[Back to the Main Page!]

FRIHETEN I FARE!

Nasjonene er i ferd med å samle seg bå de på det økonomiske, politiske og militære området.
Hvorfor binder de seg sammen også på det religiøse områ det? Hva er i ferd med å skje?

I dag er det en søndagsbevegelse igang verden over. Pave Benedict XVI vil styrke søndagen som hviledag. Biskoper og prester «lengter etter fornyet søndagsfeiring». Noen vil ha «folkeaksjon til vern om helligdagsfreden», mens andre vil gi «bøter for brudd på helligdagsfreden».22 Flere av dem som går inn for å innskjerpe hviledagen har kanskje gode motiver med det. I det oppjagede samfunnet vi lever i, trenger vi absolutt en dag i uken til hvile, men å gi bøter for ikke å holde hviledagen hellig, har ikke noe med Kristi ånd å gjøre. Å holde hviledagen må være en personlig og frivillig beslutning, og det bør gjøres med glede og med kjærlighet til Kristus, og ikke med tvang.

Dessuten, visste du at den dagen som kirkeledere verden over forsøker å innskjerpe er en falsk hviledag? Er du klar over at det er gjort en forfalskning av Guds 10 bud? Visste du at det er pavemakten som har gjort denne forfalskningen? Hvis du sammenligner katekismebudene med budene i Bibelen, i 2. Moseboks 20. kapittel, versene 3-17 (se skissen på s. 2), vil du raskt oppdage forskjellen.

Når vi i denne traktaten forteller om forfalskningen som er gjort, og advarer imot det katolske systemet, som står bak forandringen, er det ikke for å fordømme katolikkene som enkeltpersoner. Vi håper snarere at disse opplysningene vil hjelpe både dem og oss andre til å komme fram til en rett konklusjon i denne saken.

Et av budene som den Katolske Kirke har endret på, er hviledagsbudet. I det fullstendige hviledagsbudet i Bibelen står det slik: «Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innen dine porter. For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dagen, derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.»

Her ser vi at sabbaten, den syvende dag, er hviledag. Når vi leser litt nøye i dette budet finner vi også Guds segl, som viser at Gud er lovgiveren. Et segl består av eierens navn, tittel og herskeområde. I hviledagsbudet finner vi nettopp disse tre punktene: 1. Lovgiverens navn: Herren. 2. Lovgiverens tittel: Skaperen (Han som gjorde alle ting). 3. Hans herskeområde: Himmelen, jorden, havet og alt som i dem er. Det var et taktisk trekk av den Katolske Kirke å ta bort teksten som inneholder Guds segl, i sin mangelfulle og ukorrekte budversjonen i katekismen. Da blir folk ikke lenger gjort oppmerksom på hvem lovgiveren er og hvem de skal vise sin lojalitet til. I kraft av sin påståtte kirkelige makt og autoritet har den Katolske Kirke endret på budene slik de ville. Forskjellen på budene ser du på side 2.

I hviledagsbudet i katekismen finner vi derfor kun disse få ordene: «Du skal holde hviledagen hellig.» Her får vi ikke vite hvilken dag vi skal ha til hviledag, og vi ser heller ikke hvem som er lovgiveren.

Guds ti bud
(2 Mos 20, 3-17)

Tibudsloven - forandret av
mennesker i katekismebudene

1. bud

Du skal ikke ha andre guder foruten meg.

1. bud

Du skal ikke ha andre guder foruten meg.

2. bud

Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen, eller av det som er nede på jorden, eller av det som er i vannet nedenfor jorden. Du skal ikke tilbe dem og ikke tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerninger på barn inntil tredje og fjerde ledd, på dem som hater meg, og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker meg og holder mine bud.

2. bud

Du skal ikke misbruke Guds navn.

3. bud

Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn.

3. bud

Du skal holde hvildagen hellig.

4. bud

Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestepike eller ditt fe eller den fremmende som er hos deg innen dine porter. For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

4. bud

Du skal hedre far og mor, så det går deg godt, og du får leve lenge i landet.

5. bud

Hedre din far og din mor, så dine dager må bli mange i det land Herren din Gud gir deg.

5. bud

Du skal ikke slå i hjel.

