[Klikk her for g tilbake til hovedsiden!]

100 ÅRS JUBILEUM
selvstendige og frie fra unions-bånd...

...skal vi nå legges under en ny union igjen?

I 1905 ble Norge frigjort fra unionen med Sverige. Vi fikk vår frihet, uavhengighet og selvstendighet tilbake. 100 år etter, i disse tider, vil noen av våre ledende politikere igjen legge Norge under en mye større union, den Europeiske Union. Denne unionen fanger stadig inn flere selvstendige nasjoner i sitt nettverk, og gjør dem til undersåtter under sine mangfoldige lover. Skal vi slutte å feire 17. mai og heise det norske flagget, og i stedet legge oss under den Europeiske Unionen og heise Maria-flagget?

Da Hitlers menn forlot Norge i 1945 ble det sagt at neste gang kommer vi og tar dere økonomisk. Ikke lenge etter startet en økonomisk allianse i Europa, en kull og stål union. Den ble kalt Schumann-planen, etter Robert Schumann. Siden ble det EF. Nå heter det EU, den Europeiske Union. Hva blir neste tittel på denne maktblokken, "Europas forente stater" eller "Det forenede Europa"? Dagens Europeiske Union vil ha felles økonomiske regler, felles politiske regler, felles militære tropper og regler og felles religiøse regler. Medlemslandene vil mer og mer miste sin selvstendighet, og de må sørge for at EU lovene blir innført i sitt eget land til rett tid. Hvis Norge blir medlem, blir Norge som en husmannsplass under herskerne i Brüssel, og Stortinget blir som en kommune styrt av lovene fra Brüssel.

EU-tilhengere og Grunnloven

§ 1 i Norges Grunnlov sier at "Kongeriket Norge er et selvstendig, udelelig og uavhengig rike". Denne loven hindrer at myndighet overføres til andre lands myndighet, f.eks. EU.

Norge er bygd opp slik at det er folket som skal styre samfunnet, og ikke storsamfunnet som skal styre folket. Blir vi medlemmer av den Europeiske Unionen, blir det storblokkens lover som blir tredd ned over hodet på folket, uten at vi får noe å si. Da er ikke folket og nasjonen selvstendige og uavhengige lenger. Denne paragrafen sier at vi skal ha folkestyre og selvstendighet i forhold til andre stater. Grunnloven vil bli brutt ved et EU-medlemskap.

§ 49 sier at "Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der består av 2 Avdelinger, et Lagting og et Odelsting". Nå blir lovene laget i Brüssel, og overført til medlemslandene. I Norge overføres disse lovene gjennom EØS. Mange tusen lover har allerede kommet fra Brüssel, og Stortinget har ikke lagt ned et eneste veto. Alt aksepteres. Ingen åpner sin stemme og piper. Hvem tør å stå opp og vekke folket mot den kommende maktovertagelsen? Hvem vil forsøke å redde Norge fra okkupasjonsstyrkene som vil frarøve vår selvstendighet, og som allerede gradvis okkuperer oss med hvite snipper, blankpussede sko, fine titler, en glatt tunge og et mangfoldig lovverk?

§ 112 sier bl.a. at "Dog må sådan forandring aldri motsi denne Grunnlovens prinsipper, men alene angå modifikasjoner i enkelte bestemmelser, som ikke forandrer denne konstitusjonens ånd". Hvis Norge tilknytter seg den Europeiske Union, kommer vi under deres lovverk. Vi mister vår selvstendighet, og det vil gå imot Grunnlovens prinsipp og ånd.

I 1962 har Europabevegelsens Stortingsrepresentanter sørget for at §93 kom inn i Grunnloven som tillater at Norge kan "avgi suverenitet på et saklig begrenset område." Nå har det kommet forslag om at denne teksten blir omgjort til at de kan avgi suverenitet "i nærmere bestemt omfang". Da skal det bli lettere å få oss inn i EU. Men EU vil ha mer og mer makt over medlemslandene, og det er ønsketenkning å tro at Norge som medlem av unionen kan få beholde et eget havområde, egen fiskerigrense og herredømme over sine naturressurser, inkludert oljen. Selve teksten i Roma-traktaten snakker om integrasjon, som er en sammensmeltning av selvstendige stater i en ny enhet, en overnasjonal union.

Et annet forslag går ut på at det er nok med 2/3 flertall i Stortinget (67,7%) for å få Norge tilknyttet EU. I dag sier Grunnloven at det må være 3/4 flertall (75%). Dvs. til nå krever Grunnloven - hvis det blir avstemning - at 42 representanter i Stortinget stemmer nei for å stoppe en EU-tilknytning. Går det nye lovforslaget igjennom, må det være minst 55 nei til EU-representanter på Stortinget for å stoppe en EU-tilknytning. Dessuten vil et av de nye forslagene bare "innhente folkets stemme", slik at de f.eks. kan spørre folket om de vil at vi skal "sende en EU-søknad", i stedet for at folket skal stemme "ja" eller "nei". Enda et forslag går ut på at Stortinget samtykker i at Kongen lar Norge bli medlem av Den europeiske Union. Vi ser at alle knep brukes av Europabevegelsens Stortingsrepresentanter for å få Norge lagt under annet herredømme, den Europeiske Union.

Det ser nå ut for at landets ledere ikke vil ta hensyn verken til §83 i straffeloven (kommer senere) eller Grunnloven i forsøket på å få Norge inn i EU-lenken. I den forbindelse er det interessant å legge merke til at EU-tilhenger Gro Harlem Brundtland i sin tid sørget for at den orginale Grunnloven ble tatt bort fra Stortinget og kjørt inn i et hvelv til oppbevaring. En kopi er satt inn i stedet. Var det en baktanke med denne handlingen?

