[Makt-Eliten Del 1] [Makt-Eliten Del 3] [Makt-Eliten Del 4] [Hovedside]

"Det er en storslått tanke: En Ny Verdensorden, der de forskjellige nasjoner blir trukket sammen i en felles sak, for å oppnå menneskehetens universelle lengsel etter fred og trygghet, frihet og lov og rett..." -USA's president George Bush i sin unionstale, gjengitt i Los Angeles Times, 18. februar 1991

Del Tre av Fire

Verdens herskere kommer sammen og planlegger - bak lukkede dører. De er i ferd med å knytte verden sammen gjennom sterke forbund og allianser. De går inn for en europeisk og global samling. Hvorfor? Hvem står egentlig bak planene? Hva legges det opp til?

MAKTMISBRUK FOR Å KNEKKE PROTESTANTISMEN OG DE SELVSTENDIGE NASJONENE

Bibelen gjør det klart at det er denne makten, pavemakten, «som har kongedømme over kongene på jorden», «Og i den ble funnet blod av profeter og hellige og av alle dem som er myrdet på jorden.»[110] Inkvisisjonen eksisterer idag, men med nye metoder; ikke minst i religionskrigen i det tidligere Jugoslavia, hvor katolikkene (kroatene) er i ferd med å gjenvinne tapt herredømme fra den 2. verdenskrig. Kroatenes ledere sto jo sammen med sin katolske venn, Adolf Hitler. Idag står Pave Johannes Paul II sammen med Kroatias sterke mann, president Franjo Tudjman, som «ønsker full kontroll» i området, gjennom drap av sivile, brenning av serbiske hus og plyndring.[111]
Maskefall

«Serberne har ikke glemt massakeren av deres folk i 1941, som ble utført av de Romersk Katolske kroatene. (Ustasjha-bevegelsen). De føler fremdeles bitterhet over det som hendte; så når kommunist-grepet ble mindre i deres eget land, og når kroatene bestemte seg for å sette opp sin egen separate stat, begynte alarmklokkene å ringe i sinnene på serberne. De visste alt for godt at kroatene kanskje ville forsøke å repetere fortidens grusomheter... Enten vi liker det eller ikke. Konflikten i Jugoslavia er et svar på en folkemord-kampanje (utryddelses-kampanje), som ble begynt og satt i sene av de som tilhørte den Romersk Katolske Kirke.»[111]

Fra eden til katolikkenes frontkjempere leser vi litt om hva de kan tillate seg for å utbre katolisismen: «Videre lover og erklærer jeg at jeg vil, når anledningen byr seg, starte og føre ubarmhjertig krig, hemmelig eller åpenlyst, mot alle kjettere, protestanter og liberale, som jeg er anvist å gjøre, for å utrydde og utslette de fra jordens overflate, og jeg vil skåne verken kjønn, alder, eller tilstand, og jeg vil henge, ødelegge, koke, flå, kvele og begrave levende disse beryktede kjetterne; rive opp deres mager og livmorene til deres kvinner og knuse deres barns hoder mot veggen, for å tilintetgjøre for alltid deres avskyelige rase.

Når det samme ikke kan bli gjort åpenlyst, vil jeg i hemmelighet bruke giftkoppen, kvelestrengen, dolkens stål eller blykulen, uten hensyn til ære, rang, verdighet eller autoritet til den personen eller personer uavhengig av deres tilstand i livet, enten offentlig eller privat, når jeg når som helst blir anvist til å gjøre det av hvilken som helst fullmakt fra paven eller en overordnet av brorskapet av den hellige tro til Jesu Samfunn.»[45] Katolikkene har sine frontkjempere, jesuittene. De er meget godt skolerte, ikke minst gjennom mange av deres universiteter, bl.a. i USA, (men også gjennom statlige og andre kirkesamfunns utdannelsessystemer). Gjennom utdannelsen sin forsøker de å infiltrere og besette viktige samfunnsposisjoner verden over. Og vi ser av denne jesuitt-eden at, de ved smarte framgangsmåter kan bruke nesten hvilket som helst middel for å knekke protestantismen og de selvstendige nasjonene,for bedre å kunne utbre katolisismen. Ser vi noen av disse overgrepene idag? Bibelen gir altså svar på hvilken makt Satan spesielt arbeider igjennom for å knekke Guds medarbeidere. Bibelen gjør oss oppmerksom på at pavedømmetes maktmisbruk og overgrep vil gjentas like før Jesus kommer igjen.[107] Så vi har tøffe tider foran oss.

HAR IKKE FORANDRET SEG

Den Katolske Kirke kler seg i dag i en forsonende og kristelig kappe for å vinne gunst og framgang, men den har ikke forandret seg. «Pavedømmets prinsipper er de samme. De doktriner som ble til i den mørkeste tidsalder, gjelder fremdeles. La ingen bedra seg selv!» «Den som vil vite hvilke midler som vil bli brukt i den konflikten vi snart går inn i, bør lese hva historien sier om romerkirkens framgang i tidligere tider. Den som vil kjenne til hvordan katolikker og protestanter i fellesskap kommer til å behandle dem som forkaster deres dogmer, kan bare merke seg romerkirkens holdning til sabbaten og til dem som forsvarte den. Kongelige vedtak, kirkemøter og kirkelige forordninger som ble håndhevet ved hjelp av statsmakten, var de midlene som ble brukt for å gi den hedenske festdagen (tilbedelse av solen på ukens 1. dag = sunday = søndag) status i kristenheten.»[112]