6. bud

Du skal ikke slå ihjel.

6. bud

Du skal ikke bryte ekteskapet.

7. bud

Du skal ikke drive hor.

7. bud

Du skal ikke stjele.

8. bud

Du skal ikke stjele.

8. bud

Du skal ikke lyve.

9. bud

Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.

9. bud

Du skal ikke begjære din nestes eiendom.

10. bud

Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans asen eller noe som hører din neste til.

10. bud

Du skal ikke begjære din nestes ektefelle eller hans arbeidsfolk eller noe som hører din neste til.

Den Katolske Kirke bekrefter selv at det er de som har gjort denne testamentforfalskningen.

Fra en Romersk-Katolsk troslærebok leser vi følgende: «Spørsmål: Hvilken dag er sabbat? Svar: Lørdag er sabbat. Sp. Hvorfor holder vi søndag i stedet for lørdag? Sv. Vi holder søndag i stedet for lørdag fordi den katolske kirke på kirkemøtet i Laodikea (år 336 e.Kr.) overførte sabbatens hellighet fra lørdag til søndag. Sp. Kan du på noen annen måte bevise at kirken har makt til å innsette festdager ved lov? Sv. Dersom den ikke hadde slik makt, kunne den ikke ha gjort det som alle nåtidens religionsbekjennere er enig med den i: Den kunne ikke ha innført helligholdelsen av søndagen, den første dag i uken, i stedet for helligholdelsen av lørdag, den syvende dag i uken, en forandring som det ikke finnes noen autoritet for i Skriften.»3

Tenk at kirkens autoriteter har bestemt noe annet enn Bibelens lære! De har innsatt en falsk hviledag på et så tidlig tidspunkt i historien (over tusen år før Luthers tid), at de fleste i dag ikke vet om det. Har presten, søndagsskolelæreren eller religionslæreren i ditt distrikt fortalt deg om denne hviledagsforandringen?

Martin Luther som var oppvokst som katolikk, men som siden oppdaget hva dette falske systemet går ut på, sa bl.a.: «De kjennetegn som karakteriserer Antikrist ifølge Skriften, passer fullstendig på Pavedømmet og dets tilhengere.»14 Denne uttalelsen står i de Lutherske bekjennelsesskrifter. Luther hadde rett i dette, fordi alle Bibelens kjennetegn på den store Antikristelige maktfaktoren, «dyret», (fra havet) passer på pavemakten. Et av kjennetegnene på dette «dyret», er at det har et merke. I Bibelen står det slik: «Dersom noen tilber dyret og dets bilde, og tar merket på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger. Og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne.» Og: «Det gjør at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i deres høyre hånd eller på deres panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.»20 Siden alle Bibelens kjennetegn på «dyret» passer på pavemakten, har altså pavemakten (dyret) et merke, og den sier selv at søndagen er deres (autoritets)merke. De bekrefter dette med flere uttalelser, bl.a. slik: «Søndagen er vårt autoritetsmerke... Kirken står over Bibelen, og overføringen av sabbatshelligholdelse til søndagshelligholdelse beviser dette faktum.»2 La oss ta en til: «Naturligvis gjør den Katolske Kirke krav på at denne forandringen (fra lørdag til søndag) ble utført av den selv... Og denne handlingen er et MERKE på dens kirkelige myndighet i ting som har med religion å gjøre.»5

Det er oppsiktsvekkende og samtidig bedrøvelig at den Lutherske Kirke med alle dens forgreninger har slått seg sammen med katolikkene i å godta den falske hviledagen og de falske katekismebudene. De har godtatt et lovbrudd og en testamentforfalskning. De som kjenner til dette, godtar det, og ikke vender seg bort fra disse falskhetene, godtar også et lovbrudd og en testamentforfalskning.

