[Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden!]

MARIA-ÅPENBARELSER:

En guddommelig åpenbaring til den siste generasjon ELLER et gigantisk bedrag?

Klikk her for å laste ned denne artikkelen som pdf (hefte-format).

I dag drar tusenvis av mennesker til Fatima (i Portugal), hvor en Maria-skikkelse åpenbarer seg. Skikkelsen viser seg også andre steder i verden. Flere påkaller "Maria", som nå og da snakker til dem, og gir dem et budskap.

"Maria" betegner seg selv som endetidens profetinne i levningens siste menighet, som er sendt av Gud for å gi spesiell ledelse til Hans menighet i de siste dager. Videre sies det at hun som forsvarer bringer Guds folks bønner til Gud. Derfor blir hun, spesielt av katolikker, betraktet som mellomkvinnen mellom Gud og menneskene.

Hun åpenbarer videre at det vil komme store ødeleggelser og straffedommer. I vanskelighetene som vil komme ber hun sine etterfølgere om å ta sin tilflukt til henne. "Dette er øyeblikket hvor alle skal ta tilflukt til meg", sier hun, " fordi jeg er arken for den nye pakt."

Hun kommer også med budskaper og spådommer om framtiden, og ber oss om å følge hennes råd. "Jeg åpner den forseglede bok for dere", sier hun, "for at hemmeligheten den inneholder kan bli åpenbart." 1

Hvilken stilling skal vi ta?

Det er virkelig oppsiktsvekkende påstander "Maria" kommer med! Men hvilken stillig skal vi ta til disse åpenbarelsene? Er dette virkelig budskaper Gud ønsker å formidle til den siste generasjon, eller er det en utspekulert etterligning?

La oss gå til Bibelen, for her snakker vi om ting som påstås å være fra Gud, og da må jo Gud ha noe å si om det i Sitt Ord! Bibelen åpenbarer helt klart at det vil komme både sanne og falske profeter i den siste tid, og den ber oss om å gå "til Ordet og til vitnesbyrdet" for å finne ut hva som er rett. "Dere skal kjenne dem på fruktene", står det videre, og "tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud." 2

Det er hovedsakelig to punkter vi vil ta opp til vurdering, og bedømme på grunnlag av "Ordet":

* Er det virkelig Maria, Jesu mor, som åpenbarer seg? Er Maria død eller levende?

* Stemmer budskapene hun gir med det Bibelen lærer?

Er Maria død eller levende?

La oss ta det første spørsmålet først: Sier Bibelen noe om hva som hender når et menneske dør? La oss ganske kort sitere noen skriftsteder:

"For de levende vet at de skal dø. Men de døde vet ingenting, og de får ikke mer noen lønn, for minnet om dem er glemt... Alt det din hånd finner ut den skal gjøre, gjør det med all din kraft! For det er ingen gjerning, plan, kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går."

"Sett ikke deres lit til fyrster eller til et menneske-barn, for det er ingen frelse hos ham. Hans livsånde blir borte; han vender tilbake til sin jord. På samme dag blir hans planer til intet."

"De døde lover ikke Herren, heller ikke alle som farer ned i stillheten. Men vi vil love Herren fra nå av og til evig tid." 3

Vi kunne fortsette, men det ser ut for at Bibelen allerede har gitt oss et klart bilde av at når menneskene dør, går de verken til himmel eller til helvete, men de ligger i graven og blir etter hvert til jord. Maria var også et menneske, og det er på sammen måte med henne: "De døde lover ikke Herren..."

Først ved oppstandelsen, som Bibelen omtaler vil skje når Kristus kommer igjen, vil de som har vært tro mot Gud, stå opp fra graven - til evig liv. Bibelen sier det slik:

Les sitatene nedenfor, og se at det er krefter i gang for å samle Europa og verden ellers under et religiøst hiarki...

* Den 9 september, 1978, sa Biskop dr. Graber: "Jeg har fordret en Mariansk Europeisk Internasjonal....Vi ber og spør i stillhet om at Vesten ennå en gang må bli det den var: et IMPERIUM MARIUM" (Et mariansk verdensrike).