La oss ganske raskt se på noen få punkter som beviser at pavemakten står for de samme ubibelske sannhetene idag som tidligere:

1. Fremdeles tilber de jomfru Maria. Bibelen derimot sier: «Du skal tilbe Herren din Gud, og ham alene skal du tjene.»[113]

2. De forkynner også at presten kan tilgi synd.[114] Her har de tatt på seg en oppgave, hvor presten setter seg i Kristi sted. Det er rett at vi skal tilgi den som har forurettiget oss, som angrer og ber om tilgivelse,[115] men vi skal ikke gå gjennom et feilende menneske, som egentlig ikke har noe med saken å gjøre, for å få tilgivelse. Den endelige tilgivelsen får vi ved å henvende oss direkte til Jesus Kristus. Han har ikke gjort noen synd. Han døde «forat hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt men ha evig liv.»[116] Det er kun gjennom Jesus Kristus vi kan få syndenes forlatelse. Det er gjennom denne tilgivelsen vi kan bli akseptert som rene for Gud.
Det er ikke på Petros = Peter, men på Petra =
Kristus, vi skal bygge vår menighet og vår tro!

3.Fremdeles betrakter den Katolske Kirke paven som Peters etterfølger. De mener at mennesker skal rette seg etter ham når han uttaler seg i tro- og lærespørsmål (Ex-cathedra Petri). Men Peter beskrives i grunnteksten i Bibelen som PETROS = en stein eller en rullestein. Kristus derimot benevnes som PETRA = klippen. Det er Jesus Kristus (Petra = klippen) vi skal bygge vår menighet og vår tro på.

4. Det er heller ikke den Katolske Kirkes tradisjoner, skikker og ubibelske lærdommer som skal være nøklene vi skal åpne og lukke med, men Guds sannheter, slik vi finner de åpenbart gjennom Jesus Kristus.

5. Den Katolske Kirke lærer videre at paven er Kristi Vikar på jorden. Men ikke noe feilende menneske kan ta Kristi plass på jorden. Da Jesus forlot jorden ved sin himmelfart, sa han: «Jeg sender dere Talsmannen, den Hellige Ånd, i mitt sted...»

6. Den Katolske Kirke lærer videre at presten i messen ofrer Kristus igjen på ublodig vis (det Luther kalte den verste form for blasfemi). Bibelen sier derimot at Jesus ble ofret en gang for alle. Idet vi spiser nattverdsbrødet, skal vi minnes det som Jesus har gjort for å frelse oss, og ikke ofre ham på nytt.[118]

Vi har nå ganske kort berørt noen få av «skjøgens» (pavekirkens) falskheter som den skjenker jordens makter med, som en berusende vin.[119]

At den Katolske Kirke er den samme idag som tidligere, har blitt bekreftet og gjentatt i 1995, da den katolske kardinalen Hume ordinerte 12 tidligere anglikanske prester til katolske diakoner i Westmister-katedralen i England. (Ytterligere mer enn 200 Anglikanske prester venter nå på å få komme inn i den Romersk-Katolske Kirke).

I ordinasjonstalen sin var Hume meget forsiktig ovenfor den Anglikanske Kirke, «men budskapet var klart i dette at Rom holder sine posisjoner og har ikke forandret seg.»

«Humes utsagn var meget klare i dette å få fram at Rom vil ikke være med i en økumenisk bevegelse på lik linje med andre kirkesamfunn. De vil ikke forandre sin lære om Skrift og Tradisjon..»[120]

LOVBESTEMT - MED TVANG

Både katolikker og protestanter har slumrende søndagslover i sitt lovverk i dag. Når det blir blåst liv i disse, og det blir framsatt påbud om at søndagen skal holdes som en felles hviledag - først da oppfylles dette med dyrets merke.

Men vi står også på valg idag. Når vi nå vet om den testamentforfalskningen som er gjort med hviledagen, er det viktig at vi på nåværende tidspunkt tar avstand fra den falske sabbaten. Vi må velge å følge i Jesu fotspor også her, og Jesus holdt sabbaten, den 7. dag i uken, fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag.[121]
USA i profetien, Åpenbaringen 13.11

USA - LEDENDE NASJON

Bibelen sier at det verken er pavemakten eller EU som vil lede an i å innføre «dyrets merke», men et land som symbolsk sammenlignes med et lam. Dette lammet har to horn og taler som en drage.[122] Det er ikke noe annet land enn USA, religionsfrihetens land, som oppfyller dette punktet fullt ut. Landets grunnlov i USA har til nå sikret folket retten til selvstyre, og bestemmer at folkevalgte representanter skal utstede og håndheve lovene. Religionsfriheten ble også innført, slik at hver enkelt fikk lov til å dyrke Gud etter sin egen samvittighet.

Lammehornene står for ungdom, uskyld og mildhet - karakteristiske egenskaper for De forente stater slik profeten så nasjonen omkring 1798 da den «steg opp».

