[Klikk her for g tilbake til hovedsiden!]

Hvorfor...? Ja, slik kunne vi fortsette. Men nå skal vi se litt nærmere på disse spørsmålene.

Den 1. Mai 1776 framsatte Adam Waishaupt en plan for hvordan eliten kunne samle verdens nasjoner og enkeltmennesket under deres lederskap. Her kommer de 7 punktene:

Det var disse 7 punktene som la grunnlaget for den Franske Revolusjon, som senere la mye av grunnlaget for den Russiske Revolusjon, ledet av Karl Marx. Under den Franske Revolusjon oppløste de den lovlig valgte nasjonalforsamlingen. Eliten (Illuminati = de opplyste) innsatte sin egen nasjnalforsamling. De brente Bibelen på åpen gate, innførte 10 dagers uke, og hyllet frihetsgudinnen og umoralen. Lovløsheten blomstret, de kristne ble drept på åpen gate på den grusomste måte. 3 1/2 år senere ble det igjen innført 7 dagers uke. De kristne fikk lov til å beholde sin Bibel, og forholdene ble mer normalisert. Alt dette var forutsagt i det 11. kapittel i den siste boken i Bibelen, Johannes Åpenbaring.

Det er interessant å legge merke til at Adam Weishaupt opprinnelig var jøde, men ble katolikk. Han var ikke bare katolikk, men også jesuitt. Som jesuitt underviste han som professor på Universitetet Ingolstadt i Tyskland.

Spørsmålet vi stiller oss idag er: Ser vi at Adam Weishaupts 7 punkter også blir praktisert i dag? Er det ikke nettopp den trenden vi ser gjennom EU og det internasjonale lovverket? Dette er en langsiktig plan. De som styrer verden er i ferd med å umyndiggjøre de selvstendige nasjonene og frarøve enkeltindividets rettigheter. Alt og alle skal innordne seg det internasjonale lovverket, enten det dreier seg om politikk, økonomi, religion eller det militære.

Eu - en ny Statsdannelse

Dagens Europeiske Union begynte som en økonomisk allianse mellom noen få europeiske land. Siden ble det en politisk blokkdannelse med lovgivende, utøvende og dømmende statsmakt. Det er denne nye statsdannelsen flere av de norske politikerne forsøker å få oss inn i.

For å forstå hva EU-systemet går ut på, er det viktig å kjenne litt til hvilke krefter som står bak, og hva det legges opp til. Det skal vi forsøke å gjøre i dette heftet.

Religion styrer Politikken

Mange tror ikke at religion har noe med politikk å gjøre, men det viser seg at mye av politikken styres av religiøse krefter. Slik er det også i EU. Visste du at sterke katolske personligheter var sentrale i dannelsen av EU, slike som Joseph H. Retinger, den franske ultraeuropeeren og strategen Jean Monnet, den franske utenriksministeren Robert Schuman, den vesttyske kansleren Konrad Adenauer, den italienske ministerpresidenten Alcide de Gasperi med flere. Disse tre sistnevnte var i tillegg ledere i de katolske politiske partiene i sine land, de kristelig-demokratiske partiene.

Lars Bergquist, Sveriges ambassadør ved Vatikanet, sier rett ut: "Vi skal komme ihu at EU en gang ble grunnlagt av veldig hengivne katolikker, som (tyskeren) Adenauer, (franskmannen) Schumann og (italieneren) De gasperi. Alle satte opp Europas enhet som mål." (Dette skjedde direkte etter at Hitler, Mussolini og Franco hadde mislykkes med samme mål). (Sydsvenskan, 16. okt. 1991 under avsnittet "Veien til EU går via Rom").

En artikkel i "The Sunday Telegraph", 25. august 1991, har overskriften: "Nå. et hellig Europeisk Imperium." Under et stort bilde av paven, står skriften: "I ham har vi den mest politiske pave i moderne tid." Det er helt tydelig at flere er klar over Vatikanets innflytelse i den Europeiske Unionen.

EU har vært preget av katolske ledere. Den som har sittet lengst i sjefstillingen er Jacques Delors. Han er katolikk og jesuitt. Vi vil litt senere komme tilbake til jesuittenes strategi. De fikk først adgang til kongeriket Norge midt på 1950-tallet. Det var en grunn til det. Dagens leder, Romano Prodi er også katolikk.

Pyramide-struktur

Den Katolske Kirke har en sterk innflytelse på det politiske, økonomiske og religiøse planet i Europa, og i verden ellers. Hele EU-systemet er bygget opp etter et katolsk mønster, gjennom det såkalte subsidiaritetsprinsippet. (Maastricht-traktaten s. 4, og Den Katolske Kirkes Katekisme, s. 470). Dette ordet kommer fra det latinske "subsidium", og betyr å hjelpe. På norsk kalles dette litt misvisende for nærhetsprinsippet, og man gir på denne måten inntrykk av at denne styringsmodellen er svært så demokratisk. Denne modellen innebærer at de skal forsøke å løse saker lokalt. Lykkes ikke det, går sakene oppover i pyramide-systemet, slik at partene til slutt må rette seg etter EU's regler. Derfor er EU-systemet bygget etter en pyramidemodell, slik som i den Katolske Kirke. Der sitter en liten elite i toppen av pyramidesystemet, med paven i spissen. Eliten - ikke folket - velger hvem de vil ha med i elite-styringen. De er de overordnede eller superiorene. De sender sine direktiver nedover i pyramidesystemet, som blir normer for folket. Slik er det også i EU-systemet. Fordi det er så mange folk i den Europeiske Unionen, blir det laget et omfattende lovverk for å ha styring på folket, og det er eliten i EU som lager disse lovene. Dette kan fort føre til maktmisbruk. Folket kan lett bli gjort til slaver under elitens kontroll. Derfor er det bedre å styre små enheter enn en stor.

En Katolsk-dominert Union

Den Katolske Kirke har langt større fotfeste på kontinentet enn mange aner. Prosentvis er langt de fleste innbyggerne i EU katolikker. Pr. i dag er over 50 % katolikker, mens den protestantiske delen utgjør ca. 24 %. Vi ser derfor at den protestantiske delen klart er i minoritet. Hvis EU utvider sitt medlemskap til ca. 27 land, vil det bli ca. 540 millioner mennesker i EU.

EU er i ferd med å utvide sitt medlemskap østover. Flere katolsk-pregede land står på tur for å tilknytte seg til denne maktgiganten. Samtidig arbeider Vatikanet iherdig for å gjenforene de katolsk-ortodokse kirkene i Øst og Romerkirken i Vest etter bruddet i 1054. Lykkes dette, vil EU bli enda mer katolsk-preget, og den protestantiske prosentdelen vil da bli under 20%.

Den katolske fløyen er altså i flertall i EU, ikke minst der hvor beslutningene tas. Det er ikke så vanskelig å se hvilke retning skuta går. Vi begynner å se konturene av et europeisk imperium som vil bli den største katolske europeiske "maktgiganten" verden noensinne har sett.

Sterk Integrering

EU-ministrene arbeider for en sterk integrasjon. Medlemslandenes representanter skal stå tett sammen, og de må gå inn for at medlemslandene skal innføre og praktisere EU-lovverket i det enkelte medlemslandet, helst til rett tid.

Det arbeides med å avskaffe medlemslandenes vetorett og erstatte den med en flertallsavstemning.

EU-presidenten, Romando Prodi, sier at "tiden nå er kommet for Europa til å gå videre utenfor unionsmarkedet og danne en fullblods `politisk union' med den diplomatiske og militære rekkevidden til en verdensmakt som kan stille borgernes spørsmål om hva de er villige til å dø for i fellesskap." (London Electronic Telegraph, 30. mai 2001). EU-presidenten sier her i klartekst at de vil ha en fullblods politisk union. I denne forbindelse er det også naturlig å ha en felles EU-hær, en føderal Europeisk politistyrke, Europol, et felleseuropeisk rettsystem, Corpus Juris, som sørger for at EU-lovene blir fulgt opp i praksis, felles pengeenhet (Euro), felles sentralbank, felles fiskeri- og jordbrukspolitikk, felles pensjoner, felles energi- og miljøbeskatning, felles moms, egen EU-skatt og felles skatteregler osv. Hvis Norge blir EU-medlem, vil det mest sannsynlig innbefatte at norsk oljepolitikk med tiden vil måtte rette seg etter EU's lovverk.

Det går mot en tettere Union, og regelverket og strategien forandrer seg stadig. EU er som en stor skute som stadig endrer seg mot en mer markant katolsk styringsmodell, og medlemslandene må bare dilte med.

Det er også verd å merke seg at alle møtene i Ministerrådet er lukket, og at det ikke finnes noen offentlig protokoll som kan stadfeste hva de ulike medlemslandenes representanter har sagt. Alle avstemninger i Ministerrådet er hemmelige, bare for å nevne litt om den hemmeligholdelsen som foregår i EU.

Norske politikere sier at vi må inn for å påvirke, men det virker nesten komisk. Lovene er allerede laget - etter katolsk mønster. Dessuten, hvis Norge kommer inn, vil vi få ca. 2% innflytelse, når avgjørelser skal taes. Det sies ikke noe om at EU får 98, eller egentlig 100% innflytelse på oss, for hvis en lov blir vedtatt, skal deltakerlandene innføre denne loven i sitt eget land, selv om de er aldri så mye imot. Derfor vil det protestantiske Norge bli underlagt et katolsk styre, hvis vi tilknytter oss denne nye statsdannelsen.

