[Back to the Main Page!]

Reformtraktaten - EN STILLE OKKUPASJON

Den 13. desember 2007 underskrev ministrene i EU Reformtraktaten, også kalt Lisboa-traktaten. EU-lederne gjorde et smart trekk. De sa at den nye Reformtraktaten ikke skulle godkjennes som en grunnlov, men som en overenskomst eller traktat. På den måten bestemte EU-lederne selv at de skulle godkjenne denne  EU-Grunnloven/traktaten. Dermed unngikk de folkets stemme. Det var statsministeren i hvert land som underskrev dokumentet. Dette er et svik mot folket. Det burde ha være helt naturlig at folket skulle ha fått lov til å være med å bestemme om de skulle godta dette så meget viktige og omfattende dokumentet eller ikke.

Ingen unntak

Til nå har EU hatt fem traktater, nemlig 1. The European Communities Act 1972. 2. The Single European Act, 1986. 3. The Maastricht Treaty, 1992. 4. The Amsterdam Treaty, 1997. 5. The Nice Treaty 2001. EU-lederne gjør ennå et smart trekk. Nå har de strøket disse bort, også unntakene som noen land hadde i dette lovverket, og erstatter dem med denne Reform traktaten, og en annen overenskomst som heter The Treaty on the Functioning of the European UnionDisse to til sammen danner grunnlaget for Unionen (Art. 39). Disse to overenskomstene (The Treaties) tilsammen, er mye mer omfattende enn de foregående 5 overenskomstene, og folket har altså ikke fått lov til å være med å bestemme om de skal godta denne nye omfattende traktaten eller ikke. Ingen medlemsland får noe unntak i denne nye traktaten. Nå ser vi hvordan maktfolkene i Brüssel fullstendig overstyrer folket. Folk og land mister sin selvstendighet og frihet. Styringen blir lagt under Brüssel – til makteliten i Brüssel. Enkeltmennesket i de forskjellige medlemslandene har ikke noe å si lenger. De har mistet sin frihet og medbestemmelsesrett. De er nå fullstendig underlagt Reformtraktaten plus ca. 80 000 EU-lover som binder dem på hender og føtter.

Utviklingen i EU

Vi har sett utviklingen i EU. Det begynte som en stål og kullunion, en økonomisk allianse mellom noen få land, i 1957. Siden ble det en politisk blokkdannelse, EF, med lovgivende, utøvende og dømmende statsmakt, og nå har vi fått en union, Den Europeiske Union, hvor styringen er flyttet til Brüssel.