Fordi flere av Europabevegelsens Stortingsrepresentanter har innsett at det er vanskelig å få Norge inn i EU, vil de altså forsøke å endre Grunnloven for at Norge lettere skal komme inn i EU. Vi ser at alle knep brukes, for at Norge skal underlegges et annet herredømme og dermed miste sin suverenitet. Dette gjøres av dette landets ledere som skulle sørge for at Norge fortsatt skal være en fri, selvstendig og uavhengig nasjon. Utrolig! Hva er i ferd med å skje?

Så lenge vi har Norges Grunnlov slik den er nå, så er det mange analytikere som mener at det er rettstridig å føre Norge inn i Den Europeiske Unionen, under annet herredømme.

EU-lover uten folkets samtykke

Fordi norske politikere førte oss inn i EØS, uten folkets stemme, kommer EU-reglene inn i det norske lovverket gjennom EØS. Det er regler for nesten alt du skal foreta deg. Flere små bedrifter klarer ikke å følge opp alle disse reglene. Investeringene og omstillingene blir for kostbare, og de bukker under den ene etter den andre. Det blir de store som overlever. De fusjonerer, går sammen i store blokkdannelser, og brøyter seg fram med penger og makt. Nå skal "alt" sentraliseres og monopoliseres. Vi ser allerede resultatet av denne frie konkurransen, sentraliserte EU-politikken og massive lovverket: nedlagte gårdsbruk, butikker, bankfilialer, små fabrikker og institusjoner, skoler, postkontor osv. Dette gjør sitt til at bygde-Norge lider. Disse menneskene må klare seg med lite. Folket blir svakere og rikfolk får større innflytelse og makt. Eliten har funnet ut at det er lettere å styre den grå massen når de er fattige, for de fattige får da mindre makt.

Alle EU-lovene må innføres

Det er slik at hvis Norge kommer med i den Europeiske Unionen, så vil Norge få ca. 2 % innflytelse når saker skal bestemmes i EU, mens EU vil få 100% innflytelse på oss. For hvis en lov blir vedtatt i EU, må medlemslandene innføre den i sitt eget land enten de liker den eller ikke. Ja, i tilfelle medlemskap må Norge ikke bare innføre nye fremtidige lover, men vi må også godta de mange 10 000-talls lovene som allerede er laget. De lager lover for nesten alle ting, helt inn på privat eiendom. Styringen kommer da fra Brüssel, og vi må bare sørge for at det massive lovverket blir innført og gjennomført i vårt eget land. Hva vil du gjøre med det, min venn? Vil du godta denne løsningen? Tror du det blir kjekt å bli slave under EUs-lovtrelldom?

Hvilke økonomiske fordeler har Norge totalt for å gå inn i EU, spør mange. "Det finnes ikke økonomiske argumenter for norsk EU-medlemskap. Men nordmenn bør tenke på å gjenvinne suvereniteten som er tapt i EØS", mener EU-kommisjonens avtroppende ambassadør i Oslo." (NTB og "Dagen" 5. jan 2004).

Europabevegelsen ødelegger Norges selvstendighet

Den internasjonale Europabevegelsens målsetting er følgende: "Europabevegelsen søker å virkeliggjøre et europeisk fellesskap, med respekt for menneskerettighetene, ved en politisk, økonomisk, militær og sosial integrering av de europeiske nasjonene. Dens mål er opprettelsen av Europas forente stater, ved alminnelig valg, en domstol og et økonomisk og sosialt råd".

Europabevegelsen i Norge ble stiftet ved et møte i Stortinget den 30. mai. 1949. Denne bevegelsen har som formål å fungere som den internasjonale Europabevegelsens Norske avdeling og fremme dens målsetting. Disse statuttene er vedtatt av årsmøtet den 13. mars 1967.

Europabevegelsens representanter har altså vært på Stortinget siden 1949, dvs. i ca. 55 år. I Norges lovgivende forsamling har de stadig forsøkt å få Norge inn i den Europeiske Unionen, og de har forsøkt å erobre topporganer i samfunnet. Det begynte med at Terje Wold var justitiarius i Høyesterett og samtidig formann i

Europabevegelsen. Wold hadde denne dobbeltfunksjonen i tiden 1958-65, den tiden da den nye paragraf 83 kom inn i Grunnloven. Jo Benkow var flere år president i Stortinget og samtidig medlem av styret i Europabevegelsen i Norge. I 1970 var 120 av Stortingets 150 representanter medlemmer av Europabevegelsens stortingsgruppe. Det er også verd å legge merke til at tidligere LO-sjef Yngve Hågensen er styremedlem i Europabevegelsen. Ja, Europabevegelsen, Europabevegelsens Stortingsrepresentanter, menn og kvinner i hemmelige organisasjoner som jobber for en Europeisk stormakt, samt Europabevegelsens media-folk har etter nederlaget i EU-avstemningen i 1994, alle arbeidet for å få Norge underlagt et annet herredømme, den Europeiske union. Nå tar de fram "sablene" igjen, finpusser "spydspissene" og gjør seg klare til kamp.

Spørsmålet stilles: Tilsidesetter Europabevegelsen og Europabevegelsens Stortingetsrepresentanter den Norske Grunnloven og straffelovens §83 når de forsøker å få Norge inn under fremmed herredømme? La oss først se litt på § 83.

§ 83 i straffeloven sier bl.a. at "den som rettstridig søker å bevirke eller medvirke til at Norge eller noen del av riket bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i annen stat, eller at noen del av riket løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år".