La oss se på hva noen protestanter sier om denne hviledagsforandringen:

1. «Og hvor i Skriften blir vi i det hele tatt fortalt at vi skal holde den første dag? Vi blir befalt å holde den syvende dag, men ikke noe sted blir vi anbefalt å holde den første dag.»6

2. «På den andre siden fins det ikke noe nytestamentelig bud som fastsetter søndagsfeiring. Og det fins naturligvis slett ikke noe bud som sier at søndagen for de Kristne skal overta sabbatens (lørdagens) rolle.»7

JESU OPPSTANDELSE

Nå er jeg klar over at mange mener de holder den første dag i uken som hviledag til minne om Jesu oppstandelse. Men selv om noen begynte å feire Jesu oppstandelsesdag, kan en ikke dra den slutningen at en dermed har fått en ny hviledag. Skriften sier at Jesus er Sabbatens Herre.8 Han var med i skaperverket og innstiftet hviledagen. Ja, det står at «alt er blitt skapt ved Ham, og uten Ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.»9 Fordi Jesus er Sabbatens Herre, var det Han som skulle forandre på hviledagen, hvis noen skulle gjøre det, men det har Han altså ikke gjort. Det er pavemakten som har gjort denne testamentforfalskningen.

Skriften sier at Gud helliget og velsignet den 7. dag. Kan du finne at Jesus har bedt oss å slutte å holde den 7. dag, og istedet holde den 1. dag? Kan du finne at Han har endret de 10 bud, hviledagsbudet inkludert, som Gud skrev med sin egen finger? Kan du finne at Gud eller Jesus
har helliget og velsignet den 1. dag i uken? Vær ærlig mot deg selv og svar på disse spørsmålene. Bibelen sier i alle fall at Gud satte den 7. dag til side til hellig bruk og velsignet den. Det er den dagen som på en spesiell måte er satt til side til åndelig og fysisk fornyelse. Det er hviledagen! Guds dag, for oss.

Gud ga oss hviledagen fordi han elsker oss og vil vårt beste. Hvis vi elsker Gud, vil vi vise vår tro og lydighet til Gud ved å holde den hviledagen som Han har innstiftet for oss. Først da vil vi få hviledagens fulle velsignelse.8&10

«Men, hvilken dag er Bibelens 7. dag?» spør du kanskje. I forbindelse med Jesu død, begravelse og oppstandelse kaller Bibelen den dagen som Jesus døde på for «beredelsesdagen», eller «dagen før sabbaten». Vi kaller den også for langfredag. Den dagen da Jesus sto opp fra graven kalles den første dag i uken, vår søndag. Dagen mellom disse to dagene kalles «sabbaten», «den syvende dag», lørdag. Jesus, som er sabbatens Herre, hvilte i graven på lørdag, og sto opp til ny virkedag på søndag. Derfor er søndag - ifølge Bibelen - den første av de seks arbeidsdagene i uken, og Jesu etterfølgere vil akseptere dette.1&33

Disiplene fortsatte å holde sabbaten som hviledag også etter Jesu oppstandelse, dvs. i den nye pakt. Fordi "Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja til evig tid", så bør alle som bekjenner seg som kristne, også i dag holde Guds og Kristi hviledag, sabbaten.40

Bibelen betegner sabbaten som «Herrens hellige dag». «Herrens dag» er derfor ikke søndag, men sabbaten. Søndag betyr «solens dag», og ikke Sønnens dag.41

I noen land har Almanakkforlaget forskjøvet dagene på kalenderen. I Norge ble dette gjort f.o.m. den 1. januar 1973. Før den datoen sto lørdag som den 7. dag på kalenderen. Nå står lørdag som den 6. dag i uken. Søndag, som tidligere sto som den 1. dag, står nå som den 7. dag i uken, osv. Dette er misvisende! Man kan få inntrykk av at søndag er Bibelens 7. dag. Flere har også begynt å kalle søndagen for sabbat. Men de som undersøker litt, vil fort oppdage at søndagen er en falsk sabbat. Bibelens 1. dag, søndag, er fortsatt den første arbeidsdagen i uken.33

Derfor, på grunn av den forandringen som er gjort med hviledagen, står vi på valg: Vil vi holde sabbaten og ha Gud som vår autoritet, eller vil vi holde søndagen og ha mennesker som autoritet?