Vi ser derfor helt klart at den Katolske Kirke er i ferd med å gjenvinne makt i Europa, bl.a. gjennom den Europeiske Union. For å nå dette målet har de som målsetting å ødelegge protestantismen og de selvstendige nasjonene, slik som i den langsiktige planen til Adam Weishaupt. Dette får vi bekreftet bl.a. i den fullstendige Jesuitt-eden. Jesuittene er den Katolske Kirkes frontkjempere.

Før vi leser jesuitt-eden - som er ganske sjokkerende - og andre fakta-opplysninger i dette heftet, vil vi gjøre oppmerksom på at opplysningene er ganske "hard kost". Samtidig vil vi presisere at vi ikke ønsker å ha noen fiendtlig innstilling til noen mennesker, samme hvilken status de har. Vi er klar over at vi alle er født og oppdratt under forskjellig innflytelse. Derfor er det ikke så lett å innse at det er noe galt med noe som griper så inn i ens personlighet. Vi håper likevel at disse fakta-opplysningene kan være til nytte for den enkelte - enten du er en del av omtalte religionssystem eller ikke - slik at du kan innse farene ved dette forførende systemet. Vi avlører ikke den Katolske Kirke fordi vi har en hatsk innstilling ovenfor katolikker. Det er aldri noe hyggelig å gå imot et system, som har stor betydning i mange menneskers liv. Men fordi vi selv er blitt oppmerksom på farene ved dette religionssystemet, fordi vi ser at deres planer er i ferd med å bli satt ut i livet og at mange mennesker blir lurt - og ikke minst fordi Bibelen kommer med så sterke advarsler mot dette systemet - ser vi det som riktig å videreformidle disse opplysningene.

Her får du deler av jesuitt-eden. Den burde få enhver til å våkne opp for Den Katolske Kirkes egentlige målsettning og misjon. Her kommer den:

Jesuitteden

"Min sønn, du har allerede blitt lært opp til å oppføre deg som en hykler: Å være en katolikk blant katolikker, og være en spion selv blant dine egne brødre - å ikke tro noe mennesker, å ikke stole på noe menneske. Å være en reformert blant de reformerte, å være en hugenott blant hugenottene, å være en kalvinist blant kalvinistene. Blant protestantene - vær i allminnerlighet som en av dem! Tilegn deg deres tillit, og forsøk til og med å tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulle heftighet vår hellige religion og Paven. Fornedre deg til og med så lavt som å bli en jøde blant jødene, slik at du kan være i stand til å samle sammen all informasjon som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du har blitt lært opp til lumskt å plante sjalusiens og hatetes frø mellom stater som før hadde fred, og opphisse dem til blod-dåd, idet du involverer dem i krig med hverandre, og skaper revolusjoner og sivile kriger i samfunn, provinser og land som var selvstendige og framgangsrike, som kultiverte kunst og vitenskap og gledet seg over fredens velsignelser. Ta parti for forkjemperne i hemmelighet, i samråd med din andre jesuitt-bror ... som kanskje er involvert på den andre siden, og åpenlyst går imot den siden som du har forbindelse med - slik at Kirken til slutt kan bli den vinnende part, i forholdene som er lagt til rette i fredens avhandlinger, og at målet helliger midlet.

"Du har blitt lært opp til din oppgave som en spion, å samle all statestikk, fakta og informasjon som står i din makt fra alle kilder. Å tilsmiske deg tilliten til familie-sirkelen til protestantene og kjettere av hver klasse og karakter, likesom til handelsmannen, bankmannen, advokaten og blant skoler og universiteter - i parlametet og lovgivende forsamlinger, hos myndighetene og statsrådene - å "være alle ting for alle mennesker", for Pavens sak, hvis tjenere dere er inntil døden.

"Som en nybegynner og nyomvendt har du allerede mottatt all instruksjon, og har gjort tjeneste som en medhjelper, skriftefar og prest, men du har ennå ikke blitt utstyrt med alt som er nødvendig for å være en kommandant for Loyolas hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrekkelige tid som et redskap og utøver som du er blitt fortalt av dine overordnede - for ingen kan befale her som ikke enda har innviet sitt arbeid med blodet fra en kjetter - "for uten at blod blir utgytt, skjer ingen forlatelse". Derfor, for at du skal bli skikket til arbeidet og for at din frelse skal være sikret, så skal du i tillegg til din tidligere lydighets-ed til din orden og troskap til Paven, repetere etter meg:

"Jeg,__________, nå i nærvær av den Allmektige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede erkeengel Mikael, den velsignede døper St. Johannes, den Hellige Far, den Overordnede Generalen av Jesu Samfunn, grunnlagt av St. Ignatius Loyola, under Paul III's pontifikat, som har fortsatt til denne tid, erklærer og sverger jeg ved Jomfruens morsliv, Guds livmor, og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet, Paven, er Kristi viseregent, og er det sanne og eneste hode for den Katolske Universelle Kirke eller Universelle Kirke over hele jorden, og at han i kraft av bindingen og løsingen gitt til Hans Hellighet av min Frelser, Jesus Kristus, har makt til å avsette hedenske konger, prinser, stater, fellesskap og regjeringer, som alle er ulovlige uten hans hellige godkjennelse, og at de trygt kan ødelegges.

"Jeg erklærer videre at jeg vil hjelpe og assistere og råde alle eller hvilken som helst av Hans Hellighets agenter på hvilket som helst sted jeg skulle befinne meg, og at jeg vil gjøre mitt ytterste for å utrydde de kjetterske, protestantiske eller liberale doktriner og å ødelegge alle deres påståtte makter, om det er lovlig eller ikke.

"Jeg lover og erklærer videre at hvis jeg er blitt gitt rollen å anta en av de kjetterske religionene, for å fremme Moderkirkens interesser, vil jeg holde hemmelig og privat alle hennes agenters råd, som de fra tid til annen vil gi meg instruks om, og ikke åpenbare det direkte eller indirekte, ved ord, skrift, under hvilke som helst omstendigheter, men jeg vil sette i verk alt som blir foreslått som jeg skal ta ansvar for, eller det som blir åpenbart til meg av deg, min åndelige far...

"Jeg lover og erklærer videre at jeg ikke vil ha noen egen mening eller vilje, eller noen mental reservasjon overhodet, selv ikke som et lik eller et kadaver (perinde ac cadaver), men uten å nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil motta fra mine overordnede i hæren til Paven og Jesus Kristus.

"At jeg vil gå til hvilken som helst del av verden, uten klage og vil være underdanig i alle ting som blir meg fortalt ... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil, når anledningen byr seg, starte å føre ubarmhjertig krig, hemmelig eller åpenlyst, mot alle kjettere, protestanter eller liberale, som jeg er anvist å gjøre, for å utrydde og utslette dem fra jordens overflate, og jeg vil skåne verken kjønn, alder eller tilstand. Jeg vil henge, ødelegge, koke, flå, kvele og begrave levende disse beryktede kjetterne _ rive opp deres mager og livmorene til deres kvinner og knuse deres barns hoder mot veggen, for å tilintetgjøre for alltid deres avskyelige rase.

"Når det samme ikke kan bli gjort åpenlyst, vil jeg i hemmelighet bruke giftkoppen, kvelerstrengen, dolkens stål eller blykulen, uten hensyn til ære, rang, verdighet eller autoritet til den personen eller personer, uavhengig av deres tilstand i livet, enten offentlig eller privat, når jeg når som helst blir anvist å gjøre det av hvilken som helst agent fra Paven eller en overordnet av brorskapet av den hellige tro til Jesu Samfunn.

(Finnes nedtegnet i kartoteket i Kongressen (Congressional Record) USA, 15. februar 1913, s. 3215-6. Også i «The Engineer Corps of Hell» av Edwin A. Sherman. s. 118, 1883, Library of Congress Catalog Card # 66-43354).

Mot Universell Makt

Her ser vi veldig klart at den Katolske Kirke har som en klar målsetting å bryte ned protestantismen. De trekkene ser vi i dag, idet protestantismen splittes opp og etter hvert erstattes med katolisisme.

Det er også helt klart at den Katolske Kirke ønsker å være universell. Den har aldri akseptert nasjonalstaten, hvis den ikke er underlagt deres normer. Gjennom EU-lovverket og de internasjonale lovene kan de gjenvinne makten som de hadde i Middelalderen, og det er den veien det går (Åp. 13.3). De vil bruke alle midler for å nå sine mål. Synes du ikke det er gode grunner til reaksjoner?

Hemmelige Organisasjoner

Flere norske politikere og samfunnsledere er med i hemmelige organisasjoner som arbeider for europeisk enhet og verdensherredømme. Noen av disse er Bilderberger-gruppen, Romaklubben, den Trilaterale Kommisjon m.fl. Noen få ganger pr. år kommer håndplukkede mennesker som har viktige samfunnsposisjoner sammen bak lukkede dører. De planlegger de neste trekkene for hvordan verden skal styres, og så reiser representantene hjem til sitt eget land og forsøker å spille ut disse planene for folket. Vi legger merke til ord og uttrykk som: «solidaritet», «internasjonale lover», «enhet», «global løsning» osv. Disse menneskene jobber ikke for det nasjonale lovverket, men for at det internasjonale lovverket skal gjelde. På den måten får eliten grepet på nasjonene og enkeltindividet.

