[Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden!]

 

Tragedier og naturkatastrofer

Ulykker og katastrofer i luften, på sjø og land, store branner, veldige tornadoer, fryktelige haglvær, stormer, oversvømmelser, sykloner, flodbølger, jordskjelv, ødelagte avlinger og hungersnød, dødbringende pest, sykdommer av alle slag både blant mennesker og dyr, umoralen tiltar, hor og frekke seksuelle overgrep, drap, krig og rykter om krig. Hvorfor skjer alt dette?

"Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For da skal menneskene være slike som elsker seg selv, elsker penger, skryter, er stolte, spotter, er ulydige mot foreldre, er utakknemlige, vanhellige, uten naturlig kjærlighet, utilgivende, baktalere, slike som er uten selvtukt, brutale, slike som er uten kjærlighet til det gode, forrædere, framfusende, oppblåste og slike som elsker lysten høyere enn de elsker Gud. De har ytre form for gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Og slike skal du vende deg bort ifra." (2. Tim. 3. 1-5).

Landegrensene viskes bort. Verdens nasjoner samler seg både i Europa og i resten av verden. Store bedrifter, banker, forretninger osv. slår seg sammen til store maktblokker. De rike blir rikere og de fattige blir fattigere. De fattige blir slaver under maktelitens mangfoldige lovverk. De store byene og det tekniske, datakontrollerte samfunnet gjør at verden blir mer og mer kontrollert og kunstig.

Alt dette er tegn i tiden som er forutsagt vil skje like før Kongen over alle konger, Jesus Kristus, verdens Frelser, kommer igjen.

Men når kommer Jesus igjen, og hvordan kommer Han igjen? Hvem blir frelst og hvem går fortapt? Hvordan blir framtiden? Disse og andre spørsmål blir tatt opp i dette heftet.

Opprykkelsen

Det er mange som forkynner at det er en hemmelig bortrykkelse, at millioner av mennesker plutselig forsvinner over hele jorden og rykkes opp til himmelen før trengselens tid begynner. De andre blir igjen her. Men hva sier Bibelen om dette?

"Men som det var i Noahs dager, slik skal det også være når Menneskesønnen kommer. For i dagene før vannflommen spiste og drakk de, giftet seg og gav til ekte, helt til dagen Noah gikk inn i arken. Og de forsto ingenting før flommen kom og tok dem alle bort. Slik skal det også være ved Menneskesønnens komme. Da skal to menn være ute på marken. Den ene bli tatt med, og den andre blir tilbake. To kvinner skal male på kvernen. En blir tatt med, og den andre blir tilbake. Våk derfor, for dere vet ikke hvilken time deres Herre kommer." (Matt. 24. 37-42).

Denne teksten fra Jesu egen munn forteller oss at det er først når Jesus kommer igjen at noen vil bli tatt med (rykket opp) og noen blir tilbake. Det er først da, ved Jesu gjenkomst at bortrykkelsen skjer. La oss få dette klart bekreftet med et par Bibelsk skriftsteder til: "Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet. Og Han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle Hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn." (Matt. 24. 30-31). "Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om dem som har sovnet inn, så dere ikke sørger som de andre som ikke har noe håp. For dersom vi tror at Jesus døde og sto opp igjen, så skal Gud føre dem som er sovnet inn i Jesus, sammen med Ham. For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er døde. For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren." (1. Tess. 4. 13-17).

Denne teksten forteller oss også at det er først når Jesus kommer igjen for å hente sine, at bortrykkelsen vil skje. Ja, denne teksten presiserer at de som lever på jorden når Jesus kommer igjen, ikke vil bli rykket opp før oppstandelsen av de døde har funnet sted. Først skal de som døde i troen på Kristus stå opp, og så skal de sammen med de troende som lever på jorden ved Jesu gjenkomst, bli rykket opp i luften for å møte Herren. Det er derfor en ubibelsk tanke at mennesker hemmelig skal opprykkes/bortrykkes før Jesu gjenkomst.

I dag er det mange som tror at Jesus skal komme ned på denne jorden igjen og sette seg på Davids trone i Jerusalem. Og så skal jødene være Guds spesielle talerør og sanke inn de ufrelste i tusen år. Men denne forkynnelsen er også helt ubibelsk. Ja, den er forførende! Jesus sier jo selv at Hans rike ikke er av denne verden. (Joh. 18. 36). Dessuten, vi har allerede lest at når Jesus kommer igjen så er alt avgjort. Da er det avgjort hvem som skal bli frelst og hvem som vil gå fortapt. Det blir ikke noen ny prøvetid da. Det er vi må ta imot frelsens gave eller ikke. Når Jesus kommer igjen, vil det være for sent å omvende seg.

Teksten vi leste fra 1. Tessalonikerbrevet, 4. Kapittel, 13-17 vers, forteller oss også at Jesus ikke vil komme ned på denne jorden. Det står at de frelste vil bli rykket opp i luften. De vil møte Jesus i luften, og bli med Ham til himmelen, sammen med alle Guds engler.

Til himmelen

At de frelste først skal til himmelen, ja, det bør ingen være i tvil om. Åpenbaringsbokens 4. Kapittel forteller at Guds og Kristi trone er i himmelen. Litt senere leser vi at de frelste sto foran tronen _ i himmelen. (Åp. 7. 9). Litt senere i Åpenbaringsboken leser vi om de frelste som sto frelst hjemme i Guds rike. Det står slik: "Deretter så jeg et annet tegn i himmelen.. Og jeg så noe som lignet et hav av glass, blandet med ild. Og dem som seiret over dyret, over bildet og over hans merke og over hans navns tall, så jeg stå på glasshavet." (Åp. 15. 2).

Like før Jesus fór opp til himmelen sa han til sine disipler: "Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg." (Joh. 14. 2-3).