Videre representerer de to hornene de to grunnprinsippene i landet: Republikanisme og protestantisme.[123] Lammehornene og dragerøsten tyder på en slående motsetning mellom tale og praksis i denne nasjonen. Nasjonene «taler» gjennom sin lovgivning og sitt rettsvesen. Det vi ser i dag er at USA er i ferd med å gå bort fra de liberale og fredlige prinsipper som skulle være basis for deres forfatning. I stedet godtar USA nå mer og mer et sentralisert, internasjonalt katolskpreget mønster. Med en jesuitt-utdannet president, Bill Clinton, og med de sterkt innflytelsesrike katolske kreftene både i Kongress og høyesterett, ligger nå alt til rette for at de åpenlyst kan sette til side garantiene for nasjonens frihet, og innføre religionstvang ved hjelp av borgelige myndigheter. Det vil si at stat og kirke i USA vil gå sammen for å presse igjennom religiøse lover som blir et bilde av det som pavemakten står for. De vil presse igjennom søndagen som en nasjonal hviledag.

Protestantene vil med andre ord hjelpe pavemakten med å tvinge fram deres falske hviledag = den 1. dag i uken = søndagen = «dyrets merke».
Religionsfriheten i USA tar flukten.

RELIGIONSTVANG

Det vil bli overraskende for mange å oppleve at USA på denne måten vil tilsidesette nåværende grunnlov som påbyr religionsfrihet i USA, og at de vil lede an i denne åpenbare religionstvangen. Men vi ser allerede i dag hvordan USA er en trendsetter. Derfor vil det ikke bli så overraskende at andre land ganske raskt vil følge etter og innføre dette påbudet.[124]

Det er også sterke religiøse grupperinger i USA idag, slike som The Lords Day Alliance, The Christian Coalition, The Moral Majority m. fl. som går inn for søndagen som felles hviledag.

På grunn av moralsk forfall, økonomisk kollaps og svekket interesse for kristendommen, mener de at folket og nasjonen må tilbake til Guds 10 bud for å få Guds velsignelse tilbake, og i den forbindelse vil de innføre den falske hviledagen.

USA VIL LEDE AN

For over 100 år siden skrev forfatterinnen Ellen Gold White følgende: «Befolkningen i De forente stater har vært et priviligert folk. Men når de innskrenker religionsfriheten, overgir protestantismen og samtykker med pavedømmet, vil målet for deres skyld bli fullt, og nasjonalt frafall vil bli registrert i himmelens bøker. Følgen av dette frafall vil bli nasjonal ruin.»[125] «Andre nasjoner vil følge De forente staters eksempel. Selv om dette landet leder an, vil den samme krise ramme vårt folk i alle deler av verden.»[126]

TRELLER

En voldsom krise ligger like foran oss. Vi er derfor sterkt oppfordret til å forberede oss for denne krisen, både fysisk og åndelig. Siden den som ikke vil ta dyrets merke ikke kan få kjøpe eller selge, bør vi forsøke å innstille våre liv slik at makteliten ikke behøver å presse oss via kjøp og salg. Penger er makt, og samfunnsstrukturen er bygd opp slik at menneskene i de aller fleste tilfellene er avhengig av å gå i butikken for å livnære seg. Penger må en ha for å ha mat i byer og sentrale strøk, og nettopp pengene har blitt et styrende element som makteliten benytter seg av.
Makteliten melker penger ut av oss.

Har du lån? Den som har lån er i maktelitens hender. Dessuten er det bare utgifter å ha lån. Vi tenker kanskje ikke så mye over det, men når en har tatt lån, skal en ikke bare betale tilbake selve lånet, men utgiftene til renter og avdrag blir ofte så store at de overstiger selve lånebeløpet flere ganger. Makteliten melker penger ut av oss, slik som EU gjør med medlemslandene. Hvis en låntaker mister jobben eller på annen måte ikke skulle klare å betale renter og avdrag til bestemt tid, er både hus, bil, båt o.l. ganske snart i maktelitens hender. Å ha gjeld gjør oss derfor til slaver. Med rette sier Bibelen: «De rike hersker over de fattige, og låntakeren blir lovgiverens trell.»[127]

TILBAKE TIL NATUREN

Idag, hvor både mennesker og dyr pådrar seg sykdommer i tidlig alder på grunn av et kunstig levesett, er det også nødvendig med en helsereform. Legene har stort sett sviktet sin oppgave, idet de i sin terapi svært ofte gir pasienten giftige medikamenter, som i tilegg nesten bestandig har omfattende bivirkninger. Vi trenger en helsereform. Vi må tilbake til naturens enkle legemidler, som Gud har nedlagt i naturen: Frisk luft i rolige og naturskjønne omgivelser, mosjon, hvile, sollys, rent vann, avhold fra rusmidler, sunn kost (egen, usprøytet frukt, grønnsaker m.m) og tillit til Gud. Vi bør ta vare på helsa mens vi har den, og det er bedre å forebygge enn å helbrede. En ren kropp gir også klare tanker til å søke Gud, og til bedre å forstå hensikten med livet.

LANDLIGE OMGIVELSER KONTRA BYLIVET

På grunn av økende moralsk fordervelse, kriminalitet, ran, mord o.s.v., spesielt i de store byene, vil vi også skjerme barna og oss selv for mange belastninger ved ikke å bo i byen. Å bosette seg på landet og ikke i byene er Guds råd like fra starten på denne jordens historie.[128] Den som vil innstille sitt liv på å følge Guds anvisning om å flytte ut til landlige omgivelser, vil derfor høste fordeler på mange måter.