Vi legger også merke til den katolskpregede frimurerordenen. Sentralt i frimurerlokalene finnes solkorset eller malte-korset. Når frimurerne blir forfremmet til den 8. graden, får de frimurerringen. Sentralt på frimurerringen er malte-korset inngravert. Det samme har paven på sin ring og på sine klær. Hitler, som også var katolikk, og Roms venn, bar også malte-korset. De signaliserer gjennom symboler. Symbolene forteller hvor de hører hjemme. Frimurerprestene driver med skriftemål, slik som den Katolske Kirke gjør. Men i Bibelen, i «Fader Vår», blir vi oppfordret til å ordne opp med den vi har forurettet, og få den endelige tilgivelsen hos Gud (Matt. 6. 12).

De hemmelige organisasjonene er spekket med folk som har viktige samfunnsposisjoner. Det er på deres hemmelige møter, at planene legges og avgjørelsene tas for den europeiske og globale utviklingen. De arbeider for å få til et sentralisert, internasjonalt lovverk, laget av og for eliten.

De hemmelige organisasjonenes målsetting passer godt med den Katolske Kirkes målsetting: Makt og styring.

Massemedia har i mange år holdt mange opplysninger tilbake om hva som skjer på denne fronten. De har selv mange av sine menn inne i dette hemmelige systemet. I stedet for å gi et sant bilde av situasjonen, gir de inntrykk av at den internasjonale linjen er veien å gå. De gir et falskt realitetsbilde. Når Bilderbergergruppa var samlet til sitt årlige møte, denne gangen i Stenungsund i Sverige, 18-23 mai 2001, i hemmelighet, bak et høyt gjerde som var satt opp rundt hele området, strengt bevoktet av politiet, tok undertegnede kontakt med de to største TV-selskapene i Norge, for å informere dem om samlingen, og for å få dem til å interessere seg for dette toppmøtet, der verdens ledere nå var samlet, men det kom ikke et ord eller et bilde. Men noen få aviser gjorde noen overfladiske bemerkninger.

Det ser derfor ut for at noen mediakanaler begynner å lette litt på sløret, og gir et overfladisk bilde av noen av elitens samlinger. Det er kanskje fordi eliten begynner å få sine menn inn i de viktigste samfunnsposisjonene verden over, slik at de tror de begynner å få kontrollen. Eller er det fordi det begynner å bli vanskelig å holde alt skjult?

Selv om eliten tror de begynner å få kontrollen, så er det et ordtak som sier: Menneskene spår, men Gud rår! Det er sant! Og det er bra!

Europabevegelsen

Europabevegelsen arbeider for å få de selvstendige nasjonene i Europa inn i den nye statsdannelsen, den Europeiske Unionen.

Den Norske Europabevegelsen er tilknyttet den europeiske organisasjonen European Movement. Det var etter initiativ fra European Movement at Europarådet ble dannet i 1949. European Movement har søsterorganisasjoner i mer enn 25 land. Ved et møte i selve Stortinget den 30. mai samme år (1949), ble den norske avleggeren stiftet. Senere, den 7. mai 1969, ble Europabevegelsens Stortingsgruppe dannet ved et konstituerende møte i selve Stortinget. Et delmål var dermed nådd, bevegelsen hadde innflytelse over landets lovgivende forsamling. Og her er det snakk om skikkelig innflytelse. I 1970 var 120 av totalt vel 150 Stortingsrepresentanter medlemmer av denne bevegelsen. (Sentrumsalternativet s. 30, av E. Bakke)

Europabevegelsens Stortingsrepresentanter har et bein i Brüssel og et bein i Norges grunnlov, som til slutt blir et ja til Brüssel. De er med til å føre oss inn under en annen Statsmakt, som har lovgivende, utøvende og dømmende makt.

Europabevegelsens Stortingsrepresentanter har vært med til å stemme for den nye paragraf 93, som kom inn i den Norske Grunnloven i 1961, og som tillater Norge å avgi suverenitet på et sakelig begrenset område. Nå er det flere røster som mener vi bør endre grunnloven, slik at vi lettere kommer inn i EU, og dermed mister enda mer suverenitet og selvstyre. De tre nye grunnlovsforslagene som er fremmet av en Stortingsrepresentant som ivrer for å få Norge med i EU, går ut på at det er nok med 2/3 flertall i Stortinget (67,7%) for å få Norge tilknyttet EU. I dag sier Grunnloven at det må være 3/4 flertall (75%). Dvs. til nå krever Grunnloven 42 representanter som stemmer nei til EU for å stoppe en EU-tilknyning. Går det nye forslaget igjennom, må det være minst 55 nei til EU-representanter på Stortinget for å stoppe en EU-tilknytning. Dessuten vil et av de tre nye forslagene bare «innhente folkets stemme», slik at de f.eks kan spørre folket om de vil vi skal «sende en EU-søknad», i stedet for at folket skal stemme «ja» eller «nei» til EU. Saken er klar; alle knep brukes for å overføre mer makt til Brüssel, og massemedia er stort sett med til å hindre at viktig informasjon om disse sakene kommer ut til folket til rett tid. Det kan undertegnede og mange andre bekrefte.

Europabevegelsens Stortingsrepresentanter har også vært med til å unngå folkets stemme, idet EØS-avtalen ble vedtatt i Stortinget _ uten forutgående folkeavstemming. De har fått oss med i EU via bakveien, bl.a. gjennom EØS og Schengen-avtalen. For vi er på en måte med i EU gjennom EØS og Schengen-avtalen. Bare det forteller om hvordan de stadig bruker press og omveier for at de skal få sin vilje. Kommer vi inn i EU på ordinært vis er vi styrt av katolske krefter. Da er det svært vanskelig å komme ut igjen. Artikkel 240 i Romatraktaten sier at «Denne Traktaten er inngått for ubegrenset tid.» Derfor er det ikke slik som en av våre framstående politikere har uttalt: «Vil vi ut igjen, kan vi bare si bye, bye og dra.» Nei, kommer vi først inn, så er vi sveiset inn i EU-lenken (Se logoen). Da er friheten virkelig i fare!

I dag kommer EU-lovverket inn til Stortinget og inn i det Norske lovverket gjennom EØS. I løpet av fem år har over 1300 EU-lover blitt norsk lov. Det er en skam at ingen partier på Stortinget stopper denne utviklingen, siden det norske folket sa NEI TIL EU i 1994.

Nå vil Europabevegelsen, Europabevegelsens Stortingsrepresentanter og deres støttespillere på nytt føre oss inn i EU-lenken. Et nytt valg står for døren. De gir seg ikke, de skal ha Norge med i EU. Men det er ikke første gang noen forsøker å få oss inn i en Europeis Union. Adolf Hitler, som selv var katolikk, hadde et nært forhold til sin kirke, og praktiserte den Katolske Kirkes prinsipper. Sammen med Quisling og nasistene forsøkte de å få Norge inn i en Europeisk Union. Da Quisling ble stilt for retten for høyforrederi i Eidsivating Lagmannsrett i 1945, sa han i sin forsvarstale, at «Retten måtte ta hensyn til hans idealistiske motiver, i det han forsøkte å få Norge inn i en Europeisk Union...» Europabevegelsen og deres støttespillere har en lignende målsetting. Vi kjenner ikke deres motiver. De kan være helt annerledes enn Hitler og hans menn, men målet er det samme, nemlig å få Norge inn i en Europeisk Union. Hitler og hans støttespillere brukte kuler og krutt, i dag bruker de diplomati og hvite snipper, og blir godt betalt.

Mange har vært naive når de har trodd at våre Stortingsrepresentanter har styrt landet etter Grunnlovens mål og prinsipp. De har i stedet solgt seg til en internasjonal organisasjon som slett ikke respekterer selvstyre - og heller ikke at Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike, slik det står i Grunnlovens § 1. Dette betyr ganske enkelt at det er grunnlovsstridig å overlate styringen over Norge til andre. Det ser ut for at den Grunnloven ikke blir respektert på dette området. Vi begynner allerede å se litt hvilke krefter som arbeider sammen i Norges beslutningsdyktige organer for å selge vår suverenitet billigere enn en rett linser.

FN, NATO OG EU-HÆREN

I dagens samfunn ser vi at FN vil spille en viktig rolle i arbeidet med å samle verden under maktelitens kontroll. Vi kan med andre ord si at FN er et redskap i maktelitens hender. Mange anser Gulf-krisen som et ledd i denne prosessen, og siden den tiden har flere selvstendige nasjoner bidratt sterkt til at FN i stigende grad opererer som et verdenspoliti. Nå blir borgerne i flere selvstendige land mer og mer avvæpnet. Militærstyrkene til enkelt-nasjonene blir redusert, og de blir underlagt FNs kontroll og kommando, samtidig som de selvstendige nasjonene i ganske raskt tempo nå innordner seg de internasjonale reglene som FN og verdens herskere skaper. Det ser ut for at konger og regjeringer har oppgitt troen på selvstyre i sine respektive land, og nå legger seg ganske flate for overmakten.

FN, NATO og EU-hæren er i dag i ferd med å danne en katolsk-preget internasjonal militær kontroll. Katolske krefter har sterk innflytelse i disse militære gigantene. Akkurat som libyerne og etioperne var krigsmakter som kjempet for Babylon i gammel tid, ser det ut for at de nevnte globale militære gigantene vil være i pavemaktens følge i endetiden (Dan. 11. 43).