Neste spørsmål er om det er rettsstridig at Europavegelsen og noen av våre ledende politikere forsøker meget aktivt å føre oss under den Europeiske unionen?

Vidkun Quisling ble dømt bl.a etter §83 i straffeloven. Da han sto for Eidsivating Lagmannsrett i 1945, anklaget for høyforrederi, sa han i sin forsvarstale at "retten måtte ta hensyn til hans idealistiske motiver, i det han forsøkte å få Norge inn i en EUROPEISK UNION..." Europabevegelsen, Jens Stoltenberg, Jan Pettersen og andre ledende politikere har en lignende målsetting. Vi kjenner ikke deres motiver. De kan være helt annerledes enn Quislings, men målet er det samme, nemlig å få Norge inn i en EUROPEISK UNION. Hitler og hans støttespillere brukte kuler og krutt for å oppnå sine mål. I dag bruker de som ivrer for å få Norge inn i den Europeiske Unionen diplomati og hvite snipper. Dessuten blir de godt betalt.

Før siste EU valg var det flere som konfronterte daværende riksadvokat George Fredrik Rieber Moen, som er katolikk, og spurte om ikke Europabevegelsen eller Europabevegelsens Strotingsrepresentanter, ikke minst Gro Harlem Brundtland, burde straffes fordi de forsøkte å få Norge inn under den Europeiske Union. Abel Struksnæs skrev også et slikt brev til Riksadvokaten. Daværende riksadvokat, George F. Rieber Moen, gjorde ikke noe for å stanse Europabevegelsens representanter.

§83 står fortsatt i straffeloven. Nå vil Europabevegelsen og Europabevegelsens Stortingsrepresentanter på nytt forsøke å få oss inn i en enda mer omfattende maktblokk/statsdannelse enn i 1994. Vil nåværende riksadvokat og høyesterettsdommere forsøke å stoppe Europabevegelsen og

Europabevegelsens menn og kvinner på Stortinget i å få Norge under fremmed herredømme? Strir denne innlemmelsen imot nåværende Grunnlov, og hvorfor skal vi legges under en katolsk styring? Hvorfor blir ikke disse momentene tatt opp på høyeste plan og drøftet i media?

En katolsk europeisk union

Dagens EU er bygd opp av katolikker, slike som Robert Schumann, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Joseph H. Retinger, Jean Monnet med flere. Sveriges ambassadør ved Vatikanet, sier rett ut at EU ble dannet av katolikker. Han sier det slik: "Vi skal komme ihu at EU en gang ble grunnlagt av veldig hengivne katolikker, som (tyskeren) Adenauer, (franskmannen) Schumann og (italieneren) De Gasperi. Alle satte opp Europas enhet som mål." (Sydsvenskan, 16. okt. 1991). Jacqes Delors, som har sittet lengst i lederposisjon i EU er også katolikk. Dagens leder, Romando Prodi er også katolikk. EU har hele tiden vært dominert av katolske menn. Hele EU-systemet er bygd opp etter katolsk modell. Systemet er laget slik at enkeltnasjonene må innrette seg etter de lovene som fattes i Brüssel. Hvis Norge blir underlagt dette katolsk-dominerte systemet, blir vi styrt av katolske krefter, med et meget omfattende lovverk, et lovverk som vil binde oss på hender og føtter. Det protestantiske Norge vil da bli styrt av katolikker, pluss de som støtter denne styringsformen.

Inn for å påvirke

Etter at de nye landene kom inn i EU i 2004, består EU av under 18 % protestanter. Katolikkene har styringen. Regelverket og strategien forandrer seg stadig i EU. EU er som en stor skute som stadig endrer seg. I forbindelse med det nye utkastet til ny EU-grunnlov, så vil de store nasjonene ha enda flere stemmer enn det de har i dag, når saker skal avgjøres. Små nasjoner blir nesten umyndiggjort. De ville ha fått ferre stemmer. Etter de nye stemmeretts-reglene fra konventet så ville Norge ha fått ca. en (1) prosent av stemmene. Hvilken handlekraft og påvirkning er det med en til to stemmer når saker skal avgjøres? Det er nesten komisk når EU-tilhengerne i Norge sier at vi må inn for å ha innflytelse og påvirke?

EU skal tale med én stemme

Vi ser at stadig flere avgjørelser blir flyttet fra nasjonalt nivå til EU-nivå, og at EU i stadig flere sammenhenger fratar medlemslandenes mulighet til å tale med en selvstendig stemme i EU og i internasjonale forum. EU's motto er jo: EU mange språk, men én stemme. De skal tale med én stemme,både når det gjelder økonomi, politikk, religion eller det militære. Det er ganske mange hoder i besluttende organer i EU. Tenk at alle disse hodene skal påvirkes og omstilles slik at de skal tale med én stemme. Hvor er friheten og selvstendigheten og den frie ytringen i denne sammenhengen?

Neste forandring - simpelt flertall?

Men vi kan spørre: Hva blir neste trekk? Hva blir neste forandring i EU? At saker skal avgjøres ved simpelt flertall, dvs. 50% ? Da vil i alle fall katolikkene få full kontroll, for allerede nå er de i stort flertall. Ja, når nye medlemsland har kommet inn i alliansen, så har de alltid sørget for at det har blitt flertall av katolikker i EU og i de beslutningsdyktige posisjonene i EU.

Nå vil Ap-leder Jens Stoltenberg og Høyre-leder Jan Pettersen sammen med Europabevegelsen på nytt forsøke å få Norge underlagt dette nye herredømmet, et herredømme som binder medlemslandene mye mer enn i 1994, og de er villige - ikke bare at EU får overstyringen av Norge - men også å betale masse penger hvert år til dette katolske overherredømmet. Vil du være med på det?