FALSKE HYRDER

Men du undres kanskje over hvorfor prestene ikke har fortalt om denne testamentforandringen som har skjedd med Guds 10 bud? Muligens har noen ikke oppdaget denne budforandringen, men det enkle svaret er at alt for mange har vært falske representanter for Gud som har holdt sannheten om «dyrets merke» skjult for folket. De roer folk ned med et behagelig budskap om fred og forsoning. De sier at «sabbaten ble til for jødene.» «Vi lever i den nye pakt,» sier de, «og da er søndagen hviledag.» Men tenk selv! Sabbaten ble til lenge før den første jøde, Abraham, kom inn i historien. Sabbaten ble til fra skapelsen av, og Jesus sier at den ble til «for menneskets skyld.»8 Den ble til for deg og meg. Dessuten sier Jesus at så lenge vi ser himmelen over oss og jorden under oss, så står Guds bud ved makt.11 De 10 Guds bud er like gyldige i den nye pakt. Men i den nye pakt kan vi komme direkte til Jesus og få tilgivelse for våre synder. Ofringene er borte. Jesus har kommet som det sanne offerlam og blitt ofret en gang for alle.12

Selv om vi tar fram mye om sabbatsbudet i denne folderen, vet vi at alle budene er viktige. Bibelen sier at «den som holder hele loven, men snubler i ett bud, han er blitt skyldig i alle.»34 Dette bør være til ettertanke både for sabbatsholdere, abortmotstandere og andre som ivrer for ett bestemt bud.

SØNDAGSBEVEGELSE

Dagens situasjon forteller at en søndagsbevegelse er i full gang verden over. Det er sterke religiøse grupperinger i USA, slike som «The Lords Day Alliance», «The Christian Coalition», m.fl. som arbeider hardt for å få søndagen som felles hviledag. På grunn av moralsk forfall, (nesten) økonomisk kollaps og svekket interesse for kristendommen, mener de at folket og nasjonen må tilbake til Guds 10 bud for å få Guds velsignelse tilbake, og i den forbindelse vil de innføre den falske hviledagen.

I dag ser vi hvordan biskoper og prester går sammen med fagforeninger, miljøbevegelser, forskjellige bransjer i næringslivet, m.fl., for å innskjerpe og opphøye søndagen som helligdag. Kirken, ved hjelp av staten og borgerlige myndigheter, er i ferd med å innføre dyrets merke», etter katolsk mønster.

I EU vil de ha søndagen som felles hviledag. Jacques Delors,katolikk og tidligere president i EU, vil ha én sjel, én mening og én åndelighet i de europeiske institusjonene.13 I EU bygger de videre på denne modellen, og søndagen som hviledag skal samle dem i én åndelighet. De forsøker å finne felles punkter som de kan enes om i Unionen, og søndagen som felles hviledag er noe som katolikker og de aller fleste protestanter kan enes om. Dette er et smart trekk av katolikkene, for opphøyelsen av søndagen er i virkeligheten et forsøk på å styrke deres autoritetsmerke(søndagen)i alle land.

PÅBUDT SØNDAGSHELLIGHOLDELSEBåde katolske og protestantiske land har slumrende søndagslover i sitt lovverk idag. Når det blir blåst liv i disse, og det blir framsatt påbud om at søndagen skal holdes som hviledag, først da oppfylles dette med dyrets merke.

Ja, Bibelen sier at hele verden til slutt vil bli dratt inn i denne siste store konflikten, enten om vi vil tilbe Gud og opphøye Ham som himmelens og jordens skaper - ved å helligholde Guds og Jesu hviledag = sabbaten - eller om vi vil være lojale mot dyret (pavemakten) og ta dets merke = søndagen som hviledag. Alle de som elsker Frelseren, Jesus Kristus, og er fylt med den Hellige Ånd, vil bevise sin lojalitet til Gud ved å holde Hans lov. De vil nekte å akseptere en falsk sabbat. De vil derfor stille seg under Herrens fane og motta det levende Guds segl i sine panner.35

De som vender seg bort ifra sannheten av himmelsk opprinnelse og aksepterer søndagen som sabbat, vil ta «dyrets merke».

De som velger å ta «dyrets merke», vil ta merket i pannen (ved de beslutningene de tar i sinnet) eller i deres høyre hånd (ved deres handlinger/kraft). Pannen er derfor brukt som et bilde for å betegne intellektet eller sinnet. Hånden representerer handling.36

Men ingen vil merke Guds vrede (som tidligere nevnt) før de har blitt kjent med sannheten og forkastet den.