Krig planlegges og skapes. Krig er samlende. Vi så det i forbindelse med Gulf-krisen, og i forbindelse med andre store konflikter i verden. Når konflikten er oppstått, ser vi at USA, sammen med FN, NATO og/eller VestUnionen bryter inn for å lage «fred», og de får «fred» _ på sine premisser. De får enkeltnasjonene til å bli lydig mot deres overherredømme, slik som makteliten og den Katolske Kirke ønsker. Enkelt
nasjonene får ikke lov til å være i fred. De vil ha lydige undersotter. Det var slik den Katolske Kirke hersket i Middelalderen.Det samme herskersystemet vil framkomme i endetiden. Den prosessen har allerede startet. Religionsforfølgelse og undertrykkelse sees i flere land. Vi vil se mer og mer maktutfoldelse, forfølgelse og blodsutgytelse av verste slag i tiden framover. (Åp. 18. 24).

Fagforeninger

Vi ser også at fagforeningene er et ledd i puslespillet for å binde menneskene i knipper. Dette har aldri vært Guds plan, og er heller ikke til det beste for menneskene. Bibelen sier at der hvor Guds ånd er, der er frihet (2. Kor. 3. 17). Der er den kristne friheten, samvittighetsfriheten. Vi skal være fri i Kristus. Hans standarder bør være våre standarder. Når myndighetene følger Guds plan, så la oss følge deres anvisninger. Vi bør holde fred med mennesker og myndigheter så langt det går an. Når de avviker fra Guds plan, slik at samvittigheten ikke får lov til å råde, da må vi lyde Gud mer enn mennesker (Ap. gj. 5. 29). Vi bør la Gud være vår autoritet, og ikke la oss bli styrt av pressgrupper som er langt på siden av Bibelens retningslinjer. Vi ser allerede nå hvordan fagforeninger favoriserer sine medlemmer, og vi må bare regne med at den kontrollerende makten fra fagforeningene vil få en mer og mer undertrykkende karakter.

Fagforeninger og forbund binder mennesker sammen i knipper, og vi må frigjøre oss fra slike så fort som mulig, for de har en kontrollerende makt på folk, og Bibelen sier også at vennskap med verden er fiendskap mot Gud (Jakob 4. 4).

De store fagforeningene går også inn for et europeisk og globalt sentralisert, internasjonalt mønster. De presser fram sine påståtte rettigheter - ofte på en selvisk og ufin måte - og binder sine medlemmer til å følge deres lovbestemte forordninger.

Mange Oppriktige Mennesker

Vi verdsetter de menneskene som tør å stå fram og tale Roma midt imot. Vi tror ikke vi kan stoppe alle disse kreftene, men vi skal gjøre så godt vi kan for å advare og informere om hva striden går ut på, slik at den enkelte kan ta et riktig valg. Verdens maktelite er i ferd med å ta ifra oss den borgerlige og religiøse frihet. Den nærmeste tiden vil bevise dette, ja, den tiden har allerede begynt!

Vi er ikke i tvil om at det er mange ærlige og oppriktige mennesker som er med i de hemmelige organisasjonene, i FN, i EU, i Europabevegelsen, i fagforeninger, i den Katolske Kirke og i de frafalne protestantiske kirkesamfunnene. Mange mener sikkert de er med på et arbeid som skal gi verden fred og trygghet, men de blir forført. Fred oppnås aldri gjennom tvang og styring. Det er først når de setter det massive internasjonale lovverket ut i praksis, når de mest ekstreme lovene blir håndhevet, at en vil forstå hva det egentlig går ut på.

Forkaster Nasjonalstaten

Det er interessant å legge merke til at flere og flere av våre politikere faller for den internasjonale modellen der nasjonalstaten underlegges et overnasjonalt maktapparat. Dermed mister vi gradvis vår suverenitet, den frihet og det selvstyre som ligger nedfelt i vår grunnlov. I denne forbindelse bør vi alle tenke nøye over følgende uttalser, for å forstå spillet som nå foregår i Europa og i verden ellers. Første uttalse er fra hyrdebrevet til pave Leo XIII, fra 1879: "Romerkirken er monarkiet som står over alle riker, akkurat som sinnet og sjelen forholder seg til legemet, eller som Gud til verden. Derfor må Romerkirken ikke bare ha åndelig makt, men også den øverste verdslige makt." Pave Gregor gjentok denne ideen da han sa at "Kirkens makt står over statsmakten". Disse og mange andre uttalser gjør det klinkende klart at denne politiske kirken arbeider for å få makt - gjennom kontroll - over regjeringer og statsmakter.

Selv om dette er skrevet for en god stund siden, så sier kirken om seg selv at den aldri har forandret seg. Dette blir bekreftet i deres egen publikasjon slik: "Det som kirken har gjort, det den åpent eller i det skjulte har støttet i tidligere tider, er nøyaktig hva den kommer til å gjøre, og åpent eller i det skjulte støtte, i framtiden, dersom de samme omstendigheter inntreffer." (Catholic Review, jan. 1854). Så det er en fordel å kjenne til historien om den Katolske Kirkes strategi og maktbruk, for å forstå hva det legges opp til i dag. (Derfor bør enhver lese boken 'Mot Historiens Klimaks' som du kan få gratis tilsendt. Hvis du ønsker å motta denne boken, kan du sende oss en e-mail med din bestilling. Husk å oppgi adresse.)

Religiøs Innflytelse Bak Politikken

I alle land har religiøse krefter innflytelse på politikken. Ja, religionen har langt større innflytelse i politikken enn mange aner. Som vi har sett er EU et katolsk (preget) system. Politikken styres vesentlig av katolske krefter, så det er helt tydelig at den Katolske Kirke er på fremmarsj i Europa og i verden ellers. Fra pavens hyrdebrev leser vi følgende: "Alle katolikker må bli aktive elementer i det daglige politiske livet i landet der de bor. Alle katolikker må utøve sin makt for å bidra til at nasjonenes grunnlover blir formet etter prinsippene til den Sanne Kirke."(Pave Leo XIII, hyrdebrev av 1890).

Nå er det ikke slik at det bare er katolikker som har engasjement i politikken. Både muslimer, protestanter og katolikker m.fl. forsøker å vinne innflytelse, men Bibelen åpenbarer at det er den Katolske Kirke som er den store forførende maktfaktoren i endetiden (Åp. kap. 13., 17. og 18.).

Den Katolske Kirke satser på utdannelse, og karrieremodellen har blitt laget slik, av eliten, at de som har best utdannelse får toppstillingene.

Idag er mange forbauset over hvordan katolikkene inntar viktige samfunnsposisjoner i industriforetak, i skolesektoren, i departementene, på Stortinget og i Høyesterett - ja, overalt i protestantiske land.

Et ordtak sier: "Når den Katolske Kirke er i minoritet, er den snill som et lam. Når den er på likefot, er den lur som en rev. Når den har majoriteten, er den rasende som en tiger."

Nå er det ikke vår lodd å veie folks motiver, det har vi ingen rett til. Det er heller ikke noe galt med utdannelse. Å utvikle sine evner er vel og bra. Mange ønsker å oppnå karriere for økonomiens skyld, men ut fra katolikkenes egne kilder ser vi altså at de også helt bevisst forsøker å få innflytelse i det daglige politiske livet for å påvirke utviklingen etter katolsk mønster.

Mange Metoder

Mange knep blir brukt for å samle verdens nasjoner under elitens herredømme. Verdens herskere binder enkelt-nasjonene sammen gjennom sterke forbund og allianser, og gjennom internasjonale regler som er skapt av eliten. Menneskene blir overkjørt av et mangfoldig lovverk, helt inne på privat område. Eliten tyner ut folket med skatter og flere og høyere avgifter. De sterke blir sterkere og de svake blir mer og mer undertrykte. Den alminnelige mann og kvinne får mindre makt og innflytelse. Mange føler at de ikke har noe mer å si i storsamfunnet. Deres røst blir ikke påaktet.

Vi ser at de nasjonale lovene skal vike for de internasjonale lovene. I Norge kommer, som vi allerede har sett, det katolske EU-lovverket inn til Stortinget og inn i det norske lovverket gjennom EØS og Schengen-avtalen. Nå er det eliten i Brüssel som lager lover for Norge. Norge blir således gradvis okkupert gjennom dette mangfoldige katolske lovverket, som binder oss på hender og føtter. Får de det protestantiske Norge inn i EU-lenken, kan de senere styre oss slik de vil gjennom flertallsbeslutninger. Norge vil bli som en kommune under staten EU. Stortinget og resten av folket vil bli som en husmannsplass under Brüssel.

Vi ser også hvordan EU-ministerene forsøker å gjøre EU attraktiv. Andre nasjoner skal søke om medlemskap, enda de nesten blir presset inn, p.g.a. omstendighetene, og så skal de betale mange milliarder bare for medlemskapet. Nå spør eliten i Brüssel Norge om mer penger til deres arbeid. Og pengene, hvordan blir de brukt? Jo, vi hører om den ene korrupsjonen etter den andre. Pengene forsvinner på mystisk vis, og ministerene blir sjeldent straffet. Kanskje blir de flyttet eller forfremmet til en annen post. Det er greit og rett å hjelpe andre som er i nød, men når katolsk religion og politikk planlegger i sine råd å suge milliarder på milliarder fra protestantiske land, da er det mange som setter store spørsmålstegn. Dessuten, hjelp skal gis frivillig og med glede.

Nå har vi det stort sett godt i Norge, men det er mange som sliter veldig hardt og må snu på krona for å få det til å bære seg. Likevel, det er bedre å slite under et protestantisk styre, hvor den protestantiske friheten råder, enn å bli styrt av et kolossalt omfattende katolsk lovverk, som binder oss til å bli lydige undersåtter - et lovverk som vi allerede begynner å merke følgene av.

