[Klikk her for g tilbake til hovedsiden!]

Se opp for...

DEN KARISMATISKE
BEVEGELSEN!

I dag er det mange som søker til karismatiske møter. Flere blir forbauset over hva de opplever. På karismatiske møter kan en oppleve undre, helbredelser, mirakler, hyl, skrik, usammenhengende tale, kommandobesvimelser ved symbol-berøring, hypnotiske repetisjoner og suggererende ord, hysterisk og ukontrollert latter, målløshet, opprakte armer samt ekstatisk adferd. Den sterke emosjonelle rusfølelsen blir av tilhengerne tolket som bevis på åndens nærhet og inngripen.

Tør du å være med på å stille noen spørsmålstegn ved disse ovenfornevnte manifestasjonene? Vi skal ikke dømme noen mennesker, det har vi ingen rett til, men vi har rett til å bedømme saken, hvilke krefter som ligger bak.

UNDERSØKE

Bibelen oppfordrer oss til å undersøke og være på vakt. I 1. Johannes' brev, 4. kapittel og 1. vers, står det slik: «Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud!»

Problemet i dag er at når noen begynner å undersøke og sette spørsmålstegn, kan en fort bli stemplet som «kritiker», «fragmenterende bevegelse», «en som har en ukjærlig ånd» osv. Men de som stempler andre mennesker på denne måten, ville neppe kjøpe et hus og en eiendom uten å ha sett stedet og «sjekket» huset. La oss nå ganske enkelt «sjekke» den karismatiske bevegelsen og sammenligne den med Bibelens ord.

Siden det er undre og mirakler på disse møtene, og siden Bibelen gang på gang forteller oss at både Satan og Gud kan gjøre mirakler gjennom sine menneskelige redskaper, bør det være av interesse for enhver å finne ut hva som er fra Gud og hva som er fra Satan.

TROFASTE TJENERE eller SVIKEFULLE ARBEIDERE ?

Fra det Nye Testamentet har vi flere eksempler på hvordan Jesus og disiplene helbredet.1 Disiplene helbredet i Jesu navn. Guds Ånd var med dem, og ga kraft til lamme armer og føtter.

Men Bibelen tar også fram den ander siden ved saken, nemlig at Satan også kan utføre mirakler gjennom sine menneskelige redskaper. I Paulus' andre brev til korinterne, 11. kapittel, versene 13-15 står det slik:

« For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger.»

MIRAKLER, TEGN OG UNDRE!

Det er mange som nå forstår at de store omveltningene i verden, og andre tegn i tiden, forteller at Jesus Kristus, verdens frelser, snart kommer igjen. Men før Jesus kommer igjen, gjør Bibelen oss oppmerksom på at Satan vil forføre menneskene med alle slags tegn og mirakler. Det står slik: «Og hans komme skjer, etter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under.»2

Bibelen beretter også om hvordan herskerne på jorden, like før Jesus kommer igjen, vil bli forført av djevleånder som gjør tegn.3

Er det antall tilhørere som avgjør om det er
Bibelens klare og enkle sannheter som blir forkynt?

Jesus sier også selv: «Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!»4

Det er mange idag som setter merkelapper på seg selv og sier at deres budskap og undergjerninger er fra Gud. Men tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er fra Gud. Jesus sier at vi skal kjenne dem på deres frukter.5 Vi skal se om deres liv passer med Bibelens livsmønster.

Bibelen sier altså at mange vil helbrede i Jesu navn, profetere i Jesu navn, utdrive onde ånder i Jesu navn, gjøre tegn, undre og mirakler i Jesu navn, men Jesus vil si til dem på den store dag: «Jeg har aldri kjent dere!»

HVEM FÅR GUDS ÅND?

Miraklene i seg selv forteller ikke at det er fra Gud. For å skjelne hva som er falskt og hva som er ekte, hva som er fra Satan og hva som er fra Gud, oppfordrer Jesus oss til å søke Guds rike først.6 Vi må først bli kjent med Guds vilje gjennom studiet av Guds ord, og deretter se om disse menneskene gjør Guds vilje - om de står for og forkynner det Jesus sto for i liv og lære. Det skal være testen!

Men hvilket budskap forkynner disse lærerne? Leder det deg til å frykte og elske Gud? Fyller det deg med lengsel etter å åpenbare din kjærlighet til Jesus Kristus ved trofast å etterleve Hans bud? Apostlen Johannes skriver jo: «Den som sier: Jeg kjenner ham, og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten.»30 De menneskene som ikke innser den store betydningen den moralske lov har, som ringeakter og bevisst overtrer Guds bud, om så bare et av dem, og lærer menneskene å gjøre det samme, blir aktet for urettferdige i Guds øyne.31 Da vet vi at deres lære ikke har noen livsrett. De fortsetter da den samme gjerning som mørkets fyrste begynte, han som er Guds fiende.

