt står over statsmakten." Disse og mange andre uttalser gjør det klinkende klart at denne politiske kirken arbeider for å få makt - gjennom kontroll - over regjeringer og statsmakter.

Selv om dette er skrevet for en god stund siden, så sier kirken om seg selv at den aldri har forandret seg. Dette blir bekreftet i deres egen publikasjon slik: "Det som kirken har gjort, det den åpent eller i det skjulte har støttet i tidligere tider, er nøyaktig hva den kommer til å gjøre, og åpent eller i det skjulte støtte, i framtiden, dersom de samme omstendigheter inntreffer." Så det er en fordel å kjenne til historien om den Katolske Kirke strategi og maktbruk, for å forstå hva det legges opp til i dag. Derfor bør enhver lese boken som er annonsert på siste side!

RELIGIØS INNFLYTELSE BAK POLITIKKEN

Det er helt tydelig at den Katolske Kirke er på fremmarsj i Europa og i verden ellers. Fra pavens hyrdebrev leser vi følgende: "Alle katolikker må bli aktive elementer i det daglige politiske livet i landet der de bor. Alle katolikker må utøve sin makt for å bidra til at nasjonenes grunnlover blir formet etter prinsippene til den Sanne Kirke." Vi bør være klar over denne taktikken, og den som følger litt med, ser at flere og flere katolikker inntar viktige stillinger i samfunnet, i departementene, på Stortinget og i Høyesterett. De satser på utdannelse, og de som er best utdannet får de utlyste stillingene. Hvem tror du står bak denne utdannelsesmodellen?

Et ordtak sier: "Når den Katolske Kirke er i minoritet, er den snill som et lam. Når den er på likefot, er den lur som en rev. Når den har majoriteten, er den rasende som en tiger."

MANGE METODER

Mange knep blir brukt for å samle verden mot år 2000 og i løpet av Jubileumsåret, år 2000. Verdens herskere binder verdens nasjoner sammen gjennom sterke forbund og allianser, og gjennom internasjonale regler som er skapt av eliten. De sterke blir sterkere og de svake blir mer og mer undertrykte. Den alminnelige mann og kvinne har snart ikke noe mer å si i storsamfunnet. De blir som slaver for de som har utdannelse og posisjoner. De blir overkjørt av et mangfoldig internasjonalt lovverk.

Vi ser at de nasjonale lovene skal vike for de internasjonale lovene. I Norge kommer det katolske EU-lovverket inn til Stortinget og inn i det norske lovverket gjennom EØS og Schengen-avtalen. Nå er det eliten i Brüssel som lager lover for Norge. Norge blir således gradvis okkupert gjennom dette mangfoldige katolske lovverket, som binder oss på hender og føtter. Får de det protestantiske Norge inn i EU-lassoen, kan de senere styre oss slik de vil gjennom flertallsbeslutninger. Hvis vi blir medlemmer av EU, vil vi få 2%-stemmerett, men Brüssel vil få 98% ( tilnærmet 100% ) innflytelse og styring over oss. EØS- avtalen er en avtale som Eliten på Stortinget har bestemt, uten folkets samtykke. Dette er et klassisk eksempel på hvordan eliten overkjører folket.

Vi ser også hvordan folkeslag forflyttes, og det ser ut for at det er en del av planen for å skape en internasjonalisering i de enkelte landene. Vi ser opptakten til en ny Babels forvirring. Vi er oppfordret til å spre oss, og ikke klumpe oss sammen i blokkdannelser, sentraliseringer og usunne bymiljøer. ( 1. Mos. 11. 1-9 og Ap.gj. 17. 26. )

