[Makt-Eliten Del 1] [Makt-Eliten Del 3] [Makt-Eliten Del 4] [Hovedside]

"Det er en storslått tanke: En Ny Verdensorden, der de forskjellige nasjoner blir trukket sammen i en felles sak, for å oppnå menneskehetens universelle lengsel etter fred og trygghet, frihet og lov og rett..." -USA's president George Bush i sin unionstale, gjengitt i Los Angeles Times, 18. februar 1991

Del To av Fire

Verdens herskere kommer sammen og planlegger - bak lukkede dører. De er i ferd med å knytte verden sammen gjennom sterke forbund og allianser. De går inn for en europeisk og global samling. Hvorfor? Hvem står egentlig bak planene? Hva legges det opp til?

PROTESTANTENE SENKER STANDARDEN

En hører sjelden ordet protestant bli brukt idag. Har vi som lever i den kunstige elektroniske tidsalderen glemt at reformatorene protesterte mot det pavelige systemet, som bl.a. sier at Paven er Kristi vikar på jorden? Det samme systemet eksisterer idag, men i dagens samfunn skal en helst være «snill» og ikke protestere mot andre systemer. Hvis en protesterer, blir en raskt stemplet som kritiker eller fundamentalist. Idag skal en helst være solidarisk med makteliten og ekumenisk i innstilling og framferd, for å bli akseptert. Denne trenden ser en også i den kristne verden idag, idet de store verdens-forkynnerne, slike som Benny Hinn, Pat Robertson, Billy Graham, Harold Bredesen, Chuck Colson, Paul Crouch, Robert Schuller med flere, legger seg på en ekumenisk linje i forhold til pavekirken. Benny Hinn og Harold Bredesen arbeider for å gi nåværende pave fredsprins-prisen (The Prince of Pease Price). De regner med at mange - kanskje alle statsoverhoder - vil være representert på en slik internasjonal fredsfest. Pat Robertson, Billy Graham m.fl. har allerede stilt seg positive til tiltaket.[48]

Den kjente predikanten Robert Schüler sier: «Det er nå tid for oss protestanter å komme til den Hellige Far i Rom å si: Hvordan kan vi komme hjem?»[48]

Paul Crouch: «Det er slutt på protestantismen. Jeg sletter ordet protestantisme til og med ut av mitt vokabular. Jeg protesterer ikke lenger. Det er tid for katolikker og ikke-katolikker til å komme sammen som én i ånden og én i Herren.»[48]

Billy Graham er utdannet på et katolsk universitet, the Belmont Abbey College. Da han fullførte utdannelsen sin der i 1958, mottok han en æres-doktorgrad fra denne katolske institusjonen. I den forbindelse sa han: «Det evangeliet som grunnla dette universitetet er det samme evangeliet som jeg forkynner.»[49]

Billy Grahams positive holdning til den Katolske Kirke ble for kort tid siden uttalt i Time Magazin, januar 1994, hvor han benevnte Pave Johannes Paul II som «Årets mann». Time siterte Graham, idet han uttrykte følgende om paven: «Han vil gå inn i historien som den største av våre moderne paver. Han har vært den sterke samvittigheten for hele den kristne verden.»[49]

Da Billy Graham skulle til Nord-Korea og ha en kampanje der, var han først og besøkte paven i Vatikanet. Da han kom til Nord-Korea, overbrakte han en hilsen fra paven til det Nord-Koreanske folket. Han var en slags pavens ambassadør. Vi legger også merke til at Billy Graham ofte inviteres til katolske universiteter, og hvordan han har katolske prester og nonner i sitt ekumeniske team.[48]

I løpet av flere år har Billy Graham gjennom sine kampanjer verden over vært med til at flere protestanter har gått over til katolisismen. Billy Graham har kanskje vært den beste katolske misjonæren i protestantisk drakt.

Når paven reiser verden rundt, ser vi hvordan protestantiske prester, regjeringsmedlemmer og konger hilser ham som «Hans Hellighet Paven».

ULVER I FÅREKLÆR - «skap-katolikker»

«Ved hjelp av agenter og dekkoperasjoner har jesuittene i all stillhet gått inn i kirker, teologiske fakulteter og seminarer, kristne TV-stasjoner og forlag, og blitt akseptert som lærere, pastorer og evangelister. Gjennom budskapet kjærlighet og enhet (love and unity) drar de alle protestantene inn i romerkirkens favn. Protestantene hevdes ikke lenger å være kjettere, men «separerte (adskilte) brødre». Jesuittene har dirigert organisasjoner som Catholic Youth Action, Legion of Mary (ved hjelp av Kathryn Kuhlman) og Knights of Columbus til å dra lasset sammen med prester og nonner i vanlige klær, og som hevder at det katolske systemet er en kristen kirke. Langvarig infiltrasjon og kompromissets idé har ført til at protestantiske pastorer er redde for å tale den Katolske Kirke imot. Gjør de det, vil utplasserte agenter sørge for at de får det vanskelig. Derfor er det i dag mange prester og pastorer som ikke har noen brodd i sitt budskap, og de taler som folket vil høre, uten ånevne det protestantiske «frafallet».»[50]

Vi skal nå ta for oss et klart eksempel på hvordan den Katolske Kirke infiltrerer Statskirken.