Staten, den europeiske- og internasjonale sosialismen og katolisismen vil sentralisere for best mulig å kunne styre og utnytte enkeltindividet. Vi bør heller gå den motsatte retningen og desentralisere. Da har mennesket større frihet, med- og selvbestemmelsesrett.

Derfor, for at makteliten og de sentrale myndighetene ikke skal ha for stort tak på oss, og for at vi best mulig kan ta vare på vårt fysiske og åndelige behov, vil jeg hermed gi deg følgende oppfordring: Selg hus og grunn i byen, og kjøp en mye billigere eiendom på landet! Da er du kanskje med ett gjeldfri - og fri. Det er herlig!

Den som er gjeldfri og har sitt eget hjem ute på landet, har vunnet seg stor rikdom. Hvis vi samtidig følger Jesu oppfordring om å «fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge ham (Jesus)», vil vi virkelig oppleve hva sann frihet er.[129]

Svar derfor ærlig for deg selv: Siden den tiden snart kommer da den som ikke vil ta dyrets merke, ikke kan gå i butikken for å kjøpe - og heller ikke selge - ser du da ikke fordelene ved å være gjeldfri og ha din egen eiendom ute på landet?

Men det er nå vi må handle i overenstemmelse med Guds råd, for å komme best mulig ut av den situasjonen som ligger foran oss.

MICRO-CHIPS

I dag er det mange som tror at sifferkodesystemet og/eller det elektroniske pengesystemet er dyrets merke. Tallet 666 er nedlagt i sifferkodene i et micro-chips, og så skal dette bli puttet inn i huden på folk i pannen eller i hånden. Det er mulig at det går slik, men at dette er dyrets tall eller dyrets merke, er en satanisk avledningsmanøver.

Hvis det elektroniske pengesystemet er dyrets tall eller merke, hvem er så «dyret», og hvordan passer alle de andre Bibelens kjennetegn på «dyret» inn? Selv har jeg en liste på 16 kjennetegn på «dyret». «Dyrets» tall og «dyrets» merke er kun to av disse 16 kjennetegnene på «dyret». Alle kjennetegnene må passe for at vi med sikkerhet kan si at her har vi «dyret». Jeg har til nå ikke sett at noen av dem som har framsatt sifferkodesystemet (micro-chipsen) som løsningen på dyrets tall eller merke, har funnet løsning på de 14 resterende kjennetegnene.

Luther (og reformatorene) hadde rett da han sa: «Paven bærer Antikrists kjennetegn».[15] Det er kun pavemakten som oppfyller alle Bibelens kjennetegn på «dyret».[130] (se skisse).

Men det ser ut for at det elektroniske pengesystemet som nå raskt innføres på bensinstasjoner, butikker, banker m. fl. kan bli et globalt kontrollsystem, slik at de som ikke tar dyrets merke ikke kan få lov til å kjøpe og selge via dette elektroniske pengsystemet.[117]
Antikrists kjennetegn: Åp. 13 Dan. 7 Dan. 8
1. Fikk makten av der hedenske Rom v. 2 v. 7 + 8.
2. Overvant 3 verdslige makter . v. 8+20+24 .
3. Oppstår etter det 5. årh . v. 24.
4. Maktperiode på 1260 år v. 5 v. 25 .
5. Såret liksom til døden v. 3..
6. Dødssåret blir leget v. 3 ..
7. Verdslig makt v. 7+8 . v. 24
8. Har etterfølgere overalt v. 3+4+8..
9. Framgang. Dets makt øker . v. 8+20 v. 9+12+24+25
10. Opphøyer seg selv til Gud v. 1+5+6 v. 8+11+20+25.
11. Inngriper i helligdomstjenesten v. 6 . v. 11
12. Forfølger Guds barn v. 7 v. 21+25 v. 10+24
13. Kjennes på tallet 666 v. 18..
14. Har med en person å gjøre v. 18 v. 8+20.
15. Forandrer hellige tider og lov . v. 25 v. 12
16. Antikrist (dyret) har et merke v. 16 ..

Alle disse kjennetegnene må passe på Bibelens store Antikristelige maktfaktor, "dyret" !
Er det bare ett kjennetegn vi ikke får til å passe, har vi tatt feil!

I PANNEN ELLER I HÅNDEN

Dyrets merke kan en ta enten på pannen eller i hånden. Bibelen sier: «Og det (USA, påvirket av pavemakten) utvirker at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller i pannen, og at ingen kan kjøpe eller selge, uten den som har merket, eller dyrets navn, eller dyrets tall.»[131] Pannen har med hodet/tankene å gjøre, og hånden med gjerningene å gjøre.[132] De som har fått vite hva merket er og har oppfattet hva det dreier seg om, men likevel holder pavemaktens søndagsbud, tar merket på pannen. De som tar merket i hånden viser ved sin hånd og gjerning hvilket valg de har tatt. De arbeider på Herrens sabbat, mens de lar sin hånd hvile på den hviledagen som er innsatt av pavemakten. I begge tilfeller tar de «dyrets merke». Veldig kortfattet kan vi si det slik: Å motta dyrets merke menes at en kommer til den samme bestemmelsen som DYRET har gjort, og forsvarer de samme ideene, i direkte opposisjon til Guds Ord.