Hemmelige organisasjoner

Flere norske Stortingsrepresentanter og bransjeledere er med i Bilderbergergruppa, en hemmelig organisasjon som jobber for å samle Europa. Det var Joseph H. Retinger, en katolikk, som reiste rundt til statslederne i Europa og USA, og snekret sammen brikkene til denne hemmelige organisasjonen. Det var Prins Bernard av Nederland, som grunnla Bilderbergergruppa på et hotell i Nederland i 1954. Derav navnet Bilderberger-gruppa. Det er i denne forbindelse også interessant å legge merke til at Prins Bernard var medlem av Adolf Hitlers SS-stab. Hitler var jo selv katolikk, og de fleste av hans SS-stab var katolikker og jesuitter. Ifølge jesuitt-eden, den eden de må avgi før de går inn i sitt embete for den Katolske Kirke, står det at de vil gjøre alt de kan for å ødelegge protestantismen og de selvstendige nasjonene. (les mer om dette på internettsiden www.endtime.net). Bilderbergergruppa anses av mange analytikere å være drivkraften bak globaliseringen, oppløsningen av nasjonalstaten, fjerningen av grensene og endelig dannelsen av en ny verdensorden.

Både Jens Stoltenberg, Jan Pettersen, Gro Harlem Brundtland m.fl. er med i Bilderbergergruppa. I Norge forsøker Arbeiderpartiet og Høyre å sette sine partier opp mot hverandre, men enten det blir Arbeiderpartiet eller Høyre som kommer til å styre, så jobber de for samme sak, nemlig å få Norge inn i EU.

Bilderbergerne har samling en eller to ganger i året. Etter disse møtene drar partilederne hjem og forsøker å spille ut Bilderbergernes strategi i sitt eget land. Når en vet hvem som er med, så vil en lettere forstå deres argumenter, når de snakker om solidaritet, flertallsbeslutninger, global plan, europeisk enhet, felles forsvar, internasjonale lover og beslutninger, at vi må stå sammen for å redde vår klode (etter først å ha ødelagt den) osv.

Når vi nevner navn i denne forbindelse, så er det ikke for å henge ut folk, men det er greit å vite hvilken bakgrunn lederne har når de uttaler seg og tar konklusjoner. Vi har medfølelse med de menneskene som har kommet inn i båndene til de hemmelige organisasjonene. De vet nemlig ikke hva de går til, når de aksepterer slike innbydelser.

Når Bilderbergerne møtes er alle samtalene hemmelige, og ingen spesifikk informasjon kommer fram i dagspressen. Når de holder på med noe hemmelig, da er det noe som skjules. Det foregår noe bak kulissene som folket bør få vite! Ledere som tar del i slike hemmelige møter er ikke lengre frie. Nå håper vi at flere kan

løsrive seg fra de båndene som binder dem, og fortelle sannheten om elitens planer for å samle Europa og å binde nasjonene på hele kloden gjennom et internasjonalt lovverk. Hvorfor svikter massemedia sin oppgave og skjuler sannheten om Bilderbergernes planer og hemmelige møter? Er grunnen denne: Hvis folket fikk vite deres planer for overherredømme, da ville det bli bråk. Nå skjules deres planer, inntil de har umyndiggjort oss med sitt massive lovverk, som binder oss på hender og føtter. De er i ferd med å gjøre oss til slaver under deres overnasjonale, massive internasjonale lovverk.

Det er også verd å merke seg at alle møtene i Ministerrådet i EU er lukket, og at det ikke finnes noen offentlig protokoll som kan stadfeste hva de ulike medlemslandenes representanter har sagt. Alle avstemninger i Ministerrådet er hemmelige, bare for å nevne litt om den hemmeligholdelsen som foregår der.

Påvirkning fra media

Media har en viktig rolle i EU-debatten. Flere ledere i de store dagsavisene, TV-selskapene og radio-stasjonene er med i en eller flere av de internasjonale hemmelige organisasjonene, som jobber for å binde verdens nasjoner sammen til en europeisk eller global enhet. Fra disse kanalene er det ikke lengre så mye snakk om nasjonale lover, men solidaritet, Europeisk enhet, global strategi og internasjonale lover.

Hvordan fokuserer media? Det er et interessant emne:

1. Det har vært en tendens i EU-debattene i flere land at media fokuserer på autoritetene i samfunnet. Det er kanskje der vi finner de fleste "ja"-folkene? Den vanlige mann "på gata" eller på landsbygda blir ikke så ofte konfrontert på direkten. Debatten kan derfor lett få en skjev utgang. I det siste er det flere som har lagt merke til at media, dryppvis, trekker fram tidligere Nei til EU-folk, som har skiftet over til et "ja" standpunkt. Slik propaganda påvirker folks sinn og holdning.

2. I USA har presidentkandidatene i de siste presidentvalgene vært tilknyttet en eller flere av de store internasjonale hemmelige organisasjonene. De settes opp mot hverandre, men enten det blir den ene eller den andre, så arbeider de begge for den Nye Verdensorden, en internasjonal styring av enkeltnasjonene.

3. Hvis media vil, er det også en lett sak for dem å sette "ja"-partiene mot hverandre i en valgkamp. Media kan da styre debatten slik at de får velgerne til enten å velge på det ene eller på det andre "ja" partiet. Da får begge "Ja" til EU-partiene mange representanter i landets styre og stell, og kan i neste omgang endre både Grunnloven og få landet inn i EU. Vi håper imidlertid at media kjører en rettferdig valgkamp i valgkampen som kommer i Norge, men det er så mange triks som brukes i dag, at vi bør være våkne og følge med, så vi ikke selv blir villedet!