Spørsmålet blir derfor: Kan vi regne med rettferdig behandling og fordeling fra eliten i Brüssel, eller vil vi angre bittert på at hovedsetet blir flyttet fra Oslo til Brüssel? Det er de som sitter med pengene som har makten. Derfor må vi stille oss disse og lignende spørsmål nå. Når kontrakten er skrevet, er det for sent å angre.

Vi ser også hvordan folkeslag forflyttes, og det ser ut for at det er en del av planen for å skape en internasjonalisering i de enkelte landene. Vi ser opptakten til en ny Babels forvirring. Bibelen oppfordrer oss til å spre oss og ikke klumpe oss sammen i blokkdannelser, sentraliseringer og usunne bymiljøer (1. Mos. 11. 1-9). Bibelen sier videre: "Og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellom deres bosteder, for at de skulle lete etter Gud, om de dog kunne føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra en eneste av oss. " (Ap. gj. 17. 26-27).

EU-Flagget

EU-flagget er mørkeblått med 12 gule stjerner i en sirkel. I det hollanske, katolske tidsskriftet "Middelares en Koningin", april 1974, finnes overskriften: "Under Marias beskyttelse". Der står det bl.a.: "Vi katolikker vil alltid, når vi ser den blå fargen, oppfatte den som Himmeldronningens farge" (den kalles også Mariablå). På den nye EUROen finner vi også de 12 stjernene på alle myntene og sedlene.

Uansett hvor mange medlemsland Unionen vil bestå av, vil det alltid være 12 stjerner i flagget. Hvorfor akkurat 12 stjerner? Hvorfor ikke sju stjerner? Hvorfor ikke så mange stjerner som det er medlemmer? Det er mye som tyder på at de 12 stjernene på EU-flagget har sin inspirasjon fra Maria-dyrkelsen i den Katolske Kirke. I den Romersk Katolske Kirke er Himmeldronningen, Maria, med de 12 stjernene rundt hodet et velkjent motiv. Vi finner dette motivet i glassvinduet i Notre-Dame domkirken i Strasbourg, på den Katolske Kirkes kurssenter i Magleås ved Birkerød i Danmark, på mosaikker, kobberfat o.l. Vi finner det samme bildet i Åpenbaringsbokens 12. kapittel, men da i en helt annen betydning. Der er de 12 stjernene et bilde på de 12 disiplene til Jesus, som står som representanter for Guds folk.

Det er også interessant i denne forbindelse å legge merke til at Europarådet vedtok at de skulle bruke Europa-flagget eller "Maria-flagget" den 8. desember, 1955, og alle de tre ivrige forkjemperne for stjernebanneret i flagget var gode katolikker. Anerkjennelsen av Europa-flagget ble gjort akkurat på 101 års-dagen for pave Pius IX's dogme om Marias ubesmittede unnfangelse, den 8. desember 1854. At Europarådet godtok "Maria-flagget" på 101 års-dagen for dogmet om Marias ubesmittede unnfangelse er neppe en ren tilfeldighet. EF overtok "Maria-flagget" i 1986.

Vi legger også merke til at "Romatraktaten" ble underskrevet den 25. mars 1957, på en annen Maria-dag, Bebudelsesdagen, mens alle Vatikanets kirkeklokker proklamerte et nytt stadium i den Maria-tid som pave Pius XII hadde innvarslet et og et halvt år tidligere, nemlig i 1953.

Den Katolske Kirke, med paven i spissen, er tilhengere av tilbedelse av Maria-bilder og Maria-statuer. Dette er brudd mot det andre budet i Bibelen, i 2. Mos. 20. 4-6, som sier at vi ikke skal lage oss utskårne bilder for å tilbe dem.

Vi legger også merke til at det er en storstilt kampanje i gang fra katolikkenes side for å erklære et nytt dogme i den Katolske kirke, at "Maria" skal bli betraktet som MEDFRELSER (Co-Redemptrix) og MELLOMMANN (Mediatrix) av all nåde og advokat for Guds folk. Ikke rart at de vil koble inn EU-flagget i tilknytning til Maria-tilbedelsen.

En artikkel fra Europa angående det europeiske flagget, har tittelen: "Europa, Maria, Fred", og forklarer at det Europeiske flagget er et symbol på Maria. (Se mer om dette emnet i traktaten "Maria-Åpenbarelser").

Den 9. september 1978, sa biskop dr. Graber: "Jeg har fordret en Mariansk Europeisk Internasjonal... Vi ber og spør i stillhet om at Vesten ennå en gang må bli det den var: et IMPERIUM MARIUM" (et Mariansk verdensrike).

Det er mye som tyder på at Vatikanet og den Katolske Kirkes bakmenn ønsker at "Maria-flagget skal heises til tops på alle flaggsteger i Europa. På den måten vil mange uten å vite det, symbolsk opphøye Himmeldronningen. Men når dette blir kjent er det for galt at mennesker og nasjoner med en annen tro enn katolikkene skal måtte bruke en religiøs symbolikk, som gjør krav på tilbedelse og underkastelse.

SENTRALISERING FOR STERKERE STYRING

Vi merker hvordan den globale makteliten strammer til lassoen, og gradvis gjør oss, som ikke er med i eliten, til slaver under deres system. Vi har i lengre tid opplevd hvordan bedrifter, forretninger, banker, selskaper o.l. slås sammen _ fusjonerer. De store skal bli større og få mer makt. Makt oppnås gjennom lovverket, og for å forsikre seg om at lovene blir håndhevet, setter de i verk kontroller; EU-kontroll, EU-direktiver og Intern-kontroller. Samtidig blir standard-kravene satt opp. De små bedriftene klarer ikke å følge med. Kravene blir for store og kostbare, og de bukker under. De sterkeste og mest pengesterke overlever. De får makten og styringen. Det er slik eliten har lagt det opp, for å få makt og overherredømme.

De som bor i periferien merker kanskje trykket best. Små lokale postkontor, bankfilialer, butikker o.l. blir litt etter litt nedlagt. Hundrevis av små gardsbruk, som har blitt bygd opp gjennom nøysomt levesett og med hardt slit, blir også gradvis lagt ned. På denne måten står landet veldig dårlig rustet i en krise, som mest sannsynlig snart vil komme. Før hadde de kyr, sauer, høner m.m. i fjøset, poteter, grønnsaker, epler og bær i hagen. På den måten klarte de seg i den krisen som oppsto i 1940-45. Men i dag er politikken lagt opp slik at nesten alle må gå i butikken for å hente maten, og de store varekjedene finnes i, eller i nærheten av byene. Alt skal sentraliseres. Tenk hvilket grep eliten har på sine undersåtter i en kommende krise. Mat må vi ha, og i en krise må den enkelte innrette seg etter elitens retningslinjer. De må bli lojale borgere for å få kjøpt mat. Når alt er sentralisert, blir det lett å kontrollere folks bevegelser. Ønsker du å bli slave under elitens kontroll på denne måten?

_Nei, dette blir for drøyt, sier du kanskje. Så galt kan det vel ikke bli? Vel, Bibelen sier at det vil komme en tid like før Jesus Kristus kommer igjen, da ingen kan få kjøpe og selge hvis de ikke tar dyrets merke. Hvordan skal vi da klare oss? Ser du fordelene ved å bo på landet? Jo før vi flytter ut, jo bedre vil vi ha det nå. Dessuten vil vi bedre mestre den krisen som snart vil komme!

SAMLING PÅ ALLE PLAN

Vi har sett utviklingen i EU. Først ville de knytte Europa sammen på det økonomiske området. Neste steg var å binde Europa sammen på det politiske området, med felles politikk og lover. Det siste steget _ som mest sannsynlig er den viktigste faktoren for det katolske systemet _ er å binde Europa sammen på det religiøse området med felles doktriner.

Er du overrasket over at vi gradvis må oppgi vår suverenitet, og bli underlagt en katolsk-preget statsmakt? Mulig du svarer ja, men Bibelen lar oss ikke være i uvitenhet. Bibelens endetids-profetier sier nemlig at verdens makter vil samle seg like før Jesus Kristus, verdens Frelser, kommer igjen. Det står slik: "Og jeg så tre urene ånder som lignet frosker, komme ut av dragens munn, ut av dyrets munn, og ut av den falske profetens munn. For de er demoners ånder som gjør tegn, de går ut til kongene på jorden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag." (Åp. 16. 13-14.) Ser vi ikke opptakten til denne samlingen i dag, både på det økonomiske, politiske, religiøse og militære området? Bibelen sier videre: "De ti horn som du så, er ti konger som ENNÅ IKKE HAR FÅTT NOE RIKE, men de skal få makt som konger i en time sammen med dyret. Disse har én og samme tanke, og sin makt og myndighet gir de til dyret. DISSE SKAL FØRE KRIG MOT LAMMET, og Lammet skal seire over dem, for Han er herrenes Herre og kongenes Konge, og de som er med Ham, de kalte, utvalgte og trofaste." (Åp. 17.13). Her ser vi litt av maktelitens strategi. I dag er verden inndelt i ti regioner. Bibelen forteller at verdens 10 herskere i endens sluttfase har en tanke _ og de vil regjere en kort tid sammen med dyret. Dette viser hvor samlet og planlagt strategien er for verdensherredømme. Men det står at det er disse kreftene som strider mot Lammet, Kristus, og de som står på Kristi side. Her har vi sluttstriden i et nøtteskall. Alle verdens fordervede krefter vil gå sammen - om hva? Hva er det vi venter på? Jo, akkurat som de har innført felles standariserte regler på det politiske området, så vil de også innføre felles religiøse, standariserte regler. De vil innføre dyrets merke!