Han sa også dette til sine disipler ved sin avskjedstale: "Men dere skal få kraft når den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om Meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende. Da Han hadde talt dette, ble Han tatt opp mens de så på, og en sky tok Ham ut av syne for dem. Og mens de stirret opp mot himmelen, idet Han steg opp, se, da sto to menn hos dem i hvite klær. Og de sa: 'Galileiske menn, hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så Ham fare opp til himmelen'." (Ap. gj. 1. 8-11)

Disse tekstene til sammen forteller klart at de frelste vil bli rykket opp til himmelen. Himmelen er det fedrelandet som Jesu etterfølgere ser fram til. Paulus bekrefter dette, idet han skriver om trosheltene: "Alle disse døde i tro, uten å ha fått det som løftene talte om. Men de hadde sett det langt borte og stolte på det. De hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som taler slik, gir dermed åpent til kjenne at de søker et fedreland. Og hvis det var det landet de var kommet ut fra, de hadde hatt i tanke, ville de hatt mulighet til å vende tilbake. Men nå lengter de etter et bedre, det vil si det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over å bli kalt deres Gud, for Han har gjort staden i stand for dem." (Heb. 11. 13-16).

Trengsel før gjenkomsten

Bibelen klargjør at like før Jesus kommer igjen vil alle mennesker bli satt på valg enten om de vil tilbe Gud som Skaper eller om de vil tilbe "dyret" og ta dets "merke". (Åp. 14. 6-12). Noen mener at trengselen med "dyrets merke" vil komme etter bortrykkelsen. Men Bibelen bekrefter at de som sto frelst hjemme i Guds rike hadde vært i kamp angående det som Bibelen benevner som "dyrets bilde" og "dyrets merke". Johannes beskriver det slik: "Og jeg så noe som lignet et hav av glass, blandet med ild. Og dem som seiret over dyret, over bildet og over hans merke og over hans navns tall, så jeg stå på glasshavet. Og de hadde Guds harper." (Åp. 15. 2).

Litt senere i Åpenbaringsboken forteller Johannes om de troende som sto frelst hjemme i Guds rike: "Og jeg så troner, og noen satte seg på dem, og det ble overgitt til dem å holde dom. Deretter så jeg sjelene til dem som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, og som ikke hadde tilbedt dyret eller hans bilde og som ikke hadde tatt imot hans merke på pannen eller hånden. Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år." (Åp. 20. 4).

De frelste hadde - i kraft av Lammets/Kristi blod - vunnet seier over "dyret", "dyrets bilde" og "dyrets merke". Derfor, de som lever når Jesus kommer igjen vil ha vært igjennom denne trengselen eller denne testen før Jesus kommer igjen. Ja, det står at alle, rike og fattige, frie og treller vil bli konfrontert med denne prøven angående "dyrets merke" og "dyrets bilde". (Åp. 13. 15-18. Les mer om dette i de annonserte heftene). Å tilbe Gud som Skaper eller "dyret" og ta dets "merke", det blir den aller siste store testen like før Jesus kommer igjen. Det er nå vi må beslutte oss for å si "ja" til Jesus. Da vil Han gi oss den hjelpen og erfaringen med Ham som vi trenger for å klare de vanskelige tidene som kommer. Han vil gi oss kraft og mot til å være lydig mot Gud og Hans bud, og ikke være lydig mot "dyret" og tilbe ham. Men tilbake til Jesu gjenkomst. Noen mener at Jesus vil komme skjult. At han vil vise seg for en her og en der. Men Jesus advarer mot dette bedraget. Han visste at slike bedrag ville komme, derfor sa han:

"Hvis da noen sier til dere: 'Se, her er Kristus!' eller: 'Der!' så tro det ikke. For falske kristuser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for å forføre selv de utvalgte - om det var mulig.

Se, jeg har sagt dere det på forhånd. Så hvis de da sier til dere: 'Se, Han er i ørkenen!' da gå ikke ut dit. Eller: 'Se, Han er i de innerste rommene!' så tro det ikke. For som lynet kommer fra øst og blinker til vest, slik skal også Menneskesønnens komme være." (Matt. 24. 23-27).

Fordi vi har sett at Jesus ikke vil komme ned på jorden når Han kommer igjen, så skal vi ikke la oss lure når noen sier at Jesus har kommet igjen og at Han er på et utpekt sted. Nei, vi har allerede lest at Jesus vil komme igjen i himmelens skyer, ved den siste basun. Som lynet blinker på himmelen, like klart vil alle se Jesus når Han kommer. Ja, Bibelen beskriver Jesu gjenkomst slik: "Se, Han kommer med skyene, og hvert øye skal se Ham, også de som gjennomboret ham." (Åp. 1. 7). Dette er klar tale, alle vil se Jesus når Han kommer. Vi har også lest at de frelste vil bli rykket opp i skyer, for å møte Jesus i luften. De vil ikke møte Jesus på jorden, men i luften.

Forvandlingen

Men hva vil skje med de frelste når Jesus kommer igjen. Jo, Bibelen sier at de vil bli forvandlet. Det står slik: "Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde i Kristus skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige skal bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige skal bli ikledd udødelighet. Når så dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da skal det gå i oppfyllelse, det ord som er skrevet: Døden er oppslukt til seier." (1. Kor. 15. 51-54).

Paulus beskriver denne forvandlingen også slik: "For vårt hjemland (borgerskap) er i himmelen, og derfra venter vi også stadig på Frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vårt forgjengelighetslegeme så det blir likedannet med Hans herlighetslegeme. Det skal Han gjøre ved den kraft som gjør Ham i stand til å underordne alle ting under Seg Selv." (Fil. 3. 20-21).

Bibelen forteller at menneskene ble skapt i Guds bilde. De kunne være i Guds nærhet. De hadde da et herlighets legeme, og kunne være i Guds nærhet. Da de var ulydige og tok av frukten på det forbudte treet, syndet de og mistet sin herlighet. (1. Mos. 3. 6-19). De kunne da ikke lenger se Gud og leve. De fikk et uforgjengelig og dødelig legeme. Det har også du og jeg.

Men Gud ønsker å føre menneskene tilbake til den tilstanden hvor de kan være i Guds nærhet uten å dø. Det vil skje når Jesus Kristus kommer igjen for å hente sine. Vi leste også at dette dødelige vil bli ikledd udødelighet. Det er kun Gud som har udødelighet. Bibelen bekrefter dette slik: "Han (Gud) alene har udødelighet." (1. Tim 6. 16).