Det er mange mennesker som har forsøkt å skrive innlegg til flere av de store avisene om kreftene bak oppbygningen av det vi idag ser som den Europeiske Unionen og Den Nye Verdensorden, men de har bare fått et brev tilbake om at avisen dessverre ikke har plass til innlegget. Massemedia informerer veldig lite om kreftene bak denne EU-maktblokken eller om Den Nye Verdensorden. De holder folket i uvitenhet med underholdningsprogrammer, umoralske sex-filmer,sportarrangementer og overfladiske nyhetssendinger. De er derfor med til å hindre at viktig informasjon om disse sakene kommer ut til folket til rett tid.

Nye forsøk

Jens Stoltenberg vil, hvis han blir statsminister i 2005, sende en søknad til Brüssel, om Norge kan bli medlem av den Europeiske Unionen. Han har opplevd at folket har sagt nei til denne maktblokken to ganger. Nå vil han gå nye krokveier. Han vil, sammen med andre ja-folk, "ta skjeen i egen hånd" og sende en søknad uten først å ha rådspurt folket. Dette er en lumsk og smart måte å gjøre det på. Kanskje flere tenker slik at "det er ikke så farlig om vi sender en søknad. Da får vi se om vi kommer inn." Men da har politikerne fått et grep på folket. Da vil argumentene lyde omtrent slik: "Nå har vi fått klarsignal fra Brüssel. Nå har vi fått ja. Nå må vi benytte sjansen! Du ser, når de først har fått lillefingeren, vil de snart ha hele hånden, og EU er mer enn villig til å si "ja" til Norsk medlemskap og ta herredømme over de rike natur-resussene i Norge, folket og nasjonen.

Det er "ja til EU-lederne" som fører folket vill. De glorifiserer EU, og forteller folket hvor fint det vil bli for oss med et EU-medlemskap. Jens Stoltenberg, Jan Pettersen og deres "ja" til EU tilhengere sviker vårt land og folk når de til og med skal betale store summer for at et annet herredømme (EU) skal få makten over oss. For makten kommer gjennom lovverket, og det er EU-lovene som vil styre oss... hvis vi blir medlemmer av denne kolossale maktblokken.

Det er mye som taler for at hvis ikke NEI TIL EU forteller velgerne at flere Norske politikere og samfunnsledere er med i Europabevegelsen og i hemmelige organisasjoner, som jobber for å få Norge under fremmed herredømme, så er det ikke så lett for velgerne å forstå hva som virkelig foregår. Det er også viktig at folket får vite at det er katolikker som står bak hele EU-systemet, for vi skal snart se at de ønsker å få makt - ikke bare i Europa, men også globalt, gjennom et internasjonalt lovverk.

"Vil ja-sida ha omkamp, skal dei sanneleg få det", sier ei kampklar Marit Arnstad (Sp). "Argumentene til Nei-sida bør være de samme som for åtte år siden", mener Arnstad. Men hvis ikke nye og avslørende opplysninger blir framsatt om hvilke krefter som står bak denne maktblokken i Europa, så er det fare for at Ja-sida vinner neste valg.

Undertegnede har både sendt hefter, brosjyrer og EU-video til flere EU motstandere og ledere, med ingen tør å ta opp argumentene som vil avsløre hvilke krefter som ligger bak den Europeiske maktblokken. Hvis ikke dette blir gjort, kommer det norske folket til å oppdage sannhetene for seint. Alle argumentene bør fram før valget, slik at det norske folket ikke blir ført bak lyset.

Hvis ikke NEI TIL EU er villig til å gå bakom kulissene og se hva som foregår og informerer folket om dette, så blir det mest sannsynlig bare en (1) folkeavstemning til, for vinner Europabevegelsen og dets støttespillere nå, ja , da blir det ikke noen flere avstemninger, for medlemskapet er "for ubegrenset tid", nærmest evigvarende

og uopphørlig. (Artikkel 240 i Romatraktaten). Derfor er det ikke slik som Gro Harlem Brundtland sa det foran siste folkeavstemning. Hvis vi vil ut igjen, så kan vi bare si "bye, bye" og så er vi fri. Nei, slike billige argumenter må vi ikke falle for. Da kunne Sverige ha meldt seg ut igjen nå, for nå er de fleste der imot EU, men når folket engang har sagt ja, da er de låst i EU-lenken. Vil en ut igjen da, ja, da blir det skikkelig bråk.

Vi i Kristen Informasjonstjeneste vil - med Guds hjelp - være med å la folket forstå at den Katolske Kirke ønsker å gjenvinne makten igjen i Europa, og dette gjør den bl.a. gjennom den Europeiske Unionen. Vi ønsker å klargjøre kreftene som er bak denne blokkdannelsen. Vi er enig med Luther og reformatorene som sa at alle Bibelens kjennetegn på Antikrist passer på Paven. Bibelen sier at denne maktfaktoren som har hatt makt (i Middelalderen), skulle få et dødssår (da daværende pave ble tatt til fange av Napoleon i 1798, og ført til Frankrike, hvor han døde), men at "dødssåret" skulle lege seg igjen. Dødssåret vil lege seg ved at pavemakten gjenvinner sin makt igjen. Ja, det står at hele verden vil undre seg og følge etter denne maktfaktoren. (Åpenbaringsbokens 13. kapittel, versene 3-10). Bibelen gjør det klart at det er bare en liten rest som ikke vil bøye seg for denne forførende maktfaktoren. De vil heller følge Guds bud enn menneskebud, når menneskebudene strider mot Guds bud. De vil ha Jesu tro og følge Ham. (Åp. 13. 9-10; Åp. 14.12 og 1. Pet. 2. 21). De vil bevare- og ha den kristne frihet og den protestantiske frihet, og ikke bli styrt av et mangfoldig katolsk-preget lovverk.