17 punkter

Nå vil vi se litt på hva den nye traktaten går ut på – kortfattet. Innholdet er omtrent akkurat som den forkastede EU-Grunnloven som ikke ble godtatt i Frankrike og Holland. Nå har eliten i Brüssel bare flyttet noen paragrafer i den tidligere foreslåtte EU-Grunnloven frem og noen andre tilbake, og gjort noen få endringer, og så har de bare gitt den et nytt navn:
1.     Byråkratene i Brüssel vil ha færre mennesker i Kommisjonen. Med tiden 14 i stedet for 27. En rotasjonsordning mellom landene gjelder. På den måten får ikke alle land sin representant der hele tiden. De får dermed mindre innflytelse og medbestemmelsesrett. Tyskland har nå 96 stemmer i Ministerrådet, mot Danmarks 13. I Parlamentet har forholdstallet Tyskland-Danmark gått fra 5:1 og til 15:1 etter Lisboa-traktaten. Enhver kan se hvor skjev fordelingen og innflytelsen er i EUs beluttende organer. (TEU 9d)
2.     EU skal ha felles Utenriksminister og President. De får stor makt og innflytelse. Ministerrådet skal heretter ledes av en statsminister som nå får rett til å sparke ministre. (TEU 9d)
3.     EUs Reformtraktat vil overføre mer makt fra medlemslandene til EU-organene. Selvstendigheten svekkes. EU-lovene vil overstyre medlemslandene. (TEU 1, 5, 15, 32, 41 + TFEU 2, 188, 190 + vedlegg til traktaten om funksjonering av EU, art. 27)
4.     EU vil at medlemsstatene skal bidra til en felles EU-militærstyrke. EU-soldatene og medlemslandene må være lojale mot denne EU-hæren (TEU 11-15-27). Medlemslandene ruster ned og EU ruster opp. EU skal også ha militærmakten i Europa.
5.     EUROPOL – EU-politiet, vil også tale med én stemme. Viktige saker skal co-ordineres fra Brüssel og Europol, og det enkelte lands politi skal samarbeide med Europol (TEU 15 + 17, TFEU 2, 69). Vil medlemslandenes innbyggere snart ha dem på døra? Kan vi oppleve det samme gjennom Schengen-avtalen?
6.     EU skal ha en økonomisk union og en lik penge-politikk, og pengeenheten er EURO. (TEU 3.4, TFEU 3.c)
7.     EU skal ha sin egen sentralbank (TEU 9.1). EU vil styre penge og rentepolitikken.
8.     Et land som vil ut av EU må søke om det. Deretter forhandles det om betingelsene for utmeldelsen. Avtalen om utmeldelse vedtas av EU ved kvalifisert flertall. Det er ikke som Gro H. Brundtland sa: Hvis et land skal ut av Unionen ”så kan vi bare si bye-bye” og så er vi fri (TEU 35)
9.     EU skal ha felles fiskeripolitikk og jordbrukspolitikk, samt ha kontroll over/forvalte de biologiske ressursene i sjøen (TFEU 4d). Hvordan tror du det går med oss hvis Norge blir EU-medlem, når EU lager nye regler om hvordan oljen, fisken og jordbruket skal forvaltes?
10.          EU skal ha felles handelspolitikk (TFEU 3e) og felles internasjonale overenskomster (RT10a, 10b, TFEU 3.2). Kjernebestemmelsen er i traktaten artikkel 32, der EU er blitt en rettslig person som kan gjøre internasjonale avtaler med andre stater. EF er forsvunnet, men det er også medlemsstatene som selvstendige nasjoner. Dette vil bringe Danmark og andre EU-medlemsstater nærmest til opphør i det internasjonale samfunn. Heretter er det EU som det skal forhandles med.
11.  I Lisboa-traktaten er det lite som minner om mellomstatlige avtaler. EU vedtar nye eller endrede kompetanser for seg selv, innen rammen av egne organer. Forslagene fremsettes i EU, behandles og vedtas der. EU er som en skute som stadig endres. Derfor kan de også endre denne EU-traktaten med tiden, slik vi har sett hele tiden, nemlig at mer og mer makt flyttes til Brüssel. (TEU 33, TFEU 3-30.6).
12.  EU skal bekjempe det de kaller for rasisme og ta i bruk de nødvendige tiltak for å stanse folk som de anser for å drive diskriminering av andre på grunn av kjønn, rase, religion eller tro… nesten slik som det står i den norske diskrimineringsloven som ble godtatt den 1. Jan 2006. Hvordan kan en da tale Roma midt imot som det står i ferdelandssangen vår? Hvordan kan jeg som kristen da forkynne “GÅ UT AV BABYLON mitt folk” (Åpenbaringsboken. 18. 4) - uten å bli arrestert? (TFEU 17a +). Hvor er tale og trykkefriheten?
13.  EU vil co-ordinere økonomien. Skal skattepengene litt etter litt bli overført til Brüssel, slik at de også skal disponere de pengene? (TFEU3-30.6).
14.  Medlemsstatene skal hvert år betale enorme summer til EU bare for å være medlemmer. Når medlemslandene godtar en slik ordning, så ligner de på ei horekvinne som betaler for at noen skal hore med henne. (Esek. 16. 33-34)
15.  Hvis ikke et medlemsland innfører EU-reglene til fastsatt tid, så vil de få en reprimande/en rapport, og hvis ikke det hjelper, så kan de bli straffet. Hva slags samarbeid og nestekjærlighet er det? (TFEU 104)
16. EU skal styres etter subsidiaritetsprinsippet. Det er det samme mønsteret som finnes i den Katolske Kirke. (KK-katekisme s. 470) Hvis de ikke blir enige om en sak på lokalt plan, og saken går oppover i systemet, så vil de til slutt rette seg etter EU-reglene (TEU 5. 1-4).