Når mennesket dør, opphører mennesket å eksistere. Bibelens ord lyder slik: "For de levende vet at de skal dø, men de døde vet ingenting, og de får ikke mer noen lønn, for minnet om dem er glemt. Også deres kjærlighet, deres hat og deres misunnelse er det nå forbi med, og de har i all evighet ingen del mer i alt det som hender under solen.. Alt det din hånd er i stand til å gjøre med din kraft, det skal du gjøre! For det finnes verken gjerning eller klokskap eller kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går." (Fork. 9. 5-6+9). Så når et menneske er død, så er det dødt som en livløs stein. Det er ikke noe liv, ikke noe tanke, forstand eller eksistens. Det ligger i graven og blir til jord. Derfor blir det et nytt mirakel når Jesus skal vekke menneskene opp fra gravene, noen til evig liv og andre til evig fortapelse. (1. Mos. 3. 19 + Ap. gj. 5. 28-29).

Da en av Jesu venner, Lasarus, døde, og hadde ligget død i fire dager, kalte Jesus døden for en søvn. Siden sa han at Lasarus var død. (Joh. 11. 1-44). De døde ligger altså i gravene _ de "sover". De som døde i troen på Jesus Kristus vil bli vekket opp ved Jesu gjenkomst, de ugudelige etter de 1000 år. (Se senere)

Slik Jesus vekket Lasarus ut av graven, slik vil Han også på oppstandelsens dag vekke de troende opp fra gravene. Lasarus fikk den gangen et dødelighetslegeme, men de frelste vil få et udødelighetslegeme ved Jesu gjenkomst. Og vi håper og tror at Lasarus vil være med blant dem.

Ingen oppstandelse uten Jesu oppstandelse

Jesus var selv førstegrøden av de oppstandne, da han sto opp fra de døde, den første dag i uken. (Luk 24. 1-6). Paulus beskriver dette slik: "Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og Han er blitt førstegrøden av de døde. For siden døden kom ved et menneske, kom også oppstandelsen fra de døde ved et Menneske. For slik som vi alle dør i Adam, slik skal alle bli gjort levende i Kristus. Men hver i sin egen avdeling. Kristus er førstegrøden, deretter levendegjøres de som tilhører Kristus, ved Hans komme." (1. Kor. 15. 20-23).

Rett til livsens tre

Tenk at de frelste vil få udødelige og uforgjengelige kropper. Hvilken forvandling - en nødvendig forvandling. Nå kan ingen se Gud og leve, men da skal de frelste se Ham åsyn til åsyn. (Åp. 22. 4).

Ønsker du å få oppleve denne forvandlingen? Ja, det tror jeg du gjør. Så grip fatt i løftet da! Gud virker i deg til å si "ja" til Jesus - til å ta dette valget. Sinnet må bli forvandlet nå, for at vi kan få en udødelig kropp når Jesus kommer igjen. Men det er du som må ta det endelige standpunktet. Gud tvinger ingen. Det er en av de tingene som forteller at Gud er kjærlighet.

Når du har tatt dette valget, så må du også be om kraft til å fortsette vandringen med Ham! I Hans kraft vil vi gå fra seier til seier. Løftene om seier er mange. Her er noen få: "Vær tro inntil døden, så vil Jeg gi deg livsens krone!" ( Åp. 2. 10). "Den som seirer, ham vil Jeg gi å sitte med Meg på Min trone, slik Jeg også har seiret og satt Meg med Min Far på Hans trone." (Åp. 3. 21). "Salig er de som gjør Hans bud, så de må få rett til livsens tre og gjennom portene komme inn i staden." (Åp. 22. 14).

Sinnets forvandling

De frelste har i den Hellige Ånds kraft vunnet seier over Djevelens angrep, og vil ved Jesu komme få den kroppslige forvandlingen som er nødvendig for at de kan bli med Frelseren, alle himmelens engler og de frelste til himmelen. Men hva med forvandlingen i sinnet. Vil den forvandlingen først skje når Jesus kommer igjen, eller må den ha skjedd før? La oss se hva Guds Ord sier om det: "Så fatt da et annet sinn og vend om, for at deres synder må bli utslettet og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn.» (Ap. gj. 3. 19). "Peter sa til dem: 'Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den Hellige Ånd'." (Ap. gj. 2. 38). "Jeg formaner dere derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at dere framstiller deres legemer som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og skikk dere ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode og velbehagelige og fullkomne." (Rom. 12. 1-2). "La dette sinn være i dere, som også var i Jesus Kristus." (Fil. 2. 5). "Salig er de rene av hjertet, for de skal se Gud." (Matt. 5. 8). "Hvem får stige opp på Herrens berg? Eller hvem får stå på Hans hellige sted? Den som har uskyldige hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin sjel til løgn og ikke har sverget falskt." (Sal. 24. 3-4). "Ikke noe urent skal komme inn i den (den Himmelske staden). Ingen som farer med stygghet og løgn, men bare de som er innskrevet i livets bok hos Lammet." (Åp. 21. 27).

Når Jesus kommer tilbake for å hente sine, vil det på den tiden kun være igjen (leve) "en rest" av Guds folk. (Sef. 3. 12-13 + Åp. 12. 17). De har ikke tatt "dyrets merke", men fått "Guds segl" i sine panner. De har blitt akseptert av Gud som Hans for bestandig. Bibelen beskriver dem slik: "Herren sa til ham (engelen): 'Gå midt igjennom staden, midt gjennom Jerusalem, og sett et merke på pannen til de som sukker og stønner over alle styggedommene som blir gjort i hennes midte." (Esek. 9. 4). Med Guds kjærlighet i sine hjerter, har de sukket og stønnet over alt det frafallet som var blant de som bekjente seg til å være Guds folk, og de har advart sine medmennesker imot det. Men det blir bare "en rest" av Guds folk som omvender seg og følger Lammet (Kristus) hvor det går. De ble akseptert av Gud og fikk Guds anerkjennelsesmerke i sine panner. I tro har de har tatt imot Jesu tilgivelse og rettferdighet, og de har fått kraft gjennom den Hellige Ånd til å gjøre det som er rett. (1. Joh. 1. 9 + 2. 29). Johannes fikk i et syn se disse når de sto frelste hjemme på Sions Berg. Han beskriver karaktertrekkene til disse slik: "Disse er de som ikke har gjort seg urene med kvinner (=menigheter som forkynner ubibelsk lære, 2. Kor. 11. 2), for de er som jomfruer. Disse er de som følger Lammet (=Kristus, John. 1. 29) hvor det går. Disse er kjøpt fra menneskene til en førstegrøde for Gud og Lammet, og i deres munn er ikke funnet løgn, for de er uten lyte." (Åp. 14. 1-5).