Bibelen forteller at verdens herskere blir lurt av "skjøgens" trolldom. I Bibelen er en kvinne et symbol på en menighet. En jomfru symboliserer en ren menighet (2. Kor. 11. 2). Derfor må "skjøgen" være en menighet / kirke, som har falt fra Bibelens klare lære. (Jer. 3. 20 og Esek. 16.35) Det kan heller ikke være en hvilken som helst kirke, for hun betegnes som "mor til skjøgene" (Åp. 17. 5) - altså "Moderkirken", som Den Katolske Kirke kaller seg selv. (Se også kjennetegnene på Skjøgen, i heftet om `Makteliten og den globale union').

Verdens herskere tror de skal få økonomisk gunst ved sine forbindelser med pavemakten, men det som pavemakten egentlig ønsker er å få religiøs opphøyelse og få de andre til å stå sammen med seg og innføre "dyrets merke". Vi ser i dag at planene med å samle de forskjellige kirkesamfunn blir utviklet gjennom den ekumeniske bevegelsen. Særpregene i de forskjellige kirkesamfunnene skal slipes ned, de protestantiske kirkesamfunnene skal splittes opp og ødelegges innenfra - ved infiltrasjon og liberale strømninger. Når det er gjort og misnøyen er skapt, skal det appeleres til enhet. Først
skal de forskjellige protestantiske kirkesamfunnene slås sammen til en ekumenisk enhet, og så skal denne frafalne protestantiske blokkdannelsen slå seg sammen med den Katolske Kirke. Enheten skal baseres på katolske prinsipper, for det er katolske krefter som står bak enhets-bestrebel-sene, som de spesielt har jobbet med siden annet Vatikan-konsil (1962-65). Det er den utviklingen vi ser idag.

Bibelen er for kristen enhet. Undertegnede er for kristen enhet. Jesus gir de som tror på Ham denne appellen: "...at de alle må være ett, liksom du, Fader, i meg, og jeg i deg, at også de må være ett i oss..." (Joh. 17. 20-26). Enheten må baseres på det Jesus sa og gjorde, slik at vi er i pakt med Hans vilje. Da vil den Hellige Ånd få innpass i vårt liv, og vi vil ta beslutninger som er i harmoni med Hans vilje. Beslutningene som tas av de kristne vil derfor være et "SÅ SIER HERREN", og "DET STÅR SKREVET", og ikke diplomatiske løsninger og flertallsbeslutninger, slik det ofte gjøres i ekumeniske kretser, men som ofte strider mot Skriftens klare tale.

Bibelen sier tydelig at dette med "dyrets merke" er den siste testen som vil framkomme like før Jesus kommer igjen. Alle vil bli testet, om de vil tilbe Gud som Skaper, eller om de vil tilbe dyret og ta dets merke (Åp. 13.16-17; Åp. 14. 1-12; Neh. 13. 16-21).

DYRETS MERKE

"Men, hva er dyrets merke"? spør du kanskje. Vel, alle Bibelens kjennetegn på den Antikristelige maktfaktoren, "dyret", passer på pavemakten. (Se kjennetegnene i heftet: "666.."). Martin Luther sa det bl.a. slik: "De kjennetegn som karakteriserer Antikrist ifølge Skriften, passer fullstendig på Pavedømmet og dets tilhengere."

Et av kjennetegnene er at "dyret" har et "merke". Den Katolske Kirke sier selv at de har et merke. De sier at søndagen er deres autoritetsmerke, og at andre erkjenner kirkens makt ved å helligholde søndagen. (H.F. Thomas, Cancellor of Cardinal Gibbons og The Douay Catechism, s. 59). Den Katolske Kirke sier altså rett ut at de har et autoritetsmerke, og det er at de har innført søndagen, Bibelens første dag i uken, som hviledag, i stedet for sabbaten, som holdes fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag (Mark. 15. 42-47 og 16. 1-6; 3. Mos. 23. 32 og Neh. 13. 15-21). Bibelen snakker kun om en hviledag i uken, og det er sabbaten. Det er kun den hviledagen som Gud har helliget og velsignet, helt fra Skapelsen av. I Guds 10 bud står det også at vi skal holde den syvende dag, sabbaten, som hviledag (1. Mos. 2. 1-3; 2. Mos. 20. 8-11; Ap. gj. 18. 4). I katekismebudene, som stammer fra den Katolske Kirke, har de tatt bort teksten som sier at vi skal ha Bibelens syvende dag, sabbaten, som hviledag. Nå vil de at protestantene skal innordne seg EU, og i fellesskap opphøye søndagen som hviledag. Søndagen står omtalt i det Sosiale Charter i Maastricht-avtalen. Innførelsen av "dyrets merke" vil bli selve trumfkortet i den europeiske og globale samlingen vi ser i dag, fordi søndagen som hviledag er noe både katolikkene og de fleste andre kirkesamfunn kan stå sammen om. Det ser ganske planlagt ut at den religiøse dimensjonen som samlingspunkt kommer til slutt. Da ser det ikke ut for at det legges så mye vekt på dette punktet, eller at det er så viktig. Men det synes å være en smart strategi, for når de har fått enhet på det økomomiske, politiske og militære området, ligger det liksom i kortene at de også skal ha enhet på det religiøse området. Jaques Delors vil ha EN sjel, EN mening og EN åndelighet i de europeiske institusjonene ("Dagen" 29/9-92). I EU bygger de videre på denne modellen. De vil også ha felles religiøse standariserte regler. Det er her søndagen som hviledag kommer inn, og da må alle medlemslandene innordne seg også på dette punktet.

En prest fra Danmark spurte en av byråkratene i Brüssel: "Hva er det viktigste i Maastricht?" Han svarte: "Keep Sunday holy!" (søndagshelligholdelse).

ET LOJALITETS-VALG

Kjære leser! Lar du deg lure av skjøgens (pavemaktens) trolldom? Vil du være lojal mot Gud og holde Hans bud, - innbefattet sabbatsbudet (det fjerde budet) - eller vil du være lojal mot en menneskelig maktfaktor og holde den ubibelske hviledagen, søndag? I dette valget er det snakk om hvem vi vil tilbe og være lojal imot. Hver sabbat blir vi satt på prøve om vi vil tilbe Skaperen på den dagen han har bestemt (Jes. 58. 13). Johannes skriver i et av sine brev, at "Den som sier: Jeg kjenner Ham og ikke holder Hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten; men den som holder Hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. På dette kjenner vi at vi er i Ham. Den som sier at han blir i Ham, han er og skyldig å vandre således som Han vandret." Litt senere skriver Jesu disippel: "På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. For dette er kjærligheten til Gud at vi holder Hans bud; og Hans bud er ikke tunge."(1. Joh. 2. 4-6 og 5. 3-4). Og Jesus sier: "Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud" (Joh. 14. 15). Når vi har oppdaget hva Jesus har gjort for å frelse oss, blir det ikke noe gjerningskristendom eller noe åk å følge i Jesu fotspor, men en lyst og en glede. Derfor skriver Johannes at da er Guds bud ikke tunge.

Tegnene i tiden tyder på at vi lever i de siste dager, og Bibelen sier at de siste begivenhetene vil skje i hast. (Rom. 9. 28 og 1. Tess. 5. 1-7). Synes du omveltningene skjer i hast i dag? Tror du ikke tiden er inne til å følge Guds vei nå?

KIRKEN FÅR HJELP AV STATEN

Bibelen sier at det ikke er "dyret"= pavemakten som vil innføre "dyrets bilde og "dyrets merke", men en annen makt. Bibelen beskriver det slik: "Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden, og det hadde to horn liksom et lam, og talte som en drage." (Åp. 13. 11). At det kom opp av jorden, betyr at denne nasjonen spiret eller vokste fram som en plante. Nasjonen var lite befolket i starten, men ble senere sterk og stor. Hornene står for republikanisme og protestantisme, som har særpreget denne nasjonen. Det er USA som det er tale om. USA har blitt betegnet som religionsfrihetens land, men tiden vil vise at denne nasjonen gjennom lovgivningen vil innskjerpe religionsfriheten, og tale som en drage.

I Europa har svært mange land et statkirke system. Men ikke i USA. Derfor vil det være bemerkelsesverdig at netopp USA vil hente hjelp fra staten til å innføre "dyrets merke". Stat og kirke vil arbeide sammen. De vil innføre en etterligning av det styresettet som pavemakten står for. De vil innføre "dyrets bilde". Åp. 13. 11-17. (Se også
heftet "666...", som annonseres i dette heftet, for mer utdypning). "Dyrets bilde" betegner den form for frafallen protestantisme som oppstår når de protestantiske samfunn søker hjelp hos borgerlige myndigheter for å tvinge annerledes tenkende til å følge deres normer. Vi har allerede i flere år sett hvordan verdens herskere er i ferd med å danne et bilde av pavemaktens styresett. I den Katolske Kirke står stat og kirke sammen. Kirken vil altså bruke staten til å presse igjennom religiøs lovgivning, og Bibelen poengterer at USA (som oppfyller kjennetegnene på denne profetien) vil lede an i å innføre pavemaktens søndags-hviledag = dyrets merke. I dag ser vi hvordan biskoper og prester går sammen med fagforeninger for å innskjerpe og opphøye søndagen som hviledag, og som vi har sett vil de også ha søndagen som felles hviledag i EU.