Friheten i fare

Friheten er i fare! Vi må velge den protestantiske frihet eller å bli underlagt et katolskstyrt EUROPAS FORENTE STATER, som vil styre oss med et mangfoldig lovverk.

Heftet "Eliten strammer grepet", er laget med tanke på dette EU-valget. Dette heftet inneholder mye avslørende info om emnet, som vanligvis ikke kommer fram i massemedia. Nå håper vi at flere kan være med å sponse, slik at vi kan få trykt opp og delt ut titusenvis, ja hundretusenvis av dette heftet. Det er bedre å være i forkant med informasjon, for når selve EU-kampen begynner, vil de fleste argumentene bare drukne i mengden. Vi vil også trykke opp denne folderen i flere tusen eksemplarer. Si bare ifra hvis du vil være med å dele ut. Hvis ikke håper vi at du kan gi en pengestøtte på post-eller bank-nummeret som står på slutten av dette skrivet, slik at det kan bli trykt opp og delt ut titusenvis, ja hundretusenvis eksemplarer, nå, slik at viktige argumenter kan komme fram i god tid før EU-valget.

Politisk innflytelse

Hvilken rolle spiller så den Katolske Kirke på den europeiske politiske scene? La oss her trekke fram noen fakta - og vi lar katolikkene selv få ordet. "Mange ikke-katolikker frykter oss som en politisk organisasjon, og er redde for at den katolske kirke skal dominere og herske; vi arbeider i stillhet, med alvor, og effektivt kan jeg si, for å nå nettopp det målet." (Fra det katolske bladet The Missionary, juni 1909,

s. 69). Denne uttalsen er en av mange som belyser kirkens engasjement på det politiske plan - og det er nettopp den problemstillingen vi vil trekke fram gjennom denne folderen. Vi advarer mot den situasjonen der kirken vil bruke statsmakten til å framtvinge felles trospunkter, slik den katolske kirke gjorde i Middelalderen. Vi angriper ikke katolikkenes rett til å tro hva de vil. Vi vil derimot advare mot den utviklingen som nå finner sted i Europa, hvor den katolske kirke igjen er i ferd med å gjenvinne makt i Europa.

Den katolske kirke er ikke som andre kirker, den forsøker bevisst å befeste sin plass på det politiske plan:

"Katolikkenes høyeste plikt er å adlyde paven og å forsøke på alle måter, spesielt gjennom stemmeseddelen, effektivt å støtte den katolske politikken i dette landet." (Catholic World, XI, nr. 64, 1870).

Den katolske kirken kommanderer alle katolikker til å delta i det politiske liv med en spesiell hensikt, slik: "Alle katolikkene må bli aktive elementer i det daglige politiske livet i landet der de bor. Alle katolikker må utøve sin makt for å bidra til at nasjonenes grunnlover blir formet etter prinsippene til den Sanne Kirke." (Pave Leo XIII, hyrdebrev av 1890).

Den katolske kirkes strategi er klar. Den ønsker innflytelse gjennom lovgivende organer. Gjennom politisk innflytelse vil den få religiøs styring.

Forkaster nasjonalstaten

Det er interessant å legge merke til at flere og flere av våre norske politikere faller for den internasjonale modellen der nasjonalstaten underlegges et overnasjonalt maktapparat. Ved å føre oss inn i dette maktapparatet vet de at vi vil miste vår suverenitet, den frihet og det selvstyret som ligger nedfeldt i Grunnloven. La oss se denne situasjonen i relasjon til følgende ord fra katolske kilder:

"Romerkirken er monarkiet som står over alle riker, akkurat som sinnet og sjelen forholder seg til legemet, eller som Gud til verden. Derfor må Romerkirken ikke bare ha åndelig makt, men også den øverste verdslige makt." (pave Leo XIII, hyrdebrev fra 1879). Pave Gregory gjentok denne ideen da han sa: "Kirkens makt står over statsmakten" Dr. G. F. van Schulte, professor i kirkerett, erklærte, "All verdslig makt er av det onde, og må derfor underkaste seg Paven." Disse uttalelsene gjør det klinkende klart at denne politiske kirken arbeider for å få makt gjennom kontroll over regjeringer og statsmakter. Den Romersk-Katolske kirke arbeider ut fra den ideen som er formulert i det latinske uttrykket "de jure divino", dvs. kirken har en hellig rett til å herske over hele verden, alle makter og alle mennesker. Den hevder å ha mottatt denne retten fra Gud selv, og vil bruke alle midler for å nå dette målet - globalt overherredømme. Dr. Brorson, som var en anerkjent katolsk autoritet, skrev: "Paven har retten til å avsette enhver hersker, når det kreves for den åndelige ordens beste...den makt som ble utøvd av Kirken i Middelalderen var ikke tilranet, den hadde ikke herskernes eller folkets samtykke, men kom og kommer fra den hellige rett, og den som motstår denne, gjør opprør mot kongers konge og herrers herre." (Catholic Review, juni 1851).

Selv om dette er skrevet for en god stund siden, så sier kirken om seg selv at den aldri forandrer seg. Og Dr. Brorson bekrefter denne holdningen slik: "Det som Kirken har gjort, det den åpent eller i det skjulte har støttet i tidligere tider, er nøyaktig

hva den kommer til å gjøre, og åpent eller i det skjulte støtte, i fremtiden, dersom de samme omstendigheter oppstår." (Catholic Review, januar 1854).