Alle disse skriftstedene i dette avsnittet og mange andre forteller oss at det er forvandlingen i sinnet må finne sted. Hvis ikke forvandlingen i sinnet skjer før vi dør eller før Jesu gjenkomst, så vil vi ikke bli frelst, og vi vil ikke kunne bli med Jesus hjem til himmelen. Det er kun de som er "rene av hjertet" som vil bli med når Han kommer. Det er den "frukten" som vil bli høstet inn.

Innhøstningen

Bibelen gjør det helt klart at når advarselsbudskapet og budskapet om nåde og frelse er forkynt med klar røst til hele verden, da vil Jesus Kristus, verdens Frelser komme igjen i himmelens skyer. (Matt. 24. 14 og Åp. 14. 6-12). Da vil innhøstningstiden begynne. Johannes beskriver innhøstningen slik: "Og jeg så, og se, en hvit sky, og på skyen satt En som lignet en menneskesønn. På Sitt hode hadde Han en gullkrone og i Sin hånd en skarp sigd. Og en annen engel kom ut av templet og ropte med høy røst til Ham som satt på skyen: "Sving sigden Din og høst inn, for innhøstningens time er kommet for Deg, for høsten på jorden er fullmoden. Han som satt på skyen, svingte da sigden Sin over jorden, og jorden ble høstet." (Åp. 14. 14-16).

Denne teksten er et nytt bevis på at når Jesus Kristus kommer igjen for å hente sine, så vil han - symbolsk sett - høste et modent korn. Han vil høste de som - ved Guds nåde og kraft - har dannet en karakter som ligner Jesu karakter og sinnelag. De har blitt forvandlet og har reflektert Kristi godhet, renhet, trofasthet og kjærlighet i sine liv. Ved Guds nåde og den Hellige Ånds kraft i sine liv, holder de med glede Guds bud og har Jesu tro. (Åp. 14. 12 + 1. Joh. 5. 2-3).

Paulus skriver om den forvandlingen som bør finne sted i våre liv nå, mens vi ennå har nådens tid: "Men vi som med utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd." (2. Kor. 3. 18). Og: "Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg.» (Gal. 2. 20). "Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet; mot slike er loven ikke. Men de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Dersom vi lever i Ånden, da la oss vandre i Ånden." (Gal. 5. 22-25). Johannes skriver det slik: "Dersom dere vet at han er rettferdig, så skjønner dere at hver den som gjør rettferdighet, er født av ham." (1. Joh. 2. 29). Og videre: "Salig er de som gjør Hans bud, slik at de kan ha rett til livets tre og kan komme inn gjennom portene til Staden." (Åp. 22.14). Det er det modne kornet _ de som har korsfestet selvet og som ved Guds nåde og kraft åpenbarer Kristi karakter i sine liv - som Kristus kommer for å hente.

Kongenes Konge og herrenes Herre

Bibelen forteller at i endetiden vil alle verdens fordervede krefter stride mot Kristus og de som står på Kristi side. Det står slik: "Disse skal føre krig mot Lammet (Kristus) og Lammet skal seire over dem, for Han er herrenes Herre og kongenes Konge, og de som er med Ham, de er kalte, utvalgte og trofaste." (Åp. 17. 14). Når Jesus kommer igjen, så kommer Han altså som kongenes Konge og herrenes Herre. Han kommer i all sin herlighet. : "Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet. Og Han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle Hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn." (Matt. 24. 30-31).

Vi leste her at Jesus vil komme "med kraft og megen herlighet". De frelste, som da får et herlighets legeme, vil ikke ha noe problem med Hans herlige tilsynekomst. De vil bare fryde seg og si: "Se, der er vår Gud, Han som vi har ventet skulle frelse oss. Dette er Herren som vi har ventet på. La oss fryde og glede oss i Hans frelse!" (Jes. 25. 9).

Tenk hvilken herlig dag! En befrielsens dag! En frelsens dag!

Kan du tenke deg hvilken gledens dag dette vil bli, både for de døde som står opp av gravene og de frelste som lever - når de ser at det er Frelseren som kommer igjen! Dette har de forkynt. De har møtt motstand, forfølgelse og død, men hva betyr vel alle vanskeligheter som har vært, når de nå kan oppleve virkeligheten av sin forkynnelse. De forstår nå fullt ut at motstand og vanskeligheter som har vært, er ingenting å regne i forhold til alt det herlige som nå venter dem. Nå ser de kongenes Konge og herrenes Herre som kommer for å hente seg. Deres glede er overstrømmende, deres ansikter er opplyste og stråler av glede. Ingen penn kan beskrive den glede som vil fylle de frelste, når de ser sin kjære Frelser, alle englene og sine kjære, som var tro mot sin Herre inntil de døde.

Da vil alles øyne være rettet mot Frelseren, og vi har allerede lest fra Guds ord at de frelste vil bli rykket opp i skyer for å møte Herren i luften. Tenk hvilken fantastisk opplevelse, å bli rykket opp i luften, herliggjort, frie og frelste. Nå er de i Guds omgivelser. Nå kan ikke fiendene plage dem lenger. Nå er de i sikre hender.

Når de slik rykkes opp til himmelen, gjennom stjerneverdenen, forbi Melkeveien, galakser og planeter, og inn i den Himmelske staden, kan de med et glad hjerte puste lettet ut: Frelst, endelig frelste i kraft av Lammets blod! Nå kan de slappe av. Her er ingen Djevel, forfølgere, røvere eller menneskebud. Her råder fred, kjærlighet, glede, vennlighet… alt som har med åndens frukt å gjøre.