«En rekke danske statskirkeprester arbeider gjennom en eksklusiv lukket broderskap-losje, målrettet og systematisk for å innføre katolske tanker, filosofi og teologi i den danske statskirken (folkekirken). Dansk presse kaller prestene «skap-katolikker» og gjengir navnene på 25 av dem. De innrømmer nå åpent at de i hemmelighet har skrevet under på en avtale om at de skal misjonere innad for den katolske tro.

Det dreier seg om høykirkelige prester, kapellaner og proster som alle er organiserte i foreningen Kristelig Fornyelse. Formannen for denne presteforeningen er for tiden sogneprest Poul Exner i Albertslund.

Fellesskapets hittil hemmeligholdte formålsparagraf, som nylig ble alment kjent, viser i følge Extra Bladet, tirsdag 22. februar 1994, at hensikten med losjen er å utbre katolsk tro gjennom intern holdningsskapende påvirkning.

I formålsparagrafen står bl.a. at fellesskapet «Kirkelig Fornyelse» er et arbeidsfellesskap til fornyelse av den evangeliske Lutherske kirke i Danmark ved å utkrystallisere den danske kirkes sanne katolske arv i lære, tro og ordning - som bl.a. er bevart i den ubrudte feiringen av messen-.»

I tillegg til de 25 navngitte prestene som dansk presse har offentliggjort, er en rekke andre teologer, teologistudenter og legfolk medlemmer av broderskapet.»[51]

I Aftenposten, onsdag 16. mars 1994, blir en norsk organisasjon omtalt under overskriften: Mediesky orden for prester og legfolk. Ønsker å fornye kirken innenfra.» Mottoet er det latinske «ordo Crucis» (korsets Orden), og de arbeider også med å innføre skriftemål og en nattverdspraksis som åpner for mer katolsk innhold.

«Tidligere sogneprest i Gamle Aker, Torgeir Haugar, er valgt til ny leder i kollegiet, som består av 120 medlemmer - prester og legfolk. Andre medlemmer nevnt i Aftenpostens oppslag, er sogneprest Einar Ims i Holmen og cand. teol. Øystein Lund, Oslo. Medlemslista inkluderer videre professor Inge Lønning, filosofiprofessor Egil A. Wyller og biskopene Per Lønning, Sigurd Oseberg og Fredrik Grønningsæter.»[51] Dette er ekumenikk på høyt plan.

HISTORISK KIRKEAVTALE

Her kommer nok et klart eksempel på hvordan forskjellige kirkesamfunn forener seg. «ENSTEMMIG, med stående applaus og påfølgende salmesang vedtok kirkemøtet (15.11.94) at Den norske kirke skal undertegne den såkalte Porvoo-avtalen. Avtalen innebærer et omfattende samarbeid mellom de lutherske folkekirkene i Norden og Baltikum og de angli kanske kirkene i Storbritania og Irland.

Avtalen innebærer full teologisk og praktisk anerkjennelse av hverandres kirker og embeter. I praksis betyr det at prester kan forrette gudstjenester i hverandres kirker. På samme måte har også vanlige kirkemedlemmer fulle rettigheter i kirker som har skrevet under avtalen.»[52]

SPIRITISMEN

Bibelen forteller at det også er en annen forførende maktfaktor vi bør være oppmerksom på, og det er spiritismen. Spiritismen er læren om sjelens udødelighet. Den har sin rot helt tilbake til verdens eldste og mest trodde løgn, da Satan (gjennom slangen) sa til Eva: «Dere skal visselig ikke dø.»[53] Gud derimot hadde sagt at de ville dø hvis de tok frukt fra det forbudte treet.[54] Den ondes fortolkning av Guds ord er at døden i virkeligheten er fortsatt liv, og at vi derfor vil fortsette vårt liv i en annen tilværelse. Derfor mener de blant annet at de døde kan tale med de levende.[55]
Slangen sa til Eva: "Du skal visselig ikke dø."
Denne løgnen danner grunnlaget for læren om
sjelens udødelighet og spiritismen.

Med andre ord tror de at det er en sjel eller ånd som forsvinner ut fra mennesket; det kan skje mens de lever og senest når det dør. Men saken er at Satan kan materalisere seg. Han kan omskape seg til gamle bestefar som er død for lenge siden. Akkurat som han kan materalisere seg og komme som en avdød hund eller katt, kan han også manifistere seg gjennom UFO, og små merkelige skikkelser, som flere har sett med sine egne øyne. Flere av Østens mystiske ritualer og helbredelsesmetoder er også bygd på spiritismen.

Læren om sjelens udødelighet finner vi igjen i hedenskapet, i Østens mystikk, i New Age, i Toronto-bevegelsen, i Trosbevegelsen, i den Katolske Kirke m.fl.

Med denne filosofien betyr det ikke så mye om legemet går til grunne, for sjelen skal jo leve videre i en annen tilværelse (tror de). Hvis Satan får oss til å tro dette, at det ikke er så farlig hvordan vi lever nå, det kan vi ordne med i neste tilværelse, i et annet liv, da har han klart å lure oss. Andre som tror på sjelens udødelighet forsøker å leve så bra som mulig nå slik at de stadig kan nå opp til et høyere plan, og til sist bli som guder.