* En artikkel fra Europa angående det europeiske flagg, som er en sirkel dannet av 12 stjerner på en blå bakgrunn, har tittelen: "Europa, Maria, Fred" og forklarer at "det Europeiske flagget [er] et symbol på Maria." Den Europeiske Union vil bli Marias velde, og Malachi Martin i boken "The Keys of this Blood", samt Ted og Maureen Flynn i boken "The Thunder of Justice" sier at tegn og under som opphøyer Maria vil innvarsle hennes nye verdensorden under Pavens ledelse, som vil gi en fredsperiode.

* Under overskriften "Times of Fullfillment" (tidenes oppfyllelse) fastslo en katolsk avis fra de Forente Stater følgende: "Etter tusen år med utfoldelsen av en guddommelig plan, vil Gud nå, i følge åpenbarelsene fra den Velsignede Jomfru Maria, innvarsle nye tider for verden. Gjennom en serie av menneskelige, naturlige og unaturlige begivenheter, er det blitt sagt at den lenge ventede "Fredsperioden" som ble forutsagt i Fatima i 1917 er i ferd med å oppkomme."

"For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst, skal på ingen måte komme i forveien for dem som er innsovnet (døde). For Herren Selv skal med et rop, med en over-engels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren." 4

Spiritisme

På denne bakgrunn advarer Bibelen meget sterkt mot skikkelser som viser seg som avdøde mennesker. Vi kaller slike manifestasjoner for spiritisme - læren om sjelens udødelighet. Bibelen gir oss denne rettledningen:"Det må ikke finnes noen hos deg som ... er et medium for åndemaning, eller en som driver med spiritisme, eller en som påkaller de døde. For hver den som gjør dette, er en styggedom for Herren." 5

I Bibelen har vi også et eksempel på hvordan den Onde har personifisert seg som et avdødt menneske. Vi tenker på den gangen da kong Saul var i krig med filistrene. Han hadde forlatt Gud, og gikk til en spåkvinne for å få vite hvordan det ville gå med krigen. Saul visste at det var galt å gå til denne spåkvinnen, men han var fortvilet og gikk forkledd til henne likevel. På spåkvinnens ordre viste Den Onde seg da som profeten Samuel, som egentlig var død for flere år siden. Denne Samuel-skikkelsen kom da med et budskap om hvordan det ville gå i krigen. 5

På lignende måte viser den Onde eller hans engler seg som avdøde mennesker i dag. Han personifiserer seg (maskerer eller viser seg) som avdøde mennesker. Det er altså den Onde eller hans engler som viser seg som Maria, og budskapet denne skikkelsen kommer med vil ligge så tett opp til sannheten, at kun de som kjenner Skriften og har den Hellige Ånd som rettleder i sine liv, vil kunne klare å skjelne det falske fra det ekte.

Skriften sier at Satan - i endetiden - vil være i kraftig virksomhet "med all løgnens makt, tegn og under." 6 Vi må derfor regne med flere "Maria"-åpenbarelser i tiden framover, og dessverre ser det ut for at store folkemasser blir - og i framtiden vil bli - bedratt av disse demoniske manifestasjonene. Den eneste virkelige beskyttelse vi kan ha mot slike bedrag er at vi har et sant Gudsforhold, og en grundig kjennskap til Hans Ord.

Det største bedrag?

Satan vil alltid forsøke å skape en etterligning av Bibelens profetier. Bibelen sier tydelig at "Satan selv omskaper seg til en lysets engel", og at det vil komme falske Messiaser.6 Satan kjenner godt til at Jesus vil komme tilbake, og akkurat som han skaper en forfalskning når det gjelder åpenbaringene fra "Maria", vil han også skape en falsk etterligning av Jesu komme. "Dette vil bli et stort bedrag. Da vil bedrageren få det til å se ut som om Kristus alt er kommet. Her og der vil han opptre i en tiltalende og imponerende skikkelse som svarer til beskrivelsen av Guds Sønn i Johannes' åpenbaring.7 Stråleglansen som omgir ham, overgår alt hva mennesker ennå har sett. Overalt lyder seiersropet: "Kristus er kommet! Kristus er kommet!"