De tusen år - dom i himmelen

Bibelen sier at de frelste vil være i himmelen i tusen år. Det står slik: "Og jeg så troner, og de satte seg på dem, og det ble gitt dem makt til å holde dom. Deretter så jeg sjelene til dem som var blitt halshogd for Jesu vitnesbyrds skyld og for Guds ords skyld, de som ikke hadde tilbedt dyret eller hans bilde og som ikke hadde tatt imot hans merke på pannen eller hånden. Og de levde og regjerte med Kristus i tusen år." (Åp. 20. 4). En annen tekst sier: "Eller vet dere ikke at de hellige (de frelste) skal dømme verden? (1. Kor. 6. 2).

Så de frelste skal holde dom i himmelen. Hvem skal de holde dom over? De frelstes sak har jo allerede kommet fram for dommen _ og de er frifunnet og frelste. Jesus har gått gjennom deres sak med all nøyaktighet. Bibelen beskriver starten på denne rettsaken slik: "Mens jeg så på dette, ble det satt troner fram, og Den gamle av dager satte seg. Hans klær var hvite som snø, håret på Hans hode var som ren ull. Hans trone var som flammene av ild, hjulene på den var brennende ild. En strøm av ild flommet fram og kom ut foran Ham. Tusen ganger tusen gjorde tjeneste for Ham. Ti tusen ganger ti tusen stod framfor Ham. Retten ble satt, og bøker ble åpnet." (Dan. 7. 9-10).

Paulus gjør det klart at hvert menneske må gjøre regnskap for seg selv: "Framfor Gud skal da enhver av oss avlegge regnskap for oss selv." (Rom. 14. 12). Vi går ikke fortapt eller blir frelst i blokkdannelser, men som enkeltmennesker.

De fleste menneskene som lever på jorden når Jesus kommer igjen vil ikke bli med til himmelen. Det har på den tiden blitt bestemt at de ikke blir frelst, men de har ennå ikke fått sin endelige dom. Nå skal de frelste få lov til å se inn i himmelens regnskapsbøker og se at alle de som gikk fortapt har fått en rettferdig dom. Kanskje savner en mann sin kone, og lurer på hvorfor ikke hun er i himmelen? I himmelens bøker er alt skrevet opp, og de frelste skal holde dom. De skal se at alle har fått en rettferdig dom. Du ser, vi kan bare se utenpå mennesker, men Gud ser på hjertet. Han vet om den minste synd som ikke er bekjent. Den er nøyaktig skrevet ned i himmelens bøker, og dette får de frelste nå lov til å skue inn i. De ufrelste skal dømmes etter sine gjerninger. Spørsmålet blir da til deg personlig: Har du lysst til at andre mennesker skal få innsyn i ditt liv? At de skal få lov til å se alt det du lurte deg til å gjøre? Den synden du gjorde uten at andre mennesker fikk vite om det? … Hvis du ikke ønsker at de frelste skal få skue inn i ditt skitne liv, så bør du NÅ bestemme deg til å legge all din synd på Jesus, slik at Han kan sone din synd. Frelsen er gitt på betingelser. Jesus har gjort alt for at du og jeg skal få evig liv, men det er opp til deg og meg om vi vil ta imot frelsens gave. Innbydelsen fra Frelseren er klar: "Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet." (1. Joh. 1. 9). Kjære venn, la ikke synden ligge i ditt liv. Legg den fram for Jesus. Be om kraft og mot til å ordne opp med den du har gjort synd imot, og den endelige tilgivelsen får du hos Jesus. Da er du fri for synd, og hvis du forblir hos Kristus, vil du være med og holde dom, i stedet for å bli blottet og dømt. Må Gud hjelpe oss alle til ikke å være harde og stolte, men å ydmyke oss for Herren. Ydmykhet går forut for ære. Det er NÅ, mens det ennå er nådens dag, at vi må ydmyke oss for Herren, slik at vi kan bli rene i Lammets blod, og rede for Hans gjenkomst.

Satan bundet i tusen år

Vi har nå sett at de frelste vil være i himmelen i tusen år, og at de vil holde dom. Men hva med de ugudelige, vil de leve her på jorden i de ett tusen årene mens de frelste er i himmelen, eller hvordan vil det gå med dem?

Vi har allerede lest at når Jesus kommer igjen, så vil han komme igjen i all sin herlighet. De frelste vil tåle den glansen, men Bibelen sier at det bare er de rene av hjerte som kan se Gud. De som IKKE har et rent hjerte, og ikke har fått et herlighets legeme, kan derfor ikke se Gud og leve. Derfor, når Jesus kommer igjen så vil de ugudelige dø ved synet av Hans herlighet. Bibelen beskriver Jesu gjenkomst slik: "Og himmelen vek bort, liksom en bokrull som rulles sammen, og hvert fjell og hver ø ble flyttet fra sitt sted. Og kongene på jorden og stormennene og krigshøvdingene og de rike og de veldige og hver træl og hver fri mann gjemte seg i hulene og imellom berghamrene, og de sier til fjellene og hamrene: Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn som sitter på tronen, og for Lammets vrede! For deres vredes store dag er kommet, og hvem kan holde stand?" (Åp. 6. 14-16). Det er kun de frelste som kan holde stand, som kan se Guds åsyn og leve, fordi de har et rent hjerte og har fått et herlighets legeme. De andre har et forgjengelig og dødelig legeme, og deres hjerter er fulle av synd. De tåler ikke det herlige synet av Jesu gjenkomst. De tåler ikke å se Jesus åsyn til åsyn. Derfor vil de dø. De vil rope til fjellene og hamrene: "Fall over oss og skjul oss for Hans åsyn."