Men, mennesket er ikke spaltet, det er et hele. Det er dette livet som avgjør vår «skjebne», enten til evig liv eller til evig død.[56]

Læren om sjelens udødelighet kolliderer med Bibelens lære. Bibelen snakker om at det kun er én som har udødelighet, og det er Gud.57 Menneskene er dødelige. (Se senere.) Mennesket ble skapt av jordens muld. Gud blåste livets ånde (livspusten) inn i menneskets nese, og ved denne kombinasjonen ble mennesket til en levende skapning. Når mennesket dør, foregår den motsatte prosessen. Ånden (livet,tankelivet,livspusten) går tilbake til Gud som ga den, og mennesket blir til jord igjen.[58]

Predikerens ord sier at «det finnes hverken gjerning eller klokskap eller kunnskap eller visdom i dødsriket.» De har ingen del mer i alt det som hender under solen.[59]

Skriften snakker altså om liv og død som to store motsetninger: «Beskikk ditt hus! For du skal dø og ikke leve lenger,» var Herrens ord til Esekias.[60] Den som er er død, lever ikke lenger. Det er Guds ord. Slangen (Satan) derimot, påstår altså at det er først ved døden en riktig begynner å leve. Fordi nesten hele verden og mange i kristenheten tror på denne gamle slangeløgnen mer enn på Guds ord, lar mange seg forføre av spiritismen.

Bibelen forteller oss at Satan i den siste tiden vil forføre menneskene gjennom læren om sjelens udødelighet. Det står slik: «Og hans (Kristi) komme skjer, etter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under.»[61] Bibelen åpenbarer også at like før Jesus kommer igjen, vil Satan - gjennom spiritismen, pavemakten og den frafalne protestantismen - forføre menneskene gjennom tegn og undre. Men det er djevleånder som står bak, sier Bibelen rett ut.[62]

DEN KARISMATISKE BEVEGELSEN

Spiritismen (læren om sjelens udødelighet) ligger til grunn for den karismatiske bevegelsen. Helt tilbake til bibelsk tid og i ånderitualer i primitive afrikanske stamme-seremonier finner vi at mennesker som var påvirket eller besatt av onde ånder bl.a. ble kastet over ende, slik vi finner det i karismatiske miljøer idag.[63]

Katolikkene var også tidlig ute med innføringen av den karismatiske bevegelsen. Ignatius de Loyola, jesuittenes grunnlegger, utviklet sine «åndelige øvelser» gjennom systematisk transcendental meditasjon, bønn, visualisering og illuminisering. Han gikk inn i trance og ekstase, og ble observert under levitasjon (liggende i luften). Gjennom disse øvelsene kom jesuittene under Satanisk innflytelse.
Er følelsesladde og ekstatiske utbrudd bevis på
at en har Guds Ånd? (Se kildehenvisning nr. 67.)

Idag er det ikke bare den Katolske Kirke som benytter seg av disse åndsopplevelsene gjennom den karismatiske bevegelsen. Lignende manifestasjoner framkommer i New Age, i Toronto-bevegelsen med Benny Hinn, Rodney Howard Browne, Kenneth Copland, Kenneth Hagin m.fl. Også i Skandinavia har bevegelsen slått røtter, bl.a. gjennom «Livets Ord» og dets leder Ulf Ekman, «Oslo Kristne Senter» med Åge Åleskjær m.fl.

I den karismatiske bevegelsen er det «åndsopplevelsene» som er det store. «Gjennom et budskap som sier at vi alle skal enes i kjærlighet og fred, forkynt gjennom ekstatiske massemøter, blir stadig flere kristne lurt til å tro at den Hellige Ånd taler til dem og at alle kristne taler samme sak.»64 En ganske ny video om «Toronto-velsignelsen» av Alan Morrison, viser at «Toronto-velsignelsen» har dype røtter i New Age. [65]

Et annet video-opptak fra Livets Ord i Uppsala og Oslo Kristne Senter, sendt av NRK i 1991, viser tydelig hvor effektive disse massemønstringene er. En sterk leder med en kraftig appell og karisma, ledsaget av rytmisk musikk, ser ut til å være noe av oppskriften for åkunne skape en ekstatisk effekt på massene. «Hitler benyttet seg av den samme teknikken, og paralleller kan man finne på de store rockekonsertene i dag. Det de færreste vet, er at teknikken som leder til tungetale og ekstatiske anfall er kjente øvelser som jesuittene har mestret i flere hundre år, og som har dype, okkulte røtter.»[64]

Jesuittenes mesterstykke, som de kaller den tredje kraften, er innføringen av den karismatiske bevegelsen. Vi snakker her om «hyperkristendom», «en høyere form for frelse», en overnaturlig tilværelse o.l. Djevelen er ekspert på utsvevende opplevelser, og derfor forsøker han å bringe spiritismen og det okkulte inn i kirken.