Mens de fleste godtar tegnet på troskap mot jordiske makter, og dermed tar «dyrets merke», velger en liten minoritetsgruppe lojalitet overfor Guds autoritet og får dermed «Guds segl».[133]

Til de som kommer til å ta «dyrets merke», lyder varselsbudskapet fra himmelen slik: «Om noen tilber dyret og bildet av det, og tar merket i pannen eller i hånden, så skal han få drikke av Guds vredes vin, som er skjenket opp ublandet i hans harmes beger,..»[134] «Ingen blir utsatt for Guds vrede før de har forstått sannheten og likevel forkastet den. Mange har ikke hatt anledning til å høre Guds spesielle budskap for vår tid. De er ikke blitt klar over forpliktelsen til å rette seg etter det fjerde bud (sabbatsbudet). Han som kjenner hvert menneske og veier hvert motiv, vil ikke at noen som ønsker å kjenne Guds vilje, skal bli bedratt med hensyn til det saken gjelder. Folk skal ikke bli tvunget til blindt å følge ordre. Den enkelte skal få nok lys til å treffe sitt valg etter moden overveielse.»[135]

Dessverre vil alt for mange gi etter for press fra myndighetene, og ta dyrets merke delvis av frykt for å miste jobb og mangle mat og klær. Men en sann Kristi disippel vil ha tillit til at Gud vil hjelpe ham gjennom den siste krisen - også på dette området.

OPPLYSNING - SÅ STANDPUNKT

Kjære leser! Vi ønsker ikke å angripe menneskene, men systemet. Vi tror det er oppriktige mennesker i forskjellige kirkesamfunn, også i den Katolske Kirke (i hemmelige organisasjoner m.fl.). Vi synes det er trist at de ikke ser hvilke forførelser de er kommet inn i. Men, når de oppdager falskhetene som er gjort med Guds lov, at de har holdt menneskebud og deres innførte tradisjoner, ja, da tror vi at flere av disse vil ta sitt standpunkt og følge Guds bud i stedet for menneskelige falske erstatningsbud. Å, måtte så mange som mulig av de som er fanget inn i Satans garn, komme til sannhets erkjennelse og bli frelst!

En sann kjærlighet til Jesus og til sannheten foregår slik at «vi elsker fordi han elsket oss først.» Derfor, når menneskene, samme hvilken samfunnsposisjon og stilling de kommer fra, blir kjent med hva Jesus har gjort for å frelse dem _ og tar imot Ham som sin frelser, vil de i takknemlighet og kjærlighet til Jesus følge Ham og holde Hans bud. De vil følge Jesus, ikke av tvang, men av glede.

Derfor skriver «kjærlighetens apostel» det slik: «Den som sier: Jeg kjenner ham(Gud), og ikke holder hans bud, han er en løgner, og i ham er ikke sannheten; men den som holder hans ord, i ham er sannelig kjærligheten til Gud blitt fullkommen. På dette kjenner vi at vi er i ham.»[136]

Og litt senere skriver han: «For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud; og hans bud er ikke tunge.»[137]

Ser vi grovt på de momentene som har framkommet til nå, er det to spesielle punkter som Satan vil forføre menneskene på, nemlig gjennom «Læren om sjelens udødelighet og søndagens hellighet. Mens den førstnevnte lære legger grunnvollen for spiritismen, skaper den siste et bindeledd med romerkirken.»[138]

TEGN I TIDEN

Kjære leser! Tegnene i tiden tyder på at Jesus Kristus - Verdens Frelser - snart kommer igjen. Evangeliet er (snart) forkynt som et vitnesbyrd for alle folkeslag, noe bibelspredning, litteratur, radio, TV og satelittoverføringer bidrar med,... «og så skal enden komme.»[139] Det er omtrent som på Noahs tid. De tar seg partnere hvem de har lyst til, og folk flest tror ikke at Jesus Kristus snart kommer igjen.[140]

Idag opplever vi også at jorden ødelegges og tæres bort. Den er i ubalanse.[141] Jordskjelv, oversvømmelser, sykloner, grusomme drap, begjær for å tilfredsstille seg selv, familier som løses opp, og en minsket respekt for privat eiendom.[142] De taler om fred, fred og ingen fare. (Se Georg Bush's tale på forsiden, fredsforhandlinger i Midt-Østen osv. En falsk fredsprosess for å binde verdens selvstendige nasjoner inn i maktelitens internasjonale lenke.)[143] Landegrensene brytes ned og nasjonene samler seg under elitens kontroll. Spiritisme, (New Age)[144] frafallen protestantisme og katolisisme forenes mer og mer.[145] Det er sterke krefter i gang for å få innført «dyrets merke.»....Alle disse punktene er tegn i tiden som tyder på at Bibelens endetidsprofetier oppfylles i rask rekkefølge - ganske samtidig, i våre dager. Og de siste begivenhetene vil komme som veene på den fruktsommelige.[143]

Dette med «dyrets merke» er noe av det siste som vil skje før Jesus, Frelseren, kommer igjen. Bibelen forteller at alle mennesker på jorda vil bli konfrontert med dette spørsmålet.[131] Den gir også tilkjenne at det er de som «har de helliges tålmodighet, som holder Guds bud og har Jesu tro» som vil bestå denne prøven.[146]