Selv om denne konflikten ligger like foran oss, så står vi også på valg idag. Fordi, når vi vet om det lovbruddet og den testamentforfalskningen som er gjort med hviledagen, er det viktig at vi på nåværende tidspunkt tar avstand fra den falske sabbaten. Vi bør velge å følge i Jesu fotspor også nå, og Jesus holdt altså sabbaten, den 7. dag i uken, lørdag, fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag.1 & 33

Vi tror det er ærlige og oppriktige mennesker i forskjellige kirkesamfunn, også i den Katolske Kirke. Når de oppdager falskhetene som er gjort med Guds ti bud, inkludert sabbatsbudet, vil flere ta et oppgjør med disse falskhetene, rive seg løs fra de båndene som binder dem, og bli kraftige redskaper for Gud i endetidens avsluttende forkynnervirksomhet.

EUROPEISK OG GLOBAL SAMLINGBibelen åpenbarer at verdens herskere vil samle seg like før Jesus Kristus, Verdens Frelser, kommer igjen.15 Idag ser vi opptakten til denne samlingen. Verdens herskere i hemmelige organisasjoner staker ut retningslinjer som kan samle Europa og resten av verden
under maktelitens intenasjonale lovverk.
(Les mer om dette i heftet «Se opp for Makteliten og den Globale Union!»).

Vi ser denne samlingen gjennom EØS, EU,GATT, NATO, VESTUNIONEN, FN og nå gjennom Den Nye Verdensorden, som ble proklamert så mange ganger av George Bush under Gulf-krisen - og som verdens-herskerne nå bifaller.

Europa - og verden ellers - er i sannhet i ferd med å samle seg både på det økonomiske-, politiske- og religiøse området,... og Bibelen åpenbarer at det er «skjøgen» (den Katolske Kirke) som sitter og styrer det hele. Det står at kongene på jorden driver hor med skjøgen. Kjøpmennene og stormennene på hele vår klode handler med skjøgen, og blir rike ved hennes handelsforbindelser. De blir skjenket med hennes berusende vin, og de blir lurt av pavemaktens trolldom.16

Idag ser vi hvordan spiritismen (bl.a. gjennom New Age), katolisismen og protestantismen forenes. Når det gjelder forholdet mellom katolisismen og protestantismen, så er det dessverre protestantismen som nærmer seg katolisismen. Dette ser vi er tilfelle i de store kirkealliansene, i kirkens ritualer og tradisjoner, i den nye planen for kristendomsundervisning for småskolen og ungdomsskolen osv. Og staten er med til å presse igjennom disse liberale holdningene som bryter med protestantismen.

DE HAR ÉN TANKE

Vi står derfor på terskelen til et stort og avgjørende oppgjør på denne vår klode. Bibelen sier: «Jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår mot Herren og mot Hans Salvede.» 17

Bibelen forteller videre at verdens herskere «har én tanke, og sin makt og sin kraft gir de til dyret,»18 en beskrivelse av hvor sterk, planlagt og samlende denne bevegelsen er. «Det vil bli et universelt unions-bånd, der alt er i harmoni, en konføderasjon av Satans krefter.»

«I den krigen som blir utkjempet i de siste dager, vil alle verdens fordervede krefter som ikke viser lydighet mot Guds lov, forene seg i opposisjon til Kristus og de som står på Hans side»19 - «de som holder Guds bud og har Jesu tro.»20 Stat og kirke vil gå sammen, presse igjennom og opphøye pavemaktens falske hviledag, søndagen, i strid med Bibelens hviledag. Bibelens 4. bud, sabbatsbudet, vil således bli det store stridspunktet, for i det identifiserer den store Lovgiveren seg som Skaperen av himlene og jorden.»19

Er du i tvil om resultatet? Jesus sier: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.»21 Det er Gud og Kristus som har kontrollen, men Satan som gjorde opprør mot Gud i himmelen, og ble kastet ned på denne jorden, har fått anledning til å bevise hva hans styresett går ut på. Gud er kjærlig, Han tvinger hverken Satan eller oss, men lar oss få velge livet og det gode eller døden og det onde. Nå er striden snart slutt, og Bibelen sier som konklusjon på denne striden: «Disse (alle verdens fordervede krefter) skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem.»18 Så det er Jesus Kristus, Verdens Frelser, Herrenes Herre og Kongenes Konge, og de som stiller seg på Hans side, som vil gå seirende ut av denne striden mellom det gode og det onde, mellon Kristus og Satan. Hvilken side vil du stille deg på?