På karismatiske møter kan en dessuten oppleve undre, helbredelser og mirakler, hyl, skrik, usammenhengende tale, kommandobesvimelser ved symbol-berøring, hypnotiske repetisjoner og tranceproduserende ord, hysterisk kroppsristing, ekstatisk og ukontrollert latter, opprakte armer samt ekstatisk adferd. Den sterke emosjonelle rusfølelsen blir av tilhengerne tolket som bevis på åndens nærhet og inngripen.[66]

Siden Gud også kan gjøre helbredelser og mirakler gjennom sine menneskelige redskaper, står vi derfor ovenfor dette valget: Hva er fra Gud og hva er fra Satan? Bibelen gir oss svaret også her, og det beste svaret har vi fra Jesu egen munn, idet han sier at vi skal kjenne dem på deres frukter.[67] Deres liv skal åpenbare om de vandrer i Jesu fotspor. Det er de som følger Jesus, som er hans ambassadører. Helbredere, synske folk, spåkvinner o.l. setter gjerne merkelapper på seg selv og sier at de har kraften fra Gud til å gjøre disse tegnene og miraklene.

Jesus visste at disse åndsmanifestasjonene ville komme sterkere fram i endetiden, og at de ville si at miraklene og undrene de utførte skjedde i Jesu navn. Årsaken til at Jesus ikke anerkjente dem, blir nevnt i Matteus evangeliums 7. kapittel, versene 21-24. Jesus sier, «Ikke enhver som sier til meg: Herre! Herre! skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. Mange skal si til meg på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Og da skal jeg vitne for dem: Jeg har aldri kjent dere; vik bort fra meg, dere som gjorde urett!»

De som sier at de blir brukt av Gud, må ikke bare sette en merkelapp på seg selv og si det er fra Gud, og ha en bekjennelse, men de må også gjøre Guds vilje. Bibelen sier videre at det er de som lyder Gud som får Guds Ånd.[68] Det er Gud som bestemmer hvem som skal få hans Ånd. De som da blir brukt av Ham vil «la alt foregå med sømmelighet og med orden,»[69] og hvis de helbreder noen, vil de heller ikke ta betaling (kollekt) for hjelpen, men henvise takken til Gud.[70]

Karismatiske ledere snakker om å overgi seg. Å overgi seg til hva? Å overgi seg til Jesus har helt sikkert med lydighet å gjøre. Resultatet av en sann overgivelse er å vandre i lydighet etter Bibelens sannheter. Det har ingenting å gjøre med besvimelse, (som vi ser på flere av disse møtene). Vi skal la Guds Ånd få innpass i vårt sinn, men ikke oppgi vår forstand.

Selv om jeg har nevnt navn i dette avsnittet, ønsker jeg ikke å henge ut folk eller hovere over dem. Jeg ønsker å opplyse om farene spiritismen og den karismatiske bevegelsen medfører. Vi er oppfordret til å prøve åndene, og den enkelte må selv ta sitt standpunkt.

Det ser ut for at Gud tillater at denne bevegelsen nå bryter ut i full blomst, for at menneskene klarere kan se kontrastene mellom sann og falsk vekkelse. Alt er med til å rense slagget fra gullet, slik at Kristus kan få et rent folk når han kommer for å hente sine.

FORDI SPIRITISMEN OG DEN KARISMATISKE BEVEGELSEN ANTAGELIGVIS ER DEN STERKESTE SAMLENDE FAKTOREN I VERDEN, har jeg ofret ganske mye spalteplass på disse emnene.

Den karismatiske bevegelsen er dessverre et av midlene som Satan benytter seg av for å gjøre de gudløse og kristne til ett. Protestanter som har kastet fra seg troens skjold vil - sammen med katolikker og verdslige mennesker uten forskjell - forenes i denne siste tiden. Satan vil styrke sin sak ved å forføre og samle dem alle i spiritismens leir. Flere vil oppfatte denne alliansen som en storslått bevegelse som skal omvende verden og innvarsle det lenge etterlengtede tusenårsriket. Dette vil bli en oppfyllelse av Bibelens profeti, som forteller om hvordan verden vil samle seg gjennom spiritismen, og vi ser opptakten til denne oppfyllelsen nå.[71]

FAGFORENINGER

Fagforeninger har også fått et sterkt grep på folket. «Mennesker forsøker å få de som er engasjert i forskjellige yrker til å komme under trelldomsåket til visse foreninger. Dette er ikke etter Guds plan, men er derimot planlagt av en makt som vi ikke under noen omstendighet kan anerkjenne.»[72] Vi skal være frie i Kristus, og la Gud være vår autoritet, og ikke la oss bli styrt av pressgrupper, som bruker menneskeproduserte lover og regler som er langt på siden av Bibelens retningslinjer. Vi ser allerede nå hvordan fagforeninger favoriserer sine medlemmer, og vi må bare regne med at den kontrollerende makten fra fagforeningene vil få en mer og mer undertrykkende karakter.[73]

Fagforeninger og forbund binder mennesker sammen i knipper, og vi må frigjøre oss fra slike så fort som mulig, for «vennskap med verden er fiendskap mot Gud.»[74]

VERDEN FORENES

Ser vi da ikke idag at verdens politiske og religiøse makter er i ferd med å samle seg? Bibelen beretter at like før Jesus Kristus - verdens Frelser - kommer igjen, vil jordens makter samle seg. «De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret.»[75] Jeg tror vi ganske tydelig ser opptakten til denne samlingen idag.