Så de ugudelige vil dø ved synet av Jesu gjenkomst. Derfor vil Satan vanke omkring på jorden uten at han har noen å forføre. Bibelen beskriver denne situasjonen slik: "Og jeg så en engel stige ned fra himmelen, som hadde nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år, og kastet ham i avgrunnen og lukket til og satte segl over ham, for at han ikke lenger skulle forføre folkene, inntil de tusen år var til ende; og etter den tid skal han løses en kort stund." (Åp. 20. 1-3). Satan er da bundet av omstendighetene. Han har ingen å forføre. De frelste er i himmelen og de ugudelige døde ved Jesu gjenkomst. Bibelen beskriver denne situasjonen slik: "Se, Herrens dag kommer, fryktelig og full av harme og brennende vrede, for å gjøre jorden til en ørken og utslette dens syndere." (Jes. 13. 9). Profeten Sefanias beskriver situasjonen slik: "Nær er Herrens dag, den store; den er nær og kommer med stor hast. Hør! Det er Herrens dag! Full av angst skriker da kjempen. En vredens dag er den dag, en dag med nød og trengsel, en dag med omstyrtelse og ødeleggelse, en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og skodde, en dag med basunklang og hærskrik mot de faste byer og de høye murtinder. Da vil jeg sette slik angst i menneskene at de går der som blinde, fordi de har syndet mot Herren; og deres blod skal utøses som støv, og deres kjøtt som møkk. Verken deres sølv eller deres gull skal berge dem på Herrens vredes dag; ved hans nidkjærhets ild skal hele jorden bli fortært; for han vil gjøre ende, ja brått gjøre ende på alle dem som bor på jorden." (Sef. 1. 14-18). Vi tar også med en uttalelse om denne tilstanden fra profeten Jeremias: "Jeg så jorden, og se, den var øde og tom; jeg så til himmelen, og dens lys var borte. Jeg så fjellene, og se, de bevet, og alle haugene skalv. Jeg så, og se, det var ikke noe menneske mer, og alle himmelens fugler var fløyet bort. Jeg så, og se, den fruktbare mark var en ørken, og alle dens byer var brutt ned av Herren, av hans brennende vrede." (Jer. 4. 23-26).

Etter de 1000 år

Men hva vil skje etter de 1000 år? Jo, da vil de ugudelige døde vekkes opp fra gravene. Det vil være en ny oppstandelse, den andre oppstandelse. Bibelen beskriver det slik: "Men de andre døde ble ikke levende igjen før de tusen år var til ende." (Åp. 20. 5). Så etter de 1000 år vil det bli masse mennesker på jorden igjen. Den vil fylles opp av ufrelste mennesker, de som ikke valgte Jesus og som ikke ville følge i Hans fotspor. (1. Pet. 2. 21-24). Nå står de opp igjen, ikke i et herlighets legeme, som de frelste, men de står opp igjen slik som de var her på jorden, med begjær, opprør og ærgjerrighet i sine tanker.

Men det er ikke bare de ufelste som kommer til aktivitet igjen. Også Satan løses av sitt fengsel. Nå har han plutselig fått mange å forføre igjen. Bibelen beskriver dette slik: "Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel." (Åp. 20. 7). Og så fortsetter beskrivelsen slik: "Og han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er som havets sand. Og de dro opp over den vide jord og kringsatte de helliges leir og den elskede stad. Og ild falt ned fra himmelen og fortærte dem." (Åp. 20. 8-9).

Dette er Gog og Magog krigen. Noen forkynner at denne krigen er før de 1000 år, men her har vi lest at denne krigen er etter de 1000 år. Det er nå Satan samler alle de ugudelige og går imot den elskede stad, det nye Jerusalem som da kommet ned fra himmelen , som en brud som er pyntet for sin brudgom. Bibelen forteller om denne staden i det neste kapitlet i Åpenbaringsboken: "Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom." (Åp. 21. 2).

Det nye Jerusalem kommer ned på Oljeberget

Profeten Sakarias skriver at den himmelske staden, det nye Jerusalem vil komme ned på Oljeberget. Det står slik: "På den dag skal Hans føtter stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst, og Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal, idet den ene halvdelen av fjellet viker mot nord, og den andre halvdelen mot syd. Og dere skal fly til dalen mellom mine fjell, for dalen mellom fjellene skal nå like til Asel; dere skal flykte som dere flyktet for jordskjelvet i Judas konge Ussias' dager. Da skal Herren min Gud komme, og alle de hellige med deg, min Gud." (Sak. 14. 4-5).

Her ser vi at de hellige, som har vært i himmelen i 1000 år, vil være med når den himmelske staden, det nye Jerusalem kommer ned på Oljeberget. Vi leste jo tydelig at "da skal Herren Gud komme, og alle de hellige med deg, min Gud." De frelste kommer altså ned på jorden igjen. Men før Gud skaper en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet skal bo, så vil Gog og Magog-krigen finne sted. Vi leste at Satan vil gå imot den himmelske staden, det nye Jerusalem. Han vil samle alle de ufrelste til krig mot Gud, Guds engler og de frelste. Satan og de ufrelste vil altså omringe staden for å innta den, men da skjer det noe uventet og avgjørende. Da vil ild falle ned fra himmelen og fortære dem. Dette vil bli den endelige utslettelsen av Satan og hans engler, av "dyret", "den falske profet", og alle mennesker i kirkesamfunn og religiøse grupperinger som ikke har valgt å ha Jesus som sin personlige frelser (Åp. 20. 7-10). Nå opplever de fruktene av sine valg. De har valgt sin egen vei, ikke Jesu vei. Nå vil de si til sine ledere: Hvorfor ledet du oss på gale stier? Hvorfor lot du oss tro at vi kunne synde på nåden, og likevel bli frelst? Hvorfor forkynte du et "fred og ingen fare-budskap"? Men nå er det for sent. Nå er de fortapt, evig fortapt.

Peter skriver i sitt andre brev at "himmelen skal forgå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennede hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den, skal bli brent opp." (2. Pet. 3. 10). Johannes skriver: "Men de feige, vantro, avskyelige, morderne, de som lever i hor, trollmennene, avgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel; det er den annen død." (Åp. 21. 8). Vi har sett at Bibelen kaller ildsjøen for den annen død. (Åp. 20. 14). Hvis noe skal kalles for helvete, så må det bli denne forferdelige pinen for de ugudelige. Bibelen sier at "de vil bli dømt etter sine gjerninger". (Åp. 20. 12-13). "Hver den som ikke ble funnet innskrevet i Livets bok, ble kastet i ildsjøen." (Åp. 20. 15).