Folk bøyer seg og tilber ham mens han løfter hendene og velsigner dem slik som Kristus velsignet disiplene da han var på jorden. Stemmen er mild og dempet, men likevel klangfull. Vennlig og sympatisk forkynner han noen av de tiltalende tingene Frelseren forkynte. Han helbreder sykdommer blant folk. I skikkelse av Kristus påstår han at han har forandret sabbaten til søndag, og påbyr at alle skal helligholde den dagen han har velsignet. Han sier at de som fortsetter å holde den sjuende dagen hellig, spotter hans navn fordi de nekter å lytte til englene han har sendt til dem med lys og sannhet.

Dette er et sterkt og nesten overveldende bedrag. På samme vis som samaritanerne ble narret av trollmannen Simon, vil folk flest bli bedratt av disse trolldomskunster og si: "Han er Guds kraft, den som kalles den store." 7 Men Guds folk vil ikke bli ført vill. Denne kristendomsforkynnelsen er ikke i samsvar med Guds ord. Han som opptrer som Kristus, velsigner dem som tilber dyret og bildet av det, de som i følge Bibelen skal oppleve Guds vrede ublandet med nåde.7

Men Satan får ikke lov til å etterligne Kristi gjenkomst. Frelseren har advart mot Satans bedrag, og har tydelig forutsagt hvordan Hans gjenkomst skal skje: "For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre vill selv de utvalgte. Hør, jeg har sagt dere det på forhånd! Om de altså sier til dere: "Han er ute i ødemarken", så gå ikke dit ut, eller: "Han er inne i huset", så tro det ikke. For som lynet begynner i øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer." 6 Denne gjenkomsten vil ingen kunne etterligne. Den vil bli kjent overalt, og hele verden vil oppleve den.

Bare de som virkelig studerer Bibelen og søker sannhet, blir beskyttet mot det mektige bedraget som folk flest vil falle for. Ut fra Bibelen vil de kunne avsløre bedraget, selv om han er forkledd. Prøvetiden kommer til alle. Den avslører hvem som virkelig er kristne. Er Guds folk så grunnfestet i Hans ord at de ikke engang vil tro det de ser og hører? Vil de i en slik krisetid holde seg til Bibelen og Bibelen alene? Satan vil gjøre alt han kan for å hindre dem i å berede seg for den dagen. Han vil legge hindringer i veien for dem, involvere dem i verdslige foretagender og tynge dem ned med hverdagens bekymringer så trengselstiden kommer overraskende på dem." (Dette interessante avsnittet er tatt fra boken "Mot historiens klimaks" som er annonsert på baksiden av denne brosjyren. Bestill boken gratis, og les mer om den store konflikten der!)

Vi trenger virkelig å være oppmerksom på dette så ikke vi også blir lurt. Det står at selv de utvalgte skal føres vill - om det var mulig.6 Derfor er det en ting til vi ønsker å poentere, slik at vi kan få en så klar forståelse av hva som vil møte oss at vi slipper å bli lurt.

Kristus vil ikke komme ned på denne jorden, når han snart kommer for å hente sine. Vi leste tidligere at de frelste da skal bli rykket opp i luften - for å bli med Jesus til himmelen.4 Før Kristus fòr opp til himmelen, sa han: "Jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være." 4 Det er først etter at de frelste har vært i himmelen i 1000 år, at Jesus vil komme ned på jorden og sette sin fot på Oljeberget, hvor det nye Jerusalem skal stå. Det er i denne forbindelsen at Han vil skape "en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor". 8

Guds segl eller «dyrets merke»?

Mye av det som "Maria" forkynner er til en viss grad riktig, men falskhetene veves hyppig inn, og dette gjør det hele mye vanskeliger å avsløre. All den sannheten hun vever inn, sammen med den inntrykksfulle opptreden og utstrålingen hun omgir seg med, vekker tillit. Denne tilliten er det ingen tvil om at Djevelen vil utnytte til sin egen fordel ved å komme med de mer typiske katolske læresetningene. En av disse, som mer enn noe annet preger den Katolske Kirke, og som nåværende pave ivrer sterkt for - ikke minst i sitt hyrdebrev, Dies Domini, 31. mai 1998 - er søndagen som hvildag, i stedet for sabbaten, Bibelens syvende dag.