DE HAR ÉN TANKE

Vi står derfor på terskelen til et stort og avgjørende oppgjør på denne vår klode. Bibelen sier: «Jordens konger reiser seg, og fyrstene rådslår sammen mot Herren og mot hans salvede.»[148]

Bibelen forteller videre at verdens herskere «har én tanke, og sin makt og sin kraft gir de til dyret»,147 en beskrivelse av hvor sterk, planlagt og samlende denne bevegelsen er. «Det vil bli et universelt unions-bånd, der alt er i harmoni, en konføderasjon av Satans krefter.»[149]

«I den krigen som blir utkjempet i de siste dager, vil alle verdens fordervede krefter som ikke viser lydighet mot Guds lov, forene seg i opposisjon til Kristus og de som står på Hans side»,[149]"de som holder Guds bud og har Jesu tro.»[146] Stat og kirke vil gå sammen, presse igjennom og opphøye pavemaktens falske hviledag, søndagen, i strid med Bibelens hviledag. Bibelens 4.bud, «sabbatsbudet, vil således bli det store stridspunktet, for i det identifiserer den store Lovgiveren seg som Skaperen av himlene og jorden.»[149]

Er du i tvil om resultatet? Jesus sier: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.»[150] Det er Jesus Kristus - Verdens Frelser - og de som stiller seg på Hans side, som vil gå seirende ut av hele denne striden mellom det gode og det onde, mellom Kristus og Satan.[147] Hvilken side vil du stille deg på?

Bibelen beretter om 10 konger som ennå ikke har fått noe rike. Noen mener disse 10 kongene er det gamle Romerriket som kommer igjen. Men det passer ikke, fordi disse kongene som Bibelen snakker om har ennå ikke fått noe rike, men de skal få makt som konger «én time» (meget kort tid) sammen med dyret, - like før Jesus Kristus, verdens Frelser, kommer igjen. Så dette er framtid![77]

Det er i den forbindelse interessant å legge merke til at verden idag inndeles i 10 regioner (deler), bl.a. av Romaklubben (Club of Rome) og WCPA (world Constitution of Parliament Association).[217]

VERDENS HERSKERE I DETTE MØRKE

Apostelen Paulus beskriver den store striden slik: «For vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrommet.»[151] Det er altså ikke det alminnelige menneske som er det store problemet, men den troende har kamp mot makter og myndigheter, som har autoritet. Hvis de bruker makten de har til å styre menneskene med deres eget enormt omfattende lovverk, ja, da er den personlige friheten snart borte.
Satan har hele tiden vært forføreren.
Det er han som er øverst i pyramidesystemet.

Paulus, som hadde fått nåde fra Gud til å skue litt inn i verdens herskersystem, gjør det også klart i dette skriftstedet at bak den offentlige fasaden finnes verdens herskere i dette mørke - religiøse, politiske og økonomiske toppledere som er med i hemmelige og skjulte samlinger for å binde verden sammen gjennom et overnasjonalt lovverk, sterke forbund og foreninger... og på toppen av pyramiden finnes altså Satan og hans åndehær.

Forbindelsen med okkulte krefter foregår på mange plan, men det er tydelig at jo lenger en kommer opp i pyramide-systemet, jo mer blir en utsatt for okkulte krefters påvirkning. Og Bibelen gjør oss oppmerksom på at det er Satan som er selve toppfiguren og inspirasjonskilden i dette etterhvert verdensvide pyramide-systemet. Dette bekreftes fra flere hold. La oss bare ta med noen få uttalelser fra den hemmelige organisasjonen, Frimurerlosjen.

Albert Pike, tidligere leder for frimurer-systemet åpenbarer hvem som er frimureriets gud. Det sies slik: «Frimurerreligionen skulle, av alle oss innvidde i de høye grader, bevares i den Luciferiske doktrines renhet....Ja, Lucifer er Gud og dessverre er Adonai (Kristus) også Gud.»[152] I boken «Konspirasjonen for å ødelegge alle eksisterende regjeringer og religioner» av William Guy Carr, beskrives en messe som Albert Pike hadde, hvor han ofret et dyr «for å feire seieren til Satans synagoge over Kristus.»[153] I boken «Moral og dogmer», skriver Albert Pike: «Lucifer, Lysbæreren! Lucifer, morgenrødens sønn! Er det han som er lysbæreren? Tvil ikke på det!... men Lucifer, Lysguden og guden for det gode, kjemper for menneskene mot Adonai(Kristus), mørkets og ondskapens Gud.»[154] Flere andre hemmelige organisasjoner og ateistiske grupperinger har lignende Satan-tilbedelse.

Bibelen åpenbarer også at det er Satan som er sjefen og binder kreftene sammen i det jordiske pyramide-systemet, enten menneskene vet det eller ei. Menneskene som har kommet inn i dette toppsjiktet kan si at de tilber gud, men de som er langt nede i systemet vet egentlig ikke hvilken gud de tilber. Det kan «de (i de høyeste gradene) gjenta for brødrene i 32., 31. og 30. grad.»[155]

I tidligere siterte bok av William Guy Carr bekreftes Satan-tilbedelsen på nytt. Der står det slik: «Som det vil bli bevist, bare de innvidde i den øverste graden blir innvidd til yppersteprester i Satans synagoge. De tilber Lucifer som bekjemper vår Gud, som de kaller Adonai.»[155] Dvs. det er kjernen blant eliten som vet at Satan er sjefen, og at det er ham de tilber, men det skal skjules for resten av folket. Denne elitekjernen betrakter altså Satan (Lucifer) som deres gud, guden for det gode, og han kjemper mot mørkets- og ondskapens Gud, som de mener er Kristus. Alt er snudd på hodet i forhold til Bibelens budskap, hvor Jesus er kjærlighet, verdens lys og verdens eneste Frelser.