Profeten Malakias beskriver straffen i ildsjøen slik: "For se, dagen kommer brennende som en ovn. Alle de overmodige, ja hver den som lever i ugudelighet, skal bli som halm. Dagen som kommer, skal sette dem i brann, sier hærskarenes Herre, så det verken blir rot eller gren igjen." (Mal. 4. 1).

De ugudelige vil brenne som halm. Et rått og stort halmstrå brenner lenge. Et lite og tørt halmstrå vil brenne kort tid. Dette illustrerer at noen vil få en lang straff/pine, mens andre vil få en kort straff/pine. De skal straffes etter sine gjerninger. Satan vil få den lengste straffen. Straffen og pinen i ildsjøen vil ende med døden. Da blir årsaken til alt det onde borte. De gudløse forsvinner i den rensende ilden _ både rot og gren. Satan er roten og tilhengerne hans grenene. Lovens straff er fullbyrdet, rettferdighetskravene oppfylt. Himmelen og jorden kunngjør at Gud er rettferdig.

Da skal det ikke være mer død og pine, sorg og skuffelse, begjær, hor osv. for da er årsaken til ondskapen er borte.

En ny himmel og en ny jord

Det er i denne perioden at Gud vil skape en ny himmel og en ny jord. Johannes beskriver resultatet av dette nye fantastiske skaperverket slik: "Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer." (Åp. 21. 1). Alt som gikk tapt på grunn av synd, blir nå gjenreist. Den nye jord blir et evig hjem for de frelste. "De rettferdige skal arve landet og alltid få bo i det", skriver Salmisten, i Salmene 37. 29.

"For at vårt framtidige arvelodd ikke skulle få et altfor materielt preg, har mange forsøkt å åndeliggjøre nettopp de ting som får oss til å betrakte dette som vårt hjem. Kristus forsikret disiplene om at Han gikk bort for å gjøre i stand et sted for dem i sin Fars hus. De som tror Guds ord, skal ikke være uvitende om det himmelske hjemmet. Likevel er det sant at 'det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i noe menneskets tanke, det har Gud forberedt for dem som elsker Ham'. (1. Kor. 2. 9). Ord strekker ikke til for å skildre det som de rettferdige skal oppleve. Bare de som får erfare det, vil forstå. Ingen menneskehjerne kan fatte herligheten i Guds Paradis.

I Bibelen kalles de frelstes arv et fedreland. (Heb. 11. 14-16). Der leder den himmelske hyrden sin hjord til levende vannkilder. Livets tre bærer frukt hver måned, og bladene på treet er til legedom for folket. Der finnes elver, klare som krystall, og langs breddene vaier trærne og kaster svale skygger over stier som er for Guds folk. Vidstrakte sletter går over i vakre høydedrag, og bakom ruver de mektige fjellene. På disse fredfulle slettene og ved de levende vannstrømmer skal Guds folk, som så lenge har vært pilegrimer og vandringsmenn, ha sitt hjem.

'Mitt folk skal bo i et fredelig land, i trygge hjem, der en sorgfritt kan hvile.' (Jes. 32. 18). 'Ingen skal høre mer om vold i ditt land, om herjing og ødeleggelse innenfor dine grenser. Du skal kalle dine murer Frelse og dine porter Lovsang.' (Jes. 60. 18). 'De skal bygge hus som de selv får bo i, plante vingårder og spise frukten selv. De skal ikke bygge så andre får bo, og ikke plante så andre får spise. … De som jeg har utvalgt, skal få nyte frukten av sitt arbeid.' (Jes. 65. 21-22).

'Ørken og villmark skal glede seg, ødemark skal juble og blomstre.' (Jes. 35. 1). 'Istedenfor tornekratt skal det vokse sypress, og myrter isedenfor nesler.' (Jes. 55. 13). 'Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjeet.' (Jes. 11. 6). 'Ingen skader og ødelegger noe på hele mitt hellige fjell.' (Jes. 11. 9).

Smerte kan ikke eksistere i himmelen. Der blir det ingen tårer, ingen begravelse, ikke noe tegn på sorg. 'Døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte.' (Åp. 21. 4). 'Ingen borger skal si: "Jeg er syk". De som bor der har fått sine synder tilgitt.' (Jes 33. 24).

Der ligger det nye Jerusalem, hovedstaden på den nye jord, 'en herlig krans i Herrens hånd, et kongelig diadem som din Gud har i hånden.' (Jes. 62. 3). 'Den hadde Guds herlighet, og den strålte som den skjønneste edelsten, som krystallklar jaspis." (Åp. 21. 11). … "Herren sier: 'Jeg vil fryde meg over Jerusalem og glede meg over mitt folk.' (Jes. 65. 19). 'Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem'. (Åp. 21. 3).

Det blir aldri natt i den hellige byen. Ingen har behov for hvile. Ingen blir trett av å gjøre Guds vilje og ære Ham. Hele tiden skal vi kjenne morgenenens friskhet, og den skal aldri ta slutt. 'Du skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem'. (Åp. 22.5). Sollyset blir overstrålt av en glans som ikke blender, men som likevel er mye sterkere enn middagssolen slik vi kjenner den. Guds og Lammets herlighet fyller den hellige byen med et lys som aldri forsvinner. De frelste skal ferdes i den solfrie herlighet fra en evig dag.

'Noe tempel så jeg ikke i byen, for Gud Herren, Den Allmektige, og Lammet er dens tempel'. (Åp. 21. 22). Guds folk får den store forrett å ha åpent og fritt samfunn med Faderen og Sønnen. 'Nå ser vi i et speil, i en gåte'. (1. Kor. 13. 12). I naturen og i Guds handlemåte med menneskene ser vi nå et speilbilde av Ham. Men da skal vi se ham ansikt til ansikt, uten noe slør som skiller. Vi skal være i Hans nærhet og se Hans herlighet.

Guds kjærlighets triumf

Der skal de frelste forstå fullt ut, slik Gud kjenner dem fullt ut. Kjærlighet og sympati som Gud selv har lagt ned i sjelslivet, skal der komme til uttrykk på den sanneste og fineste måten. Den rene samhørighet med hellige vesener, det harmoniske fellesskap med engler og de trofaste fra alle tidsaldrer som har "vasket sine klær og gjort dem hvite i Lammets blod", de hellige bånd som forener hele familien i himmelen og på jorden, er alle sammen en del av de frelstes lykke.