Det finnes mennesker som tror de har rett når de tar feil. Samtidig som de hevder at Jesus er deres herre, og påstår at de gjør store gjerninger i Hans navn, gjør de i virkeligheten det som er ondt. «Så kommer de til Deg i store skarer, og de setter seg foran Deg som mitt folk og hører Dine ord, men de gjør ikke etter dem; for det som er etter deres smak, det gjør de, og til vinning står deres hu.»32

Bare å gi seg ut for å være en kristen er nytteløst. Den tro på Kristus som frelser og forvandler et menneske, hører en sjelden forkynt. Bare tro, sier de, så behøver du ikke å holde loven. Men en tro som ikke leder til lydighet, er en død tro.33

Derfor er det ikke hvem som helst som får Guds Ånd. Det er Gud som bestemmer hvem Han vil gi Sin Ånd til. Det er Han som bestemmer hvem Han vil virke gjennom. Det er Han som bestemmer hvem som skal være Hans ambassadør. Derfor sier Bibelen helt enkelt og klart at det er de som gjør Hans vilje og lyder Ham, som får Guds Ånd.7

Dessuten vil en Guds mann eller kvinne ikke ta imot penger eller gaver for helbredelser. De vil vise at Gud alene skal ha takken.8 Dette skal også i dag kjennetegne en som gjør sanne helbredelser i Jesu navn. Men idag ser vi at mange helbredere og deres stab helst vil ha «en stille kollekt».

Vi er også klar over at flere karismatikere bruker NLP (Neuro Linguistic Programming), en hypnotisk teknikk, som både salgsrepresentanter, politikere, karismatikere m.fl. bruker for å vinne fram med sitt produkt eller vinne tilhengere.29

Den karismatiske bevegelsen legger vekt på åndsopplevelser. Men det er ikke hyl, besvimelsesanfall, gjentatte halleluja-rop osv. som beviser at de har Guds Ånd. Gud ønsker bevisste mennesker - ikke ubevisste, halt besvimte og utslåtte mennesker som ligger på gulvet og sparker med beina og vrir seg i ekstatisk latter. Djevelen er ekspert på utsvevende opplevelser, mens Bibelen sier at «alt skal foregå med sømmelighet og med orden!»9 Det er Jesus Kristus og Bibelens sannheter som skal frigjøre oss, og gi en sann vekkelse, og ikke følelsesmessige massemønstringer.10

FORVANDLING - SANN VEKKELSE

Det er mange slags vekkelser. En sann vekkelse skjer når vi sier Ja til Jesus. Da vil vi få den Hellige Ånd som kraftkilde i våre liv, og det vil gjøre noe med oss. Det vil skje en reform, en endring, en forvandling i vårt sinn og i våre liv. Det vil medføre at vi ikke lar selvet råde, at vi sier nei til kjødets lyst og verdens fornøyelser og fristelser - og ja til Ånden. Kjødets syndige natur vil vi ha med oss så lenge vi lever her på jorden, men vi skal ikke la den råde i vårt sinn. Vi må la den Hellige Ånd få innpass i vårt sinn, slik at vi kan få del i Guddommelig natur. Og vi vil ha del i Guddommelig natur, så lenge vi holder oss nær til Jesus og gjør Hans vilje.11

Når vi lar Ånden råde i vårt sinn, vil vi vende oss bort fra urenhet, lureri, snyting, hor, begjær og alt som har med synd å gjøre. Vi vil ikke lenger ha kjærlighet til verdens lyster, men til Kristus og det Han sto for i liv og lære. Vi vil få et nytt sinn, nye hensikter og nye motiver. Menneskene vil se at det har skjedd en forandring i våre liv. Åndens frukt vil framkomme i våre liv, slike som kjærlighet, glede, fred, langmodighet, godhet osv.12 Det skjer med andre ord en karakterendring i våre liv. Vi vil med glede la Jesus bli representert i våre liv i hverdagen, og ikke ta del i verdens lyster og dens begjær. Dette kan vi ikke klare alene, men i våre anstrengelser for å motstå Satans fristelser og leve for Kristus, kan vi forene vår svakhet med Jesu styrke.13 Det er den slags forvandling og vekkelse Jesus og Bibelen snakker om, som er noe helt annet enn kommandobesvimelser, hypnotiske repetisjoner og suggererende ord, ekstatisk og ukontrollert latter osv.

Når den omvendte blir kjent med Jesus, hvilken grenseløs kjærlighet han har vist oss - for å frelse oss, ja, da blir en inderlig glad i Jesus. Han/hun får lyst til å være Jesu disippel, og ved den Hellige Ånds veiledning, forsøke å hjelpe andre på himmelveien.

Kjære leser! Husk på at selv om du føler deg aldri så uverdig til å komme fram for Gud i ydmykhet og bønn - selv om vi har falt aldri så dypt, så står Jesus der som faren til den fortapte sønnen med utstrakte armer og vil ta imot oss, så sant vi angrer vår synd og vender om. Den Hellige Ånd kaller på deg til å ta denne beslutningen nå. Hvis du fortsatt tviler på om Jesus vil ta imot deg, husk da på Jesu egne ord: «Den som kommer til meg vil jeg aldri støte ut.»14 Slik er Jesus, slik er Hans kjærlighet til skapningen.