I det siste har vi også lagt merke til pavens hyrdebrev, "Dies Domini", hvor han oppfordrer den enkelte til å innskjerpe og opphøye søndagen som hviledag. Derfor kan vi forvente at det bli gjort spesielle anstrengelser i nærmeste framtid for å samle den frafalne protestantismen og katolikkene, ved å opphøye og innskjerpe søndagen som hviledag. Det er oppsiktsvekkende at den frafalne protestantismen vil hjelpe pavemakten med å innføre et styresett som er et bilde av dyret, og at de vil hjelpe pavemakten til å innføre den ubibelske hviledagen. Ja, Bibelen åpenbarer at den frafalne protestantismen vil føre an i å innskjerpe den ubibelsk hviledagen. USA vil lede an, og så vil de andre nasjonene følge etter, EU inkludert. Det er det Åpenbaringsbokens 13. kapittel og 11.-17. verset legger klart fram for oss. Men enhver ekte protestant vil stå på Bibelen og Bibelen alene, også i dette spørsmålet om dyrets merke, og Bibelen påbyr oss å holde sabbaten som hviledag, ikke oppstandelsesdagen. Oppstandelsesdagen er første arbeidsdag i uken, Bibelens første dag i uken, vår søndag. (Luk. 24. 1-6 og 1. Mos. 1. 1-5).

Bibelen sier at de som ikke vil ta dyrets merke, ikke vil få lov til å kjøpe og selge, og det vil bli utgitt ordre om å drepe dem.

USA har kommet i fokus etter terror-angrepet i USA, i World Trade Center og i Pentagon. Tusenvis av mennesker led døden. Mange ble skadet og tusenvis av etterlatte savner sine kjære, som ble sprengt i småbiter. Terroren er en ond handling, som ikke kan forsvares. Nå er det startet en forfølgelse av terrorister. De blir betraktet som fundamentalister. Men hvordan vil dette utvikle seg? Bibelen gjør det helt klart at USA etter hvert vil sette i gang en forfølgelse mot andre "fundamentalister". Noen kaller dem "Bibelske fundamentalister", dvs, de som vil være lojale mot Gud og Guds ord, samme hva det koste vil. De vil ikke akseptere "dyrets bilde" og "dyrets merke". De vil være mer tro mot Guds ord enn mot verdensledernes påbud, når disse strider mot Guds ord. Dette vil ikke verdenslederne tåle. De vil ha lydige undersåtter, som skal rette seg etter verdenselitens lover. La oss be for disse lederne, at de må ikke må være med blant dem som kommer til å undertrykke samvittigheten _ ved lov. Kanskje kan noen ydmyke seg.

Forfølgelse mot Guds folk har pågått i all tid, men den siste forfølgelsen vil bli den verste. I denne åndelige kampen, vil de som stiller seg på Guds side få evig liv, de andre vil gå fortapt (Åp. 20. 4 og Åp. 15. 2). Dette skrivet er med til å oppfordre den enkelte til å stille seg på Guds side nå, slik at vi kan få den Guddommelige kraften, og den erfaringen med Gud som vi trenger, slik at vi kan klare å stå imot alle prøvelser som vil komme, mest sannsynlig i nær framtid! Vi forstår det bærer mot tøffe tider, for de som
vil stå imot maktelitens overherredømme, men vær ikke redd. Når vi har Gud på vår side, så har vi den sterkeste på vår side. Han vil føre oss fram til seier, selv om vi skulle miste livet for Hans sak!

Dette med "dyrets merke" hører framtiden til. Det er først når det blir framsatt påbud om at vi skal ha søndagen som hviledag, at dette med dyrets merke blir oppfylt. Likevel er det viktig at vi tar et standpunkt til dette spørsmålet i dag, når vi vet at det er et valg. Som kristne bør vi alltid være villige til å følge i Kristi fotspor (1. Pet. 2. 21).

Ellen G. White, som har skrevet mye om endetiden, bl.a. annonserte bok på nest siste side i dette heftet, skriver bl.a. slik: "Befolkningen i De Forente Stater har vært et priveligert folk. Men når de innskrenker religionsfriheten, overgir protestantismen og samtykker med pavedømmet, vil målet for deres skyld bli fullt, og nasjonalt frafall vil bli registrert i himmelens bøker. Følgen av dette frafallet vil bli nasjonal ruin." (Review and Herald, 2. Mai, 1893).

Mange har ikke trodd at dette kunne skje:

1. at USA, religionsfrihetens land, vil begynne å tale som en drage og undertrykke samvittigheten.

2. at nasjonen vil komme i en tilstand av nasjonal ruin.

Tiden vil vise at USA vil undertrykke samvittigheten, ved å innføre "dyrets merke", og at dette vil resultere i at landet vil ende i nasjonal ruin.

Selv om den Katolske Kirke, og makteliten ellers, har sine planer for verdens-herredømme, så har også Gud sine planer for en ny himmel og en ny jord hvor rettferdighet skal bo. Det er Gud som har kontrollen, og Han vil _ i rett tid _ komme og utfri sitt folk når de er mest utsatt for prøvelser i forb-indelse med "dyrets merke". (2. Pet. 3. 8-14). Det er da Han kommer igjen for å hente sine (Åp. 16. 1-21; 1. Tess. 4. 15-17). Apostelen Johannes fikk i et syn se de frelste som sto frelst hjemme i Guds rike. De hadde vunnet seier over dyrets bilde, dyrets navn, dyrets tall og dyrets merke (Åp. 15. 2). De hadde kjempet mot makter, mot myndigheter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Men de hadde kjempet i Guds kraft, og vunnet seier, en åndelig seier. Gud være takk!

Ubibelske Dogmer

På Luthers tid kalte den Katolske Kirke protestantene for "kjettere". I dag blir de kalt for "adskilte brødre". Den Katolske Kirke har kledd seg i fåreskinn for å komme i posisjon og bli akseptert i kristne rekker, men la deg ikke lure. Den Katolske Kirke har ikke forandret seg. Den har ikke gått fra et eneste av de ubibelske dogmer som gjorde reformasjonen nødvendig. Fremdeles lærer de at paven er Kristi stedfortreder på jorden. Fremdeles påkalles Maria og helgener. Hver dag leser katolske prester messe for levende og døde. Under hver nattverd "skaper" og ofrer de Jesus på nytt, i det de tror at nattverdsbrødet (oblaten) og vinen blir til Jesu bokstavelige legeme og blod, når presten velsigner brødet og vinen. Bibelen derimot sier at Jesus ble ofret EN gang for alle, og at nattverden skal være til minne om det offer som Jesus tilveiebrakte på korset for å frelse oss (Heb. 7. 27, 1. Kor. 11. 23-25 og Joh. 3.16).

Dessuten har den Katolske Kirke innført mange ubibelske skikker og tradisjoner, bl.a. spebarnsdåp, konfirmasjon, en ubibelsk påskefeiring og læren om sjelens udødelighet. Bibelen lærer noe annet: (Se Mark. 16. 16; Ap. gj. 8. 12; Rom. 6. 3-6 ; Fork. 9, 5-10; 1. Tim. 6. 16 og 1. Kor. 15. 51-54). Vi har også sett hvordan de har endret Guds ti bud i Katekismebudene, og innført den 1. dag i uken som hviledag, i stedet for Jesu hviledag, sabbaten (1. Mos. 2. 1-2 og Matt. 5. 17-19), bare for å nevne noen konkrete punkter. Den Katolske Kirke forsøker likevel å framstille seg som en kristen kirke, men som vi har sett, står den for helt andre verdier enn det Kristus står for.

Dessverre har de fleste protestantiske kirkesamfunnene godtatt mange av katolikkenes ubibelske skikker. De må derfor i dag betraktes som skjøgedøtre eller frafalne protestantiske kirkesamfunn (Åp. 17. 5). Til de som anser seg for å være Guds barn tilknyttet disse kirkesamfunnene/partiprogrammene, lyder denne kraftige befalingen fra Bibelen: GÅ UT FRA HENNE, MITT FOLK! Hvorfor? Svaret gis i neste setning: For at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få noen av hennes plager (Åp. 18. 4 og åp. 16. kapittel).

Systemet, ikke Personene

Når vi i denne traktaten forteller en del om den forfalskningen som er gjort av den Katolske Kirke, og advarer imot dette systemet, er det ikke for å fordømme katolikkene som enkelt-personer. Vi tror det er mange ærlige og oppriktige mennesker i dette kirkesamfunnet - og i andre kirkesamfunn verden over, som ønsker å følge det som er rett og riktig. Gud alene skal dømme hvem som blir frelst og hvem som går fortapt. Det er ikke vår oppgave. Men vi håper at disse opplysningene kan være til hjelp både for dem og oss alle, slik at vi ikke blir forført, men at vi kan ta riktige beslutninger!Vi ønsker at alle kan bli frelst, katolikker, muslimer, protestanter _ hvem som helst, hvor de enn hører hjemme. Men enhver blir ikke salig i sin tro, det er kun gjennom Jesus Kristus. Derfor oppsummerer Bibelen de trofaste slik: Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og har Jesu tro (Åp. 14. 12).

MEN HVA MED OSS?

Vi forstår at protestantismen og de selvstendige nasjonene er i ferd med å ødelegges, men hva med oss selv? Klarer vi å bevare vår sjel i den fordervede tilværelsen som eksisterer i dag? Hvordan skal vi finne fred og harmoni i våre liv? Jesus sier til enhver angrende synder: "Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, og la det heller ikke gripes av frykt!" (Joh. 14. 27). Verdensherskerne kan ikke gi fred i sinnet. Når vi kommer til Jesus og blir kvitt syndebyrden, først da får vi virkelig fred.