Også fredsprosessen i Midt-Østen er en del av denne samlingen. Vi ser at både Israel og araberstatene m.fl. ikke avgjør de store trekkene alene, men må ta hensyn til FN og de internasjonale beslutningene.
Mor til skjøgedøtrene = skjøgen = "moderkirken"
=Den Katolske Kirke, og den skjenker jordens
makter med sin berusende vin.

HVEM ER SKJØGEN?

Bibelen framstiller de siste maktene som en skjøge som sitter på et forferdelig dyr fra avgrunnen, med syv hoder og ti horn.[76] De ti hornene er en framstilling av alle jordens fordervede krefter som vil delta i denne sluttkampen mot Lammet, Kristus.[77] En skjøge er en horkvinne. Denne skjøgen betegnes som mor til skjøgene, en framstilling av «Moderkirken», som katolikkene kaller sin kirke. Alle Bibelens kjennetegn på denne Antikristelige maktfaktoren, skjøgen, passer også på den Katolske Kirke.[78] Det står at den driver hor med kongene og stormennene på jorden. Den skjenker dem med sin berusende vin, (som betegner all falsk lære og lovsystem som den Katolske Kirke står for). Kjøpmennene handler med Skjøgen (bl.a. gjennom EU-systemet, men også i åndelig betydning gjennom ekumenikken), og tror de skal få økonomisk, politisk og religiøs gunst med sine handelsforbindelser med Skjøgen, men de blir ført vill av Skjøgens trolldom.[79]

FRA FELLES ØKONOMI TIL FELLES RELIGION

De katolske kreftene i EU har gjort et smart trekk. Først ville de ha en økonomisk allianse med felles lover og regler, deretter et politisk fellesskap som har utviklet seg videre til en union, med felles valuta, sentralbank osv. Det neste de katolske kreftene strever etter, slik Bibelen åpenbarer, er en religiøs enhet, med felles religiøse regler. De vil samle seg om søndagen som hviledag, en dag som både katolikker og de fleste protestanter kan gå inn for. Mer om dette senere.

«DYRETS MERKE»

Bibelen åpenbarer at den store Antikristelige maktfaktoren har en religiøs innstiftelse som de anser som et tegn på sin religiøse makt, og som de vil at både den religiøse og politiske verden skal godta, nemlig «dyrets merke». Hvem er «dyret», og hva er «merket» som dyret har?

Vi har tidligere sett at dyret = pavemakten. Dyret har et merke, og de sier selv hva dette merket er: «Søndagen er vårt autoritetsmerke...Kirken står over Bibelen, og overføringen av sabbatshelligholdelse til søndagshelligholdelse beviser dette faktum.»[80]

TESTAMENTFORFALSKNING

Ja, du er vel klar over at Bibelen og Jesus lærer at vi skal holde den 7. dag som hviledag?[81] Når nå nesten hele kristenheten har den 1. dag i uken som hviledag, forstår vi at det er gjort et brudd i Guds ti bud - eller en testamentforfalskning, noen hundre år etter at Jesus døde. Det er den Katolske Kirke som står bak denne kriminelle handlingen, og svært få er klar over denne forfalskningen.
Hvilken autoritet velger du å følge?

I katekismebudene har den Katolske Kirke totalt fjernet det 2. budet i Guds lov, som har med billedtilbedelse å gjøre (fordi dette budet passer dem svært dårlig, idet de tilber jomfru Maria, helgener o.l.). Da hadde de ni bud igjen. For å få ti bud delte de det 10. budet i to. Dessuten har de tatt bort teksten i det 4. budet, som sier at vi skal ha den syvende dag som hviledag, vår lørdag. Det fullstendige hviledagsbudet i Bibelen står slik: «Kom hviledagen ihu, så du holder den hellig! Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du ikke gjøre noe arbeide, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter. For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.»[81]

I dette budet ser vi at sabbaten, den syvende dag i uken, er hviledag, men det står det ikke noe om i katekismebudet. Der står det bare: «Du skal holde hviledagen hellig!» Her får vi ikke vite hvilken dag vi skal ha til hviledag.»Det er KIRKEN som har bestemt dette,» sier de, og enhver som leser dette tror jeg vil forstå hvilken kirke som har tatt bort teksten i hviledagsbudet, som sier at vi skal ha den syvende dag som hviledag, og istedet innført en annen hviledag.

Pater Brady sa det slik: «Det er best å minne presbyterianere, baptister, metodister og alle andre kristne om at Bibelen ikke gir noen som helst støtte til deres søndagshelligholdelse. Søndagen er en innstiftelse som kommer fra den Romersk-Katolske Kirke, og de som holder denne dagen holder et bud som hører den Romersk-Katolske Kirke til.»[83]

FORSØKER Å FJERNE LOVGIVERENS NAVN, TITTEL OG HERSKEROMRÅDE

I det fullstendige hviledagsbudet i Bibelen står det også hvem som er lovgiveren. Det er Herren. Han er Skaperen, og hans herskerområde er himmelen, jorden, havet og vannkildene, og alt som i dem er.
Lukk ikke øynene for
forfalskningen som er gjort
med hviledagsbudet!