SENTRALISERING FOR STERKERE STYRING

Vi merker hvordan den globale makteliten strammer til lassoen, og gradvis gjør oss, som ikke er med i eliten, til slaver under deres system. De som bor i periferien merker kanskje trykket best. Små lokale postkontor, bankfilialer, butikker o.l. blir litt etter litt nedlagt. Hundrevis av små gardsbruk, som har blitt bygd opp gjennom nøysomt levesett og med hardt slit, blir også gradvis lagt ned. På denne måten står landet veldig dårlig rustet i en krise, som snart vil komme. Før hadde de kyr, sauer, høner m.m. i fjøset, poteter, grønnsaker, epler og bær i hagen. På den måten klarte de seg i den krisen som oppsto i 1940-45. Men i dag er politikken lagt opp slik at nesten alle må gå i butikken for å hente maten. Tenk hvilket grep eliten har på sine undersåtter i en kommende krise. Mat må vi ha, og for å få mat må den enkelte innrette seg etter deres retningslinjer. Ønsker du å bli slave på denne måten? Bibelen sier at det vil komme en tid like før Jesus Kristus kommer igjen da ingen kan få kjøpe og selge hvis de ikke tar dyrets merke. Hvordan skal vi da klare oss? Ser du fordelene ved å bo på landet? Jo før vi flytter ut, jo bedre vil vi mestre den krisen som snart vil komme!

SAMLING PÅ ALLE PLAN

Vi har sett utviklingen i EU. Først ville de knytte Europa sammen på det økonomiske området, med felles valuta. Neste steg var å binde Europa sammen på det politiske området, med felles politikk og lover. Det siste steget - som egentlig er den viktigste faktoren for det katolske systemet - er å binde Europa sammen på det religiøse området med felles doktriner.

Er du overrasket over at vi gradvis må oppgi vår suverenitet, og bli underlagt en katolsk-preget statsmakt? Mulig du svarer ja, men Bibelen lar oss ikke være i uvitenhet. Bibelens endetids-profetier sier nemlig at verdens makter vil samle seg like før Jesus Kristus, verdens Frelser, kommer igjen. Det står slik: "Og jeg så tre urene ånder som lignet frosker, komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn, og ut av den falske profetens munn. For de er demoners ånder som gjør tegn, de går ut til kongene på jorden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag." (Åp. 16. 13-14.) Ser vi ikke opptakten til denne samlingen i dag, både på det økonomiske, politiske, religiøse og militære området? Bibelen sier videre: "De ti horn som du så, er ti konger som ENNÅ IKKE HAR FÅTT NOE RIKE, men de skal få makt som konger i en time sammen med dyret. Disse har én og samme tanke, og sin makt og myndighet gir de til dyret. DISSE SKAL FØRE KRIG MOT LAMMET, og Lammet skal seire over dem, for Han er herrenes Herre og kongenes Konge, og de som er med Ham, de kalte, utvalgte og trofaste." ( Åp. 17.13. ) Her ser vi litt av maktelitens strategi. I dag er verden inndelt i ti regioner. Bibelen forteller at verdens 10 herskere i endens sluttfase har en tanke..og de vil regjere en kort tid sammen med dyret. Dette viser hvor samlet og planlagt strategien er for verdensherredømme. Men det står at det er disse kreftene som strider mot Lammet ( Kristus ) og de som står på Kristi side. Her har vi sluttstriden i et nøtteskall. Alle verdens fordervede krefter vil gå sammen - om hva? Hva er det vi venter på? Jo, akkurat som de har innført felles standariserte regler på det politiske området, så vil de også innføre felles religiøse, standariserte regler. De vil innføre dyrets merke! Bibelen forteller at verdens herskere blir lurt av "skjøgens" = (pavemaktens ) trolldom. (Åp. 17.23.) Verdens herskere tror de skal få økonomisk gunst ved sine forbindelser med pavemakten, men det som pavemakten egentlig ønsker er å få religiøs opphøyelse og få de andre til å stå sammen med seg (den Katolske Kirke) og innføre "dyrets merke". Bibelen sier tydelig at dette med "dyrets merke" er den siste testen som vil framkomme like før Jesus kommer igjen. Alle vil bli testet, om de vil tilbe Gud som Skaper, eller om de vil tilbe dyret og ta dets merke. ( Åp. 13.16-17; Åp. 14. 1-12; Neh. 13. 16-21. )