  1. EU skal kunne fatte vedtak på 68 områder hvor medlemslandene fram til nå har hatt vetorett.

På hender og føtter

Vel, dette er bare noen få punkter som vi mener har betydning. Når EU begynner å sette ut i praksis dette enorme lovverket som nå finnes i EU, først da vil EU-borgerne føle på kroppen hva dette katolsk-pregede lovverket går ut på, og dette lovverket vil begynne å gjelde like etter at det siste medlemslandenes representant har underskrevet Lisboa Reform Traktaten (40.2). Dette meget omfattende lovverket + alle de andre 80 000 EU-lovene binder borgerne på hender og føtter. Nesten alt skal være felles, og hvis du går dine egne veier, så kan du fort bli hektet som opprører, psykopat, blindtarm osv. Husk at EUs motto er: “EUROPA, MANGE SPRÅK, MEN ÉN STEMME.” De skal tale med én stemme både på det politiske, økonomiske, militære og religiøse området. Den nye Lisboa-traktaten (Reform Traktaten) er i tråd med dette mottoet, og alle burde forstå at alle EU-borgerne blir fullstendig overkjørt i dette byråkratiske overformynderi-systemet.

Det åpne Europa

De betegner Reform Traktaten som ”Det Åpne Europa”. Men det blir det overstyrende og overvåkende  Europa. De betegner også denne overenskomsten som en overenskomst som skal skape fred og frihet, men fred, frihet og åpenhet skapes ikke med et massivt lovverk som binder oss på hender og føtter. Det blir tvang, undertrykkelse og konflikter, og ikke fred og frihet.

EU styrt av katolikker

Det var katolikker som startet det som vi i dag ser som Den Europeiske Union. Sterke katolske politiske personligheter var sentrale i dannelsen av EU, slike som Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Joseph Retinger m.fl. Tenk at noen få personer har klart å få nesten hele Europa til å godta deres styringssystem!?

Ønsker å gjenvinne makten

Den katolske Kirke  har alltid ønsket å gjenvinne den makten som den hadde i Middelalderen. Det har den i dag klart gjennom sine agenter bl.a. gjennom den EUROPEISKE UNION og det ekumeniske arbeidet.
Den Katolske Kirke har alltid ønsket å bruke staten som medhjelper, for å samle Europa under sine vinger. Gjennom DEN EUROPEISKE UNION har de samlet den politiske makten under sine prinsipper, og gjennom den ekumeniske bevegelsen har de samlet de forskjellige kirkesamfunnene under sine vinger. Vi ønsker å bevare den protestantiske friheten, men EU tilbyr noe helt annet.
Den Katolske Kirke nærmest kommanderer alle katolikker til å delta i det politiske liv med en spesiell hensikt: “Alle katolikkene må bli aktive elementer i det daglige politiske livet i landet der de bor. Alle katolikker må utøve sin makt for å bidra til at nasjonenes grunnlover blir formet etter prinsippene til den Sanne Kirke. (De mener da den Katolske Kirke).” (Pave Leo XIII, hyrdebrev av 1890).