Den Katolske Kirke tok bort dette svært viktige punktet i det falske katekismebudet. Hvis ikke kunne det minne om hvem lovgiveren er, og om hvem vi skal vise vår lydighet til. Dessverre har de aller fleste protestantiske kirkesamfunn godtatt denne falskheten, og ført den inn i sin katekisme, sine lærebøker osv. Barna blir flasket opp med denne falskheten, og idag er folk snart uvitende om dette lovbruddet som ble gjort noen hundre år etter at Jesus døde.

Men selv om de har gjort dette lovbruddet i katekismebudene, så står likevel Guds 10 bud fast, slik vi finner dem i 2. Mosebok, 20. kapittel, versene 3-17.

FYSISK OG ÅNDELIG STYRKE

Bibelens 4. bud, som sier at vi skal holde den 7. dag i uken som hviledag, er en av de sannhetene som de kristne skal adlyde. Dette bør gjøres av kjærlighet og ikke av tvang. Fordi, for den som har latt den Hellige Ånd få innpass i sitt sinn, vil det være en glede å holde den dagen som Jesus vil vi skal holde. Vi må huske på at Gud ønsker å møte med oss på en spesiell måte på hviledagen, idet Han har satt den til side til hellig bruk. Når vi setter den tilside til hellig bruk, har vi store velsignelser å hente. Både gjennom avkobling i naturen, gjennom bønn til Gud og ved studium i Bibelboken, vil vi bli styrket både fysisk og åndelig til å klare oppgavene som ligger foran. Samtidig vil vi vise Gud at vi «har sabbat for Herren vår Gud» og at vi vil tilbe og adlyde ham.

Hvis menneskene hadde opphøyet Skaperen hver sabbat, ville vi ikke hatt så mange evolusjonister og ateister som vi har idag.

HVILKEN AUTORITET?

Men er det så farlig hvilken hviledag en holder, enten sabbat (lørdag) eller søndag? Vel, Gud har aldri overlatt det til menneskene å bestemme hvilken dag vi skal ha som hviledag. Dessuten, når vi vet at Gud påbyr oss - ikke bare å holde en av ukens syv dager, men den 7. dag (bestemt form, entall), og at det er pavemakten som står bak innførelsen av den 1. dag i uken, så står vi plutselig på valg hvilken autoritet vi skal rette oss etter. Det er dette valget Bibelen sier vil komme i fokus like før Jesus kommer igjen, enten om vi vil tilbe Gud som Skaper (som innførte sabbaten helt fra skapelsen av), og være lojal mot Ham, eller om vi vil tilbe dyret (pavemakten) og være lojal mot det ved å holde den falske hviledagen = søndagen.

FORTSATT I TVIL?

Vi har sett at den Katolske Kirke gjør krav på at hviledagsforandringen var utført av den selv. Hvis du fortsatt tviler på det, la oss ta noen få uttalser til:

Fra en Romersk katolsk troslærebok leser vi:

«Spørsmål: Hvilken dag er sabbat? Svar: Lørdag er sabbat. Sp: Hvorfor holder vi søndag i stedet for lørdag? Sv: Vi holder søndag i stedet for lørdag fordi den Katolske Kirke på kirkemøtet i Laodikea (år 336 e.Kr.) overførte sabbatens hellighet fra lørdag til søndag. Sp: Kan du på noen annen måte bevise at kirken har makt til å innsette festdager ved lov? Sv: Dersom den ikke hadde slik makt, kunne den ikke ha gjort det som alle nåtidens religionsbekjennere er enig med den i: Den kunne ikke ha innført helligholdelsen av søndagen, den første dag i uken, i stedet for helligholdelsen av lørdagen, den syvende dag i uken, en forandring som det ikke finnes noen autoritet for i Skriften.»[84]

Og nok et sitat:

«Naturligvis gjør Den katolske kirke krav på at denne forandringen var utført av den selv... Og denne handlingen er et MERKE på dens kirkelige myndighet i ting som har med religion å gjøre.»[85]

Søndagen er altså et merke på den Katolske Kirkes makt og autoritet.

HVA SIER PROTESTANTENE?

Hva sier protestantene om denne hviledagsforandringen? La oss ta noen få uttalser:

1. «Og hvor i Skriften blir vi i det hele tatt fortalt at vi skal holde den første dag? Vi blir befalt å holde den syvende dag, men ikke noe sted blir vi befalt å holde den første dag.»[86]

2. «Det er sant at det ikke finnes noe bestemt påbud om barnedåp. Heller ikke finnes det et slikt påbud om å helligholde ukens første dag. Det er mange som tror at Kristus forandret Sabbaten. Men ut fra hans egne ord, ser vi at han ikke kom med noe slikt for øye. De som tror at Jesus forandret Sabbaten, bygger på ren antakelse,..»[87]

3. «På den andre siden fins det ikke noe nytestamentelig bud som fastsetter søndagsfeiring. Og det fins naturligvis slett ikke noe bud som sier at søndagen for de kristne skal overta sabbatens (lørdagens) rolle.»[88]

JESU OPPSTANDELSE

Nå er jeg klar over at mange mener de holder den første dag i uken til minne om Jesu oppstandelse. Men selv om noen begynte å feire Jesu oppstandelsesdag, kan en ikke derfor dra den slutning at en dermed har fått en ny hviledag. Skriften sier at Jesus er Sabbatens Herre.[89] Han var med i skaperverket og innstiftet hviledagen. Ja, det står at «alt er blitt skapt ved Ham, og uten Ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.»[90] Fordi Jesus er sabbatens herre var det Han som skulle forandre på hviledagen, hvis noen skulle gjøre det, men det har Han altså ikke gjort. Det er Antikrist som har gjort denne testamentforfalskningen.