Det burde være en kjent sak at det er pavemakten som har endret Guds bud - i katekismebudene - slik at de på flere punkter er annerledes enn Guds ti bud, slik de står i 2. Moseboks 20. kapittel, 3-17 vers. I Bibelen står det at vi skal ha den syvende dag, sabbaten, til hviledag. Det står også at Gud har velsignet og helliget denne dagen. I katekismebudene står det bare: "Du skal holde hviledagen hellig." Og så sier de at kirken overførte sabbatens hellighet til den første dag, søndag.19 Pavemakten sier at denne forandringen er et merke på deres guddommelige makt og autoritet.19 Alle Bibelens kjennetegn på "dyret" passer på pavemakten, og som vi nettopp har sett, sier pavemakten at den har et autoritetsmerke, og det er at de har innsatt søndag som hviledag i stedet for sabbaten. Søndagen er derfor pavemaktens merke = dyrets merke. Ut fra sammenhengen i Bibelens profetier, er det tydelig at dyrets merke vil framsettes i endetidens ytterste tid, og de som ikke vil ta dyrets merke skal ikke få lov til å kjøpe eller selge, og til slutt vil det utstedes ordre om at de skal drepes. Det er i slutten av denne konflikten Jesus vil komme igjen for å befri sine.

Om vi vil motta Guds segl eller dyrets merke, det vil bli vår test i nær framtid! (Les mer om dette i brosjyren om "dyrets merke" som fåes gratis tilsendt fra adressen på siste side.)

Er det "Maria" vi skal be til?

Hvis vi går tilbake til "Marias" uttalelser som vi nevnte innledningsvis, er det skremmende å se hvordan hun opphøyer sin egen stilling og henleder menneskers oppmersomhet til seg selv. Oppfordringene om å søke tilflukt og be til henne, blir også etterfulgt av mange. De vender seg til statuer av jomfru Maria for å søke om nåde, og de ber henne om å gå i forbønn for dem ovenfor sin Sønn og Faderen. Etter drapsforsøket på nåværende Pave Johannes Paul II, så vi også at han den 13. mai 1982 kom til Fatima, hvor han var i bønn foran statuen til jomfru Maria, for å takke henne for at hun hadde reddet livet hans.

Det er beklagelig at verdens ledere slik gir gale signaler til folket, og villeder dem bort fra Guds sannheter. Bibelens andre bud, som den Katolske Kirke har tatt bort i katekismebudene - en forfalskning som også den frafalne protestantismen har godtatt - gjengir vi deler av her: "Du skal ikke gjøre deg noe utskåret bilde eller noen avbildning av det som er oppe i himmelen eller av det som er nede på jorden... Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem." 9 Til tross for denne klare advarselen i Guds bud, ser vi altså at både paven og flere med ham vender seg til "Maria" og statuer av "Maria".

Skal "Maria" være vår medfrelser og mellomkvinne?

Vi legger også merke til at det er en storstilt kampanje i gang fra katolikkenes side for å erklære et nytt dogme i den Katolske Kirke; at Maria skal bli betraktet som MEDFRELSER (Co-Redemptrix) og MELLOMMANN (Mediatrix) av all nåde og advokat for Guds folk.10

Ut fra dette ser vi ganske klart at sterke krefter i den Katolske Kirke forsøker å opphøye "Maria", slik at hun skal stilles på lik linje med Kristus. Nå har vi i følge Bibelen tre som er ett og som vitner i Himmelen: Faderen, Ordet (Kristus), og Den Hellige Ånd.11 Hvis vi skal akseptere den nye påstanden om "Maria" som Mellomkvinne og Medfrelser, blir de tre utvidet til fire, nemlig: Faderen, Moderen, Sønnen og Ånden. Når katolikker vil gi "Maria" evnen til å være mellomkvinne for menneskers frelse, bringe våre bønner til Gud, og være vår forsvarer og vår tilflukt, så er dette en forførelse og et snedig og frekt forsøk på å ta Kristi plass! Jesus Kristus selv avviser helt klart en slik tanke, idet Han sier: "Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom Meg." 11 Grunen til dette får vi også vite. Det er fordi Jesus ved sin død igjen åpnet veien til Faderens trone. Synd skiller mennesket fra Gud, og da menneskene falt i synd var de egentlig dømt til å dø. Fordi "syndens lønn er døden". 11 Men Gud har laget en utvei: "For så har Gud elsket verden at Han ga Sin Sønn, Den enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." Hvis vi velger Jesus som Herre i vårt liv, kan Han i kraft av sitt offer ta vår synd på seg. Derfor står det følgende i 1. Timoteus 2. 5: "For det er en Gud og en Mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Kristus Jesus." Det er altså kun gjennom Jesus Kristus, som er Mellommann mellom Faderen og mennesker, at vi kan komme fram for Faderens trone.11

Kan "Maria", paven eller presten tilgi synd?