Stat og kirke

La oss se på følgende ord fra katolske kilder angående kirkens makt:
“Romerkirken er monarkiet som står over alle riker, akkurat som sinnet og sjelen forholder seg til legemet, eller som Gud til verden. Derfor må Romerkirken ikke bare ha åndelig makt, men også den øverste verdslige makt.” (Pave Leo XIII, hyrdebrev fra 1879). Pave Gregory gjentok denne ideen da han sa: “Kirkens makt står over statsmakten”. Dr. G. F. van Schulte, professor i kirkerett, erklærte, “All verdslig makt er av det onde, og må derfor underkaste seg Paven”.
Disse uttalelsene gjør det klinkende klart at denne politiske kirken arbeider for å få makt gjennom kontroll over regjeringer og statsmakter. Den Romersk-Katolske kirke arbeider ut fra den ideen som er formulert i det latinske uttrykket “de jure divino” - d. v. s. kirken har en hellig rett til å herske over hele verden, alle makter og alle mennesker. Den hevder å ha mottatt denne retten fra Gud selv, og vil bruke alle midler for å nå dette målet - globalt overherredømme.
Dr. Brorson, som var en anerkjent katolsk autoritet, skrev: “Paven har retten til å avsette enhver hersker, når det kreves for den åndelige ordens beste...den makt som ble utøvd av Kirken i Middelalderen var ikke tilranet, den hadde ikke herskernes eller folkets samtykke, men kom og kommer fra den hellige rett, og den som motstår denne, gjør opprør mot kongers konge og herrers herre.” (Catholic Review, juni 1851).
Selv om dette er skrevet for en god stund siden, så sier kirken om seg selv at den aldri har forandret seg. Og Dr. Brorson bekrefter denne holdningen slik: “Det som Kirken har gjort, det den åpent eller i det skjulte har støttet i tidligere tider, er nøyaktig hva den kommer til å gjøre, og åpent eller i det skjulte støtte, i fremtiden, dersom de samme omstendigheter oppstår.” (Catholic Review, januar 1854).

Diskrimineringsloven

Vi skal få se at all form for opprør mot denne makten og all mangel på anerkjennelse av kirkens autoritet, også gjennom EU, vil bli straffet på en eller annen måte. Snart vil diskrimineringsloven, hatloven (The Hate Crime Bill), andre kontrollerende lover for alvor begynner å virke globalt, mot de som har et annet syn enn EU. (TFEU 17a).

Europarådet

Det er også interessant å se at Europarådet oppfordrer alle skolene i Europa til ikke å undervise om skapelsen fra Bibelen. De mener at skapelsestro er en trussel mot evolusjonslæren og menneskerettighetene (avisen Dagen 13. 10. 07). Hvorfor er de redde for skapelsesberetningen? Jo, fordi den forteller hvem som er Skaperen, hvem vi skal tilbe og adlyde. Skapelsesberetningen i Bibelen forteller også at Gud skapte på 6 dager og hvilte på den syvende dagen, sabbaten. (1. Mos. 2. 1-3). De er redde for at folk skal oppdage at søndagen er Bibelens 1. dag i uken, en ubibelsk hviledag. Men Vatikanet og pave Benedict XVI, mange globalister samt de religiøse lederne (med få unntak), vil innføre felles religiøse regler og opphøye søndagen som hviledag ved lov. Da vil de innføre ”DYRETS MERKE”, noe Bibelen sier vil bli gjennomført like før Jesus kommer igjen. (Åpenbaringen 13. 11-17 + 14. 9-12). På den måten vil religionsfriheten bli innskrenket, som også er et endetidstegn (Åpenbaringen 13. 15-17).