Skriften sier at Gud helliget og velsignet den 7. dag. Kan du finne at Jesus har bedt oss om å slutte å holde den 7. dag, og istedet holde den 1. dag? Kan du finne at han har endret de 10 bud, hviledagsbudet inkludert, som Gud skrev med sin egen finger? Kan du finne at Gud eller Jesus har helliget og velsignet den 1. dag i uken? Vær ærlig mot deg selv og svar på disse spørsmålene. Bibelen sier i alle fall at Gud satte den 7. dag til side til hellig bruk og velsignet den.[91]

FLERTALLS-BESLUTNINGER OG AUTORITETER

Makteliten på det religiøse området har for lenge siden falt for det såkalte demokratiske systemet, hvor flertallsbeslutninger skal være retningsgivende. Hvis Verdenskirkerådet, det Lutherske Verdensforbundet, kirkealliansene o.l. ved flertallsbeslutninger har bestemt at kirken kan godta homofilt samliv, partnerskap, abort m.m., forsøker de å framstille dette slik at folket bare kan følge disse beslutningene med god samvittighet, selv om det strider mot Bibelens lære.[92] Hvis ikke biskopene får flertall for sitt liberale syn, ser vi idag at staten hjelper dem (gjennom statskirkeordningen) til å gjennomføre ubibelske lærdommer, som igjen leder til en frafallen protestantisme. Og det er nå engang slik at enhver ubibelsk beslutning som får innpass i den enkeltes liv og i menighetene, vil bli som en surdeig. Selv om surdeigen er liten i begynnelsen, vil den etterhvert gjennomsyre hele deigen (menigheten), og menigheten vil framstå som en falsk menighet.[93]
Den religiøse og politiske maktelite
har lagt opp en slagplan som skal
føre oss inn i deres lasso. Det er først
når lassoen (lovverket) snøres inn
(når lovene håndheves) at en
for fullt vil merke virkningene.

Det såkalte demokratiet - flertallsbeslutninger - har blitt norm for kristenlivets beslutninger. Denne modellen tar bort det personlige ansvaret. I den første kristne menighet ble denne modellen brukt: «Den Hellige Ånd og vi har besluttet.»[94] Dvs. det var full enighet, og enigheten sto i pakt med Guds ord.Men i demokratiets kristenhet råder tanken om at Den Hellige Ånd skal være enig med oss (flertallet). I denne tankegangen er kirkelige ledere blitt slaver av flertallsvedtak, flertallsvedtak som ofte strider mot Bibelens klare lære.... Menneskene har vennet seg til å tro på autoritetene. Derfor blir spørsmålet: Hvem er din autoritet?

Vi bør ha Gud som vår autoritet, som har åpenbart sin vilje gjennom Kristus og gjennom Bibelens ord. Der for, når et problem skal løses, enten i små grupper eller i store kirkeråd og allianser, og de kommer sammen, burde de lese Guds ord - og rette seg etter det. Bibelen gir oss dette rådet: «Hold da opp med å stole på mennesket, i hvis nese det bare er et pust! Hva er han å akte for?95 Og: «Så sier Herren: Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm, og hvis hjerte viker fra Herren.»[95] Still deg aldri i en situasjon som gjør mennesker til din autoritet. Søk råd og løsninger i Guds Ord.

Når vi idag opplever at noen få personer delegerer seg selv frihet til å stake ut en kurs som ofte er imot Bibelens lære, og som alle andre skal følge, da snakker vi om åndsdiktatur satt i system. I flere land viser åndsdiktaturet at arbeidere i kirker og organisasjoner, som ikke følger massen, blir forfulgt, trakassert, umyndiggjort ved fengsling og fratatt sine embeter og gjerninger. Bibelen sier at den tid vil komme da denne framgangsmåten vil bli benyttet mot dem som ikke tar dyrets merke.

Når vi forstår at autoritetene innen kristne kretser og kirkens flertallsbeslutninger leder bort fra Bibelens lære, da må vi lyde Gud mer enn mennesker, slik Peter og apostlene gjorde.[96] Dette gjelder også angående hvilken dag vi skal ha som hviledag. Selv om kirken - lenge etter Jesu tid - har bestemt ved lov at søndagen skal være hviledag i stedet for sabbaten (lørdag), så må vi også her lyde Gud mer enn mennesker.