Den Katolske Kirke og paven, som ivrer sterkt for å opphøye Maria, lærer også at paven og prester kan tilgi synd. Også i visse frafalne protestantiske kirkesamfunn og andre bevegelser, bl.a. i Frimurerlogen, kan en skrifte for presten og høre ordene: Dine synder er deg tilgitt.

Det viktigste i denne sammenhengen er: Skal vi gå til Maria, paven eller presten (feilende mennesker), eller til Jesus for å få tilgivelse for våre synder? Bibelen gjør det klart at når en urett er begått, skal de involverte ordne opp seg i mellom. Det står slik: "Ta dere i vare! Hvis din bror synder mot deg, så irettesett ham! Og hvis han omvender seg, så tilgi ham." 12 En prest eller pave har ikke noe direkte med den saken å gjøre. Når en har gjort opp med den en har forurettiget, er det nødvendig å gå til Gud i bønn å få den endelige tilgivelsen. Jesus sier at vi skal be slik til vår Far som er i Himmelen: "Forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere." 12 Og Johannes sier det slik: "Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en Talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, Den rettferdige." 12 Det er bare gjennom Jesus Kristus at synderen kan få tilgivelse og få adgang til Guds trone. Jesus alene er vår Frelser, vår Mellommann og vår Advokat hos Gud. Det er til Ham vi må gå med vår synd. Når vi innser vår synd, angrer og vender oss til Ham for å få syndenes forlatelse, så har vi dette løftet: "Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettfgerdighet." 12

Spiritismen - en viktig brikke i forsøket på å samle verden

Men tilbake til de såkalte "Maria-åpenbarelsene", eller spiritistiske fenomenene. Spiritismen kommer helt sikkert til å spille en utrolig viktig rolle for å samle alle verdens religioner i endetiden. Dette bekrefter Bibelen, idet den sier: "Og jeg så at det av dragens munn (Satan/spiritismen) og av dyrets munn (den Katolske Kirke) og av den falske profets munn (den frafalne protestantismen) kom ut tre urene ånder som lignet padder. Det er djevleånder som gjør tegn. De går ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den Allmektiges store dag." 13 I dag ser vi at det legges til rette for denne oppfyllelsen. Verdens nasjoner er i ferd med å samle seg, både på det politiske, økonomiske, militære og religiøse området. Og spiritismen utarter seg i disse dager til å bli en viktig brikke i Satans strategi for å få til denne samlingen - spesielt på det religiøse området. Bibelen sier at alle verdens fordervede krefter vil gå sammen i endetiden. Det står at de har èn tanke, og sin makt og sin kraft vil de gi til dyret. I denne konflikten er det tydelig at pavemakten framstår som den ledende maktfaktor. Ja, Bibelen sier at hele verden vil undre seg å følge etter dyret (pavemakten). 13 Bibelen sier videre at det er disse kreftene som strider mot Lammet (Kristus) og de som står på Lammets side. 13 Makthaverne vil gjerne framstå som autoriteter som vi skal rette oss etter, men Bibelen sier: "Hold da opp med å stole på mennesker i hvis nese det bare er pust, hva er han å akte for?" Og: "Så sier Herren: Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, og hvis hjerte viker fra Herren." 14

Ut fra det vi har sett på til nå, er det tydelig at "Maria" kommer til å spille en sentral rolle i forsøket som gjøres for å samle alle verden forskjellige religioner under Roms paraply. Paven framsetter også sitt ønske om enhet: "Året 2000 vil bli feiret som et Stort Jubileum, i hvilket det ytterste ønsket er enhet mellom alle kristne, inntil de når fullt felleskap". 15

Men hvordan oppnås sann enhet?