Der skal udødelige mennesker med stadig fryd betrakte skaperkraftens under og frelserkjærlighetens mysterium. Ingen grusom, listig fiende skal der friste noen til å glemme Gud. Hver evne skal utvikles, hvert anlegg vokse. Tilegnelsen av kunnskap vil ikke trette tanken eller tære på kreftene. Der vil de mest storslåtte planer bli gjennomført, de største forventninger og de mest opphøyede mål bli til virkelighet. Likevel vil det alltid være nye høyder å nå, nye under å fordype seg i, nye sannheter å gripe, og nye utfordringer for kroppens, åndens og sjelens krefter.

Alt i universet ligger åpent for de frelste. Uhemmet av død og tretthet beveger de seg gjennom himmelrommet til fjerne kloder som sørget dypt over menneskenes ulykke, men som gjenlød av gledessang hver gang et menneske ble frelst. Med ubeskribelig fryd får jordens barn del i gleden og visdommen hos vesener som aldri syndet. De får del i de skatter av kunnskap og innsikt som er oppnådd gjennom uminnelige tiders granskning av Guds skaperverk. Med forklaret blikk skuer de inn i skaperverkets herlighet - soler og kloder og stjernesystemer - som alle i lovmessig orden kretser omkring Guds trone. På alle ting, fra de minste til de største, står Skaperens navn skrevet. Alt bærer preg av Hans allmakt.

Etter hvert som evighetens år svinner, åpenbarer de stadig rikere og herligere ting om Gud og Kristus. Som kunnskapen vokser, vil også kjærlighet, ærbødighet og lykke øke. Jo mer de frelste lærer om Gud, desto mer vil de beundre Ham. Når Jesus åpenbarer frelsens hemmeligheter for dem, og det som ble oppnådd i kampen mot Satan, vil de føle en enda dypere hengivenhet for Ham. Med desto større jubel spiller de på gullharpene mens titusener på titusener og tusener på tusener av stemmer forener seg i lovsangen.

'Hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si: Han som sitter på tronen, Han og Lammet skal ha all takk og ære, pris og makt i all evighet.' (Åp. 5. 13).

Den store strid er slutt. Synd og syndere er ikke mer. Hele universet er rent. Harmoni og glede går som puls-slag gjennom hele det umåtelige skaperverket. Fra Ham som skapte alt, strømmer liv, lys og glede ut gjennom universets grenseløse rom. Alle ting, fra det minste atom til den største klode, det levende og det livløse, forkynner i ufordunkelt skjønn-het og fullkom-men glede at Gud er kjærlighet!" (E. G. White i boken Mot Historiens klimaks, s. 516-519).

På grensen til evigheten

Tegnene i tiden forteller oss med all tydelighet at Jesus Kristus verdens frelser, snart kommer igjen. Men imens har vi en kamp å kjempe. Kampem mellom godt og ondt vil bli mer og mer intens inntil tidens slutt. De siste begivenheten vil skje raskt, som veene på den fruktsommelige. (Sef. 1. 14 + Rom. 9. 28 og 1. Tess. 5. 1-3). Derfor er det livsviktig for oss at vi bestemmer oss for å stå på Jesu side fra dag til dag, fra time til time, fra minutt til minutt, fra sekund til sekund.

Jesus kom hit til jorden for å være et eksempel for oss. Han var Gud, men Han fornedret seg og kledde sin guddommelighet i menneskelighet. Selv om Han var Gud kom han hit som et menneske. (Joh. 1. 1-3 + 14 og Fil. 2. 5-8). Som menneske viste Han oss hvordan vi kan seire. Akkurat som Jesus i sitt liv på jorden måtte hente kraft fra Gud for å leve et liv uten synd, slik kan vi også få kraft i enhver fristelse til å vinne seier. Akkurat som grenen må ha en stadig forbindelse med stammen for å leve, slik må vi ha en stadig forbindelse med Jesus for ikke å synde. Hvis vi synder, så er det vi som svikter, ikke Jesus. (Joh. 15. 4-5). Han svikter aldri! Hvis vi skulle falle, må vi med en gang vende tilbake til Jesus og ta imot Hans utstrakte hånd, angre, erkjenne vår synd og ta imot Jesu benådning, slik at vi igjen kan ha en frelsende forbindelse med ham. (1. Joh. 2. 1-2).

Sinnet må bli renset før Jesu gjenkomst

Bibelen sier at ikke noe urent vil komme inn i Guds rike. (Åp. 21. 27). Derfor, når Jesus kommer, så kommer Han ikke for å frelse oss med synd i våre liv, eller rense vårt sinn fra alle urenheter. Nei, denne renselsen må være gjort før Jesus kommer igjen, for at vi kan bli med når Han kommer for å hente sine. (1. Tess. 5. 23 + Ef. 1. 4 + Ef. 5. 27 + Åp. 7.14 + Åp. 14. 1-5). Jesus døde for oss. Hans blod rant på Golgatas kors for deg og meg. Men det er hver den som tror på Ham som ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh. 3. 16). La oss derfor ta imot dette tilbudet om nåde og frelse nå, og la oss ta imot Hans kraft til å leve det nye livet! Han har nok av kraft!

Vær alltid rede!

La oss hele tiden søke å gjøre Guds vilje og ha sinnet himmelvendt. Da vil vi gå fra seier til seier i vårt kristne liv. I den siste store konflikten vil de som holder Guds bud og har Jesu tro, ikke ta "dyrets merke", men - ved Guds nåde - motta "Guds segl" i sine panner. (Åp. 13. 16 + 14. 9-10 + Esek. 9. 4 + Åp. 7. 2-4 + Åp. 22. 14). Min bønn er at du og jeg alltid må være rede. Da vil vi bli med Jesus Kristus, verdens Frelser, til det herlige himmelske hjem, når Han snart kommer med sine hellige engler for å hente sitt trofaste folk. (1. Tess. 4. 15-17). Vi håper å møte deg der!

Vennlig hilsen
Bente og Abel Struksnæs


[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no