Illuminati har sine røtter helt tilbake til Nimrods tid. Det er interessant at de ble videreført gjennom den Katolske Kirke ved jesuittgrunnleggeren Ignatius de Loyola. Illuminatis planer ble videre reorganisert og satt ut i livet den 1. mai 1776, gjennom ex-jesuittpresten Adam Weishaupt, som var født jøde, men som konverterte til katolisismen. Han underviste som professor på jesuittuniversitetet Ingolstadt, Bavaria. Både Illuminati og den Katolske Kirke har som målsetting å bryte ned protestantismen og de selvstendige nasjonene for å få til en ny verdensorden, og vi har sett at de tillater seg å bruke mange forferdelige metoder for å nå sine mål.[218]

Illuminati kommer fra det latinske ordet «lumen»= lys, og «illumino»= opplyse. De hemmelige organisasjonene er som fangarmer på en blekksprut, hvor kroppen betegnes som «Illuminati». De får sitt lys - eller blir opplyst - av lysbæreren, som de altså kaller Lucifer = Satan. For de kristne er det derfor viktig at de henviser til Jesus Kristus som det sanne lys som skal opplyse det enkelte menneske - og verden.

Vi forstår at kampen mellom Gud og Satan er intens. Derfor, for å kunne bestå i denne kampen, er vi oppfordret til å gjøre motstand. Vi må ta på oss Guds fulle rustning, som bl.a. innbefatter «frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.»[156]

Når mennesket har stilt seg på Jesu side, og de har Guds Ånd og bruker Guds ord i den åndskampen vi er inne i, da har de rustningen som skal til for å «slokke alle den ondes brennende piler.»[156]

TILRANET SEG MAKT

Siden Satan gjorde opprør mot Gud i himmelen og ble kastet ned til jorden, har han hele tiden forsøkt å tilrane seg makt ved bedrag.[157] Jorden hører Gud til, og han har overgitt alle ting til sin Sønn. Adam (det første menneske) skulle herske under Kristus. Adam hadde derfor ikke noe selvstendig herredømme, men var Skaperens stedfortreder. Da Adam syndet, idet han tok av den forbudte frukten, sviktet han sitt herredømme. Det var Satan som hadde fravristet Adam herredømme. Men selv om Adam hadde sviktet sitt herredømme og gitt det til Satan (han benevnes som denne verdens fyrste), så var Kristus fremdeles den rettmessige kongen. Men da Satan fristet Jesus i ørkenen, ga Satan inntrykk av at det var han som var den virkelige herskeren over denne jorden. Derfor sa han: «Hvis du faller ned og tilber meg, vil jeg gi deg denne verdens herlighet.» Men Jesus sa: «Bort fra meg, Satan! For det er skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og bare ham skal du tjene.»[158] Satan ville at Jesus skulle oppgi det virkelige kongedømmet over verden og være underlagt ham, men Jesus viste ham «at den Høyeste rår over kongedømmet blant menneskene, og han gir det til hvem han vil.»[159] Satan kan bare utøve sin tilrante myndighet i den utstrekning Gud tillater det.

Satan forsøker fremdeles å få menneskene til å bøye seg under hans tilrante makt. Mens Jesus oppfordret menneskene til å søke Guds rike og hans rettferdighet, forsøker Satan å lokke dem med rikdom, fornøyelser, ære og lykke. Han lokker dem med håpet om verdslig herredømme, noe som han ikke har rett til å gi, og som snart skal bli tatt fra ham.[160]

NOK AV BEVISER

Men Gud har vært kjærlig. Han kunne ha tilintetgjort Satan da han gjorde opprør mot Gud i himmelen. Hvis Gud hadde gjort det, ville det kanskje ha stått igjen et spørsmålstegn om dette var rett av Gud. Istedet har Gud latt Satan få lov til å leve, og vise for verden hva han virkelig står for. Satan har derfor gjennom tidene fått en mengde anledninger til å vise hva hans styresett går ut på. Ja, hele universet har massevis av beviser på hvor ond Satan er, og hvor nådig og kjærlig Gud har vært - og er - som har latt Satan få lov til å spille ut sin rolle. Satan har forsøkt å binde menneskene til et kollektivt lovverk og sterke forbund som fører menneskene bort fra Gud. Gud derimot er kjærlighet. Han tvinger ingen, men legger livet og det gode, døden og det onde fram for oss, og så kan vi velge.[161]

Kampen mellom det onde og det gode er nå snart slutt. Alle og enhver må nå bestemme hvilken side de vil stå på. Vil du stille deg på Jesu side å opphøye Gud som autoritet, eller vil du følge den ondes listige plan om å adlyde menneskelig autoritet - og således godta den falske hviledagen? Dette valget bør du ta nå! Hvis vi stadig står imot Guds Ånd, vil vår samvittighet sløves, og vi vil gå glipp av den Hellige Ånds kraft til å ta de riktige avgjørelsene.