Jesus Kristus har gjort alt for å frelse oss. Han har gitt Sitt liv for at du og jeg skal få leve. Bibelen sier at "alle har syndet og fattes Guds ære." "Synd er lovbrudd", og "syndens lønn er døden." Derfor er vi i utgangspunktet fortapte alle sammen (Rom. 3. 23; 1. Joh. 3. 4 og Rom. 6. 23). Men gjennom Jesus Kristus har vi fått en redningsmann. Det er kun gjennom Ham vi kan finne nåde for Gud og bli frelst (Joh. 3. 16).

Tenk at han som var Gud, kunne fornedre seg og komme hit ned for å bli som et menneske. Selv om han var Gud, kledde han sin Guddommelighet i menneskelighet. Han kom for å stille seg på vårt plan, for å redde oss fra dødens forbannelse. Der hvor menneskene hadde falt i synd, måtte Han seire. Ja, Han måtte seire i alle ting for å frelse oss. Det gjorde Jesus. Han hadde så nært forhold til Gud at Han fikk kraft til å seire i alle fristelser. Han hadde ikke noe vanlig skolegang å skryte av, men ble opplært av sin mor til å elske og tjene Gud og ofre alt for andres frelse. Han måtte stole helt og fullt på Gud. Han ble utsatt for djevelske fristelser, forfølgelse, hån og latter. De pisket Ham til blods og dømte Ham urettferdig. Han ble regnet blant røvere, enda han ikke hadde gjort noe galt. Han åpnet ikke sin munn for å forsvare seg selv, men sannheten. Han måtte bære korset. Vi må også ta opp vårt kors og følge Ham. Slik som Jesus seiret, må vi også seire. Vi må seire i Guds kraft. Vi må ha et så nært Gudsforhold som grenen til stammen (Joh. 15. 3-4). Da vil vi få en stadig kraft fra Gud til å leve rett for Ham. Vi må bruke bønnen og Ordet, slik Jesus gjorde. "Til loven og til vitnesbyrdet! Hvis ikke de taler som dette ordet, får de aldri se morgenrøden" (Jes. 8. 20).

Tjener og Medmenneske

Paulus beskriver Jesu fornedrelse slik: "La dette sinn være i dere, som også var i Kristus Jesus. Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode å være lik Gud, men han uttømte Seg Selv, tok på Seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet. Og da han i sin framtreden var funnet som et menneske, fornedret Han Seg Selv og ble lydig til døden, ja, døden på et kors. Derfor har og Gud høyt opphøyet Ham og gitt ham Navnet som er over ethvert navn, for at i Jesu Navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, og deres som er på jorden, og deres som er under jorden, for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære." (Fil. 2. 5-11).

Noen dager etter at Jesus hadde gitt sitt liv på korset for deg og meg, slik at hver den som tror på ham kan få evig liv, så sa Jesus til sine disipler: "Men dere skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ender. Og da han hadde sagt dette, for han opp mens de så på, og en sky tok ham bort fra deres øyne. Og mens de stirret opp mot himmelen idet han for bort, se da sto to menn hos dem i hvite klær, og de sa: Dere galileiske menn! Hvorfor står dere å ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er tatt opp til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen." (Ap.gj. 1. 8-11). På et annet sted sier Jesus: "For jeg går bort for å berede et sted for dere, og når jeg er gått bort, og har beredt et sted for dere, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er." (Joh. 14. 1-3). Jesus ble altså tatt opp til himmelen, hvor Han nå er mellommann mellom Gud og mennesker. Han taler vår sak for Faderen, og Han holder dom (Heb. 9. 24-28) og Dan. 7. 9-10). Før Han kommer igjen vil det være avgjort hvem som kan bli frelst og hvem som vil gå fortapt. (Matt. 25. 31-46 og 1. Tess. 4. 13-18). Derfor er det viktig at vi tar imot frelsen i Jesus Kristus nå, slik at vi
kan få evig liv (Rom. 6. 23). Hvis ikke vil vi bli dømt etter våre gjerninger, og lide en forferdelig straff i ildsjøen, som ender med evig utslettelse av synderen. (Åp. 20. 12-15; Åp. 21. 8).

Vi vet ikke når vi vil dø. Det er i dag det er frelsens dag. Derfor, "Idag, om dere hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter!" (Heb. 3-7-8).

Konsekvenser, Håp og Framtid

Problemet i denne verden er synden. Vi har allerede sett at Jesus kan fri oss fra denne syndebyrden. Bibelen sier at Jesus kom for å frelse oss fra synd. (Matt. 1. 21). Derfor sier Jesus: "Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg (Joh. 14. 6). Og Johannes skriver det slik: "For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv" (Joh. 3. 16). Dette forteller i klartekst at det er ingen annen som vi kan oppnå frelse igjennon enn gjennom Jesus Kristus. Kallet lyder derfor til EU-motstandere, EU-tilhengere, katolikker, protestanter, muslimer, ja, til alle mennesker på denne kloden: "Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den Hellige Ånds gave!" (Ap.gj. 2.38; Rom. 6. 3-6). Og: "Omvend dere, for himmelens rike har kommet nær!" (Matt. 3. 2). Den Hellige Ånd kaller på deg til å ta denne beslutningen nå! Derfor, den som svarer positivt på dette kallet, innser og erkjenner sin synd, og legger den ned for Jesu føtter i bønn og ber om tilgivelse, vil bli tilgitt. Bibelen bekrefter dette slik: "Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet" (1. Joh. 1. 9). Jesu rettferdighet vil da bli din rettferdighet, uforskyldt av nåde, ved tro (Ef. 2. 8-10)... Derfor kommer det an på deg og meg om vi vil ta imot frelsens gave. Den Hellige Ånd kaller på deg til å ta denne beslutningen nå (Joh. 16. 5-15). Det er en befrielse og en glede for alle som da blir frigjort fra synd i sitt liv. Det er det vi trenger til alle sammen (Joh. 8. 32-36). Når vi slik kommer til Jesus, vil vi også bli ikledd Jesu rettferdighet.

"Men hva vil det si å bli ikledd Kristi rettferdighet?" spør du kanskje. Jesus sa: "Jeg har holdt min Faders bud." (Joh. 15. 10) Ved sin fullkomne lydighet har Jesus gjort det mulig for hvert menneske å holde Guds bud. Når vi underkaster oss Kristus, blir våre hjerter forent med Hans hjerte. Viljen smelter sammen med Hans vilje. Sinnet blir ett med Hans sinn. Tankene blir tatt til fange under lydighet mot Ham. Vi lever Hans liv. Dette er meningen når det sies at vi blir ikledd Hans rettferdighet (2. Pet. 1. 4; Heb. 11).

Å si "JA" til Jesus vil derfor få konsekvenser i våre liv. Da begynner livet med Kristus. Det vil medføre at vi ikke lar selvet (egoet) råde, at vi sier "NEI" til kjødets lyster, verdens fornøyelser og fristelser, og "JA" til at den Hellige Ånd skal få innpass i våre liv. Så lenge vi lever på denne jorden, vil vi bli fristet til å gjøre det som er galt, men når vi samarbeider med Gud, og lar den Hellige Ånd lede livet vårt, vil vi ikke gi etter for fristelser (Rom. 8. 4-14 og 1. Joh. 3. 4-9). Vi vil vinne seier over Satans fristelser, slik Jesus vant seier. Jesu standarder - som er beskrevet i de ti bud (2. Mos. 20. 3-17) - vil framkomme i våre liv og ikke verdens standarder. Vi vil få hjelp til å vende oss bort fra urenhet, lureri, snyting, hor, begjær og alt som har med synd å gjøre. Vi vil ikke lenger ha kjærlighet til verdens lyster, men til Kristus. Vi vil få et nytt sinn, nye hensikter og nye
motiver. Vi vil bli tjenere og ikke herskere. Mennesker vil se at det har skjedd en forandring i våre liv. Åndens frukt vil framkomme i våre liv, og vise seg gjennom kjærlighet, glede, fred, langmodighet, godhet osv. (Gal. 5. 16-24). Kristi karakter vil da reflekteres i våre liv (Heb. 1. 3; 1. Kor 5. 49 og 2. Kor. 3.18), og vi vil være sanne Guds vitner (Ap. gj. 1.8). Det er slike mennesker Gud vil bruke til å bære fram det siste frelses- og advarselsbudskapet til verden, slik vi finner dem beskrevet i Bibelen, i Åpenbaringsbokens 14. kapittel, versene 6-12.

Den som slik har overlatt seg helt til Gud vil erfare virkelig frihet, for Bibelen sier:

"Når Sønnen får frigjort deg, da blir du virkelig fri" (Joh. 8. 36), og "der hvor Herrens Ånd er, der er frihet!" (2. Kor. 3. 17).

La oss ikke være slaver under Satan, makteliten eller syndebyrden i våre liv, men med Guds hjelp rive oss løs, og bli frie i Kristus. Da har vi gått over fra døden til livet. La oss ta denne beslutningen nå, mens det ennå er nådens dag!

Kjære leser! Bibelen sier at intet urent vil komme inn i himmelen (Åp 21. 27). Derfor må vi forstå at denne karakterforandringen, og denne stadige forbindelsen med Jesus må skje nå, slik at vi kan være rede til å møte Frelseren når Han snart kommer for å hente sine (1. Tess. 4. 13-18). La oss, med Guds hjelp, satse på å bli med når Jesus kommer for å hente Sine - bli med til himmelen - hvor vi kan oppleve en langt sterkere frihet enn her. En fulkommen frihet! Både indre og ytre frihet!!

Vennlig hilsen Bente og Abel Struksnæs


[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no