Det katolsk-styrte Europa

Vi vil til slutt gjøre det klart for alle EU-borgerne at de nå er under katolsk styre, økonomisk, politisk, religiøst og militært! Men vi burde være under Guds styre.  Eliten i Brüssel har nå vist at de står for andre verdier enn Bibelens Kristus. Kristus var en tjener og et medmenneske, mens trenden i EU er at lederne er herskere. Kristus hadde ikke det han kunne helle sitt hode til, men makteliten i Brüssel og paven oppviser en prakt og overdådighet og pengeforbruk som gjør dem til opphøyde storfolk. De melker penger fra folket for å ha det bra selv, mens store deler av verden må leve i fattigdom. Forskjellen mellom fattig og rik blir bare større. De store og sterke selskapene presser de små ut, gjennom den frie konkurransen. Her er det noe som ikke passer. Det enkelte land vil heller ikke få utvikle seg etter sin egenart, når de har EU-reglene over seg som en tvangstrøye. Fred og frihet skapes ikke på denne måten. Det blir slaveri for de som vil leve annerledes enn EU-formynderiet.

EU-lover gjennom EØS

Gro H. Brundtland klarte med overtalelse og med list å føre Norge inn i EØS, som inneholder et meget omfattende lovverk. Tilknytningen til EØS ble gjort uten folkets (din og min) stemme, slik EU-lederne nå gjør med Reformtraktaten. Det er ennå ingen på Stortinget som har nedlagt veto mot EØS-lovene. Til nå har de på Stortinget allerede godtatt flere tusen EU-lover. Gjennom EØS har det blitt en snik-innføring av EU-lover, som har blitt en del av det norske lovverket, mens folket har sagt nei til EU og EU-lover. Norges selvstendighet blir gradvis svekket gjennom EØS. Selv etter at Lisboa Reform Traktaten har sett dagens lys, er vi forbauset over at nesten halvparten av politikerne på Stortinget fortsatt forsøker  å føre oss inn i den Europeiske Union. De respekterer ikke at Norge skal være et fritt, selvstendig og uavhengig rike, og er på kollisjonskurs med folket, den norske Grunnloven og ikke minst §83 i straffeloven som forbyr på det sterkeste at Norge innlemmes under annen statsdannelse (EU).

Europeisk enhet og verdensherredømme

Vi skal også vite at en person i dag skjelden får en politisk toppjobb uten at han eller hun er med i en eller annen hemmelig organisasjon. De arbeider for samme mål, nemlig innflytelse, makt, europeisk og global enhet og verdensherredømme. Det samme som Vatikanet. Det er kun de som sitter på toppen i disse hemmelige organisasjonene som vet dette. De som kommer inn som medlemmer vet ikke hva dette systemet går ut på. Det er nesten som de går med bind for øynene når de går inn i dette systemet. De får streng beskjed om ikke å røpe hva de snakker om på samlingene de har, og de hjelper hverandre som brødre. Det er mange mennesker som har opplevd hvordan de har blitt urettferdig behandlet i saker hvor folk fra hemmelige organisasjoner står sammen mot dem. Selv i lovgivende forsamlinger har folk opplevd dette, dessverre. Taktikken for å oppnå en Europeisk og global sammensmeltning av nasjoner er også skjult for folket, blant annet fordi de store mediakanalene tåkelegger eller  skjuler for folket hva som faktisk foregår.

Én tanke

Vi ser nå at Bibelens endetidsprofetier går i oppfyllelse. Verdens nasjoner samler seg. Det står at de har én tanke, og sin makt og kraft gir de til pavemakten (dyret). Det forteller hvor enige de vil være for å få til en global styring, en Ny Verdensorden. Men det står videre at det er disse (alle verdens fordervede krefter) som strider mot Lammet, (Lammet = et bilde på Kristus). Det er Kristus og de som stiller seg på hans side som vil seire i denne sluttstriden. (Les Åpenbaringsboken 17. 12-14 + 15. 2)

Veien å gå

Kjære venn! Vi ønsker det beste for eliten i Brüssel. Vi ønsker at de må komme til sannhets erkjennelse, ydmyke seg, erkjenne sin synd, og ta imot frelsen i Jesus Kristus. Det er veien vi må gå alle sammen.

Vennlig hilsen Abel Struksnæs


[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no