DYRETS MERKE

"Men, hva er dyrets merke"? spør du kanskje. Vel, alle Bibelens kjennetegn på den Antikristelige maktfaktoren, "dyret", passer på pavemakten. Martin Luther sa det bl.a. slik: "De kjennetegn som karakteriserer Antikrist ifølge Skriften, passer fullstendig på Pavedømmet og dets tilhengere." Et av kjennetegnene er at "dyret" har et "merke". Den Katolske Kirke sier selv at de har et merke. De sier det slik: "Søndagen er vårt autoritetsmerke... Kirken står over Bibelen, og overføringen av sabbatshelligholdelse til søndagshelligholdelse beviser dette faktum." Den Katolske Kirke sier altså rett ut at de har et autoritetsmerke, og det er at de har innført søndagen, Bibelens første dag i uken, som hviledag, i stedet for sabbaten, som holdes fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag. ( Mark. 15. 42-47 og 16. 1-6. ) Bibelen snakker kun om en hviledag i uken, og det er sabbaten. Det er kun den hviledagen som Gud har helliget og velsignet, helt fra Skapelsen av. I Guds 10 bud står det også at vi skal holde den syvende dag, sabbaten, som hviledag. ( 1. Mos. 2. 1-3; 2. Mos. 20. 8-11; Ap. gj. 18. 4. ) I katekismebudene, som stammer fra den Katolske Kirke, har de tatt bort teksten som sier at vi skal ha Bibelens syvende dag, sabbaten, som hviledag. Nå vil de at protestantene skal innordne seg EU, og sammen proklamere søndagen som hviledag. Søndagen står omtalt i det Sosiale Charter i Maastricht-avtalen.

En prest fra Danmark spurte en av byråkratene i Brüssel: "Hva er det viktigste i Maastricht?" Han svarte: "Keep Sunday holy!" (søndagshelligholdelse).

ET LOJALITETS-VALG

Kjære leser! Lar du deg lure av skjøgens (pavemaktens) trolldom? Vil du være lojal mot Gud og holde Hans bud, - innbefattet sabbatsbudet (det fjerde budet) - eller vil du være lojal mot en menneskelig maktfaktor og holde den ubibelske hviledagen, søndag. Selv om dette med dyrets merke er noe som vil framkomme like før Jesus kommer igjen, er det viktig at vi tar våre valg angående hvem vi vil tilbe og tjene, allerede i dag.

Tegnene i tiden tyder på at vi lever i de siste dager, og Bibelen sier at de siste begivenhetene vil skje i hast. ( Rom. 9. 28 og 1. Tess. 5. 1-7. ) Synes du omveltningene skjer i hast i dag? Tror du ikke tiden er inne til å følge Guds vei nå?

KIRKEN FÅR HJELP AV STATEN

Bibelen sier at verdens makter med USA i spissen vil danne et bilde av pavemakten. ( Åp. 13. 11-17 ). "Dyrets bilde" betegner den form for frafallen protestantisme som oppstår når de protestantiske samfunn søker hjelp hos borgerlige myndigheter for å tvinge annerledes tenkende til å følge deres normer. Vi har allerede i 30-40 år sett hvordan verdens herskere er i ferd med å danne et bilde av pavemakten. I den Katolske Kirke står stat og kirke sammen. Kirken vil altså bruke staten til å presse igjennom religiøs lovgivning, og Bibelen poenterer at USA (som oppfyller kjennetegnene på denne profetien) vil lede an i å innføre pavemaktens søndagshviledag = dyrets merke. I dag ser vi hvordan biskoper og prester går sammen med fagforeninger for å innskjerpe og opphøye søndagen som hviledag, og i EU vil de også ha søndagen som felles hviledag. I det siste har vi også lagt merke til pavens hyrdebrev, hvor han oppfordrer den enkelte til å innskjerpe og opphøye søndagen som hviledag. I EU vil EU-president Romano Prodi (katolikk) ha felles religionslover som en del av den nye grunnloven i EU. De ønsker å opphøye den falske sabbaten, søndagen - gradvis - ved deres menneskeproduserte lover. Friheten er i fare!