Det koster noe å gå imot autoritetene og alle som glir med i frafallet, men når vi oppdager at mennesker har bestemt noe annet enn det Bibelen og Jesus sto for, samme hvilken sak det gjelder, da må vi med glede og med kjærlighet til sannheten følge Jesu eksempel. Gjør vi det kan vi vite at Han vil være med oss. Siden Jesus holdt sabbaten, vil det derfor bli naturlig for den sanne kristne å holde den.[97]

FALSKE HYRDER

Men du undres kanskje over hvorfor prestene ikke har fortalt om denne testamentforandringen som har skjedd med Guds 10 bud? Muligens har noen ikke oppdaget denne budforandringen, men det enkle svaret er at alt for mange har vært falske hyrder som har holdt sannheten om «dyrets merke» skjult for folket. De roer folk ned med et behagelig budskap om fred og forsoning. De sier at «sabbaten hørte jødefolket til». «Vi lever i den nye pakt,» sier de, «og da er søndagen hviledag». Men tenk selv. Sabbaten ble til lenge før den første jøde, Abraham, kom inn i historien. Sabbaten ble til fra skapelsen av, og Jesus sier at den ble til for menneskets skyld.[89] Den ble til for deg og meg. Dessuten sier Jesus at så lenge vi ser himmelen over oss og jorden under oss, så står Guds bud ved makt.[98] De 10 Guds bud er like gyldige i den nye pakt. Men i den nye pakt kan vi komme direkte til Jesus å få tilgivelse for våre synder. Ofringene er borte. Jesus er kommet som det sanne offerlam og blitt ofret en gang for alle.[99]

SØNDAGSBEVEGELSE

Dagens situasjon forteller at opptakten til dyrets merke har startet. En søndagsbevegelse er i full gang verden over. Forskjellige avisinnlegg bekrefter dette: Kirkeledere «lengter etter fornyet søndagsfeiring».[100] De vil ha «folkeaksjon til vern om helligdagsfreden»,[92] og til og med gi «bøter for brudd på helligdagsfreden.»[101]

Det er på sin plass å innskjerpe hviledagen, men det må gjøres med glede og kjærlighet til sannheten og ikke med tvang. Dessuten, hvis en skal innskjerpe hviledagen, må en i utgangspunktet velge Kristi hviledag, sabbaten, vår lørdag, og ikke den menneskeinnstiftede hviledagen, søndagen.

I EU vil de ha søndagen som felles hviledag.[102] Jacques Delors, tidligere president i EU, ville ha «én sjel, én mening og én åndelighet i de europeiske institusjonene.» I EU bygger de videre på denne modellen, og søndagen som hviledag skal samle dem i én åndelighet. Dette er et smart trekk av katolikkene. De forsøker å finne punkter som de kan enes om i Unionen,og søndagen som felles hviledag er noe som katolikker og de aller fleste protestanter kan enes om.[103]

I en tale som nåværende pave holdt som kardinal, før han ble ordinert til pave, framla han sitt arbeidsprogram i tre hovedpunkter, og helligholdelsen av søndagen stod som punkt nr. 1.[105]

Da pave Johannes Paul II utga sitt hyrdebrev i 1991, ble det sterkt påpekt i dette brevet at å holde søndagen som helligdag er en rettighet som ingen kan ta fra dem, og at Gud vil straffe dem som forsøker å frata dem den religiøse rettigheten... og staten skal garantere at arbeiderne skal ha arbeidshvile på søndagen.[106]

Minner dette deg noe om den religionstvangen som Bibelen taler om, nemlig at den som ikke vil ta dyrets merke skal bli forfulgt og straffet?[107]

GJENVINNER MAKT

Historien viser at når den Katolske Kirke hadde makt (for ca. 500 år siden), så brukte de også sin makt. De torturerte og drepte 10-tusen-vis av annerledes troende som ikke ville innordne seg under pavemaktens Antikristelige system.

Bibelen åpenbarer det sørgelige faktum at de tidene vil komme igjen, da pavemakten vil bruke makt for å undertvinge samvittigheten og gjenvinne herredømme, og at frafalne protestanter vil gå sammen med katolisismen i forfølgelsen av de som ikke vil innordne seg under lovbestemmelsen om å ha søndagen som hviledag.[108]

De som ikke vil opphøye pavemaktens autoritets-merke, søndagen som hviledag, vil bli stemplet som opprørere. De vil bli betraktet som «de som hindrer fred på jorden.» Bibelen sier at det skal bli utstedt ordre om å drepe disse.[107]

I den forbindelse er det også interessant å legge merke til to nye bøker fra Vatikanet, nemlig den nye universelle Katolske Katekismen og boken «Crossing the Threshold of Hope.» Disse bøkene (sammen med boken «The Keys of This Blood», av tidligere jesuitt-professor ved Det Pavelige Bibelske Institutt, Malachi Martin), forteller om hvordan pavemakten planlegger å bli åndelig hode for alle kristne kirker, og Den nye Katolske Kirkes Katekisme tillater å bruke våpen, hvis bruken av våpen har rimelig utsikter til å lykkes. Eller som det heter i teksten: Når «det foreligger reelle betingelser for å lykkes.»[109]

Dette er del 2 av heftet "Se opp for Makteliten", fortsettelsen finner du i del 3!

[Makt-Eliten Del 1] [Makt-Eliten Del 3] [Makt-Eliten Del 4] [Hovedside]

[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no