BEREDELSE

I all denne striden må vi huske på at tilbudet om frelse og evig liv er tilgjengelig for alle. Jesus sier: «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, forat hver den som tror på Ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Det kommer altså an på deg og meg om vi vil ta imot frelsens gave. Det er heller ingen annen vei til frelse, for Jesus sier videre: «Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen, uten gjennom meg!23 Skulle vi ikke gjøre som den fortapte sønnen, som var kommet langt bort fra hjemmet. Først tenkte han at han ville gå hjem til sin far. Men det var ikke nok. Det var først når han realiserte sine tanker, da han sto opp og gikk, at han kom hjem.

På samme måte som faren så ham langt borte og løp ham i møte med utstrakte armer, slik lengter også Kristus etter å ta imot oss, hver enkelt, når vi kommer til Ham i tro.24 «Den som kommer til meg, vil jeg ingenlunde støte ut,» sier Jesus.25 Spørsmålet blir da ganske personlig: «Vil du ta imot frelsens gave og si ja til Jesus?

Tegnene i tiden viser at Jesus Kristus snart kommer igjen. Derfor er det livsviktig for oss at vi bestemmer oss for å stå på Hans side. Fordi, når Jesus kommer, så kommer Han ikke for å frelse oss med synd i våre liv, eller rense vårt sinn fra alle urenheter. Nei, denne renselsen må være gjort før Jesus kommer igjen, for at vi kan bli med når Han kommer for å hente sine.26

«Å si ja til Jesus og stille seg på Hans side, hva betyr det?» spør du kanskje. Svaret kan oppsummeres slik:

Vi ønsker i denne folderen å opphøye Kristus som Frelser, samtidig som vi - i kjærlighet - vil advare mot «dyret» og «dyrets merke». Verden trenger både et frelsesbudskap og et advarselsbudskap, slik det er beskrevet i Bibelen, i Åpenbaringsbokens 14. og 18. kapittel.3o Verden venter på at de troende skal vise Kristi tro og sinnelag i sine liv - i hverdagen.Verden venter på en klar forkynnelse om frelse fra synd. Jesus kom hit til jorden for å frelse menneskene fra synd, ikke i synd. Jesus var ett med Faderen. Han var Gud. Han var Skaperen.
Da Jesus kom for å frelse menneskene fra synd, kledde han Sin guddommelighet med menneskelighet. Han kom i menneskelig natur. Gjennom 4000 år hadde menneskene avtatt i fysisk styrke, mental kraft og moralsk verdi, og Kristus tok på seg svakhetene til den degenererte menneskeheten. Han ble fristet i alle ting, i likhet med oss, men han syndet ikke. Akkurat som Jesus måtte hente kraft fra Gud for å leve et liv uten synd, slik kan vi også få kraft i enhver fristelse til å leve et liv uten å synde. Akkurat som grenen må ha en stadig forbindelse med stammen for å leve, slik må vi ha en stadig forbindelse med Jesus for ikke å synde. Hvis vi synder, så er det vi som svikter, ikke Jesus.31

La oss hele tiden søke å gjøre Guds vilje og ha sinnet himmelvendt. Da vil vi gå fra seier til seier i vårt kristne liv. I den siste store konflikten vil de som holder Guds bud og har Jesu tro, ikke ta «dyrets merke», men - ved Guds nåde - motta «Guds segl» i sine panner.20&35 Min bønn er at du og jeg alltid må være rede. Da vil vi bli med Jesus Kristus, verdens Frelser, til det herlige himmelske hjem, når Han snart kommer med sine hellige engler for å hente sitt trofaste folk.32 Vi håper å møte deg der!

Vennlig hilsen
Bente og Abel Struksnæs


References