BEREDELSE

Mange vil kanskje stille dette spørsmålet: «Jeg vil gjerne være med når Jesus kommer for å hente sine, men hvordan kan jeg være beredt?»

I utgangspunktet er vi alle fortapte. «Syndens lønn er døden», sier Bibelen, «Alle mennesker har syndet og fattes Guds ære».[162] Derfor ville alt ha sett svart ut, hadde det ikke vært for Guds sønn, Jesus Kristus. Gud har vist Sin store kjærlighet til menneskene ved at Han sendte Sin eneste sønn, Jesus Kristus, for å frelse oss,[163] og Han kom hit til jorden for å frelse sitt folk fra deres synder - ikke i deres synder.[181]

JESUS SOM ET MENNESKE

Satans påstand var den at siden det første menneskepar, som verken var fysisk, psykisk eller åndelig svekket, og som var ubesmittet av synd, falt i synd, kunne ingen andre klare å holde Guds bud. Alle ville gå fortapt. For å redde menneskene fra deres fortapte tilstand måtte Jesus leve som et degenerert menneske på sin tid, uten å gjøre en eneste synd. Det var det Jesus gjorde. Det står at Han kom i syndig kjøds lignelse (likhet). Han kom i menneskets falne natur, og tok på seg menneskelighet da slekten var blitt svekket etter fire tusen år i synd. Han ble prøvd i alt i likhet med oss, uten å synde. Tilslutt ga Han sitt liv til soning for våre synder. Derfor kan Han fullkomment frelse hver den som tror på Ham.[164]

JESU RETTFERDIGHET

Jesus sa: «Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv». Som et menneske måtte Han også hente kraft fra Gud i kampen mot Satan. «Jesus viste ingen evner og utøvde ingen kraft som mennesker ikke kan ha gjennom tro på ham. Hans fullkommenhet som menneske kan alle hans etterfølgere eie hvis de vil være underkastet Gud slik som han var.»[165] Jesus måtte altså hente kraft fra Gud for å vinne seier. I Guds kraft ble han seiervinner. Slik kan også vi seire i Guds kraft i enhver prøvelse som møter oss.[165]

Men hvorfor må vi hente hjelp utenfra for å gjøre det gode? Jo, Bibelen sier: «For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor intet godt.»[215] Det er ikke slik som i Østens mystikk-religion, og i yin-yang symbolet som sier at det er noe godt i et ondt menneske og noe ondt i et godt menneske, og så skal det gode eller det onde utvikles i mennesket gjennom meditasjon, gode eller onde gjerninger o.l., og så skal de til slutt selv bli som guder. Nei, Bibelen gjør det klart at det ikke finnes noe godt i mennesket. Vi er gjennom den falne natur onde i oss selv. Det er her vi trenger Jesus. Han vil gjerne fylle oss med det gode, ved at vi tar imot frelsen i Jesus Kristus, og får kraft, idet den Hellige Ånd får innpass i våre liv.

For å få den Hellige Ånds kraft i våre liv - i kampen mot Satan, må vi si JA til Jesus. Når vi ydmyker oss, oppgir selvet, innser vår synd, angrer og tar imot Hans frelse i tro, (gjennom Hans liv i seier og døden på korset for vår skyld), vil Gud tilgi oss våre synder. Jesus har tatt vår skyld på seg. Vi har blitt kledd i Jesu rettferdighets kappe. Derfor kan Gud se på oss som rene, gjennom Jesus Kristus. Eller for å si det med andre ord: Vi blir rettferdiggjort gjennom Jesus Kristus, ufortjent av nåde, ved tro.[166] Det er kun på denne måten vi kan bli frelst. Jesus gjør dette klart for oss ved følgende ord, idet han sier: «Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten gjennom meg.»[167]

Jesus er vår mellommann for å komme fram til Gud. Vi må, med Guds hjelp, legge av vår ufullkommenhet, og
bli renset i Jesu blod for å bli akseptert hos Gud.

HVIS VI SYNDER

Men du har sikkert også erfart at du har kommet til kort. Når vi glemmer Guds hjelp, vil Satan lett overliste oss. I en slik situasjon skriver apostelen Johannes: «Mine barn! Dette skriver jeg til dere forat dere ikke skal synde; og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.»[168]

Selv om vi har falt aldri så dypt, så står Jesus der som faren til den fortapte sønnen med utstrakte armer og vil ta imot oss, så sant vi angrer vår synd og vender om. «Den som kommer til meg vil jeg aldri støte ut,» sier Jesus.[169] Slik er Jesus, slik er Hans kjærlighet til skapningen.

Dette er del 3 av heftet "Se opp for Makteliten", fortsettelsen finner du i del 4!

[Makt-Eliten Del 1] [Makt-Eliten Del 3] [Makt-Eliten Del 4] [Hovedside]

[Tilbake til hovedsiden]


Denne siden tilhører Abel Struksnes. For mer informasjon, skriv til Kristen Informasjonstjeneste, Bente & Abel Struksnes, Vestrumsbygda 26, 2879 Odnes, Norge, eller send meg en e-mail: abels@online.no