Sann enhet oppnås ikke gjennom katolisisme, tro på Maria-åpenbarelser eller gjennom ekumeniske flertalls-beslutninger. Sann enhet oppnås ved at vi sier ja til Jesus Kristus, og Hans grunnlag for frelse. Jesus Kristus sier selv: "Jeg ber ..at de alle må være ett, liksom Du, Fader, i Meg, og Jeg i Deg, at også de må være ett i Oss." 16 Når vi sier ja til Jesus, og den Hellige Ånd kommer inn i vårt liv, da er grunnlaget for sann enhet tilstede. Da vil vi få den kraften vi trenger for å gjøre Guds vilje, og våre liv vil være i harmoni med Hans vilje. Guds karakter vil reflekteres i våre liv, ikke fordi vi er noe prektige i oss selv, men fordi vi får hjelp fra den Hellige Ånd til å ta riktige avgjørelser både i liv og lære i hverdagslivet.17

Bibelen snakker om en liten rest som vil være trofaste til det siste. Det er de som holder Guds bud og har Jesu tro.18 Når vi har innsett vår synd, og tatt imot Jesu tilgivelse og frelse, ja da vet vi at vi kan få all den kraften vi trenger for å være Jesu sanne etterfølgere. Noen vil også få nåde til å leve helt til Jesus kommer igjen. 18 Hvilken fantastisk erfaring disse vil få med Kristus! Håper flere vil satse på å bli på Jesu side helt til det siste.

Hva kan vi gjøre?

Til deg som ennå ikke helt og fullt har bestemt deg for å følge Jesus, vil jeg si: Finn fram Bibel-boken og les i den. Be om Guds velsignelse over studiet, og begynn for eksempel og les alle brevene til Johannes, kjærlighetens apostel, og du vil bli kjent med Jesus Kristus, verdens Frelser. "Og dette er det evige liv at de kjenner Deg, den eneste sanne Gud, og Ham Du utsendte, Jesus Kristus."18

Jesus Kristus, verdens Frelser, kommer snart igjen! Hvilket herlig framtidshåp i en verden som er fordervet av synd og syndens konsekvenser. Min bønn er at du og jeg må være villig til å bli kjent med Jesus og bli Hans venn NÅ, slik at vi kan bli med Ham til det himmelske hjem, når Han snart kommer for å hente sine. Vi håper å møtes der!


Kildehenvisninger:

1. Boken "The Thunder of Justice" av Ted og Maureen Flynn.
2.Jes. 8. 20; Matt. 7. 15-20; 1. Joh. 4.1
3. Fork. 9. 5-6+10; Sal. 146. 3-4; Sal. 115. 17-18
4. 1. Tess 4. 13-18; 1. Kor. 15. 52-58; Åp. 1.7; Joh. 14. 1-3
5. 5. Mos. 18. 10-12; 1. Sam. 28. 3-20
6. 2. Tess. 2.9; 2. Kor. 11. 13-15; Matt. 24. 23-27
7. Åp. 1. 13+15; Ap.gj. 8. 10; Åp. 14. 9-11
8. Sak. 14. 4-9; Åp. kap. 20 & 21
9. 2. Mos. 20. 4-6
10. The Bulletin with Newsweek, den 2. sept. 1997
11. 1. Joh. 5.7; Joh. 17. 21-24; Joh. 14.6; Rom 6.23; Heb. kap. 8 & 9
12. Luk. 17. 3-4; Matt 6. 12; 1. Joh. 2. 1-6; 1. Joh. 1. 9
13. Åp. 16. 13-14; Åp 13. 3; Åp. 17. 13-14
14. Jes. 2. 22; Jer. 17. 5
15. "The Third Millenium", s. 26-31
16. Joh. 17. 20-23
17. Joh. 15. 4-5; 2. Pet. 1. 4; 1. Joh. 1. 9
18. Åp. 14. 12; 1. Kor. 10. 13; fil. 4. 13; Joh. 17. 3
19. Fra "Doctrinal Cathecism" s, 147 og "The Convert's Cathecism of Catholic Doctrine" (1977 utg.) s. 50; "Catholic Record", 1. sept. 1923


[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no