Vi skal få se at all form for opprør mot denne makten i denne endetiden og all mangel på anerkjennelse av kirkens autoritet - også gjennom EU - vil bli straffet på en eller annen måte.

Maria-flagget

Det er mange som lurer på hvorfor det alltid er 12 stjerner i EU-flagget. Uansett hvor mange medlemsland det er, så vil det alltid være 12 stjerner. Hvorfor? Maria-tilbederne er ikke i tvil. EU-flagget har sin inspirasjon fra Maria-dyrkelsen i den Katolske Kirke. I den Romersk Katolske Kirke er det de kaller "Himmeldronningen" eller "Maria", med de 12 stjernene rundt hodet et velkjent motiv. Vi finner dette motivet mange steder, bl.a. i mosaikkvinduet i Notre-Dame domkirken i Strasbourg. Maria-symbolet ble - etter mange nedstemte forslag - foreslått av katolikker. At Europarådet godtok "Maria-flagget" på 101 års-dagen for dogmet om Marias ubesmittede unnfangelse, er neppe en ren tilfeldighet. EF overtok "Maria-flagget" i 1986. I Bibelen, i Åpenbaringsbokens 12. kapittel omtales en kvinne som har 12 stjerner rundt sitt hode. I Bibelen er en kvinne et symbol på en menighet. Det kan være en ren kvinne eller en hor-kvinne (2. Kor 11.2 og Åp. 17. 1-5). De 12 stjernene er et symbol på de 12 apostlene til Jesus, som står som representanter for Guds folk. Den katolske kirke tror at de representerer Guds folk. Men Luther og reformatorene hadde en annen mening. Luther sa: "Jeg sa tidligere at paven var Kristi stedfortreder. Nå hevder jeg at han er vår Herres motstander og djevelens apostel." Den katolske kirke står for helt andre verdier enn det Kristus står for. De har innført mange ubibelske skikker og tradisjoner. De har endret Guds ti bud, slik de står i Katekismen (sammenlign med budene i Bibelen i 2. Mos. 20. 3-17). De tror at paven er Kristi stedfortreder på jorden, og at våre bønner skal gå gjennom jomfru Maria, men Jesus sier selv: "Jeg er veien sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg" (Joh. 14. 6). Paven mener han kan tilgi synd, men i Fadervår sier Jesus at han vil forlate oss vår synd som vi forlater våre syndere. Pavemakten står for så mange ubibelske læresetninger at vi kunne skrive flere sider om det, men det som allerede er nevnt skulle være nok til å forstå at denne maktgiganten ikke representerer Kristus, og slettes ikke pavene som framviser slik en prakt som verden ikke har sett. Sammenlign dette med Kristus som ikke hadde det han kunne helle sitt hode på. Dessuten, de tilber jomfru Maria. At Marias symbol blir brukt i EU-flagget forteller oss at dette er katolikker som står bak dette styresettet. Ønsker du å være med å heise dette katolske Maria-symbolet til topps på flaggstangen din?

Forsonende tone

Siden det Annet Vatikankonsil i 1962-65 har Pavekirken slått an en langt mer forsonende tone - den har tatt på seg en annen kappe. Den kaller nå Protestantene for sine "atskilte brødre". Vi hører ikke så mye om "kjettere" fra reformasjonstiden. Det er et ordtak som sier at "når den katolske kirke er i minoritet, er den snill som et lam. Når den er på likefot, er den lur som en rev. Når den har majoriteten, er den rasende som en tiger." Av denne grunn sier ikke Kirken i dag rett ut hva dens planer

innebærer - derfor har vi måttet gå til eldre kilder for å få innblikk i Kirkens strategi. Kirken bekrefter der at dens prinsipper står fast og hva den vil gjøre når den får kontroll over statsmakten. Når vi nå står overfor en union som i stadig sterkere grad er basert på katolske styringsprinsipper, vil det være klokt å ta disse momentene med i betraktningen.

Herskere eller tjenere?

Den katolske styringsmodellen er ikke basert på de bibelske prinsippene. Gud elsker menneskene, og ønsker at det selv skal velge hva det skal tro eller mene, derfra kommer ideen om religionsfrihet. Guds kjærlighet er kilden til det menneskesyn der respekt for individet står sentralt. Kun dersom et system er basert på dette prinsipp, kan den størst mulig grad av frihet mellom mennesker og nasjoner på denne jord eksistere.

I dag snakkes det mye om fred. Frihet er selvfølgelig en forutsetning for denne freden. Men frihet - inkludert samvittighetsfrihet - skapes ikke ved sterkere styring og mer sentralisert kontroll, eller tette forbund mellom politiske og/eller religiøse grupper. Frihet må baseres på enkeltmenneskets rett til å velge, mene og tro selv. På denne måten kan menneskene finne den eneste sanne frihet, som mottas idet vi velger å ta imot Jesus Kristus som vår personlige frelser. Derfor, "får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri." (Joh. 8.36).

Gud har gjort alt for at vi skal bli frelst. "For så høyt har Gud elsket verden at Han ga Sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt men ha evig liv." (Joh. 3. 16). Når vi tar imot dette tilbudet blir livet meningsfylt. Selv om det stormer rundt omkring oss, kan vi da ha fred og frihet i vårt sinn. Jesus sier: "Min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere" (Joh. 14. 27).