DE VIL FORKYNNE ET RETT BIBELSK BUDSKAP

De som har ydmyket seg for Gud, omvendt seg, tatt imot Jesu frelse i tro, fått syndenes forlatelse, tatt dåp og ved Guds nåde fått den Hellige Ånd som kraftkilde i sitt liv, vil også gå ut med et rett Bibelsk budskap.

Tviler du på at Jesus kan hjelpe deg til ikke å synde i enhver fristelse? Så sant vi holder oss til Ham, og har en stadig forbindelse med Jesus, som grenen til stammen, vil vi få den hjelpen vi trenger for ikke å synde.25.....Når hører du dette bli forkynt?

ET FRELSESBUDSKAP OG ET ADVARSELSBUDSKAP

Men kjære leser! Det er viktig at vi stiller oss på Jesu side nå, slik at vi kan få Guds Ånd, og bli med i den siste bevegelsen som Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd står bak. Bibelen skisserer i Åpenbaringsbokens 14. kapittel, versene 6 - 12, tre (3) spesielle budskaper Hans medarbeidere vil gå ut med, like før Jesus kommer igjen. Vi er også på det sterkeste blitt anbefalt å gå ut fra falske religiøse systemer og vekkelser, slik at vi ikke skal ta del i deres frafall og synder.26 Vil du ta imot den utfordringen og bli med? Husk at de som stiller seg på Jesu side har den sterkeste på sin side. Jesus sier: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut».... 27

La oss ta en konklusjon: Vi må være klar over at den karismatiske bevegelsen er en global bevegelse, en bevegelse som er med til å samle verden under falske manifestasjoner, en bevegelse som dessverre er et av midlene som Satan benytter seg av for å samle «kristenheten» og forskjellige religioner til ett. Protestanter som har kastet fra seg troens skjold, vil - sammen med katolikker og verdslige mennesker uten forskjell - forenes i denne siste tiden. Satan vil styrke sin sak ved å forføre dem alle i spiritismens leir. Flere vil oppfatte denne alliansen som en storslått bevegelse som skal omvende verden og innvarsle det lenge etterlengtede tusenårsriket. Dette vil bli en oppfyllelse av Bibelens profeti, som forteller om hvordan verden vil samle seg gjennom spiritismen, og vi ser opptakten til denne oppfyllelsen nå.28

Måtte vi alle stille oss helt og fullt på Jesu side, slik at vi kan få den Hellige Ånd. Kun da kan vi klare å skjelne hva som er falskhet og hva som er rett. Kun da kan vi være beredt når Jesus snart kommer igjen. Måtte du og jeg være blant dem!


Kildehenvisninger:
1. Matt. ev 8.5-13 og Ap.gj. 3.3-19
2. Matt.24.24, 2. Tess 2.9
3. Åpenbaringsboken (Åp.) 16. 13+14
4. Matt. ev. 7. 21-23
5. Matt. ev. 7. 15-20
6. Matt. ev. 6.33
7. Ap. gj. 5.32
8. 2. Kong. 5. kapittel
9. 1. Kor. 14.40
10. Joh. ev. 8. 32-34
11. 2. Pet. 1. 3+4; 1. Joh. 3.9 og 1. Joh. 2.1+2
12. Gal. 5.22
13. Fil. 2.12+13
14. Luk. ev. 15. 11-32 og Joh. ev. 6.37
15. Joh. ev. 14.6 og Joh. ev. 3.16
16. 1. Joh. 2. 1+2 og Heb. 8. 1+2
17. Joh. ev. 5.30
18. 1. Kor. 10.13 og Matt ev. 28.18
19. 1. Joh. 5.3
20. Rom. 8.3; Joh. 1.1-3,+14. vers; Jes. 9.6; Joh. 17. 21-23; 2. Pet. 1.4
21. Heb 2. 16-18 og Heb. 4. 15-17
22. 2. Pet. 1. 3+4
23. 1 Joh. 3.9 og 2. Pet. 1.10
24. Rom. 12. 1+2; Jakobs brev 1.4; Åp. 21.27 og 1. Tess. 4. 13-18
25. 1. Kor. 10.13 og Joh. ev. 15. 4+5
26. Åp. 18. 1-4
27. Matt. ev. 28.18; Åp. 17. 13+14 og Åp. 5. 12-14
28. Åp. 16. 12-14; Åp. 17. 12-14 samt boken «Mot historiens klimaks» av E. G. White, s. 454
29. «Freedoms Ring» av Bob Trefs, mars 1991, s. 9-18.
30. 1. Joh. 2.4
31. Matt.ev. 5.17-19
32. Esek. 33.31
33. Jakob 2. 14-26; 1. Joh. 5.3; Joh.ev. 14. 23+24


[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no