I det siste har vi også lagt merke til pavens hyrdebrev (mai 1998), hvor han oppfordrer den enkelte til å innskjerpe og opphøye søndagen som hviledag. Derfor kan vi forvente at det bli gjort spesielle anstrengelser i i den nære framtid for å samle den frafalne protestantismen og katolisismen, ved å opphøye og innskjerpe søndagen som hviledag. Og USAs president, George Bush, sier at den beste måten å ære pave Johannes Paul II, er å lytte til hans ord og sette hans ord og lære ut i praksis her i USA. Forstår du hvor dette bærer hen?

Selv om den Katolske Kirke og makteliten ellers har sine planer for verdensherredømme, så har også Gud sine planer for en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet skal bo. Det er Gud som har kontrollen, og Han vil - i rett tid - komme og utfri sitt folk når de er mest utsatt for prøvelser i forbindelse med "dyrets merke" (2. Pet. 3- 8-14). Det er da Han kommer igjen for å hente sine (Åp. 16. 1-21). Når vi i denne traktaten forteller en del om den forfalskningen som er gjort av det katolske systemet, er det ikke for å fordømme katolikkene som enkelt-personer. Vi håper derimot at disse opplysningene kan være til hjelp både for dem og oss, slik at vi ikke blir forført, men at vi kan ta riktige beslutninger!

MEN HVA MED OSS?

Vi forstår at protestantismen og de selvstendige nasjonene er i ferd med å ødelegges, men hva med oss selv, klarer vi å bevare vår sjel i den fordervede tilværelsen som eksisterer i dag? Hvordan skal vi finne fred og harmoni i våre liv? Peter og apostlene svarte: "Omvend dere, og enhver av dere må bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den Hellige Ånd." ( Ap. gj. 2. 38. ) Verdensherskerne kan ikke gi fred i sinnet. Når vi kommer til Jesus og blir kvitt syndebyrden, først da får vi virkelig fred.

Jesus Kristus har gjort alt for å frelse oss. Han har gitt sitt liv for at du og jeg skal få leve. Bibelen sier at "alle har syndet og fattes Guds ære." "Synd er lovbrudd", og "syndens lønn er døden." Derfor er vi i utgangspunktet fortapte alle sammen. ( Rom. 3. 23; 1. Joh. 3. 4 og Rom. 6. 23. ) Men gjennom Jesus Kristus har vi fått en redningsmann. Det er kun gjennom Ham vi kan finne nåde for Gud og bli frelst. ( Joh. 3. 16. ) Derfor sier Jesus: "Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. ( Joh. 14. 6. ) Å si "ja" til Jesus vil få konsekvenser i våre liv. Det vil medføre at vi ikke lar selvet råde, at vi sier "nei" til kjødets lyster, verdens fornøyelser og fristelser, og "ja" til at den Hellige Ånd skal få innpass i våre liv. Så lenge vi lever på denne jorden vil vi bli fristet til å gjøre det som er galt, men når vi samarbeider med Gud, og lar den Hellige Ånd lede livet vårt, vil vi ikke gi etter for fristelser. ( 2. Pet. 3. 3-11 og 1. Joh. 3. 4-9. ) Vi vil få hjelp til å vende oss bort fra urenhet, lureri, snyting, hor, begjær og alt som har med synd å gjøre. Vi vil ikke lenger ha kjærlighet til verdens lyster, men til Kristus. Vi vil få et nytt sinn, nye hensikter og nye motiver. Mennesker vil se at det har skjedd en forandring i våre liv. Åndens frukt vil framkomme i våre liv, og vise seg gjennom kjærlighet, glede, fred, langmodighet, godhet osv.

Kjære leser! Bibelen sier at intet urent vil komme inn i himmelen. Derfor må vi forstå at denne karakter-forandringen, og denne stadige forbindelsen med Jesus må skje nå, slik at vi kan være rede til å møte Frelseren når Han snart kommer for å møte sine. La oss hjelpe hverandre på veien til Himmelen! Jesus Kristus, verdens Frelser, kommer snart igjen, og vi håper at vi kan møtes da!

Vennlig hilsen
Bente og Abel Struksnæs


[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no