Jesus Kristus har virkelig vist oss hva sann kjærlighet er. Selv om Han var Gud - fornedret seg og hit kom som et menneske. Han var en tjener og et medmenneske. Han ble kalt synderes og tolleres venn. Han gikk rundt og gjorde godt. Han brydde seg om andre mennesker som led. Han ble prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. (Heb. 4. 15-16). Derfor kan han fullt ut frelse alle som kommer til ham med sin synd. (Matt. 1. 21 og 1. Joh. 1. 9). Han var ikke ute etter penger og makt. Hvilken kontrast til maktens menn i Brüssel, som former denne maktblokken, som favoriserer den pengesterke, største og beste.

Subsidiaritetsprinsippet

EU styres etter det såkalte subsidiaritetsprinsippet. Dette ordet kommer fra det latinske ordet "subsidium", som betyr "å hjelpe". På norsk kalles dette litt misvisende for nærhetsprinsippet. På den måten ser det ut for at dette styresettet er svært så demokratisk. Men de sakene som ikke kan løses lokalt må avgjøres lengre opp i systemet etter maktelitens regler. På denne måten vil de i periferien "hjelpe" Brüssel å gjennomføre deres lover. Kan man kalle dette for demokrati? I denne modellen er det de sentrale autoritetene - en liten gruppe mennesker - som sitter og lager lover til resten av folket. Og folket må bare innordne seg.

Vi skjønner denne modellen bedre når vi vet at subsidiaritetsprinsippet ble framsatt av Pave Leo XIII i et hyrdebrev fra 1891. Her fortalte han hvordan verden bør styres,

og modellen var subsidiaritetsprinsippet. Dette prinsippet ble 100 år siden gjentatt av pave Johannes Paul II gjennom hyrdebrevet "Centessimus Annus". Dette er en hierarkisk styringsmodell, der eliten med paven på toppen er den lovgivende myndighet. Dette er også EU's modell - katolsk "demokrati"!

Den Romersk-Katolske kirken hever seg med andre ord over alt og alle, og mener seg å være kilden til all makt og autoritet i verden: "Når staten har rettigheter, så har den disse kun fra og med tillatelse fra høyere autoritet, og den autoriteten kan kun komme til uttrykk gjennom Kirken (den katolske); det vil si gjennom den organiske lov som er ufeilbarlig framsatt og er urokkelig, uten hensyn til verdslige konsekvenser." (Catholic World, XI, nr. 64, 1870).

Som mange kanskje allerede forstår, har den nåværende pave, Johannes Paul II en visjon om å samle Europa, fra Atlanterhavet til Ural, under den katolske kirkes hierarkiske maktsystem. Utviklingen til en overnasjonal, politisk union i Europa er i tråd med dens interesser.

EU en miniatyr-modell av den Nye Verdensorden

I dag ser vi med all klarhet at nasjonene samler seg under en Europeisk og global styring. De skal stå sammen gjennom et overnasjonalt og internasjonalt lovverk, skapt av verdens-herskerne. I denne forbindelse er det verd å legge merke til at Bibelen sier at verdens krefter vil samle seg i endetiden. Ja, det står at de vil være så samlet at de har EN tanke. I dette spillet er den katolske kirke den forførende maktfaktoren, beskrevet som "skjøgen". Andre nasjoner handler med henne, varer av alle slag. Skipsfolkene blir rike av all denne handelen. Den (skjøgen) skjenker jordens makter med sin berusende vin, og de blir ført vill ved hennes trolldom. (Åpenbaringsbokens 17. og 18. kapittel). EU er pavemaktens talerstol i Europa. Det er pavemaktens menn som står bak denne modellen. Skal Norge nå også bli ført vill av skjøgens trolldom? Vil du?

Fordi pavemakten ønsker å ha lojale undersåtter over hele verden, er EU en miniatyr av den nye verdensorden. Dette er et overnasjonalt herskersystem, og vi ser at USA og FN også hjelper pavemakten til å få denne globale styringsmodellen på plass.

Appell til leserne:

Men kjære leser - fortvil ikke! Selv om det ser ut for at verden går en mørk tid i møte, så fatt mot, for det finnes et håp. Det vi nå har skrevet om - at pavemakten vil gjenvinne makt i Europa og i verden ellers, og at de fleste vil bli ført vill ved hennes trolldom - er forutsagt i Bibelen som noe som vil skje like før Jesus Kristus verdens Frelser kommer igjen og vil avslutte dramaet. Vi går mot historiens klimaks med raske skritt, og hvert menneske vil bli satt på prøve. Hvilken autoritet vil de følge? Gud, Skaperen, som har gitt oss livet, friheten og sannheten, eller den Katolske Kirke (Skjøgen) og hennes skjøgedøtre? Vår bønn er at du må velge livet, det evige livet som vi mottar ved troen på Herren, Jesus Kristus. (Joh. 3. 16).

Bibelen snakker også om at verdenslederne i den siste tiden vil ha en og samme tanke. Vi ser at det går i den retningen, men det går i feil retning. Bibelen sier videre at det er disse kreftene som strider mot Kristus og de som står på Kristi side.

Bibelen sier at i endens tid vil alle verdens fordervede krefter føre krig mot Lammet (et bilde på Kristus) og de som står på Kristi side. Det står slik: "Disse skal føre krig mot Lammet; men Lammet skal seire over dem, for Han er herrenes Herre og kongenes Konge, og de som er med Ham, de er kalte, utvalgte og trofaste" (Åp. 17: 14). Til hvem vil du gi din stemme og ditt hjerte?

Så selv om det ser ut for at verdens herskerne skal få full kontroll på denne vår klode, så er det Gud som har kontrollen. Han vil gripe inn i sin tid. Måtte vi bare ikke la oss rokke, men ha en fast tro på Kristus, inntil han kommer igjen for å hente Sine. (1. Tess. 4. 15-17).

Vennlig hilsen Abel og Bente Struksnæs


[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no